(door ing Steve Brown i.s.m  Critical law studies movement en i.s.m. Loïc Wacquant is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs en i.s.m. Dr. Babiak and Dr. Hare )

Krankzinnige & corrupte Minister Ollongren: “Onze Bas van Hout is geen ‘AIVD- Informant’, ondanks dat ik & AIVD & Rechter Van Hout hebben erkent als AIVD Informant en meer dan 860.000,- euro zwijggeld hebben uitbetaald.

(door ing Steve Brown i.s.m  Critical law studies movement en i.s.m. Loïc Wacquant is professor sociologie aan de universiteit van Californië in Berkeley en onderzoeker aan het Centre de sociologie européenne in Parijs en i.s.m. Dr. Babiak and Dr. Hare )

(Per klachtenformulier en per gewone post)

Aan: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten
met gelijkluidend afschrift aan de wederpartij.

Amsterdam, 17 november 2019

Inzake, Bezwaar/Klacht tegen de afwijzing AIVD d.d. 17 oktober 2019 met kenmerk: 91822eea-or1-1.o van klacht en schade eis ing S.K.A. Brown c.s.(bijgevoegd).
Bas van Hout

Geachte heer, mevr,

De feiten en periodisering en verloop inzake ing S.K.A. Brown c.s. zijn klacht en schade-eis tegen Minister Ollongren c.q. de AIVD en hun informant Bas van Hout( en Peter R. de Vries) c.s.:

D.d. 15 juli 2019 dient Brown een klacht in en een schade-eis bij Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten en die verwijst de klacht en schade-eis door naar Minister Ollongren, c.q. de AIVD(Video).(bijgevoegd)

D.d. 7 august 2109  dient Brown zijn klacht en schade-eis in middels CTIVD bij de Minister c.q. de AIVD met toelichting d.d. 16 september  2019(Video). (bijgevoegd)

Na de hoorzitting d.d. 17 september 2019 doet Brown de bezwaarschriftencommissie nog d.d. 23 september  2019 aanvullende informatie toekomen(Video). (bijgevoegd) 

D.d. 25 september 2019 ontvangt Brown een verslag van de Hoorzitting. Brown stuurt daarop d.d. 28 september 2019 de AIVD op en aanmerkingen en wijst de AIVD op enige onjuistheden in dat verslag. (Bijgevoegd)

D.d. 17 oktober 2019 wijst de Minister c.q. de AIVD Brown zijn klacht en schade-eis af, zoals door Brown al voorspeld met als hoofdreden dat Van Hout nooit een AIVD informant is geweest.( zie de afwijzing d.d. 17 oktober 2019 van de Minister c.q. de AIVD)(Bijgevoegd)

Brown gaat d.d. 17 november 2019 in beroep bij CTIVD en voorspeld nu al dat ook die commissie zijn klacht en schade-eis gaat afwijzen (zie Noten) en dan zal Brown deze zaak aanbrengen bij de Rechter tot mogelijk het Europese Hof voor de Rechten van de Mens( al was het maar voor the record).

Wie niet behoort tot de ‘Royal-Taxfree-Elite’ zoals Poch, Wilders & Brown & Holleeder zijn kansloos om hun Recht te halen bij het ‘Volksgerichtshofe-Rechtbank-Casino’(VIDEO).

‘Volks-jurist en Hoofdredacteur Volksnieuws Amsterdam-Noir en Underground Presentator van de Stem van de Straat/Salto TV  en partijleider van De stem van de Straat partij ing Steve Brown legt hierna uit waarom er al eeuwen Klasse Justitie is om de massa te onderdrukken, kaal te pukken en de mond te snoeren en dus ook waarom Brown met zijn klacht tegen de Minister Ollongren en de AIVD en de door hun gesubsidieerde ‘dr. Goebbels- MSM- Outlets ‘kansloos(Video) is:

ing Steve Brown licht zijn klacht en schade-eis van 2.4 miljoen tegen D66  DDR66 -Minister Ollongren en haar ‘Judas- Miljonair- Informant-Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout toe(Video).
Bij aanvang van klacht en eis tot schadevergoeding van Brown wisten wij al dat die zou worden afgewezen en dat het een jarenlange ‘Oltman & Julian Poch-rechtszaak’ zou gaan worden:” Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten met Voorzitter Harm Brouwer durft niet zijn ‘Doofpot-vingers’ te branden aan ‘AIVD-informant-Bas van Hout’& ‘Politie-informant Peter R. de Vries(Video)

