Klacht( gepubliceerd d.d.15 juli 2019)

Per mail (info@ctivd.nl)en per post

Aan: de  Commissie van Toezicht  op de inlichtingen-  en Veiligheidsdiensten
Postbus 85556,2508 CG Den Haag

Met gelijkluidend afschrift aan de Leden van de  Tweede Kamer Commissies  Algemene zaken en Justitie
( cie.biza@tweedekamer.nl, h.vdmolen@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl,cie.jv@tweedekamer.nl,f.futselaar@tweedekamer.nl)

Amsterdam,15 juli 2019

Inzake, Klacht tegen Minister Ollongren en de Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) en hun informant Bas van Hout en verzoek/eis tot schadevergoeding.

Geachte leden van de commissies Tweede Kamer Justitie  en Algemene zaken en CTIVD,
Hierbij dient ondergetekende ing S.K.A. Brown en de zijne  een klacht (en aangifte d.d. 19 juni 2019 bij de politie) in tegen Minister Ollongren (en haar voorgangers) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) )en tegen de  AIVD en zijn jarenlang zwart betaalde informant de heer Bas van Hout in vereniging met o.a. de zelfverklaarde politie informant Peter R. de Vries(mogelijk ook een AIVD-informant) en andere ‘bevriende’ corrupte ‘Fake news- journalisten’ zoals John van den Heuvel(Telegraaf, RTL Boulevard ) en Paul Vughts (Het Parool), die al dan niet ook voor de AIVD  en/of Justitie en/of politie zwart betaald ‘werken’ net als Van Hout en De Vries en verzoekt ondergetekend c.q. eist een schadevergoeding ter zake in deze.

Top-VVD- Elite- Maffia-Bazen- Rutte& Dijkhoff’ betrapt op ‘geheime ontmoeting’ met hun ‘Media-huurmoordenaar John van den Heuvel’ op de eren tribune bij PSV(Video).

Eén en ander wringt des temeer in deze, gezien het feit dat Van Hout van de betreffende verantwoordelijke Ministers als AIVD Informant en/of Justitie en/of politie informant zich als journalist vermomd straffeloos jarenlang zijn wan en misdaden en karaktermoord ( Brown is heroïnedealer en moordenaar van Tony Hijzelendoorn en recentelijk weer (Drugs)-crimineel in tegenwoordige tijd, zie aangifte d.d. 19 juni 2019 terzake o.a. smaad en laster, bedreiging en uitlokking van moord gepleegd door AIVD-informant Van Hout (Video) )mocht plegen zelfs bij de Volkskrant, Het Parool, Algemeen dagblad en het NOS-Journaal( Met Pauw, zie video verslag Brown/NOS hierna) als opener op ieder heel uur tegen ondergetekende en de zijne en uiteraard tegen vele andere slachtoffers daar waar ieder andere burger voor jaren de gevangenis in gaat ontvangt Van Hout tenminste 860.000,- euro beloning (zwijggeld) van de Commissie en het Gerechtshof Amsterdam. Met o.a. dat voorgaande heeft de Minister Ollongren en (haar voorgangers).c.q. uw commissie CTIVD  zich schuldig gemaakt aan o.a. een ambtsdelict, het schenden van de Rule of Law jo AwB jo EVRM en ( Doofpot)-corruptie in het algemeen, maar dat ter zijde. De hiervoor en hierna gestelde feiten zouden diepgaand moeten worden onderzocht door de Tweede Kamer( parlementaire enquête) en/of de Rijksrecherche en/of justitie en/of de FIOD.

Ondergetekende heeft telkenmale sinds ’93-’94 tot heden naar behoren aangifte gedaan bij de politie en/of justitie tegen de ‘AIVD-misdadiger-Van Hout’ (en De Vries, Van den Heuvel en Jeroen Pauw, enz.), maar die zijn allemaal in de eindeloze diepe ‘AIVD en Justitie-Sepot-Doofpot’ verdwenen.

‘AIVD-Misdaad’ loont: Bas van Hout en de AIVD hebben het aanzien van de Journalistiek en de Rechtstaat en de Democratie ernstig geschaad en systematisch het Wetboek van Strafrecht ernstig overtreden jegens Brown en vele andere personen en Van Hout is daarvoor beloond (zwijggeld)met ten miste 860.000,- euro gemeenschapsgeld belastingvrij .

