Per mail en afgegeven bij de Griffie 

Aan:  Gerechtshof Amsterdam sector civielrecht ex Artikel 12 Sv 

a

(door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en rechten gestudeerd aan de UvA en VU).

Amsterdam-Noir- Twee veroordeelden voor moord op  VERZETSHELD -Malcolm X  gerehabiliteerd. CIA & FBI& New York Police VERMOORDE MALCOM X: Regiem Rutte: Het is Oké, wij doen het ook( 40.000 Zorgtoeslag- slachtoffers, etc.).(Video’s)

Nazi-Zorg-Toeslag Rechters a La Killer -Queen – E.G.C. Groenendaal’en Psycho-Killer OvJ’s a La Bas van de Vliet opereren Straffeloos als Desk Killers onder regiem Rutte&Co(5).(Video’s)

-Bij Nazi- Moordenaar-Rechters mogen de verdachten zich zelfs nog verdedigen, maar bij de ‘Moordenaars’- Monsters- Zorgtoeslag-Nazi-Rechters – Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner  van de  ‘Nacht und Nebel-Wrakingkamer’&  ‘Nazi- Zorgtoeslag-Killer -Queen –Rechter E.G.C. Groenendaal’& ‘Zorgtoeslag-Psycho- OvJ. Bas van de Vliet ‘ van de Straf Rechtbank Amsterdam en de Minister van Klasse Justitie CDA Grapperhaus en VVD-er  Dekker  S.K.A.  Brown & Co niet.-

Amsterdam. d.d. 16 november 2021  

Klacht ex artikel 12 Sv tegen OvJ. Bas van de  Vliet op grond van o.a. middels zeer ernstig opzettelijk misbruik van recht niet vervolgen van  T.H. Giezen en J. Schouten (Parketnummers: xxxx-18, xxxxx-18 en 13/xxxxxx-18). 

Geachte Edelgrootachtbare’.  

-Exposed: Devil’s-Klaus Schwab’s &Soros-Gates-Bilderberg- School’s For there Puppets- ‘Covid –Snake in Suits- Desk-Killers- Biden& Kaag&Rutte &Boris Johnson& Macron-Dictators’, Plan for ‘Great NWO-CORONA-Reset’ with there Nazi Judges and district attorney’s (Videos).Maar hun boodschap is pas op voor de Russen en Chinezen ! (Video’s) –

In het kort en niet uitputtend.  

Vanaf 17 november 2017 heeft  de pathologische leugenaar‘Spycho—Deks-Killer OvJ. B. van de Vliet’ van het ‘Kindermisbuitkers- Hoofdofficier Vincent Leenders-OM Amsterdam van regiem Puppet Rutte   Schouten en Giezen aangemerkt als verdachten van zware mishandeling van Slachtoffer (72 uur in coma kritiek gelegen in het AMC, hersentrauma, verbrijzelde enkel, gebroken neus, gekneusde ribben, gescheurde oor trommelvlies en blijvend invalide is volgens  Psychy-Desk-Killer-OvJ. B. Van de Vliet het gevolg van zelfverdediging van Schouten, Giezen en kickbokser B. Van Tricht.) ) en Slachtoffer.  Dat vermelde OvJ. Bas van de Vliet ook bij aanvang van de zitting d.d. 19 oktober 2021. Gezien het feit dat OvJ.  B. van de Vliet Giezen en Schouten tot aan en zelfs tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 had aangemerkt als verdachten konden wij als slachtoffers en ing S.K.A. Brown geen klacht ex artikel 12 Sv tegen OvJ. Bas van de Vliet indienen voor het niet vervolgen van de daders Schouten en Giezen en dat is misbruik van recht. Aan het einde van de zitting d.d. 19 oktober 2021 toen wij al niet meer aanwezig waren in de rechtszaal omdat wij de rechtbank gewraakt hadden eiste OvJ. Bas van de Vliet ontslag van alle rechtsvervolging en wees hij alle gevorderde schade van de zijde van  slachtoffers en ing S.K. A Brown af. Het aanmerken van Schouten en Giezen als verdachten vanaf 17 november 2017 tot 19 oktober 2021 was dus een farce van de zijde van OvJ. Bas van de Vliet en een onrechtmatige  en zelfs strafwaardige methode om ons de weg af te snijden tot het indienen van een klacht ex artikel 12 Sv tegen OvJ. Bas van de Vliet voor het niet naar behoren en conform het wetboek van strafrecht en strafvordering en het EVRM vervolgen van Schouten en Giezen.  