Nederland  is het Paradijs van de Ratten in Pak & Elite-Rapist-Pedo’s'(Video) met dank aan ‘Taxfree-Shell-Rutte1,2,3′(Video).
Dat onze klacht en schade-eis een eerlijke behandeling krijgt bij de commissie is nagenoeg nihil  alleen al gezien het feit dat de heer Harm Brouwer voorheen  tot 1 november 2019 de voorzitter was van de commissie ( zie: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/index ) en hij als voorzitter van het college van procureurs-generaal de onrechtmatige en strafwaardige handelswijze die Van Hout en De Vries jegens Brown en de zijne van  toentertijd zijn zwart betaalde AIVD en Politie- informanten Bas van Hout en Peter R. de Vries (en Junkie Ron Ostrowski) als goed werk heeft gekwalificeerd en zelf positief heeft genoemd in de zaak Joran (zie Noot). Het voorgaande is bijna surrealistisch, want de extreem corrupte Brouwer geeft feitelijk zijn eigen zwart betaalde informanten Van Hout, De Vries (en Ostrowski) een compliment voor het plegen van strafbare feiten en daarmee indirect zich zelf zonder dat de lezers (burgers) en de Tweede Kamer en de Pers dat door kunnen hebben( zie Noot). De AIVD stelt dat er geen actief AIVD dossier van Brown was/is en dat hij nimmer zou worden uitgezet op verzoek van de AIVD. Dat is ook onwaar. Tijdens de hoorzitting d.d 17 september 2019  toen dat punt naar voren kwam wist één van de klachten behandelaars direct dat er een correspondentie ter zake was geweest tussen de AIVD en Brown, dat Brown naar zijn oude AIVD dossier had gevraagd ter inzage. Dat verzoek werd afgewezen met de uitleg dat zelfs een dossier dat ouder is dan 25 jaar en zwaar geanonimiseerd Brown de AIVD informanten die toen op hem zaten te weten o.a. Bas van Hout, Ron Ostrowski en Peter R. de Vries er uit zou kunnen halen.  (Zie brief d.d. 16 oktober 2009 van de Minister namens de AIVD met weigering  Brown tot inzage dossier). Mocht de AIVD het uitzetten van Brown uit Nederland op verzoek van de AIVD en mogelijk Van Hout blijven betwisten dan kan Brown dat bewijzen middels getuigen. Bovendien werd de Stem van de Straat partij vlak voor de laatste Gemeente verkiezingen Amsterdam met als Voorzitter ing S.K.A. Brown ingeschreven bij de Kamer van koophandel door de SNS-Bank (en de ING-Bank) d.d. 15 december 2017 ( zie brief SNS 15 december 2017 )  een bankrekening geweigerd op grond van AIVD informatie aan de banken dat:”

M.a.w er was toen vanaf medio 1980 t/m nu een actief AIVD dossier inzake Brown met volslagen kwaadaardige verzonnen smadelijke en lasterlijke informatie ( o.a. Staatsgevaarlijk), die één op één naadloos past bij de lasterlijke leugens die AIVD & Politie informanten Van Hout en De Vries al sinds 1994 tot heden verspreiden over Brown in de Pers en de Media en aan de AIVD en politie en OM.
 D66 ‘DDR66 Censuur-Queen Minister Ollongren’ de corrupte Boss van de AIVD zit inmiddels in een Luxe privé  ‘TBS- Kliniek’ in Zwitserland(Video) compleet waanzinnig geworden van het afluisteren van het Volk en al haar leugens en misdaden tegen het Volk en niet te vergeten de misdaden van haar psychopaat de ‘Judas-informant- Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout’ jegens Brown en zijn familie en vele andere mensen, die zij daarvoor miljonair heeft gemaakt.

‘Wir haben es nicht gewußt’.

