Aan : Minister Ollongren, Commissie klachten AIVD en de Tweede Kamer

Amsterdam, d.d. 16 september 2019

Geachte Minister, Klachten Commissie, Mevr. Eckhardt

Naar aanleiding van de hoorzitting d.d.17 september 2019, inzake mijn klacht tegen de Minister, de AIVD en Van Hout, c.s. zend ik u hierbij een historisch overzicht ( niet uitputtend) van de misdaden en onrechtmatige daden die Van Hout systematisch straffeloos heeft gepleegd tegen ondergetekende en zijn familie, kennissen en zakenrelaties op grond van zijn AIVD-Status: Om te beginnen wijs ik u er uitdrukkelijk op dat toen de Minister en AIVD een verbintenis/overeenkomst aanging met Van Hout tot het verrichten van stiekeme diensten in 1997 dat zij de wettelijk plicht waren om Van Hout dwingend te instrueren te stoppen met het onrechtmatig en strafwaardig belagen van ondergetekende en zijn familie, temeer Van Hout dat jaren daarvoor aan het doen was en het voorgaande algemeen bekend was/is. Gezien het feit dat de Minister c.q. de AIVD dat niet heeft gedaan is in strijd met het AwB en het Wetboek van Strafrecht ( medeplichtig) en een onrechtmatige overheidsdaad jegens ondergetekende en zijn familie.

Zie ook in dit verband:”Voorzitter Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Frits van Exter geeft tonnen subsidie-geld uit om namen geheim te houden en de Stem van de Straat van Subsidie te onthouden(Video)”.

Enkele voorbeelden van de systematische en dagelijkse misdaden ( beloning voor Moord op ondergetekende en zijn website: http://www.bruinerat.com over ondergetekende) en onrechtmatige daden die ‘misdaadjournalist’ Bas van Hout sinds 1993 tot heden o.a. als zwart en wit betaalde AIVD informant ( 860.000, euro) tegen ondergetekende en zijn familie en kennissen en zakenrelaties straffeloos heeft gepleegd, die op ieder moment door de AIVD gestopt hadden kunnen worden. Extra verzwarend in deze is dat Van Hout zijn misdaden en onrechtmatige daden jegens ondergetekende en zijn familie, etc. mede zijn gefinancierd door de Staat c.q. AIVD, c.q. de verantwoordelijke Ministers, zoals het betalen v bijv. junkie Ron Ostrowski, etc. om valse verklaringen te kopen tegen ondergetekende ( zie video). En dat hij voor deze misdaden en onrechtmatige daden jegens ondergetekende en familie als ‘AIVD–informant’ nooit is vervolgd tot heden. M.a.w. ondergetekende was en is Vogelvrij omdat Van Hout AIVD-informant was/is en werd en wordt dagelijks mede door Van Hout in de media onrechtmatig en strafwaardig aan de Schandpaal genageld en belaagt ( gestalked) en bedreigt door Van Hout( zie het Volkskrant artikel,zie: “‘AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn”.(Video)) waarin hij zelf openbaart dat hij AIVD-informant was/is en zie zijn onrechtmatige en leugenachtige optreden bij zijn ‘bevriende’ (lees: Corrupte) Outlet Jeroen Pauw/BNNVARA .
“In analogie :ongerechtvaardigde verrijking in de zin van Art. 6:212 BW – BW – Artikel 212 Burgerlijk Wetboek Boek 6 –
Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.

Onrechtmatige daad
Hetzelfde geldt wanneer de schade (de verarming) op basis van onrechtmatige daad op de veroorzaker verhaald kan worden. Dan is de weg van de ongerechtvaardigde verrijking ook niet aangewezen. Het is binnen de onrechtmatige daad ook mogelijk, dat een derde aansprakelijk is voor de verarming van de benadeelde, maar daarvoor is wel vereist dat die derde zijn eigen handelen of nalaten kan worden verweten. Zie in dit verband ook de uitwerking van het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid” .

‘AIVD-Informant Van Hout’ heeft zich middels het plegen van systematisch en dagelijkse misdaden en onrechtmatige daden jegens ondergetekende en zijn familie ( echtgenoot, kinderen), etc. verrijkt met o.a. een eenmalige uitbetaling van de AIVD van 860.000,- euro. (zwijggeld, zie:” 2.1
De Commissie van Toezicht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (verder: AIVD) heeft in 2014 vastgesteld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens [X] . Partijen hebben op 19 juli 2016 een vaststelllingsovereenkomst gesloten waarbij zij zijn overeengekomen de omvang van de schade door arbiters te laten vaststellen. Het door partijen aangewezen scheidsgerecht heeft op 2 mei 2017 vonnis gewezen en heeft de vordering van [X] daarbij deels toegewezen”.

