Advocaten geschokt door walgelijke uitspraken van ‘VVD-Psycho Teeven’.

(van onze ‘Pedo- VVD- Klasse-Justitie’ redactie)

 AMSTERDAM-NOIR Zelfs De Nederlandse Orde van Advocaten is zeer slecht te spreken over de walgelijke uitspraken van voormalig VVD-staatssecretaris ‘Griezel -Teeven’. De ‘crimefighter’ Volksonderdrukker van weleer die zich er altijd op beriep geen geheugen en geweten te hebben bralt in een interview met de Groene Amsterdammer bezuinigingen op de advocatuur doorgevoerd te hebben om de verdediging te verzwakken en op die manier de Rule of Law en de mensenrechten uit te hollen. Van alle landen in Europa stopt “Banana-Fraude-Nederland” van Rutte en zijn PvdA ‘NSB loopjongen Asscher’ het snelst en het vaakst arme mensen in voorlopige hechtenis, ook steeds vaker ten onrechte. ‘Ik lig daar niet wakker van’, bralt de gewetenloze ‘Psycho-Teeven’, die als symbool kan gelden van de steeds grotere nadruk op veiligheid voor de Elite en strenger straffen voor ‘Jan met de Pet’ en dat het hem niet uitmaakt als onschuldige arme sloebers de cel in gaan zolang het maar niet zijn ‘gabbers in crime’ de (VVD)-Raten in pak zijn . Teeven:” Ik ben  als ras VVD-er trots op de Straf de Arme maatschappij“.

Lees verder

5-punten plan Stem van de Straat Partij (SvdS) voor Gemeente Verkiezingen Amsterdam,maart 2018.

(door de SvdS redactie)

AMSTERDAM-NOIR-Word Lid van De Stem van de Straat Partij. Meld je aan!

 1. Strijdt tegen de Rat in pak plaag Corruptie(Video).
  (uitroeien die Hap) en weg met de Straf de Armen maatschappij.
 2. Amsterdammers zelfde Rechten als Vluchtelingen.
  Alle Amsterdammers uit de laagste en midden klasse zelfde rechten als de Oliedollar- Vluchtelingen: Vanaf 21 jaar: huis met betaalbare huur binnen drie maanden, 10 duizend euro inrichtingskosten en gratis medische en tandheelkunde verzorging.
 3. Legaliseren van alle drug en actief tegen Homo/Lesbo’s geweld.
  Harddrugs gereguleerd via huisarts en apotheek onder begeleiding van Psycholoog of therapeut. Extreem Actief beid tegen Homo en Joden geweld en discriminatie in het algemeen.
 4. Finale oplossing Vluchtelingen huisvesting.
  (Thuislanden plan (video) Jacobse en van Es)
 5.  Fatsoenlijke salaris en huisvesting voor alle Zorg-beroepen en menswaardige uitkering voor Bijstand gerechtigden.
  Alle Zorg-beroepen aan de maatschappij zoals verpleegsters, politieagenten, brandweer, bejaarden verzorgers, onderwijzers, bus en tram chauffeurs, etc. een fatsoenlijk salaris en gegarandeerde betaalbare en fatsoenlijke huisvesting in Amsterdam bijv. in het Paleis op de Dam. Bijstand‘s gerechtigden een menswaardige uitkering conform het EVRM zodat zij niet meer naar de mensonterende Voedselbanken hoeven, die verboden moeten worden in Amsterdam.

Noot: Alle gekozen leden in de Gemeente en deelraden houden het recht op een eigen standpunt met in achtneming van de Mensenrechten
( EVRM Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) en UVRM Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Dieren welzijn .

 

 Opmerking: Zie A.s. maandag is en Donderdag avond 23oo uur voor meer partij nieuws de Stem vande Straat Amsterdam-Noir-SalotTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goede advocaat niet meer voor ‘Jan met de Pet’ dankzij ‘VVD Griezel Teeven’.