De Staat van Rutte & Co, c.q. de Straf de armen maatschappij , c.q. Minister Ollongren van de  AIVD:” Onze  debiele maar levensgevaarlijke psychopaat ‘Judas-Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout’ is geen ‘AIVD- Informant’ ondanks de Staat en de Rechter en ik hem hebben erkent als ‘AIVD-informant-Intrigant’. En wat zijn ontelbare algemeen bekende misdaden betreft  die hij (en zijn gabber in crime ‘Junkie & Hoerenloper Peter R. de Vries(Video)) een kwart eeuw straffeloos mocht plegen als riant zwart betaalde ‘AIVD&  politie Criminele Inlichtingen (TCI) informant’  jegens Brown en de zijne en vele andere mensen: Wir haben es nicht gewußt”.

In Nederland geldt het rechtsbeginsel dat hetgeen de Rechter voor recht heeft verklaard voor alle burgers en partijen als leidraad. Dat noemt men in de kringen van de Rechtsgeleerdheid de juridische werkelijkheid.  De rechter heeft voor recht verklaard dat Van Hout een AIVD-informant was. Toch legt de AIVD die uitspraak van de Rechter naast zich neer en beweert dat Van Hout geen AIVD-informant is en Brown de AIVD dus nooit kan aanspreken op zijn wan en misdaad gedraging jegens hem en de zijne.

De misdadige ( Medeplichtig c.q. medeplegen van de misdaden van Van Hout, zie Arresten Hoge Raad: overzicht arrest van 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/39) en liegende AIVD heeft mijn klacht en schade eis afgewezen’ zoals wij al hadden verwacht ( zie video hierna) en dat had Brown al kenbaar gemaakt aan de AIVD klachten behandelaars tijdens onze mondelinge toelichting d.d. 17 september 2019 :

Corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek & Stimuleringsfonds voor Journalistiek Frits van Exter’ is ook ‘AIVD- informant’ blijkens o.a. zijn verdediging van Bas van Hout(Video)

De juridische werkelijkheid van de Minister, c.q. de AIVD:” wit is zwart inzake Van Hout is ronduit ridicuul en niet houdbaar.
(Zie beslissing afwijzing d.d. 17 oktober 2019 klacht S. Brown van de corrupte  D66 ‘DDR66 Minister Ollongren’  c.q. de AIVD.)
Tegen de beslissing tot afwijzing van D66 ‘DDR66- Censuur Queen -Minister Ollongren’ gaan wij uiteraard een jarenlange en waarschijnlijk kansloos ‘Oltman-Julian-Poch-Prins Claus- Ed Nijpels- Frits Salomonson- (video)gerechtelijke procedure’ voeren. De Rechter heeft voor recht verklaard dat Van Hout een ‘AIVD- informant’ was ( en is?) en de Staat. c.q. Minister Ollongren ,c.q. de AIVD Van Hout op grond van het betreffende ‘Doofpot-vonnis’ 860 duizend euro (zwijggeld) hebben uitbetaald( just like that) naast een extra uitkering voor de (niet) geleden immateriële schade. Het is niet bekend hoeveel Van Hout aan immateriële schade vergoeding heeft gevangen, misschien ook wel een paar honderd duizend euro. (Zie:ECLI:NL:GHAMS:2018:4547: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:4547&showbutton=true&keyword=aivd  )865.000 euro aan schadevergoeding)

Aanvankelijk had de Staat, c.q. Minister Ollongren, c.q. de AIVD In alle stilte (stiekem) dus een schadevergoeding( zwijggeld) van meer dan een miljoen betaald aan Van Hout. Daarop heeft de debiele, maar levensgevaarlijke  psychopaat  misdaad misdadige journalist Van Hout (geen) recht, omdat hij door de ‘fouten’ van de AIVD zijn ‘Judas- journalisten-werk’ niet meer goed kon doen. Dat bevestigde het gerechtshof Amsterdam op 11 december 2018. Veel  ‘Kruimel- criminelen’ wilden niet meer met hem praten omdat iedereen inmiddels wel wist dat hij een zwart betaalde ‘politie- informant –intrigant’ was, hetgeen Brown als één van de weinige ook al meer dan 30 jaar stelt. En Van Hout (net als De Vries) altijd debiel, infantiel doorzichtig loog en mensen in de val lokte,al dan niet met de ‘AIVD-politie informant &  Junkie & Hoerenloper-Peter R. de Vries’  & & ‘AIVD & Politie-informant & Draaideur crimineeltje-Junkie- Ron Ostrowski’ en met hulp van bepaalde corrupte politie en AIVD.