Complicatie: de uitspraak van het hof werd op 11 december 2018 – ingekort, geanonimiseerd en gecensureerd – gepubliceerd op rechtspraak.nl, een openbare website. Niet op een prominente plek).
“Toen de Volkskrant hem in de loop van december vragen stelde over de uitspraak, koos Van Hout na enig nadenken voor een vlucht naar voren. Door in de Volkskrant zijn verhaal te vertellen( en o.a. Brown weer lasterlijk en smadelijk neer te laten zetten als Crimineel anno 2919, wil hij zo veel mogelijk de regie houden. En sinds hij zich realiseert dat het arrest van zijn rechtszaak openbaar is, heeft hij ook besloten mee te werken aan een tv-documentaire en zelf een boek te schrijven – dat op zijn vroegst dit najaar klaar is. Volgens hem was het onontkoombaar dat zijn samenwerking met de AIVD ooit naar buiten zou komen. Als dat zo volledig en genuanceerd ( Lees: vol onwaarden) mogelijk gebeurt, is de kans kleiner dat onjuiste verhalen rondgaan in het criminele circuit.”)Bron: Volkskrant

“3.3
De Staat heeft in zijn memorie van antwoord onder 6.4 erop gewezen dat in het door [X] overgelegde schaderapport geen rekening wordt gehouden met de verplichting van [X] om zijn schade te beperken. Er kan redelijkerwijs van [X] worden verlangd om zijn schade te beperken door werkzaamheden te verrichten, zo wordt in dat processtuk betoogd. Het is niet in overeenstemming met de regelen des rechts om er voor de schadeberekening van uit te gaan dat [X] tot zijn pensioen nooit meer inkomsten zou kunnen genereren, aldus nog steeds de Staat in genoemde memorie. Ook in de door de Staat bij zijn memorie overgelegde analyse van de door [X] overgelegde schadebegrotingen, van de hand van prof. dr. W. Driehuis, wordt (onder 6, derde alinea) op deze kwestie ingegaan. In die analyse wordt erop gewezen dat [X] zich kan oriënteren op andere beroepen en op bij- of herscholing. De arbiters hebben vervolgens, mede naar aanleiding van de memorie van antwoord van de Staat, uitdrukkelijk aan partijen bericht dat zij met het oog op een goede voorbereiding van de mondelinge behandeling ervan uitgaan dat de advocaat van [X] (onder meer) toelicht op grond waarvan moet worden aangenomen dat [X] geen of niet meer alternatieve inkomstenbronnen heeft kunnen genereren. De advocaat van [X] heeft daarop schriftelijk gereageerd en aangevoerd, kort gezegd, dat het gelet op het specialisme van [X] en de door hem daarin gepleegde investeringen niet mogelijk was om andere inkomsten te genereren en dat ook omscholing niet goed mogelijk was. Koestering en Joling, de opstellers van het schaderapport van de zijde van [X] , hebben namens hem schriftelijk gereageerd op de analyse van prof. Driehuis. De Staat heeft vervolgens schriftelijke gereageerd op een en ander. De Staat heeft in die reactie aangevoerd dat niet is aangetoond dat [X] niet in staat zou zijn over andere onderwerpen te schrijven dan wel andere dan journalistieke activiteiten te verrichten. Daarbij wordt erop gewezen dat [X] in het verleden over andere onderwerpen dan misdaad heeft geschreven en televisieprogramma’s heeft gepresenteerd. Uit het proces-verbaal dat van de zitting bij het scheidsgerecht is opgemaakt, blijkt tenslotte dat de voorzitter van dat scheidsgerecht het onderwerp nogmaals aan de orde heeft gesteld door [X] te vragen of hij na het opdrogen van zijn bronnen nog heeft overwogen een carrièreswitch te maken. (Bron: Rechtspraak )

Uit punt 3.3 het blijkt dat Van Hout een bijzondere onwettige relatie onderhield en onderhoudt met de Staat, c.q. de Minister van de AIVD c.q. Team criminele Inlichtingen TCI (politie),want een ieder die werkloos is in Nederland is verplicht zich ter laten omscholen en/of elke vorm van werk aan te nemen zelfs maatschappelijk onbetaald ‘nuttig’ werk met behoud van de uitkering indien hij/zij geen inkomen heeft maar dat gold niet voor Van Hout.
“Plichten bij algemene bijstand
Als bijstandsgerechtigde moet u voldoen aan een aantal verplichtingen.
Arbeidsplicht voor bijstandsuitkering
U moet zich voor uw bijstandsuitkering houden aan bepaalde arbeidsverplichtingen. Dit zijn:
• U moet aangeboden werk aanvaarden en zien te behouden.
• U moet zich op verzoek inschrijven bij een uitzendbureau.
• Wilt u verhuizen, dan moet u vooraf actief werk zoeken in de gemeente waar u naartoe wilt verhuizen.
• U moet bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is om werk te krijgen.
• U moet bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden. Maar wel ergens anders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand.
• U moet er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en te behouden.
• U moet meewerken aan de ondersteuning die uw gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.
• U moet ervoor zorgen dat uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag het krijgen van werk niet belemmert.
Voldoet u niet aan deze plichten? Dan moet uw gemeente uw bijstandsuitkering voor minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden verlagen met 100%. Valt u niets te verwijten? Dan mag de gemeente dit niet doen. Uw gemeente moet rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden. De gemeente kan de verlaging terugdraaien als u achteraf alsnog laat blijken dat u de verplichting nakomt.
Vrijgesteld van deze arbeidsverplichtingen zijn:
• Alleenstaande ouders met de volledige zorg voor 1 of meer kinderen tot 5 jaar. Zij moeten hiervoor wel een verzoek indienen bij hun gemeente. Wel moeten zij gebruik maken van de voorzieningen van de gemeente, gericht op arbeidsinschakeling.
• Mensen die niet kunnen werken (duurzaam en volledig arbeidsongeschikten).
Re-integratieplicht voor bijstandsuitkering
U moet meewerken aan uw re-integratie. En zich houden aan afspraken om zo snel mogelijk weer betaald werk te krijgen. Uw gemeente mag u bijvoorbeeld vragen om bestaande vaardigheden op peil te houden of om nieuwe vaardigheden te leren. Of om te gaan werken met behoud van uitkering. Voldoet u niet aan deze plicht? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.
Verrichten tegenprestatie voor bijstandsuitkering
U moet een tegenprestatie verrichten voor uw bijstandsuitkering als uw gemeente hierom vraagt. Uw gemeente bepaalt de inhoud, omvang en duur. Weigert u een tegenprestatie? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen. Lees meer over de tegenprestatie in de bijstand.
Correct gedragen bij de gemeente voor bijstandsuitkering
U mag zich niet zeer ernstig misdragen tegen een gemeentelijke ambtenaar. Doet u dit toch? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.
Medewerkingsplicht voor bijstandsuitkering
U moet meewerken als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan u vragen mee te werken aan bijvoorbeeld een huisbezoek. Of een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand heeft. Werkt u niet mee? Dan kan uw gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.”( Bron: Rijksoverheid )