(van onze VVD en PvdA Bestuur-gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR- Zembla ontmaskert Teeven als de ‘VVD-Criminele Koning’ van het “Lieg en Bedrieg Kabinet”.Het Lieg en Bedrieg Kabinet staat voor John van den Heuvel Fred TeevenVVD-ongelijkheid’ en ‘PvdA-tweedeling’.
De ‘VVD Griezel Teeven’ heeft naast het systematisch liegen en Witwassen van drugsgelden zich ingezet dat ‘Jan met de Pet’ niet meer dezelfde rechtsbijstand ontvangt als bijvoorbeeld zijn partijgenoot en ex Justitie collega, de in binnen en buitenland  van kinder verkrachting verdachte Demmink. Zo wordt de louche peperdure advocaat van  ‘Pedo-Demmink’ betaald door de Staat(=VVD) om maar wat ongelijkheid te noemen. Hulp van een goede advocaat is straks niet meer voor iedereen weggelegd. Ook de vrije keuze voor een raadsman staat op het spel voor Jan met de Pet.

  Lees verder

Steve Brown woest op ‘Lynch-Rechter’ wegens veroordeling Ranjana omdat ze Dak en thuisloos is.

( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- (Fucking Shocking video) De ‘Lynch-Rechter’ van de arme veroordeeld Dak Ranjanaen Thuisloze Ranjana tot boete van 7000,- euro  70,- euro in strijd met de mensenrechten. Maar die 70,- euro is voor haar wel feitelijk 7000, – . Maar in ieder geval drie tot vijf dagen niet te eten. Wij stellen vast dat tijdens deze schrijnende rechtszaak er niet één (sensatie) misdaad-journalist aanwezig was zoals wij al voorspelde. Die zijn te druk met het kijkcijfer ‘Pijp-meisje'(Video) en het “Monster Holleeder”(Video), waar niemand last van heeft. Het was dan ook zeer surrealistisch te moeten waarnemen dat een mens die al niets bezit zo’n mensonterende rechtszaak moet ondergaan in de wetenschap dat terwijl deze zaak aan de gang is miljoenen euro straffeloos worden gejat door de Ratten in pak. Die Ratten zien trouwens bijna nooit deze Rechter, maar dat terzijde. Hoe kan een rechter vandaag de dag nog zichzelf in de spiegel kijken en een Dak en thuisloze voor het verstoren Openbare Orde veroordelen tot 70 ,-euro boete omdat zij op straat sliep?

Lees verder

“Befehl ist Befehl”-DWI-ambtenaar K.I. Wachter Amsterdam. Wat weet de SP van deze wan-praktijken?

Per mail en gewone post

straf ze kaft3Herhaald bezwaarschrift en klacht tegen de kennelijk “Befehl ist Befehl”-DWI-ambtenaar dhr.Wachter een trouwe dienaar van de “Straf de arme Maatschappij”.

Aan:Burgemeester en Wethouders,Postbus 9889,1006 AN Amsterdam

Betreft, Opzettelijke onrechtmatige beschikking d.d. 22 juli 2015 met kenmerk: xxxxx van de hand van ambtenaar K.I. Wachter uit naam van  Arjan Vliegenthart.

Amsterdam, 25 juli 2015

Geachte College, t.a.v. de heer Arjan Vliegenthart,
Naar aanleiding van uw willens en wetens in strijd met de uw bekende feiten en omstandigheden genomen beschikking d.d. 22 juli 2015 van de hand van K. I. Wachter informeren wij u nogmaals als volgt met het reeds ingediende bezwaarschrift d.d. 22 juli 2015 ter zake in deze, die u hier als ingelast dient te beschouwen als (herhaald) bezwaarschrift in deze (zie prod 1)