De AIVD heeft jarenlang in strijdt met het EVRM en het AwB en het Wetboek van Strafrecht en de Grondwet jegens ondergetekende en de zijne gehandeld in deze door Van Hout vermomd als ‘misdaadjournalist’ jarenlang o.a. middels opzettelijk lasterlijke en smadelijke Fake-News ten koste van ondergetekende en zijn familie o.a.te laten stalken. En uw commissie door de ‘AIVD-misdadiger- Van Hout’ een schadeloosstelling( zwijggeld)  heeft uitgekeerd van 860.000,- euro of meer. Gezien de feiten en omstandigheden in deze dient ondergetekende en de zijne  hun klacht rechtstreeks in bij de CTIVD en niet eerst bij de Minister. ( Dit kan wanneer in redelijkheid niet van u kan worden gevraagd dat u de klacht eerst bij de minister indient. Van een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld sprake zijn als de verhouding tussen u en de betreffende dienst ernstig is verstoord. U moet dit wel onderbouwen; Bron : https://www.ctivd.nl/klachtbehandeling ), aangezien de Minister Olongren één van de beklaagde partijen is in deze waar tegen onze klacht zich mede tegen richt en derhalve als subject van deze klacht redelijkerwijs niet over onze klacht kan en mag oordelen:Emeritus-hoogleraar Kees Schuyt:”De slager keurt zijn eigen vlees, wil dat niet in het openbaar doen en heeft ook nog last van al die dwingende regels” .
Voor de inhoud van ondergetekende zijn klacht verwijst hij u o.a. naar de aangifte d.d. 19 juni 2019 bij de politie tegen o.a. het corrupte gedeelte van de AIVD en zijn corrupte informant Bas van Hout( Prod. 1).

En zie de Stem van de Straat-Amsterdam-Noir/ SaltoTV-uitzendingen ter zake :”Ontmaskering AIVD Informanten Peter R de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht(1):

en zie “Ontmaskering AIVD Informanten Peter R. de Vries & Bas Van Hout, Historisch Overzicht (2)”:

en de artikelen ter zake op Volksnieuws uit Amsterdam- Noir( zie: Noot).

Ondergetekende wijst u er uitdrukkelijk op dat de informatie m.b.t het onrechtmatige en strafwaardige   extreme, psychopathische, levensbedreigende(  bijv. beloning van 500.000.- gld. voor moord op ondergetekende) stalking wan en misdadige gedrag dat Van Hout sinds 1993-1994 tot heden heeft gepleegd jegens ondergetekende en zijn familie op een ieder moment door de AIVD had kunnen worden gestopt, gezien het feit dat hij een zwart betaalde informant was en wellicht nog steeds  van de AIVD ( en van bepaalde corrupte Justitie en Politie). Eén en ander wringt des te meer, aangezien bijna alle wan en misdaden die Van Hout heeft gepleegd jegens ondergetekende en zijn familie en zelfs tegen zakenrelaties en kennissen en nog steeds pleegt uitgebreid zijn gedocumenteerd en gepubliceerd en geopenbaard middels o.a. youtube (https://www.youtube.com/user/StevenBrown2/featured )meer dan 3 miljoen x bekeken) en SaltoTV en Volksnieuws uit Amsterdam. En in de best selling boeken “Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek” en “Killig Fields of Amsterdam”, enz. enz. M.a.w. de Minister en de AIVD kan zich niet verschuilen in deze door de stellen:‘Wir haben es nicht gewußt’Bovendien heeft de AIVD voor hun informant Van Hout getracht Brown als Persona non grata in strijdt met wet en regelgeving het land uit te zetten toen hij en zijn familie woonde in Eindhoven
(zie: Noot), waarmee de AIVD Brown en zijn de familie (opgroeide en schoolgaande 4 kinderen) opzettelijk extreem veel leed zouden hebben aangedaan wat de facto een zeer ernstige ‘AIVD-misdaad’ is in collusie met Van Hout.

Ondergetekende heeft door die jarenlange systematisch en structureel onrechtmatige en strafwaardige wan en misdadige gedragingen van ‘AIVD-Informant Van Hout’ en in mindere maten door zelfverklaarde  ‘Politie & justitie informant De Vries’ zijn inkomen uit de media van 196 duizend per jaar ( vastgesteld  door de belastingdienst ) zien terug vallen tot nul ( zie aangifte d.d. 19 juni 2019 terzake). Indien wij dus de rekenmethode van het Gerechtshof Amsterdam ( zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:4547&showbutton=true&keyword=aivd) inzake Van Hout aanhouden heeft ondergetekende recht op tenminste 1.960.000,- inkomstenderving vermeerderd met de wettelijk rente en daarnaast tenminste 500 duizend euro aan immateriële schadevergoeding voor ondergetekende en zijn familie. Mogelijk kan de commissie CTIVD en/of de Minister en/of Justitie dat bedrag deels verhalen bij Van Hout middels bijv. de Plukze Wetgeving nu hij mede door uw commissie CTIVD en het Gerechtshof te Amsterdam ten onrechte miljonair is geworden als schadeplichtige jegens ondergetekende en de zijne.