Hoeveel naast deze uitkering van 860.000,- euro zwart is en/of wordt betaald is door de AIVD ( en/of Justitie en/of politie ) moet nog worden vastgesteld. Misschien kan de FIOD en/of de Rijksrecherche en/of de Tweede Kamer dat nader uitzoeken. De Staat, c.q. de verantwoordelijke Minister Ollongren is dus wettelijk verplicht de gelaakte, c.q. onrechtmatige uitbetaling van 860.000,- euro en de zwarte betaling voor zijn werkzaamheden ( staan geboekt als onkosten) en zijn bezittingen ( huis, auto,motor, etc. ) terug te vorderen middels de plukze wetgeving en uit te keren aan zijn slachtoffer in deze, te weten ondergetekende en zijn familie.

zie ook in dit verband:Steve Brown ligt op Ramkoers met ‘Misdaadgroep BNNVARA’ en ‘Pief Paf Poef Pauw’ en zijn (Leugen) gabber in crime ‘Judas-AIVD-Miljonair- Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout'(Video) .

Steve Brown: Even de feiten van AIVD Informant Bas van Hout op een rijtje.
“Bas van Hout :‘Informant Bas van Hout schaadt onafhankelijkheid journalistiek’
Misdaadjournalist Bas van Hout krijgt een schadevergoeding van 865 duizend euro, omdat de AIVD per ongeluk bekend heeft gemaakt dat hij een informant is. Thomas Bruning, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, uit in WNL Op Zaterdag kritiek op de rol van Van Hout.
“Het is ronduit schadelijk voor het vak dat een journalist een informant blijkt te zijn”, aldus Bruning. “De onafhankelijkheid en neutrale positie van de journalist is hiermee flink geschaad.” (Bron: WNL)

Zie ook in dit verband:Steve Brown eist ook 30.000,- euro van ‘Rat in Pak-CEO Erik Roddenhof’ van Persgroep Talking Heads in de AIVD misdaadzaak Bas van Hout(Video).

“Naïviteit en collaboratie
Boek, Onderwereld-p.r. van Bart Middelburg (uitg. L.J. Veen)
De georganiseerde misdaad probeert journalisten in te schakelen. Bart Middelburg schreef er een boek over. ‘De onderwereld maakt gebruik van de naïviteit van journalisten’….
Meer dan vijftien jaar schrijft Bart Middelburg (46) voor Het Parool over de georganiseerde misdaad. Leuk was het, maar het heeft lang genoeg geduurd: Middelburg keert de misdaad de rug toe. Zijn laatste boek, Onderwereld-p.r. (uitg. L.J. Veen), is te beschouwen als zijn testament in dit vakgebied. Het gaat over de manieren waarop de onderwereld gebruikmaakt van journalisten.

(-)
Tientallen pagina’s zijn uitgetrokken om ‘smeercampagnes’ die door Van Hout werden gevoerd, onder meer tegen Middelburg, tot in detail te beschrijven. Het oordeel van Middelburg over collega Van Hout is genadeloos: ‘Bij Van Hout is de scheidslijn tussen onderwereld en journalistiek zo goed als vervaagd, zo er ooit zo’n scheidslijn is geweest.’
– Hebben we hier te maken met een afrekening in het journalistieke milieu?
‘Ik zie het niet als een afrekening. Ik had al plannen voor dit boek sinds 1996, naar aanleiding van het eindverslag van de commissie-Van Traa over georganiseerde misdaad. Maar twee jaar geleden begon Van Hout een pure smeercampagne tegen mij, met behulp van glashard gelogen verklaringen. Als je doelwit bent van zo’n jarenlang durende smeercampagne, krijg je wel behoefte om eens uit te leggen hoe het allemaal zit.