Wij verwijzen u naar ons schrijven d.d. 16  en 14 september 2021 aan de wrakingskamer en  bijlagen als grond en bewijzen voor de klacht tegen OvJ Bas van de Vliet.  

Wij verzoeken tijdens onze klachtbehandeling  ex artikel 12 Sv als getuige OvJ. Boersma te horen in deze. 

Hoogachtend, 

XXX , XXXXX (slachtoffer) , ing S.K.A. Brown 

CC: mr. P. van de Laar
CC: Wrakingskamer
CC: Hoofd officier van justitie Beukelear
CC: president van de rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek
CC. OvJ. Boersma

Boys’- Rutte & Junkie-s Gordon & Schandknapen ‘vieren ‘Pluk de armen kaal-regeerakkoord’ in ‘Pedo-Paardesteeg’ Amsterdam(Video’s).

Van: 
Verzonden: dinsdag 16 november 2021 14:30
Aan: info@vandelaaradvocaten.nl <info@vandelaaradvocaten.nl>; Steven Brown <jestelesto@hotmail.com>; Wrakingskamer Amsterdam (Rechtbank Amsterdam) <wrakingskamer.rb-ams@rechtspraak.nl>; Riesen, F. van (AP Amsterdam) <f.van.riesen@om.nl>; AP-Amsterdam (AP Amsterdam) <ap-adam@om.nl>; amsterdam@om.nl <amsterdam@om.nl>; strafrechtrb Amsterdam (Rechtbank Amsterdam) <strafrecht.rb-ams@rechtspraak.nl>; administratie.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl <administratie.straf.hof.amsterdam@rechtspraak.nl>; A.Tool@rechtspraak.nl <A.Tool@rechtspraak.nl>; g.markuszower@tweedekamer.nl <g.markuszower@tweedekamer.nl>; g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl <g.f.c.vmeijeren@tweedekamer.nl>; College Procureur Generaals <secretariaat.bjz@om.nl>; cie.jv@tweedekamer.nl <cie.jv@tweedekamer.nl>; a.s.posthumus@minjenv.nl <a.s.posthumus@minjenv.nl>; Verkeerstoren Extern (Rechtbank Amsterdam) <verkeerstoren-amsterdam-extern@rechtspraak.nl>
Onderwerp: Aanvullende informatie/ bewijzen inzake Wraking d.d. 14 september 2021 van de Wraking Rechters m.b.t. het incomplete dictum van de twee vonnis met Parketnummers: 13/102794-18, 13/102795-18 en 13/102973-18 Schouten en Giezen

Aan: Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ Boersma. 

Amsterdam, 16 november 2021 

Aanvullende informatie/ bewijzen inzake Wraking d.d. 14 september 2021 van de Wraking Rechters m.b.t.  het incomplete dictum van de twee vonnis met  Parketnummers: 13/102794-18, 13/102795-18 en 13/102973-18  Schouten en Giezen 

GeachteRechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ. Boersma,

In de beide dictums van de door ons gelaakte   vonnissen Schouten en Giezen staat niet vermeld dat wij reeds naar 10 a 20 minuten de Rechtbank wraakte en daarna de zaal hebben verlaten omdat wij geen partij/slachtoffers/ verdachte meer waren die het recht hebben op tegenspraak en toelichting als slachtoffers  en ing S.K. A Brown en verdachte en slachtoffer in deze strafzaak. Ook staat niet in het dictum vermeld op grond van welke reden wij de rechtbank wraakte. Ook staat niet in beide dictums dat de reden van die Wraking was dat een dag van te voren de rechtbank aankondigde dat een filmpje van een Iphone van 30 seconde waar uitsluitend afhankelijk hoe men het interpreteert slachoffer negatief in de hoofdrol,  zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/10/24/daders-schouten-en-giezen-en-kickbokser-b-van-tricht-van-een-poging-tot-moord-c-q-doodslag-met-aanhang-hebben-dolle-pret-tijdens-de-film-pauze-met-psycho-ovj-vliet-als-hun-liegende-advocaat-e/&nbsp;

