Update 26 Mei 2018 Lees ook in dit verband:“OM-‘Neuk-paar Nimwegen& Bloos‘ maakte omstreden ‘Love-Pedo-Demmink-‘dienst’-Trip’ naar Thailand (video) “.

(van onze Liegende VVD Pedo-Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIRHet ‘OM-Monster’ achter ‘Pedo Joris Demmink’ en Mark Rutte ‘Sterf Arme’ heeft een Rinus Ottegezicht gekregen bij Buitenhof: Rinus Otte. Het was zeer beangstigend om te zien anno 2015.
‘OM-Monster Rinus Otte is het voorbeeld van de ‘VVD Klasse-Justitie’ waar dr. Goebbels trots op zou zijn geweest, een foute ‘Übermensch- Rechter’ zoals beschreven in Critical Legal Theory. Herr Otte: “Een middeleeuwse VVD-straf  voor kale Bio-kippen moet pijn doen. Kale kippen Üntermenschen hebben wel veren en die pakken wij ze af, hoe dan ook”.

Integere Rechters als Maria van de Schepop over wanhopige ‘wanbetalers’ die niet kunnen betalen in “Banana-Fraude-Nederland”.
Moedige (echte) Rechters als Maria van de Schepop, die nog streven naar een ‘Justice en Fit’ vonnis ( Ronald Dworkin -Theory of Justice ) geven de kleine kaal geplukte man hoop in bange dagen en passen in de school van Nederlands grootste  rechtsgeleerde Paul Scholten. Als het aan Herr Otte ligt zijn de nieuwe kleren van de ‘VVD-rechter’ die van des Volksgerichtshofes. U zag het bij Buitenhof. Keek het College Bestuur  dr. S.Poppema, voorzitter ,Drs. J. de Jeu, vice-voorzitter  en dr. E. Sterken Rector Magnificus van  de Universiteit  van  Groningen ook?  Of was nu even het motto van het Bestuur:” Wir haben es nicht gewußt van onze Herr Hoogleraar Rinus O.”.

Rinus Otte zijn  Rechters in actie. 

Wanbetalers  Kale Kippen belanden niet langer in de Huurcel van de VVD ‘Griezel Fred Teeven’, alwaar zij geknipt, geschoren en Wit gewassen met bleek worden tot op het bot, als ‘Bio-Plofkippen’. Althans, als het aan de rechtbank in Amsterdam ligt. Gijzeling is een dwangmiddel voor arme mensen die hun boetes niet kunnen betalen. Maar de rechters vinden dat ze over onvoldoende informatie beschikken om te kunnen inschatten waarom mensen niet betalen. Daarom leggen zij terecht alle gijzelingsverzoeken van de VVD-Justitie naast zich neer. Maar wordt een wanbetaler zonder geld of toekomst in het land van Plofkippenhet “Lieg en Bedreig Kabinet “zo niet beloond? Over deze vraag en de al lang niet meer bestaande menselijke maat in het Nederlandse recht een debat met de moedige en integere Maria van de Schepop, strafrechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het ‘OM –Monster Rinus Otte’, gewetenloze raadsheer bij het Hof Arnhem/Leeuwarden  von het Volksgerichtshofes en bijzonder hoogleraar Organisatie van de Rechtspleging der arme Groningen en Raads Übermensch-adviseur voor de VVD van Justitie van Jonkheer ‘Bonk-Heer Fraudeur Steur’. ( die kan wel altijd direct zijn boeten betalen ). Wij adviseren iedere burger die voor Herr Otte als Rechter des Volksgerichtshofes moet verschijnen hem onmiddellijk te wraken en roepen de studenten in Groningen op deze Neo Nazi VVD Hoogleraar van Pedo Demmink en Ad Steur te boycotten.