(-)
‘Van Hout spande een procedure tegen mij aan voor de Raad voor de Journalistiek, wat natuurlijk prima is. Maar daar kwam hij met briefjes aan die van mij afkomstig zouden zijn. Dat waren pure vervalsingen. Ik was echt flabbergasted, dat zoiets bestond.’ Maar daardoor gaat het boek nu wel voor een groot deel over Van Hout.’Het gaat niet om Van Hout. Het gaat erom dat de onderwereld op allerlei manieren gebruikmaakt van journalisten. Soms door de naïviteit of de Oostindische naïviteit van die journalisten, maar soms maken ze gebruik van welwillende collaboratie.’In dat verband duikt steeds Van Hout weer op, die gaat daar heel ver in. Toen Steve Brown nog een grote hasjhandelaar was, wilde Van Hout een boek over hem schrijven. Ze kwamen overeen dat Brown alle incriminerende passages uit het manuscript mocht schrappen. In feite kreeg Brown de eindredactie van het boek dat ze van plan waren te schrijven. En toen Brown een nieuwe drug, B-sting een levensgevaarlijk LSD , op de markt bracht, kwam Van Hout met een enorm juichverhaal in Panorama. Pure reclame voor die nieuwe pil.’
– U beschuldigt Peter R. de Vries ervan dat hij zich voor de onderwereld liet gebruiken om valse berichten de wereld in te helpen. Dat is niet mis.
– ‘Dat schrijf ik niet. Het is Caransa-ontvoerder Ostrowski die dat zegt. Nee, gecheckt heb ik het niet. Dat is een zaak van jaren geleden, en die beschuldiging doet er verder ook niet toe. Ik heb dat alleen opgeschreven omdat die beschuldiging een rol speelt in een langdurige, ingewikkelde smeercampagne, alweer van Bas van Hout, gericht tegen Steve Brown. Daarbij werd Peter de Vries ook ingeschakeld. Ik heb trouwens niets tegen De Vries, hij doet soms goeie dingen. Ik sluit niet uit dat hij zich door Van Hout in de luren heeft laten leggen.'(-)(Bron: Volkskrant )

Opmerking:
Daar waar Middelburg stelt dat ondergetekende de B-Sting op de markt bracht is onwaar.

Allereerst een opmerking van algemene orde: de ‘AIVD- Informant Bas van Hout’ is op zoveel leugens betrapt tijdens zijn zogenaamde carrière als misdaadjournalist dat hij daarvoor moeiteloos kan worden opgenomen in het Guinness book of record. Wat heeft de Minister, c.q. de AIVD bezielt om een dergelijk beroepsleugenaar en fantast en fraudeur en stalker en moordenaar ( de vermoorde Ron Ondunk) en drugshandelaar ( B-Sting/LSD) en dus een levensgevaarlijke psychopaat als Van Hout aan te stellen als informant die geen enkele Staatsgevaarlijke belangrijke informatie zou kunnen verschaffen en hem af te kopen met 860.000.- euro zwijggeld? Dat voorgaande feit alleen al verdient op zich een nader onderzoek van de Tweede Kamer en Justitie en de FIOD in het kader van het Algemeen belang en de Rule of Law en de mensenrechten (EVRM) en het Wetboek van Strafrecht en BW en AwB.

Al hetgeen ondergetekende daarin tegen in deze stelt is objectief bewezen en in een aantal gevallen zelfs door de Rechters voor recht verklaard ( en zie: Veroordeling Peter R.de Vries )inzake ‘AIVD-Van Hout’ zijn misdaden ( o.a. in vereniging met de vermoorde Sam Klepper en Johny Mieremet , de Vermoorde ex politieman en Huurmoordenaar Martin Hoogland ,PSV- Hooligans, Veronica, Panorama, RTL, SBS, Een vandaag( zie: Eenvandaag in Leugen Kever (Video)), de corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek en Stimuleringsfonds voor de journalistiek Frits van Exter Video) , NOS, Volkskrant, Het Parool, enz. Jeroen Pauw, ‘Politie- informant- Peter R. de Vries’ en Junkie en Draaideur crimineel Ron Ostrowski( zie o.a. Video) , zoon Martin Hoogland, bepaalde corrupte AIVD, politie en Justitie, etc., ) en onrechtmatige handelen jegens ondergetekende en zijn familie, etc.sinds media 1993 tot heden.

Historisch overzicht (niet uitputtend).
Zie uitdrukkelijk overzicht misdaden AIVD-Van Hout en de bijhorende politie proces verbalen ( aangiftes van ondergetekende tegen AIVD-Informant Van Hout & de zelfverklaarde politie informant Peter R. de Vries c.s.) jegens ondergetekende en zijn familie ( ook de kinderen).

“Corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek &Stimuleringsfonds voort Journalistiek Frits van Exter’ is ook ‘AIVD- informant’ blijkens o.a. zijn verdediging van Bas van Hout”. (Video))
Tegen al de hiervoor en hierna vermelde misdaden van de zwart en wit betaalde AIVD en politie en Justitie informant Bas van Hout heb ik naar behoren aangifte gedaan bij de politie en/of justitie, maar die zijn allemaal in de Doofpot verdwenen op grond van zijn Status als ‘(Judas)-informant-journalist’. De jarenlange zwarte betalingen aan Van Hout door de o.a. de AIVD zijn ingeboekt als ‘onkosten’ vergoeding door de AIVD. Daarnaast heeft Van Hout daar geen belasting over die betalingen gedaan en dat moet ook in de honderd duizenden euro’s lopen en ook dat is strafbaar. Door die zwarte betalingen kon hij mede zijn misdaden en onrechtmatige daden jegens ondergetekende voortzetten en werd hij facilitair ondersteunt door de Minister(s),c.q. de AIVD met bijv. inlichtingen over ondergetekende en zijn familie, etc.