 

Daardoor verloor Van Hout zogenaamd 70.000 euro per jaar aan inkomsten. Dat laatste is ook een leugen en dat wist uitgerekend de AIVD weer niet(Kuch), want hij heeft nooit meer verdient als ‘Fake News –Riool- Journalist’ dan rond de 20.000,- bruto per jaar. Dat is zelf vastgesteld in een gerechtelijke procedure die Van Hout heeft gevoerd tegen Panorama ,die hem er uit had gegooid wegens o.a. ‘Kruimel-frauderen’ met onkosten bonnetjes en het schrijven van verzonnen infantiele kwaadaardige verhalen ten kosten van zijn slachtoffers.Wellicht voor de AIVD en/of de Politie? Voor de jaren 2009 tot 2015 krijgt hij een ‘Mega- zwijggeld’ bedrag dat stapsgewijs steeds lager wordt. Want de Minister, c.q. AIVD waarschuwde hem in 2009 in bedekte termen voor een mogelijk lek(kuch),zodat hij een schadeclaim ( zwijggeld) kon gaan indienen, want hij zat op zwart zaad. Van Hout had gedreigd een boekje te gaan open doen over alle smerigheid en misdaden die hij wist van bijv.  ‘Junkie Peter R. de Vries (Video)& ‘Maffia Boss & Drugslord -John de Mol’ en ‘Griezel Fred Teeven’ , Harm Brouwer, Herman Bolhaar en de ‘Royal -Pedo-Rapist- OM- Demmink& Hoofdofficier Vincent Leenders &Ed Nijpels& Prins Claus- kliek(Video).

Daarna had Van Hout volgens de Rechtbank een ander vak kunnen kiezen, is het oordeel zoals dat voor alle Nederlander geldt (Video). De ‘Zwijggeld-uitspraak’ staat gecensureerd, geanonimiseerd en ingekort op Rechtspraak.nl.

AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video)

Uit (geen) onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Van Hout 865.000 euro bruto ontving voor gederfde inkomsten, inclusief rente. Van Hout is zelf naar de Volkskrant gestapt, want hij wilde gratis ‘sluik- reclame’ hebben voor zijn komende ‘AIVD-Leugen-007- Boek’. Daarbovenop komt een onbekende immateriële schadevergoeding en daar hoorde wij de Volkskrant niet over. M.a.w. misdaad loont mits in dienst van de Staat ( lees :de heersende ProDemos-Rapist- snuif- klasse(Video) op het Binnenhof ), c.q. Minister Ollongren c.q. de AIVD en /of Justitie en/of politie blijkens de miljoenen uitbetaling aan Van Hout .En God mag weten hoeveel inmiddels aan Peter R. de Vries,  de ‘Kroonprins-AIVD-Informant- Frits van Exter’,  de ‘Pulp-Maffia-Media Huur moordenaar-John van den Heuvel’, de  ‘Parool -Moordenaar met de pen Paul Vughts’, en ‘BNNVARA-Subsidie-Miljonair- Ratje-Jaknikker-Jeroen Pauw’ en vele andere zogenaamde ‘Fake  News -journalisten’ van de corrupte Gevestigde Orde zwart is betaald(Corporate crime media and State kartel(Video)).

AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).

 

Waarom mogen informanten ‘Junkie- Peter R. de Vries’&’Hoerenjong- Bruine Rat-Bas van Hout’ al een kwart eeuw ongestraft zwart betaald door AIVD en/of politie en/of OM misdaden plegen( Video) .