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Een besluit van een bestuursorgaan is gericht op het tot stand brengen van rechtsgevolgen, waaraan ook burgers kunnen zijn gebonden. Het is vanzelfsprekend dat de rechtsgevolgen niet intreden voordat dit aan de bij het besluit betrokken burgers bekend is gemaakt. Zolang het besluit intern is gebleven, heeft het derhalve nog niet de gevolgen van een rechtshandeling. Ten aanzien van beschikkingen blijkt dezelfde rechtsopvatting volgesn de Hoge Raad.Alleen herstel ex nunc is toegestaan. Herstel met terugwerkende kracht niet.(Zie ook: HR 11 mei 1979, NJ 1979, 441, AA 1980, 305 of: Rb Breda, 14 maart 1979, NJ 1979, 544; het bewust gebruik maken van een op onjuiste gronden verleende ontslagvergunning kan aangemerkt worden als een wanprestatie). Kennelijk heeft de Participatie wet een “Monster” in het leven geroepen bij bepaalde (VVD) DWI-ambtenaren als Wachter van het onmenselijke allooi ‘Monster Sjoerd Potters’, de Tweede kamer VVD woordvoerder inzake de Participatie wet. De gelaakte beschikking is gedateerd 22 juli 2015 en ontvangen d.d. 25 juli 2015.     De gelaakte beschikking d,d 22 juli 2015  is een wan prestatie ( =Treiterij, Stalink) omdat het o.a. stelt dat er vanaf juli is vastgesteld dat er een samenlevingsverband bestaat en derhalve als zodanig wordt gekort en uitbetaald per juli 2015 . Daarmee geeft de gelaakte beschikking d.d. 25 juli 2015 zich terugwerkende kracht, want de maand juli was reeds uitbetaald als zijnde geen samenlevenings verband na telefonisch en schriftelijk protest ( zie Bezwaarschift d.d. 22 juli 2015  )tegen de inhouding zonder wettelijke Titel/beschikking door de Wachter.  M.a.w. de beschikking d.d. 22 juli 2015 van de hand van Wachter is alleen al  op die gronden in strijd met het de wet en dus nietig.  ( “Ondanks al deze voorwaarden zijn er gemeenten die zonder schroom bijstandsgerechtigden 32 uur per week enveloppen laten vouwen of papier laten prikken. “Participatie is voor veel bijstandsgerechtigden synoniem geworden voor dwang”, meent Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.” Bron Trouw) Eén en ander wringt des te meer gezien het feit dat wij daarnaast dagelijks moeten waarnemen dat de miljoenen bonussen en fraudes in de kringen van de VVD ons om de oren vliegen en daar tegen in het geheel niet wordt opgetreden . Deze Hoge-(Graai)-Klasse blijft verschoont van de kennelijk zwaar gefrustreerde ‘Monster-ambtenaren’ der Participatie wet.

Los van het bovengenoemde gaat de DWI ook al maanden door de beslag vrij voet heen door ten onrechte  200,- euro in te houden.  XXXXXX ontvangt slechts €711, 56 per maand in plaats van de hem rechtens toekomende 960,83 euro en hij ontvangt bovendien geen huurtoeslag en zorg toeslag, aangezien die ook ten onrecht wordt verrekent middels beslag. Wij verzoeken u ook dat conform wet en regelgeving dat ook naar behoren te herstellen met terugwerkende kracht.

Ondanks dat Wachter reeds voorafgaande aan zijn Beschikking d.d. 22-juli 2015 schriftelijk en mondeling uitvoerig was geïnformeerd dat er geen samenleving verband bestaat of ooit heeft bestaat met de heer  XXXXX volhard hij  in zijn onware en onrechtmatige beschikking in deze, vandaar dat wij hierbij tevens een klacht in tegen de kennelijk corrupte ambtenaar Wachter. De ambtenaar Wachter maakt zich o.a. schuldig aan een onrechtmatige overheidsdaad met als oogmerk het kennelijk opzettelijk stress veroorzaken bij zijn slachtoffer XXXX. Hoeveel mensen zijn nog meer het slachtoffer van deze louche onmenselijke  “Befehl ist Befehl”-ambtenaar Wachter? (zie prod 2) Meldt het ons. Uw privacy is gegarandeerd.

Lees verder

‘Daklozen-slachter’ Rechter mr. A.J. Bongers-S. gedijt onder de SP Wethouder Arjan V.

(Door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Geen Bed, Bad en Brood voor Legale Dak en Thuislozen.