Volgens de formele versie van de Staat heeft Bas van Hout van 1997 tot 2002 voor de AIVD zwart gewerkt. Wat de formele periodisering van de Staat, c.q. de AIVD betreft daar hechten wij geen geloof aan. Wij denken dat de periode dat van Hout voor de AIVD heeft ‘gewerkt’ veel langer is en wie zal het zeggen ‘werkt’ hij nog steeds voor de AIVD blijkens de astronomische schadevergoeding ( zwijggeld) van 860.000,- euro.

Zie o.a. de Aangifte Brown tegen Minister Ollongren, de AIVD, Bas van Hout, de Persgroep en de NOS en Jeroen Pauw/BNNVARA wegens grove smaad en laster( zie: Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Steve Brown ).

Voor een meer compleet overzicht van de wan en misdaden die Bas van Hout straffeloos gepleegd heeft jegens ondergetekende en de zijne ( ook mijn kinderen) verwijs ik u naar mijn boeken “Steve Brown, Drugbaron Spijkerbroek” en “Killing Fields of Amsterdam”.

Ontmaskering AIVD Informanten Peter R de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht(1)

Ontmaskering AIVD Informanten Peter R de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht (2).

Bas van Hout en Jeroen Pauw noemen ondergetekende tijdens zijn bekendmaking dat hij AIVD-informant was Steve Brown een crimineel in tegenwoordige tijd ( 2019), terwijl Van Hout, Justitie, AIVD en politie, Jeroen Pauw weten en /of kunnen weten dat ondergetekende nagenoeg een blanco strafblad heeft en sinds 1991 niets van doen heeft met welke vorm van criminaliteit dan ook.

Steve Brown belt NOS eist wederhoor na leugens AIVD informant Bas van Hout

Corrupte Landsadvocaat Miss Bontje ontmaskert haar cliënt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek als misdaadbende met o.a. 8 Geheime deskundige en als getuigen à decharge ‘AIVD-Informant-‘Journalist’ -Bas van Hout’.’”(Video)

‘AIVD-informant Van Hout’ heeft een anonieme brief gestuurd aan de UvA ( 2000 ) waarin werd aangekondigd dat er een aanslag met en bom op ondergetekende zou worden gepleegd in de college banken waardoor ondergetekende van de UvA af moest. De betreffende brief is onderzocht door Bart Middelburg ( zie het boek:” Onderwereld Pr” van Bart Middelburg ) en die concludeerde dat Van Hout die brief had gestuurd.

‘AIVD- informant-Van Hout’ heeft twee gevaarlijk uitziende ‘PSV- Hooligans’ ( 1998) naar mijn huis gestuurd in Eindhoven die mijn zoon toen nog rond de 6 jaar oud was aanspraken en vroegen naar mij, die heb ik daarna in de straat en met de auto achterna gezeten tot dat zij het Politiebureau te Eindhoven binnen vluchten.

‘AIVD-informant -Van Hout’ heeft een ansichtkaart aan mij dochter gestuurd verpakt in een roze verjaardag ’s envelope gestuurd toen zij 14 jaar( 1998) werd met een doodskop er op en doods bedreigingen.

‘AIVD-informant-Van Hout’ ( 1999) heeft een advertentie geplaats met een overlijdens bericht van mijn dochter in de Telegraaf geplaatst.

‘AIVD-informant-Van Hout’ heeft ondergetekende laten neerzetten in het Eindhovens dagblad ( 1998 ), toen ondergetekende en familie nog anoniem in Eindhoven woonde als goed burger als een Internationale drugs crimineel van het kaliber Escobar die zijn drugs en wapens opsloeg in zijn Eindhovens rijtjeshuis in de middenklasse wijk te Woensel en daar vergadering hield met misdadigers uit binnen en buiteland , hetgeen spreek bijna voor zich complete extreme kwaadaardige laster en smaad is. Hierdoor moest ondergetekende met zijn vrouw en vier schoolgaande kinderen verhuizen. Vooral voor de twee oudste had dat een grote geestelijk negatieve impact, omdat zij geworteld waren in Eindhoven en naar de Middelbare school en sport verenigingen gingen.

‘AIVD-informant Van Hout opereerde ( 2006 t/m 2015 van een stalking en smaad en Laster Website genaamd Bruinerat.com die volledig aan ondergetekende was gewijd en uitsluitend vol stond met smaad en laster jegens ondergetekende. Ondertekende heeft naar behoren tegen die Website en Van Hout in dit verband aangifte gedaan bij de politie, maar ook die verdween in de Doofpot uiteraard omdat van Hout een AIVD en een Criminele Inlichtingen (TCI) status had en heeft.