Dat zult u niet lezen in de op één haar na failliete bejaarde ‘GOED MENSEN –Volkskrant’ die Van Hout neerzette als een soort van ‘AIVD-007’ die met gevaar voor eigen leven mensenlevens redde en Brown ontmaskerde als supercrimineel en dat allemaal gratis deed.   In navolging van de Volkskrant kwam de  ‘Fake News –Persgroep’ met de “Talking Heads” (Video) en de ‘Staats-NPO-AIVD’ van de ‘Mega- Fraudeur & Pimp  Frans Klein’ en bij de  ‘VARABNN-Subsidie –Miljonair- Ratje -Jaknikker- Pauw’ en de NOS met soort gelijke hysterische  ‘Fake –verhalen’ en bombeerde Steve Brown gelijk landelijk tot een drugscrimineel in tegenwoordige tijd, die hun ‘007-journalisten –  Held van Hout bedreigde en zomaar zijn adres( waar hij al 30 woont tot groot verdriet van zijn buren) en telefoonnummer publiceerde. De werkelijkheid is dat Van Hout Brown belde ( hoe kwam Van Hout  aan mijn nummer? Van de AIVD en/of de Politie?) en Brown bedreigde tot het verrichten  van handelingen( Hoor de audio van dat telefoon gesprek; https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/07/11/dossier-misdaden-aivd-politie-judas-miljonair-informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout/ ). Brown heeft daar tegen aangifte gedaan  bij de politie, die direct de Amsterdamse ‘AIVD & Politie- Pedo-OM Vincent Leenders-Doofpot’ inging. ( zie Video aangifte Brown tegen Van Hout c.s.). Brown:” Had Van Hout dat in mijn gezicht gedaan dan had ik gelijk zijn lelijke ‘Judas-AIVD kop’ van zijn romp gerukt en in zijn corrupte reet gedouwd, zoals ik min of meer toentertijd ook bij De Raad voor Journalistiek  van de ‘AIVD- Kroonprins- Frits van Exter’ had gedaan en hij luidkeels met een overslaande angstige vrouwenstem om zijn politie-gabbers in crime  huilde, de Lafbek die mij en mijn familie jarenlang leed heeft aangedaan o.a. als AIVD & Politie- Informant “.

(AIVD Informant Bas van Hout lokt Steve Brown in de val samen met Sam Klepper en John Mieremet met moordopdracht op Bas van Hout)

Getuigenverhoor.

Om onze  klacht en  schade- eis gegrond te laten verklaren gaan wij een o.a. aantal getuigen oproepen in deze o.a. de respectievelijke verantwoordelijke (voor het merendeel corrupte) Ministers ( en Teeven) en de respectievelijk ( voor het merendeel corrupte) Top van het Ministerie van Justitie Harm Brouwer en Herman Bolhaar en de ( voor het merendeel corrupte) Top van de AIVD die verantwoordelijk waren gedurende de periode dat Van Hout opereerde en zijn misdaden pleegde als zwart betaalde AIVD informant. Daarnaast de (corrupte) Minister Ollongren die verantwoordelijk  is voor de uitbetaling van meer dan 860.000,- euro zwijggeld aan Van Hout. En de AIVD Informanten Bas van Hout  en Peter R. de Vries, Paul Vughts en John van Heuvel en de mogelijke AIVD en/of Politie informanten Jeroen Pauw en de Volkskrant journalisten Willem Feenstra, Menno van Dongen en Xander van Uffelen ( zie:  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/09/aivd-miljonair-informant-bas-van-hout-de-vries-volkskrant-bewijzen-hoe-corrupt-de-misdaadjournalistiek-en-hun-bazen-de-aivd-justitie-politie-is/ (Video) die Brown allemaal, al dan niet in vereniging met Van Hout met smaad en Laster hebben belaagt zonder wederhoor.

Minister Ollongren en AIVD:” Wir haben es nicht gewußt”. En de  infantiele leugenachtige Riool-Lynch-boekjes  die van Hout heeft  uitgeven  o.a “Steve Brown Supercrimineel” ( 1994) en de Erven Bruinsma( 2000) zijn bij ons verboden lectuur en dus weten wij van niks als het gaat om onze Van Hout zijn wan en misdaden jegens Brown en de zijne”.

