(door ing Steve Brown)

Klasse justitieAMSTERDAM-NOIR-Open brief Per mail en gewone post. (d.peters@raad.amsterdam.nl (mmoorman@raad.amsterdam.nl )

Aan de Voorzitter/president van de Rechtbank sector Bestuur recht Amsterdam en Wethouder Arjan Vliegenthart

Amsterdam, 10 mei 2015

Inzake, Wraking rechter mr. A.J. Bongers-Scheijde.

Edelachtbare, Geachte Wethouder,

Hierbij geven wij eerbiedig te kennen:

D.d. 7 mei 2015 was er een zitting met een verzoek tot voorlopige ‘Brood-Nood-voorziening’. Tijdens deze rechtsgang bleek dat de gewraakte Rechter partijdig en/of corrupt is en kennelijk een ‘rechter’ uit de onmenselijke ‘School van Monster-rechter Rinus Otte’.  Bovendien bleek tijdens de zitting dat de Rechter niet naar behoren het incomplete dossier (zie Prod 1) had gelezen. Daarnaast had deze rechter er geen probleem mee dat de wederpartij bij monde van de DWI jurist (?) Hugo van Globeringe aantoonbaar zat te liegen tegen ons en ergerlijker tegen de rechter hetgeen Contempt of court is. In andere fatsoenlijke landen waar de Rule of Law geldt is Contempt of court  gewoon een strafbaar feit waar men de gevangenis voor ingaat..

Die partijdigheid bleek o.a. pijnlijk schokkend toen ik de Rechter als voorbeeld van een betere menselijkere bereikbaarheid gaf dat bijv. het DWI een prepaid telefoontje ter beschikking aan Dak en Thuislozen stelt als zij hun eerst aanvraag doen. Kosten 3-10 euro in plaatst van zo een duur onderzoek te doen ( kosten 2 tot 3 duizend euro) reageerde de Rechter als een Monster met de volgde sneer:” O, moeten wij ze ( Vuilnis) ook nog allemaal een telefoontje gaan geven ook”.

Dat was voor ons de druppel om tot wraking over te gaan. Door deze wraking blijft cliënt verstoken van laat ik maar zeggen’ Bed, Bad en brood’. Het kan ons inzien niet zo zijn dat een Dakloze zonder inkomen de dupe is van een kennelijk niet naar behoren functioneerde Rechter. Wij verzoeken u dan ook een tussentijds vonnis te spreken, zodat cliënt zijn rechtens toekomende voorschot (Brood-Nood) toegewezen krijgt in deze. Tevens verzoeken wij u dit schrijven en de publicatie:’ Daklozen-slachter’ Rechter mr. A.J. Bongers-S. gedijt onder de SP Wethouder Arjan V. “  te voegen als bewijs van de partijdigheid en onmenselijkheid van  gelaakte Rechter Bongers in deze bij de komende Wraking- zitting.

Rechter: iedereen heeft recht op bed, bad en brood.

Naast ons verzoek aan de Voorzitter van de rechtbank Amsterdam sector bestuursrecht verzoeken wij tevens middels dit schrijven de verantwoordelijke Wethouder Arjan Vliegenthart in deze om in te grijpen en de directie van de DWI te sommeren per direct een Nood-uitkering aan cliënt te verstrekken in de geest van wat een andere Rechter recentelijk terecht oordeelde in de ‘Illegale’ -Bed, Bad Brood zaak, namelijk dat iedere mens recht heeft op Brood.

Tot slot wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat wij de Rechter en de Wethouder in de gelegenheid hebben gesteld tot wederhoor inzake hun wan en misdadige gedragingen in de publicatie:
Daklozen-slachter’ Rechter mr. A.J. Bongers-S. gedijt onder de SP Wethouder Arjan V.“ en zij beide tot heden niet hebben geregeerd. M.a.w. hier is inmiddels het adagium: “Al Hetgeen niet betwist mag voor waar worden aangenomen” van kracht is in deze.

In afwachting van uw beslissing zijn wij ten allen tijde bereidt u nader te informeren,

Met de meeste hoogachting, namens cliënt

Ing S.K.A. Brown.

Prod 1:  DWI-Dossier niet compleet: Per gewone post en per mail: hugo.vangoberinge@dwi.amsterdam.nl en planningsadministratie.handel.rb.amsterdam@rechtspraak.nl

Aan de Rechtbank t.a.v. Sector bestuursrecht

in tweevoud

Amsterdam, 4 mei 2015

inzake, zitting  7 mei 2015, verzoek voorlopige voorzienig  xxx versus DWI.

Edelachtbare , wederpartij,

Ik geef u hierbij eerbiedig het volgende te kennen:De wederpartij heeft m.i. geen compleet dossier aangeleverd in deze. Er ontbreken kennelijk opzettelijk  stukken die van evident belang zijn voor de Rechter om tot een evenwicht besluit te kunnen komen. Mogelijk heeft de wederpartij hiermee het AwB en de Bijstandwet geschonden. Wrang is het in dit verband te moeten constateren  dat de wederpartij zich zelf niet houdt aan de informatieplicht n.b. nog wel in een rechtsgang ten overstaan van de Rechter.

Ik verzoek de Rechtbank derhalve van het hiervoor en hierna gestelde feit een proces-verbaal op te maken, aangezien ik overweeg in het licht van Boek 9 AwB tegen de verantwoordelijke ambtenaren en/of DWI in deze een klacht te gaan indienen. Dit laatste feit acht ik tevens in het Algemeen belang, want het ligt voor de hand dat deze handelswijze jegens de zwakkere en niet professioneel partij geen uitzondering zijn van de wederpartij. Ik heb inmiddels dan ook al weer een schuld opgebouwd van tegen de 1000,- euro, maar dat  terzijde.

Er ontbreken de volgende stukken en proces-verbalen:  Het feit dat de wederpartij onderzoek heeft gedaan of ik wel soms tijdelijk woonachtige was bij xxx middels een verhoor van xxx ter kantore van de DWI, zoals ik altijd heb verklaard in deze. (  zie Prod 1) Dat de wederpartij een huisbezoek heeft uitgevoerd d.d. 16-04-2015 bij  XXXXXX en ik mij bij dat huisbezoek aan twee Bijstand opsporing ambtenaren heb gelegitimeerd. Ik heb hen tevens een kopie gegeven van  mijn bezwaarschift en verzoek tot voorlopige voorzienig  en hun verzocht uitdrukkelijk dat Bezwaarschrift  te voegen bij mijn dossier, alsmede aantekenen dat zij geconstateerd hadden n.b. bij toeval dat ik aldaar op dat moment tijdelijk ‘om niet’  mocht inwonen i.p.v. onder een brug. De twee kennelijk  bijzondere opsporing ambtenaren hebben zelfs nog mijn bezitting te weten twee handtassen geïnspecteerd en zijn m.i. wettelijk verplicht daar een proces-verbaal van te maken. Waarom is ook  dat proces-verbaal niet gevoegd in deze procedure,

Ik verzoek  u de wederpartij alsnog te sommeren de ontbrekende stukken en proces-verbalen  te voegen in deze.Indien de wederpartij hetgeen hiervoor gesteld betwist verzoek ik de rechter eerbiedig de betreffende opsporing  ambtenaren te laten getuigen ter zitting in deze.

In afwachting van uw antwoord/beslissing  ben ik ten alle tijden bereidt uw nader te informeren,

Hoogachtend,

XXXXXXXX

(geen vast woon en verblijfplaats, woonachtig in Amsterdam)