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’. (Video) Dat ‘AIVD –informant Van Hout’ toen ondergetekende in Eindhoven ( ‘97/’98) woonde middels de AIVD als Staatsgevaarlijk het land uit heeft willen laten zetten. Ondergetekende moest zich binnen een week melden bij de Vreemdelingenpolitie om vandaar het land te worden uitgezet (gedeporteerd). Na schriftelijke en telefonisch contact van ondergetekende met dr. Arthur Docters van Leeuwen/AIVD en zijn secretariaat is dat onrechtmatige en Strafwaardig bevel ingetrokken. ( zie: an-de-aivd-wilde-brown-het-land-uitzetten-voor-zijn-aivd-informant-bas-van-hout/ (Video)). Maar ook die ervaring was zeer belastend voor ondergetekende en zijn familie.

‘AIVD-informant-Van Hout’ heeft een teaser/trailer bij zijn (riool)-programma Backsite –Veronica( 1999) met de door het hof onrechtmatige verklaarde beelden van de uitzending van De Vries & Van Hout ( zie Arrest, https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=26638 ) ten koste van ondergetekende. En nadat ondergetekende daar tegen in verweer kwam verwijdert is met een schadeloosstelling van 10.000,-gld.

‘AIVD informant Van Hout’ heeft ondergetekende neergezet (2000) als Moordenaar en heroïnedealer in zijn boek de “Erven Bruinsma” die nadat ondergetekende zich daar tegen had verweerd middels een kortgeding (Mr. P. van der Laar) door de President van de Rechter onrechtmatig zijn verklaard en vorderde dat het sensatie leugen boek per direct uit de handel en winkels moest worden gehaald. Ondergetekende heeft ook tegen het voorgaande aangifte gedaan bij de politie wegens smaad en laster, maar ook die aangifte is in de Doofpot verdwenen op grond van Van Hout zijn AIVD en politie Criminele Inlichtingen (TCI) status.

‘AIVD-Informant Van Hout’ heeft een wikkel op zijn onrechtmatige boek de “Erven Bruinsma” jegens ondergetekende geopenbaard met de beloning van 500.000,- gld( 2000) voor mijn Moord vergezeld met lasterlijke en smadelijke citaten: “Brown Heroïnedealer ” en die beloning is tot de dag van vandaag nog steeds van kracht ondanks dat ondergetekende daar tegen d.d. 19 juli 2019 wederom aangifte heeft gedaan bij de politie te Amsterdam.

‘AIVD- informant Hout’ en de Politie informanten Peter R. de Vries en Panorama misdaad-journalist Koen Scharrenberg ( is later veroordeeld met de Moordenaar Ron Zegerius en ook een informant van De Vries in de zaak Ratelband voor Rippen met geweld en verzekering fraude) tegen ondergetekende aangifte (2009) deden omdat ondergetekende over duidelijk satirisch ook een beloning van 500.000,- op hun hoofden had gezet in guldens middels internet in de tijd van de euro’s. Stonden er vijf zwaar getrainde mannen van groep ernstige delicten een dag na hun aangifte voor de deur van ondergetekende en werd ondergetekende verhoord tot een uur ‘s-nachts op het Hoofdbureau van politie door twee rechercheurs en middels een internet verbinding met beeld een politie verhoor deskundige psycholoog en de zaak Officier en de teamleider groep ernstig delicten

Toen die zaak voor de Rechter kwam heeft Van Hout en Koen Scharrenberg en nog drie potige Onderwereld figuren ondergetekende in de rechtszaal bedreigt en zijn door de Rechter uit de zaal gezet nadat ondergetekende gesteld had het anders zelf te regelen

‘AIVD-Informant -Van Hout‘ heeft een reeks lasterlijk en smadelijke en levensbedreigende artikelen jegens ondergetekende geschreven( verzonnen) en zich herhaaldelijk in de media uitgelaten (vanaf medio 1993 t/m medio 2008 ) dat niet de corrupte ex politieman en huurmoordenaar M. Hoogland de moordenaar was van Tony Hijzelendoorn, maar ondergetekende.

‘AIVD-Informant -Van Hout‘ betrok ondergetekende recentelijk wederom in de Volkskrant bij zijn poging zijn corrupte en misdadige ,laffe en stiekeme ‘Judas- AIVD-rol’ jegens o.a. ondergetekende als AIVD informant wit te wassen kennelijk met toestemming van de Staat, c.q. Minister, c.q. de AIVD, c.q. de politie Criminele Inlichtingen (TCI), want die hebben niets tegen gesproken hetgeen Van Hout stelt en liegt in deze met als gevolg dat ik in alle kranten en de NOS en bij Pauw ondergetekende weer neergezet als Crimineel in tegenwoordig tijd. ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/ (Video) en zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/19/bnnvara-een-gesubsidieerd-witwas-merk-met-o-a-bn-hoer-pauw-aivd-informant-bas-van-hout/ (Video))
Dat van Hout in vereniging met de Moordenaars Sam Klepper en John Mieremet voor verborgen camera mij in de val wilde lokken door mij te verzoeken een moord te plegen op Bas van Hout die zelf achter een raam alles zat op te nemen met de verborgen camera.