Deze klacht en schade- eis gaat dus helaas een  jarenlange ‘Willem Oltmans&  Royal-Maxima-Julian Poch-  Doofpot -zaak’ worden. Retorische vraag:  Wij zijn  benieuwd of de Volkskrant  en de NPO en  Pauw  en de Persgroep nu ook aandacht gaan geven aan deze klacht en schade-eis van Brown en de ronduit ridicule  afwijzing van de Minister ,c.q.  AIVD met als hoofreden:” Van Hout is geen AIVD-Informant” . Wat denkt u  zelf. Wij weten het antwoord al dat is Nee!
Daarnaast  wijs de Minister c.q. de AIVD de  klacht en schade-eis ook af,omdat de ontelbare  wan en misdaden die Van Hout en De Vries jarenlang straffeloos tegen Brown en de zijne heeft gepleegd niet algemeen bekend waren volgens de afwijzing van de AIVD. Dat voorgaande argument van de AIVD is A:  feitelijk onwaar en B: een brevet van onvermogen van de AIVD aan het adres van de AIVD  om zich aan hun verantwoording in deze te onttrekken mb.t. de wan en misdaden van hun informant Van Hout( en De Vries en Ron Ostrowski).

Ten eerste zijn de misdaden en onrechtmatige daden ( zie Arrest Gerechtshof  Amsterdam: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/10/21/veroordeling-peter-r-de-vries-onrechtmatige-uitzending-steve-brown/  die Van Hout en de Vries jegens Brown en de zijne  hebben gepleegd ( en nog plegen) gepubliceerd in bijna alle kranten, weekbladen en op TV uitgezonden( recentelijk nog bij de NOS en Pauw).  En in twee gevallen zelfs door de Rechter veroordeelt( o.a. het Leugen-Boek van Van Hout “de Erven Bruinsma”, zie: https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2019/06/brown_van_hout.pdf ) en talloze  malen door de Raad voor Journalistiek veroordeelt.Één van die misdaden die van Hout  in verenging  met De Vries en de Politie( Brown werd bijna vermoord door de  corrupte en laffe Politie-AIVD- bodyguards van Van Hout & De Vries , zie de beelden hieronder)  in de periode dat Van Hout AIVD-informant was en De Vries ‘Politie- informant’ en/of ook AIVD- informant pleegde was zelf 5 dagen achtereen no 1 op de Kijkcijferslijst.  De AIVD heeft het niet gezien , want als het om hun informant Bas van Hout gaat en ging is en was het Moto:” Wir haben es nicht gewußt”.

En nadien deze ‘TV- mini -Lynch- Riool- Sensatie –serie’  “haal Brown door de Strontton en Wurg hem” met geknipte en gefabriceerde beelden ” door het Hof van Amsterdam onrechtmatig  verklaard.  Daarnaast zijn bijna al misdaden en onrechtmatige daden die Van Hout en De Vries ( en John van den Heuvel en Paul Vughts) jarenlang  jegens  Brown en de zijne heeft gepleegd gepubliceerd op het weblog de “De MaffiaJournalist”  en Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.  De Minister c.q. AIVD beweert nu daar nooit kennis van te hebben genomen.  Bovendien hield Van Hout er al die jaren een ‘Stalking-site’ op na genaamd “Bruine Rat” vol met smaad en laster jegens Brown en de zijne. Maar los van het voorgaande is de AIVD bij uitstek de dienst die geacht wordt te weten als mensen  een gevaar zijn voor de Nederlandse maatschappij in het algemeen en in het bijzonder voor zijn burgers. Helaas is dat dus niet het geval als het gaat om éeen van hun eigen zwart betaalde informanten, te weten Bas van Hout( en De Vries en Ron Ostrowski), die mocht en mag ongestraft  jarenlang misdaden plegen o.a. jegens Brown en de zijne  en wordt daarvoor ook nog beloont met een uitbetaling van meer dan 860.000,- euro door de Minister en de AIVD.