Ing Steve Brown wraakte gisteren op de Amsterdamse Rechtbank uit naam “der Verworpene der aarde” de Schermafbeelding 2015-05-08 om 16.24.55Liegende ‘Monster-Rechter mr. A.J. Bongers-Scheijde’,die met volle teugels geniet bij het uitvoeren van tirannieke wetten . Een Rechter die als soort Kadi uit het boek De l’esprit des lois (‘Over de geest van de wetten’), van Montesquieus aan de lopende band arme kansloze plat geslagen sloebers afserveert zonder zelfs maar de bijbehorende dossiers te lezen. Ook de honorabele en Wereldberoemde dr. Radha Acyuta(Video) in de Oosterse Filosofie  was aanwezig bij deze ‘Straf de arme zitting’ van het ‘Monster A.J. Bongers-Scheijde’ en kon zijn spirutele oren en ogen niet geloven.  De Dr. was zo van slag van dit ‘levende kwaad Bonger’s dat hij de rest van de dag naar de Tempel is gegaan om in het Sanskriet mantras (Om mani padme hum ) gebeden voor de ziel voor het ‘Kwaad- Bongers’ en de SP-Wethouder Arjan Vliegenthart te doen.

Lees verder

Huisuitzetting voor mensen als Nico van der Ham die een mening uiten die de gevestigde Orde niet bevalt.

( van onze Ontwaakt, verworpenen der aarde redactie )

AMSTERDAM-NOIR-Binnenkort: Schokkende documentaire op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir: Wake UpWordt Nico van der Ham eerste Nederlander, die zijn huis uitgezet wordt voor het uiten van zijn mening nog wel door een woningbouw-Yuppie- coöperatie. Wordt er in Nederland sluipend nieuw (on)recht gecreëerd om maatschappij kritische mensen mond dood te maken door uit hun huis te zetten? Tot nu toe kunnen alleen mensen die bijv. een wiet plantage hebben om de huur te kunnen betalen of huur achterstand hebben of zwaar ‘asociaal’ ( Ratten in pak vrijgesteld) zijn en tot overlast van buren hun huis uit worden gezet.

Lees verder

Burger arrest deurwaarder vs Staats-ontvoering soeverein mens


“Lieg en Bedrieg Kabinet” voert vervolging en onderdrukking Soeverein mens op.
Rechter-Beul-Terwee’ zwaar in de war van Karel Bagchus en zijn Top advocaat Peter van Holland.

“Deurwaarders-Tuig” krijgt steun van de politie Blauwe Hulptroepen van de Heersende klasse.

( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

May 24, 2014 in aangifte tegen de bank, soevereine pioniers, Vitalifeiten by vitale feiten.

Amsterdam-Noir- Gelukkig probeerde Magada Wel niet te ontkomen, want dan weten Agent Rishiwij inmiddels wel hoe ‘Rishi- levensgevaarlijk’ dat is in de’ Straf de arme maatschappij’.
Zie het  schokkende  filmpje hiervoor  dat ‘Verzets Heldin Magda Wel’ heeft gemaakt nadat ze vrij is gelaten door haar Staats-ontvoerders uit Uden en den Bosch de politie.
Magda Wel wordt aangehouden  ontvoert op een totaal verzonnen verdenking van mishandeling van de ‘Deurwaarder-Crimineel’, hetgeen op zich al een ambtsmisdrijf is van de zijde van de betreffende politie agenten. De agenten hadden zelfs al een bevel tot binnen treden op zak alsof het hier ging om een gevaarlijke gangster. Kennelijk lag dat’ bevel-machtiging’ al gedrukt klaar, hetgeen ook een ambtsmisdrijf is. De Algemene wet op het binnentreden is een Nederlandse ‘VVD- wet’ , die zonder meer in strijd is met het EVRM (mensenrechten) waarin beschreven staat welke ‘NSB- personen’ onder bepaalde omstandigheden een pand mogen binnentreden of een machtiging mogen geven hiervoor.

Lees verder

Ivo Opstelten en Fred Teeven sluiten toegang tot Rechter en Contra-expertise af voor de gewone man.

‘ Banana-Fraude- Nederland’ Van Verzorgingsstaat tot Politiestaat
( Nachtwakersstaat).

Contra-expertise lastiger in strafzaak sinds invoering centraal register in de Straf de arme maatschappij van de VVD.