‘AIVD-informant Van Hout’ en ‘Politie- Informant Peter R. de Vries ‘, de AIVD, bepaalde corrupte politie en Justitie mij in de val wilde lokken ( 1997/98 ) door o.a. het te koop aanbieden van cocaïne en om te snuiven voor de verborgen camera. En toen dat mislukte mij daarna lieten wurgen door AIVD agenten en/of corrupte politie /justitie medewerkers en een tiental ingehuurde sportschool figureren uit de provincie ( twee zijn nog aangehouden door de politie van bureau Warmoesstraat ,maar nooit vervolgd) kennelijk verzorgt door Koen Scharenberg en Van Hout. Deze misdaden van Bas van Hout en Peter R. de Vries en de hun corrupte medewerkers AIVD en politie ambtenaren is door de het hof te Amsterdam onrechtmatig verklaard.

Inzake, uw ‘(AIVD & Justitie )-Talking Heads’ van de corrupte De Volkskrant, Het Parool en het Algemeen Dagblad, enz. die Brown in vereniging met ‘AIVD-Informant Bas van Hout’ onrechtmatig en strafwaardig (weer) neerzette als o.a. (drugs)-crimineel in tegenwoordige tijd.

(-)Hierbij stel ik en de mijne u hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade in deze begroot op 30.000,- euro.
Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn ziie : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/09/aivd-miljonair-informant-bas-van-hout-de-vries-volkskrant-bewijzen-hoe-corrupt-de-misdaadjournalistiek-en-hun-bazen-de-aivd-justitie-politie-is/ .

In afwachting van uw beslissing is ondergetekende ten alle tijden bereid u nader te informeren ,
Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown

CC: (info@ctivd.nl, Paula.Dael@minbzk.nl, Paula.Dael@minbzk.nl, Pauline.voorst@minbzk.nl,cie.biza@tweedekamer.nl,s.fritsma@tweedekamer.nl,rvraak@sp.nl, cie.jv@tweedekamer.nlCC: Mr. P. van der Laar

Opmerking; Dit schrijven is gepubliceerd op Volksnieuws uit Amdsterdam–Noir.

Noot:
1998/21 ongegrond
Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
B. van Hout
tegen
B. Middelburg
Bij brief van 20 november 1997 met 1 bijlage, heeft de heer B. van Hout te Zandvoort (klager) een klacht ingediend tegen journalist B. Middelburg (betrokkene).
Hierop is door betrokkene gereageerd in een brief van 8 januari 1998 gevolgd door een brief van 20 februari 1998.
Ter zitting van de Raad van 27 februari 1998 verscheen klager in persoon. Betrokkene had van tevoren laten weten niet te zullen verschijnen. De Raad heeft de behandeling van de klacht aangehouden teneinde klager in de gelegenheid te stellen alsnog een aantal nadere producties over te leggen. Bij brief van 6 maart 1998 met 10 bijlagen heeft klager de klacht aangevuld. Betrokkene heeft daarop gereageerd met een brief van 9 april 1998, voorzien van 18 bijlagen. Vervolgens hebben klager en betrokkene met brieven van respectievelijk 22 april en 19 mei 1998 op elkaars producties gereageerd.
De klacht is behandeld ter zitting van de Raad van 28 mei 1998. Beide partijen waren daarbij aanwezig. Tijdens de zitting is een bandopname bekeken van de uitzending van 14 november 1997 van het programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.
De eerst na de zitting ontvangen brief van klager van 27 mei 1998 met bijlage is door de Raad niet bij zijn beoordeling betrokken.