Tot Slot: Wij verzoeken uw onze klacht die is afgewezen door de de Minister c.q de AIVD gegrond te verklaren en  onze schade-eis  toe te kennen, dan wel deels toe te kennen. Wij wijzen u er op dat wij het causaal verband kunnen bewijzen( middels o.a IB-60 belasting formulier ) inzake een inkomstenderving door onrechtmatig( vastgesteld  door het Gerechtshof  Amsterdam en de Kortgedin rechter te Haarlem) en strafwaardig handelen ( o.a. opnames met de verborgen camera in een besloten ruimte en voorhanden hebben van harddrugs met als oogmerk uitlokking  middels ‘Politie & AIVD- Informant-Junkie  Ron Ostrowski’) van Bas van Hout (en Peter R. de Vries )  en bepaalde corrupte politie en bepaalde corrupte OM(Video) , toen Van Hout AIVD informant was( en de Politie- informant Peter R.de Vries ook mogelijk  AIVD was en is) opzettelijk veroorzaakt is.

Overigens hoeveel heeft de vaste AIVD partner Ron Ostrowski van Bas van Hout  gezien het feit dat hij de laatste 20 jaar aan lager wal is geraakt aan schadevergoeding ontvangen van de AIVD op grond van rechtsgelijkheid. Heeft die ook 860.000 euro ontvangen.

In afwachting van uw beslissing zijn wij ten alle tijden bereidt uw nader te informeren,

Hoogachtend ,

ing S.K.A. Brown c.s.

 Noot:  (-) “de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Harm Brouwer, vandaag in Trouw Peter R. de Vries lof toezwaait met de erkenning dat hij ’goed werk’ heeft geleverd. Kritiek op diens werk noemt hij zelfs ’behoorlijk hypocriet’. Brouwer, zo lijkt het, vindt het wel mooi dat De Vries dit succes kon boeken, omdat hij zich als burger iets kon veroorloven wat justitie in dit geval niet is toegestaan, namelijk het inzetten van een informant die kans zag Joran van der Sloot een bekentenis te ontlokken en die met verborgen camera’s op band vast te leggen.”(-) (Bron:  https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-riskant-ook-toch-goed-dat-burger-meedoet-aan-misdaadbestrijding~b10c817f/)

 Noot: OM: besluit Peter R. de Vries jammer

Voorzitter Herman Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal vindt het jammer dat het misdaadprogramma van Peter R. de Vries in juni volgend jaar stopt. De OM-topman noemt zijn werkwijze open, integer en vasthoudend.Volgens Bolhaar heeft De Vries het OM gestimuleerd om vasthoudend te blijven als een zaak ingewikkeld wordt. Het zal wennen zijn zonder hem, aldus Bolhaar in het NOS Radio 1 Journaal. “Peter de Vries is een journalistiek insituut geworden. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het onthullen van belangrijke onderzoeksresultaten.””Ik heb veel programma’s van hem gezien”, vervolgt Bolhaar. “Bij veel van die zaken was het OM intensief betrokken. We hebben gemerkt dat Peter R. de Vries voor een aantal van die zaken doorslaggevend was voor de oplossing.” Niet vissen’De Vries (54) begon met zijn programma in 1995 en kwam met onthullingen over onder meer Joran van der Sloot en de Puttense moordzaak. Hij zegt dat het maken van het programma topsport is en dat hij “meer lucht” nodig heeft.De misdaadverslaggever blijft werkzaam in de journalistiek. “Dat is het enige dat ik kan. Ik ga niet zitten vissen”, vertelde hij in De Wereld Draait Door. Hij heeft nog niet bekendgemaakt op welke manier hij die rol gaat invullen. Wel zei hij in gesprek te zijn met Endemol over een nieuw programma. “Het wordt een ander podium, maar ik zelf ben er nog.” Bron: https://nos.nl/artikel/270804-om-besluit-peter-r-de-vries-jammer.html

Noot:Dossier: Misdaden AIVD/ Politie-Judas-Miljonair Informant Hoerenjong Bruine Rat Bas Van Hout.Bron: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/07/11/dossier-misdaden-aivd-politie-judas-miljonair-informant-hoerenjong-bruine-rat-bas-van-hout/

Noot:‘SNS-Staatsbank’ kwalificeert Stem v.d. Straat partij als ‘Terroristische Organisatie’&‘Witwas-misdaadgroep’.