Ook staat niet in de beide dictums dat dat filmpje van 30 seconden 2 tot 3 uur beeld voor beeld partijdig is bekeken tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 en ‘geanalyseerd’ door   de Rechtbank, OvJ. Bas van de Vliet en de advocaten van de verdachten van Giezen en Schouten. Mr. P. van de laar en  sachtoffer en ing S.K.A Brown mochten daar geen tegenspraak en/of duiding en of toelichting op geven of  te wel zich kunnen verdedigen , omdat Mr. P .van de Laar, slachtoffer en ing S.K.A. Brown reeds de Rechtbank hadden gewraakt en de zaal vertalen en dat  voorgaande feit alleen zou een Wraking gegrond dienen te worden verklaard door de Wrakingkamer.  

Artikel 6 EVRM is derhalve opzettelijk geschonden door de OvJ. Bas van de Vliet en de rechtbank in deze en dan is partijdigheid, vooringenomenheid en belangenverstrengeling  tegen  slachtoffers  en ing S.K.A. Brown een vast staan feit en indien de Rule of Law en het EVRM van kracht zou zijn in Nederland en bij de Warkingskamer.

Ook vermeldden de beide dictums niet dat bij aanvang van de zitting ( toen waren wij nog in de zaal) OvJ. Bas van de Vliet de verdachten  Schouten en Giezen voor de show openlijke geweldpleging tegen slachtoffers ten laste legde en aan het einde van de zitting d.d.19 oktober 2021, toen wij niet meer in de zaal aanwezig waren dat OvJ. Bas van de Vliet ontslag van alle rechtsvervolging  tegen Giezen en Schouten eiste op grond van zelfverdediging en alle door ons gevorderde  schade afwees. Ook daar konden wij geen tegenspraak op geven middels bijv. Het laatste woord van  slachtoffers en/ of de inbreng van mr. Van de Laar ter verdediging, want wij hadden immers al de Reachbank gewraakt en de zaal vertalen. 

Dictums geven onopzettelijk een vertekend beeld ten nadelen van slachoffers en ing S.K.A. Brown. 
Ook vermelde de beide dictum’s niet hetgeen ing S.K.A. Brown als woordvoerder van de slachtoffers in deze had ingebracht tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021. En ook dat voorgaande feit past naadloos bij een extreem misdadige partijdige rechtbank , want ing S.K.A Brown wees de rechtbank o.a. op het feit dat  slachtoffer blijvend (nu straffeloos middels de gelaakte vonnissen en OvJ. Van de Vliet zijn onwaarheden en ambtsdelicten en misbruik van recht) blijvend invalide is geslagen door Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht en dat de eerste zaaks  OvJ. Boersma had belooft forse straffen en een schadevergoeding  zou gaan eisen tegen Giezen , Schouten en mogelijk zelfs nog tegen Kickbokser B. Van Tricht ( bijgevoegd excuus brief OvJ. Boersma . De Rechter Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal wilde mij daarop gelijk de mond snoeren. Wij zullen voor de komende klachten en ( Internationale) gerechtelijk procedures de  betreffende vonnis grondig  punt voor punt bestuderen en analyseren, want wij constateerde direct al na het vluchtig te hebben gelezen dat beide dictums opzettelijk incompleet is ten nadelen van slachtoffers of te wel de  Brown&Co( zie bizarre ronduit  onbeschofte   Sepot Brief d.d. 9 oktober 2020 van mr.W.J. Nijkerk Hoofd beleid & Strategie officier van justitie en dat is een zeer sluwe en listige  vorm van liegen, hetgeen ook een vorm van  misbruik van recht is van de zijde van de Rechtbank en een reden te meer de Wraking gegrond te verklaren zodat het proces in zijn geheel over gedaan kan worden.   