DE FEITEN

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Raad uit van de volgende feiten.
In een publicatie in Het Parool van 3 oktober 1997 besprak betrokkene een serie televisie-uitzendingen van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. De uitzendingen hadden betrekking op de uit het criminele circuit bekende Steve Brown. In zijn artikel stelt betrokkene onder meer dat klager lange tijd dik bevriend was met Brown en dat klager, toen hij nog voor het blad Panorama schreef, verklaringen van Brown kocht en de opbrengst met hem deelde. Betrokkene zegt te hopen dat een aantal zaken met betrekking tot de televisie-uitzendingen over Brown dat tot nu toe onderbelicht is gebleven, waaronder de rol van klager, tot op de bodem zal worden uitgezocht.
Op 15 november 1997 publiceerde Het Parool een artikel van betrokkene naar aanleiding van de rechtbankzitting in de strafzaak tegen de Urka-organisatie. Hij zegt daarin dat klager de ‘ghostwriter’ van drugsbaron Urka zou zijn, bij wie het manuscript van een reeks interviews werd aangetroffen, toen hij eind 1996 in Parijs werd aangehouden. Klager, aldus betrokkene voorts in dit artikel, werd een paar jaar geleden bij het tijdschrift Panorama ‘de laan uit gestuurd nadat gebleken was dat hij met Brown ook zakelijke activiteiten had ontwikkeld’.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
Klager ontkent verklaringen van Brown te hebben gekocht en de opbrengst daarvan met Brown gedeeld te hebben. Hij zou een professionele en kritische verhouding met Brown gehad hebben. Een door betrokkene als productie overgelegde verklaring, die de samenwerking tussen klager en Brown bevestigt, wordt door klager als een vervalsing betiteld.
Klager vindt de beweringen van betrokkene lasterlijk en kwaadaardig. De opmerking dat zijn rol door de politie moet worden uitgezocht beschouwt hij als een poging om zijn imago te beschadigen.
Klager ontkent bij Panorama te zijn ontslagen, zoals door betrokkene wordt gesuggereerd. Hij zou nooit in een dienstverband met Panorama hebben gewerkt. De (freelance) relatie is op een voor beide partijen bevredigende manier beëindigd, hetgeen niets met Brown te maken had, aldus klager. De bewering dat hij ‘ghostwriter’ van Urka zou zijn noemt klager smadelijk en onjuist.
Betrokkene verwijst voor het bestaan van een zakelijke relatie tussen klager en Brown onder meer naar twee door hen beiden ondertekende schriftelijke verklaringen, waarvan één door klager zelf als productie is overgelegd, en naar tussen klager en Brown gevoerde correspondentie. Hij verwijst ook naar passages in het boek ‘Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek’ van de hand van Brown, waarin de relatie en de gemaakte afspraken tussen klager en Brown uiteen worden gezet. Zijn opmerking, dat de politie de zaak tot de bodem zou moeten uitzoeken, had volgens betrokkene betrekking op de televisie-uitzendingen van De Vries over Brown. De rol van klager is slechts één aspect daarvan dat uitgezocht zou moeten worden.
Betrokkene verwijst voorts naar een kort geding dat klager tegen Panorama voerde, met als inzet onder meer dat het blad klager weer als verslaggever aan het werk zou moeten laten.
Klager maakte in één van de uitzendingen van Peter R. de Vries bekend dat hij een boek schrijft over de ‘erven Bruinsma’, waartoe hij Urka zou hebben geïnterviewd. Toen Urka werd aangehouden werd het manuscript van een reeks interviews bij hem aangetroffen. Urka zou daar zelf over gezegd hebben dat het te maken had met een boek waarmee hij bezig was. In de media is in verband daarmee consequent gesproken over Urka’s ‘ghostwriter’. De gevolgtrekking dat klager die ‘ghostwriter’ is, ligt daarom voor de hand, aldus betrokkene.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klachten met betrekking tot het eerste artikel zijn ongegrond. Klager heeft weliswaar betwist dat hij, zoals in dat artikel te lezen valt, dik bevriend was met Brown, maar aan die betwisting komt geen betekenis toe in het licht van het feit dat hij die relatie in een door betrokkene overgelegd artikel in HP/De Tijd zelfs als ‘warm’ typeert, van welke uitlating door klager niet gesteld is dat deze door hem niet is gedaan. Overigens mocht betrokkene ook aan de stukken waarop hij zich in dit verband heeft gebaseerd, de overeenkomst van 15 juli 1992 tussen klager en Brown en een reeks citaten uit het boek “Drugsbaron in Spijkerbroek”, de conclusie verbinden dat er tussen klager en Brown een meer dan zuiver professionele journalistieke relatie bestond. En evenzeer dat sprake was van, zoals betrokkene het enigszins ongenuanceerd maar in wezen niet onjuist formuleert, kopen van verklaringen van Brown en delen van de opbrengst daarvan. Anders dan klager ziet de Raad niet in dat het betrokkene niet vrijstond te schrijven dat hij een politie-onderzoek wenselijk achtte naar onder meer de rol van klager bij de in het artikel besproken in een vechtpartij culminerende televisie-uitzendingen.
Wat het tweede artikel betreft, deelt de Raad niet de bezwaren van klager tegen de bewering dat hij bij Panorama de laan werd uitgestuurd. Uit de overgelegde stukken betreffende het in 1995 door klager tegen VNU gevoerd kort geding blijkt immers voldoende dat de destijds tussen klager en Panorama bestaande overeenkomst niet, zoals klager stelt, door hemzelf maar door Panorama is beëindigd. Daarnaast valt niet in te zien dat de uitdrukking ‘de laan uitgestuurd’ slechts op haar plaats zou zijn in het geval van beëindiging van een dienstbetrekking en niet in het zich hier voordoende geval van beëindiging van een freelance-overeenkomst. Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoende grond had voor de in het artikel gewekte suggestie dat die stap van Panorama was gebaseerd op het ontwikkelen door klager van zakelijke activiteiten met Brown. Dit punt is echter in het geheel van het artikel van te ondergeschikte aard om tot gegrondbevinding van de klacht te kunnen leiden.


In het door de Raad ter zitting bekeken programma van Peter R. de Vries is klager geïntroduceerd als de auteur van het bij Urka aangetroffen manuscript. Klager liet tijdens de uitzending bij herhaling in het midden of deze informatie correct was. Ook ten overstaan van de Raad heeft klager ontkend noch bevestigd dat hij Urka heeft geïnterviewd. Naar het oordeel van de Raad had betrokkene voldoende aanleiding om het kennelijk ook bij anderen bestaande vermoeden, dat klager de ‘ghostwriter’ zou zijn met wie Urka een boek schrijft, te vermelden. Ook dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

BESLISSING
De Raad acht de klacht ongegrond.
De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Het Parool te publiceren.
Aldus vastgesteld door de Raad op 3 juli 1998 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, mr. D.T. Dalmolen, Mw. mr. V. Keur, Mw. J.A. Koerts, drs. K.J. van der Zande, leden, in tegenwoordigheid van mr. I.H.J. Konings, secretaris.
Uitspraak 1998-21