Het Derde Rijk aan de Universiteit van Groningen – De Wannsee conferentie bij de VVD-Justitie voor het armen vraagstuk.
images
Heeft u zich ooit afgevraagd hoe weldenkende mensen zich in de jaren 1920-’30 aansloten en zelf leiding gaven aan de Gestapo of Moord-rechter waren bij het Voksgeschrift? Hoe een stel hoog opgeleide heren Hitler zijn   Gesamtlösung der Judenfrage voorzag van een rationaal jasje?  Wij wel. Gisteren konden wij voor het eerst met eigen ogen zien in 2015 welke types dat waren bij Buitenhof, namelijk types als Herr Rinus Otte. Men mag niemand op zijn uiterlijk beoordelen zoals Cesare Lombroso ooit deed,maar zegt u nu zelf is Otte i qua uiterlijk niet het proto type van een hoge SS of Gestapo officier?  Oordeelt u zelf .( zie bijv. Foto Reinhard Heydrich, hoofd van het Reichssicherheitshauptamt hiernaast)
Willem Holleeder is een Monster volgens de Pulp-sensatie–media (video), maar is wat ons betreft een Teddy beer vergeleken bij ‘Monster Otte’. Bij Buitenhof zagen wij met rillingen over de rug een echt Monster Rinus Otte met zijn onderdrukkende Neo Nazi-gebral. Het extra angstig was dat deze engerd een goed opgeleide rechtsgeleerde is, die het allemaal voor zich zelf en zijn VVD-misdaadgroep kan verantwoorden met drogredeneringen, die zo uit de Nazi-school komen.

Afpers-Maffia-regeling’ van de ‘VVD-justitie’ voor boetes voor de “Kleine Luiden” onder de loep.
De engerd is Staats-adviseur van het VVD- (Pedo)- Miniserie van Justitie en heeft derhalve nooit ook maar enige negatief advies geven over zijn voormalig Pedo Boss en Kinder Rapist Joris Demmink. Ook niet een eis van Otte voor Straf zijn andere VVD Bazen de altijd liegende ‘Bral Ivo Opstelten en de Drugs Witwasser Fred Teeven ( kunnen moeiteloos als Graaier’s hun boeten betalen zo zij die überhaupt ooit krijgen ). Nee, maar der Herr Otte is wel voor de ‘Wurg- Boetes’ van de kleine man en ‘Kafka-gijzelingen’. Herr Otte: “De arme moet gestraft worden! “
Wat ons ook verbijsterde is dat zo een dergelijk ‘Monster Otte’ nog verbonden is aan de Universiteit van Groningen als Hoogleraar. Heeft de Universiteit van Groningen dan geen academische schaamte en geweten  en respect voor de mensenrechten?

Opmerking: In het kader van hoor en wederhoor hebben wij deze aanklacht hiervoor tegen Rinus Otte namens het Tribunal criminel extraordinaire voorgelegd aan Herr Rinus Otte en de Universiteit van Groningen (m.otte@rug.nl, jan.de.jeu@rug.nl )

