Steve Brown sloopt names de Straat ‘Bla,bla Godfather’ René van Zanten van ‘Misdaadgroep-SVDJ’.

Open brief:
AMSTERDAM, 3 april 2017
Inzake, Bezwaarschrift en Kortgeding Stem van de Straat Amsterdam-Noir tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

AMSTERDAM-NOIRt.a.v. Bestuur, directeur Van Zanten,
Naar aanleiding van ons gevraagde maar niet gekregen fatsoenlijk interview met de heer Van Zanten in het kader van wederhoor d.d. 31 maart 2017 ter zake de afwijzingen van onze twee subsidie aanvragen met een identieke motivering ‘s afwijzingen (stencil kennelijk 125 x verstuurt aan de afgewezen projecten het geen in strijd is met het AwB)brieven berichten wij u als volgt:

Wij hadden u bij aanvang verzocht kort en concreet onze vier vragen te beantwoorden in deze, aangezien wij u meedeelde dat wij dit interview/wederhoor/uitleg gaan uitzenden bij de Stem van de Straat Amsterdam-Noir en voegen in de lopende procedures tegen u. Waarop wij u van te voren attent op maakte. Desondanks moesten wij u oeverloos, geouwehoer aanhoren en gaf u op geen van de vier vragen een eerlijk simpel antwoord. U kunt hier het betreffende ‘interview’ beschouwen als ingelast in de onderhavig bezwaarschrift en de kortgeding procedures in deze.

Lees verder

Corrupte Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft totale minachting voor de Stem vd Straat.

Per mail: Aan: Het Bestuur van Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de rechtbank sector Bestuursrecht

AMSTERDAM, 27 maart 2017,Inzake Bezwaarschrift d.d. 15 maart 2017 en verzoek tot voorlopige voorziening d.d. 21 maart 2017

Geachte Bestuur, Edelachtbare,

Naar aanleiding van uw brieven d.d. 22 maart 2017 , kenmerk: 20170081/26880 en d.d. 22 maart 2017,kenmerk:20170043/26889 met kopie handtekening van dr. V.P. Kouvenhoven  ( Prod 1: de gelaakte brieven d.d. 22 maart 2017, )berichten wij u als volgt:

D.d. 15 maart 2017 hebben wij een bezwaarschrift ingediend tegen uw beslissing tot afwijzing zonder motovering. Wij stellen vast dat u tot heden geen bevestiging van ontvangst aan ons heeft gezonden m.b.t ons bezwaarschrift, hetgeen in strijd is met het Awb.
D.d. 21 maart 2017 hebben wij de rechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen in deze vooruitlopende om een mogelijke bodemprocedure in deze. Tot zover de feiten ter zake.

Lees verder

Stem vd Straat sleept corrupt ‘Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde-Journalistiek’ voor de Rechter.

(van onze juridische Stem vd Straat redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Aan: Rechtbank sector Bestuursrecht Amsterdam,Afdeling Spoed( in tweevoud)

Amsterdam, 21 maart 20117

Betreft, Verzoek om voorlopige voorziening van Stem van de Straat Amsterdam-Noir jegens Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

 

Edelachtbare , Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek,

Verzoek om voorlopige voorziening op grond van bezwaarschrift ((Prod 1) d.d. 15 maart 2017 van De Stem van de Straat Amsterdam-Noir in deze vertegenwoordigd door ing S. K.A, Brown jegens het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, hierna te noemen de wederpartij.Bijgaande doen wij u ons bezwaarschrift(Video) ter zake toekomen alsmede de redactiestatuten(Video) (Prod 2) en onze aanvragen en begroting ( Prod 3).Tevens doen wij u de correspondentie( Prod4 ) tussen de Stem v.d. Straat en de wederpartij toekomen die voorafging aan onze aanvragen waaruit ons inzien duidelijk het bewijs wordt geleverd dat de Stichting Stimuleringsfonds voor Journalistiek voor ingenomen ( corrupt) was en onze aanvragen kansloos. De wederpartij wees namelijk o.a. onze aanvragen reeds af zonder kennis te hebben genomen van onze redactie statuten en doelstelling en de projecten waarvoor wij subsidie wilden gaan aanvragen.Indien wij als nog een motivering mochten ontvangen zullen wij ons verweer/bewijzen in deze uitbreiden en mogelijk de rechtbank verzoeken getuigen in deze te mogen horen. In afwachting van uw oordeel zijn wij ten allen tijden bereidt u nader te informeren,

Hoogachtend,Ing. S.K.A. Brown

 

Redactiestatuut Stichting Stem van de Straat Amsterdam-Noir(i.o).

( door de Stem van de Straat Amsterdam-Noir)

AMSTERDAM-NOIR-Compliment of Belediging(Video): Stimuleringsfonds voor de Journalistiek: Stem van svdjde Straat Amsterdam-Noir zijn reguliere journalisten.Volksnieuws Amsterdam-Noir door 5 miljoen grens heen(video) tot verdriet van de Heersende Klasse.

Redactiestatuut Stichting Stem van de Straat Amsterdam-Noir(i.o). (Vastberaden, Heldhaftig, Barmhartig & Straat-Noir Waarheid)

1.Verschijningsfrequentie.
De Stem van de Straat Amsterdam-Noir verschijnt tenminste één maal per week op TV en wordt daarna geplaatst op youtube en getoond op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir voorzien van kritiek of goedkeuring van de lezers.

Lees verder

Compliment of Belediging: Stimuleringsfonds voor de Journalistiek: Stem v.d. Straat zijn reguliere journalisten.

(van onze niet en nooit gesubsidieerde Stem van de Straat redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Sinds enige tijd trachten wij subsidie te krijgen voor het seizoen 2017 zodat onze svdjvrijwillige medewerkers en gasten hoofdzakelijk uit de laagste klasse in ieder geval hun reiskosten vergoed krijgen. Is dat te veel gevraagd gezien het feit dat Staats-NOS alleen al 580 miljoen subsidie vangt en de Linkse Linke VARA 300 miljoen. Nu weten wij wel bij voorbaat dat wij nul op rekest gaan krijgen, maar dat heeft ons er niet van weerhouden een poging te wagen. Wat ons toch wel weer verbijsterde is welke ‘Elitaire-Kul –projecten’  ) allemaal wel subsidie krijgen tot wel een half miljoen euro aan toe. Het zijn allemaal ‘ons kent ons projecten’ die een eerlijk mens pijn aan de ogen doen, alwaar de Heersende Klasse zich geen buil aan kan vallen. En dat is wel te begrijpen, want het ‘Bobo-Bestuur’ bestaat uit dr. V.P. (Vincent) Kouwenhoven, voorzitter, dr. M. (Mir) Wermuth, vicevoorzitter,Dhr F. (Frits) van Exter,  dr. A.G.D. (Andra) Leurdijk, Dhr. R. (Roy) Khemradj allemaal steun pilaren van de Mainstream-Maffia-Media en de ‘Staatsomroepen VARA&NPO‘ en de schrijvende confessionele tot op het bot verrotte ‘Trouw-UvA-pers‘. M.a.w het Bestuur en de directie en de medewerkers zijn een Klassiek voorbeeld van geïnstitutionaliseerde corruptie van de Ratten in pak!

Lees verder