Tot slot:
Ondergetekende en de zijne hebben dan ook met verbijstering moeten constateren dat een algemeen beruchte corrupte  (AIVD) & Justitie  & politie informant) misdadiger als Van Hout( zie o.a. “Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek” en “Killing Fields of Amsterdam” en de vele publicatie en youtube reportages en Stem van de Straat/Salto Tv uitzendingen ter zake), die ook nog het aanzien van de de journalistiek, de Rechtstaat en de Democratie blijvend heeft beschadigd en daarvoor ‘schadeloos’ is gesteld met 860.000,- euro gemeenschapsgeld. Dat Van Hout voor wan en misdaden en structureel en systematische stalking jegens ondertekende en zijn familie( en andere personen ) van zijn jarenlange zwart betaalde en stiekeme werkgever de AIVD een zwijggeld-bonus heeft ontvangen van ten minste 860 duizend euro is een grof schandaal dat per direct zou moeten worden rechtgezet.

Wij verzoeken u dan ook naar behoren stappen te zetten die de ten onrechte uitgekeerde extreem riante ‘schadevergoeding’ (het gaat hier immers om gemeenschap geld) terug te vorderden van Van Hout en die o.a. aan te wenden voor de compensatie van de geleden en nog te lijden schade door ondergetekende en de zijne veroorzaakt( gepleegd) door Van Hout en goedgekeurd, c.q.gedoogd en/of zelfs aangestuurd door bepaalde corrupte AIVD en/of bepaalde corrupte Justitie en politie. En wie zal het zegen zelfs nog steeds aangestuurd door de AIVD in vereniging ( collusie )met bepaalde  corrupte Justitie en politie en andere corrupte AIVD en/of Justitie en politie informanten ‘journalisten’zoals bijv. Jeroen Pauw en/of John van den Heuvel,etc.( zie aangifte S.KA. Brown ter zake d.d. 19 juni 2019 ) in deze.

In afwachting van uw beslissing is ondergetekende ten alle tijde bereid u desgewenst nader te informeren,

Alle rechten voorbehouden,

Hoogachtend,

ing S.K. A Brown

CC: MrP van der laar

CC: De Pers

Prod. 1: aangifte d.d. 19 juni 2019 van  ing S.K.A. Brown tegen o.a. de AIVD en hun informant Bas van Hout.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/

Noot:

Ex OM-Boss Brouwer onderzoekt handelwijze van AIVD rond Haga Lyceum, maar niet de ‘AIVD-Informant Bas van Hout’ misdaden tegen Steve Brown.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/07/ex-om-boss-brouwer-onderzoekt-handelwijze-van-aivd-rond-haga-lyceum-maar-niet-de-aivd-informant-bas-van-hout-misdaden-tegen-steve-brown/

AIVD–informant-Bas van Hout mag Keihard Liegen van Pauw’. Brown gaat aangifte doen tegen Van Hout voor bedreiging en uitlokking van Moord. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/13/aivd-informant-bas-van-hout-mag-keihard-liegen-van-pauw-brown-gaat-aangifte-doen-tegen-van-hout-voor-bedreiging-en-uitlokking-van-moord/

Steve Brown: Even de feiten van AIVD Informant Bas van Hout op een rijtje. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/12/steve-brown-even-de-feiten-van-aivd-informant-bas-van-hout-op-een-rijtje/

Voor de Crime Liefhebber en de kritische burger: Dossier ‘AIVD informant Bas van Hout’. https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/12/voor-de-crime-liefhebber-en-de-kritische-burger-dossier-aivd-informant-bas-van-hout/

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/10/arthur-docters-van-leeuwen-van-de-aivd-wilde-brown-het-land-uitzetten-voor-zijn-aivd-informant-bas-van-hout/

AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/09/aivd-miljonair-informant-bas-van-hout-de-vries-volkskrant-bewijzen-hoe-corrupt-de-misdaadjournalistiek-en-hun-bazen-de-aivd-justitie-politie-is/