(Door Wil Thijssen en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- ‘Equality of arms‘ aangetast in Nederland door o.a. ‘geleerde’ Ratten in pak  in Volkse-strafzaken. Fred Teeven heeft recentelijk de toegang naar de Burgerrechter en Bestuurs-Rechter voor de gewone man al dicht getimmerd.

Allen zijn voor de wet gelijk is een sprookje in de ‘straf de arme maatschappij Nederland’.
Rechtsgelijkheid en gelijkheid beginsel verkracht door de VVD- Minister van justitie Ivo Opstelten en zijn sidekick de ‘Volksonderdrukker Fred Teeven’ met hulp van het College gerechtelijk deskundigen.

De Good Old Boys van het College gerechtelijke deskundigen.
Het College gerechtelijke deskundige is een verzameling klassieke ‘first class corrupte  Good Old Boys Gents’ in pak van de bovenste plank. Wie de lijst van leden van het College gerechtelijk deskundige nader bekijkt gelooft zijn ogen niet, wat een stel ‘witte boorden criminelen’. Zij zijn een schande voor de academische wereld van rechtsgeleerde Paul Scholten.

Sinds de VVD aan het ‘SBS-OM-Roer’ staat van Justitie wordt artikel 3 van de Grondwet Rechtsgelijkheid en artikel 6 EVRM( eerlijk proces, equality of arms’) fatsoenlijk verkracht, al dan niet i.s.m. de Media-Maffia van ‘Maffiaboss John de Mol’ met zijn ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’. ( zitten tegenwoordig trouwens in  gesusidieederde  ‘TROS vlieg er eens uit in Kinderprostitutie’ samen  de ‘Top-VVD Rose Pedo Ed Nijpels’).

Het inroepen van ‘contra’-expertise in strafzaken is moeilijker geworden sinds Justitie in handen is van de VVD en er een centraal ‘SBS-OM-register’ is ingevoerd, zeggen eerlijke forensisch experts en advocaten. Het register moest de kwaliteit van getuigen-deskundigen verhogen, maar onafhankelijke experts komen er nu nauwelijks meer aan te pas. Dat is volgens de critici slecht voor de rechtsstaat.

Lees verder

Wall Street Journal: Nederland stevent af op bankroet en is crimineel.

De stem van het volk

Elite-gangster economie

(Door Geert Poorthuis  en bewerkt door de waarheid commissie)

Amsterdam-Noir- De Fictie van PvdA  ‘Mooiweer-Pooier Samsom’.

Diederik Samsom

Wij gaan nog hele mooie tijden tegemoet orakelde de PvdA ‘Mooiweer-Pooier Samsom’ bij het besluit om de illegale arme Vluchtelingen als ‘Volks-criminelen’ te gaan behandelen in strijd met de mensenrechten en het EVRM.  Is hij gewoon gek of is hij een doortrapte criminele Volksverlakker? Wie deze PvdA ‘Mooiweer-Pooier’ trouwens met wij bedoelt legt hij niet uit. Bedoelt hij soms de ‘Ultra-rijken Elite-Gangsters’ die reeds wereldwijd 98% van alles bezitten? Of bedoelt deze ‘Mooiweer-Pooier Samsom’ wellicht de massa’s, die zonder werk, huis en eten zit en waarvan een deel zelfmoord nog als enige uitweg ziet. Of bedoelt hij soms de ‘Dictators-Vluchtelingen’, die ongemoeid met hun geroofde bloed-miljarden leven als  een vorst met wel een heuse verblijfsvergunning op zak in de Reu de dictator te Parijs?

‘PvdB-Mooiweer-Pooier Samsom’: Wij zijn geen ‘mooiweerpartij’ voor het gewone volk. PvdB ‘Mooiweer-Pooier Samson’: “The poor stay poor, the rich get rich and only the rich are aloud to get old.”

(Slavoj Žižek. Communist Absconditus. 2012)

Hoe het ook zij Wall Street Journal ziet het toch een tikje anders dan deze politieke lakei Samsom van de Status quo, c.q. de Heersende Klasse. Lees verder