Tot Slot: Wij hebben tevens vandaag d.d.  16 november 2021 een klacht ingediend tegen  OvJ. Bas van de Vliet ex artikel 12 Sv wegens het niet naar behoren vervolgen van Giezen en Schouten middels o.a. misbruik van recht en o.a. onwaarheden, ambtsdelicten,  etc.  

Wij wijzen u nogmaals ten overvloede op de brief:

Amsterdam 31 oktober 2021 
Inzake, Inzake,
aanvullend bewijs mb.t. de Wraking d.d. 19 oktober 2021 in de zaak met Parketnummers 13 XXXXX -18, 13 XXXXX -18 en XXXX -18 en aangifte en klacht tegen de tweede zaaks OvJ. Bas van de Vliet in deze wegens extreme partijdigheid en misbruik van recht middels openlijke corruptie, ambtsdelicten, onwaarheden, kunstgrepen-oplichting en grove onmenselijkheid gepleegd vanaf 17 november 2017 en tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 tegen de slachtoffers en ing S.K.A. Brown& Co. De wan en misdadige gedragingen vanaf 2017 en tijdens de zitting van OvJ. Bas van de Vliet bewijzen bovendien dat OvJ. Van de Vliet van het OM-Amsterdam een psychopaat is.(-Zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/11/03/psycho-killer-ovj-bas-van-het-vliet-en-mogelijk-bepaalde-strafrechtbank-amsterdam-passieve-moordenaars-van-cda-grapperhaus-en-vvd-dekker-door-steve-brown-co-vol/&nbsp;

Wij  verzoeken het Gerechtshof  en de Wrakingskamer in beroep/Verzet OvJ. Boersma als getuigen te horen, aangezien zijn getuigenis al hetgeen wij stellen in deze zal bewijzen. 

Hoogachtend. 

XXXX , XXXx , ing S.K.A. Brown 

CC Mr P. van der Laar 

CC: Commissies Tweede Kamer Justitie
CC College procureurs general
Cc: Minister Dekker en Grapperhaus Minister van Justitie. 

 Opmerking van algemene Importantie: Binnenkort:  Op naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het College mensenrechten Nederland en de commissie van mensenrechten VN en Amnesty Internationaal en de Nationale Ombudsman . Het Ultieme bewijs van openlijke  corruptie van de Staat( Lees: regime Rutte).c.q. de Gerechtelijke macht ,cq. De Wrakingkamer Amsterdam : De door ing S.K.A Brown & slachtoffers Gewraakte -Wrakings-

-Nazi-Zorgtoeslag-Rechters – Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner-  van de  ‘Nacht und Nebel-Wrakingkamer beoordelen   hun eigen Wraking in hoger beroep . Als men dat in Rusland zou doen met het proces van  Navalnu dan zou de regering Rutte, de Tweede Kamer en de hele Media moord en brand schreeuwen van een  ‘Politiek Lynch- Show proces’.

Tot Slot:

De Stem van de Straat-Amsterdam-NOIR/SALTO-TV was de eerste en enige die al in 2020 waarschuwde dat de energie rekening voor Jan met de Pet onbetaalbaar wordt door het Stop zetten van Nord Stream 2 door de ‘US-Taxfree-Killer-Elite en hun Boy  de altijd liegende ‘Zorg-toeslag- Maffia Boss- Rutte’ de hoofdader van het ontvoeren van elfhonderd ‘Zorg-toeslag- Kinderen’ in Hel  en de  CIA Trollen GroenLinksrecht Bram van Oijk en D66 DDR66 Sjoersdma zie vanaf 14. 57 en zie vanaf 15.07: De Westerse politieke en media  hypocriete massa Hysterie  dat Navaly geen eerlijk proces krijgt in Rusland:

POWER TO THE TRUTH AND BACK TO THE PEOPLE 

Think your friends would be interested? Share this story

CC: servicecenter@amnesty.nl