Noot:Rinus Otte vs. Cees Fasseur (6.12.10)
Dat de kritiek van Rinus Otte bij zijn collega’s niet in goede aarde viel, was te verwachten. Eén van de reacties kwam van de hand van zijn collega Cees Fasseur, die in de periode 2001-2007 als raadsheer verbonden was aan het Amsterdamse hof. Otte coördineerde toen de strafrechtssector die uit een dertiental strafkamers bestond. Fasseur heeft hem “leren waarderen als een hardwerkend manager” (NRC, 4 december 2010). Die opmerking maakt ruim baan voor een opsomming van Ottes tekortkoming. Zijn “grote tekortkoming was dat hij niet in staat bleek een goed contact met ‘de werkvloer’, met kamervoorzitters en raadsheren, te onderhouden. Hij zat altijd achter zijn bureau of in vergadering, voor zover hij niet als alleensprekend rechter zittingen (in eenvoudige zaken) deed. Hij kende zijn collega-raadsheren niet of nauwelijks, zocht ze niet op en leek ook niet in hen geïnteresseerd.”
Otte bakte er niet veel van, schrijft Fasseur. “Maatregelen ter bevordering van doelmatigheid wekten weerstand omdat ze soms averechts uitpakten. Zo werd de begintijd van strafzittingen van half tien naar negen uur vervroegd. Het gevolg was dat zo’n eerste ochtendzaak veelal moest worden aangehouden of met vertraging begon, omdat de gedetineerde niet tijdig was aangevoerd dan wel de advocaat niet op tijd was vanwege fileproblemen, dit tot ergernis van de (vaak ook van buiten Amsterdam gekomen) raadsheren. Een andere maatregel was de afschaffing van het abonnement op de goed functionerende bodedienst voor leden van het hof met domicilie buiten de hoofdstad. Dat spaarde enkele tienduizenden euro’s per jaar uit. Het siert Otte dat hij in zijn boek volmondig toegeeft dat dit besluit een misslag was. Maar het kwaad was geschied. De tassen met dossiers dienden voortaan op het te hof worden ingezien. Ook de bestudering van de dossiers in het weekeinde werd daarmee onmogelijk (de werkweek van de rechter bestaat uit zeven dagen). Zo was mr. Otte, bij al zijn goede bedoelingen en ijver, een ramp voor zijn omgeving, hetgeen uiteindelijk tot zijn val bij het Amsterdamse hof heeft geleid.”
Analyse. Twee zaken vallen op. Het eerste is de retoriek. Eerst begint Fasseur met een compliment, die in de context van deze brief bij nadere beschouwing geen compliment is. Otte, zo stelt Fasseur, is een hardwerkende en ijverige manager. De boodschap is dan helder: van de kant van Fasseur is geen sprake van kinnesinne. Maar, zo blijkt uit het verdere betoog, Otte is een amateur die er niet veel van bakt: hij was niet in staat bleek een goed contact met ‘de werkvloer’ te onderhouden; hij zat altijd achter zijn bureau of hij was in vergadering; hij kende zijn collega-raadsheren niet of nauwelijks; en leek ook niet in hen geïnteresseerd.
Ook de vileine opmerking dat Otte alleen “eenvoudige zaken” deed, moet de lezer vooral duidelijk maken dat Otte zichzelf weliswaar rechter mag noemen, maar desalniettemin toch geen ‘echte’ rechter is. Retorisch gezien is dat een belangrijk punt, omdat men kritiek ‘van buiten’ altijd kan wegwuiven met een ‘x-weet-niet-waar-hij-over-praat’-argument. In het geval van Otte is dat natuurlijk wat lastiger en daarom is het punt van ‘eenvoudige zaken’ en ‘geen contact met de werkvloer’ van belang.
Dan het tweede punt: de argumentatie. Het betoog van Fasseur is behoorlijk onder de gordel. Want zelfs als Fasseurs weergave over Ottes (on)kundigheden klopt, dan nog zegt dat niets over Ottes inhoudelijke betoog. Dan nog kan hij gewoon gelijk hebben.
De vraag is overigens wat Fasseur onder ‘onkunde’ verstaat. Hij gaf het volgende voorbeeld: Otte liet zittingen niet om half tien, maar om negen uur beginnen. Heel erg vervelend voor advocaten en raadsheren die van buiten Amsterdam komen, meent Fasseur. Ook gedetineerden worden niet op tijd aangevoerd. Kortom, slechte zaak.
Maar wat wordt hier eigenlijk bewezen? Ottes onkunde? Of dat beroepsgroepen hun privileges niet wensen op te geven? (Terzijde: ook in het onderwijs kan men aanvoeren dat fileproblemen en te laat komende leerlingen niet wenselijk zijn en dat daarom de lessen niet om half negen, maar om half tien moeten begonnen. Tsja.) Bron:drogredenen.nl