(door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en rechten gestudeerd aan de UvA en VU).

-Bij Nazi- Moordenaar-Rechters mogen de verdachten zich zelfs nog verdedigen, maar bij de ‘Moordenaars’- Monsters- Zorgtoeslag-Nazi-Rechters – Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner  van de  ‘Nacht und Nebel-Wrakingkamer’&  ‘Nazi- Zorgtoeslag-Killer -Queen –Rechter E.G.C. Groenendaal’& ‘Zorgtoeslag-Psycho- OvJ. Bas van de Vliet ‘ van de Straf Rechtbank Amsterdam en de Minister van Klasse Justitie CDA Grapperhaus en VVD-er  Dekker  S.K.A.  Brown & Co niet.

Aan: Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling , President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer. En OvJ.Boersma. ( die laatste wordt door ons bij deze opgeroepen als getuige)

Amsterdam, 14 november 2021

Inzake, Parketnummers: 13/ XXXX-18, 13/ XXXXX-18 en 13 XXXXX-18   Slachtoffers en ing S.K.A. Brown en Wraken de Wraking‘s Nazi-Zorgtoeslag Rechters Voorzitter P.B. Martens, N.C.H. Blankenvoort en K.A. Brunner  op grond van extreme, misdadige partijdigheid en openlijk misbruik van recht en opzettelijke onwaarheden( lees: ambtsdelict ) middels de onrechtmatige en zelfs strafwaardige beslissing d.d. 26 oktober 2021( bijgevoegd) van de Wrakingkamer in de context van artikel 513.1 Sv en artikel 6 eerste lid EVRM en artikel 14 eerste lid IVBPR  en gewoonterecht en natuurrecht en onze gronden voor Wraking van de ‘ZorgToeslag- Nazi-Rechters & Killer-Queens- Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen’ van de zitting d.d. 19 oktober 2021 (betreffende vonnis bijgevoegd).

Geachte Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer en OvJ. Boersma,

Klasse Justitie Lies, lies and more lies’ just like in the Netherlands: Lawyer slams day 2 of Assange’s ‘US-Taxfree-War Crime -Killer-Elite- extradition’ hearing(Video’s)”

De door ons gelaakte zitting d.d. 19 oktober  2021 was/is een klassiek voorbeeld van een Feodale rechtszaak, die een schaamteloze schertsvertoning was /is met een bevooroordeelde Rechter Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen  als Kadi en/of Dorpsoudste en/of Moordenaars met de wet in de hand in vereniging met passieve moordenaar OvJ. Bas van de Vliet uit het boek De l’esprit des lois (‘Over de geest van de wetten’) van de Franse filosoof Montesquieu over de trias politica, die het onrechtmatige en zelfs strafwaardige vonnis(en) ten nadelen van de ‘Lijfeigenen’ die brutaal zijn geweest tegen de kasteelheer (lees OvJ. Bas van de Vliet en de rechtbank) die naar willekeur zijn lijfeigen  uithongert en/of hun te jonge dochters en te jonge zonen ( Hoofdofficier Vincent Leenders/ ex OM baas Joris Demmink, etc.) verkracht in dit geval Slachtoffer en ing S.K.A Brown en ten voordelen van de daders van poging tot moord c.q. poging tot doodslag Giezen en Schouten gepleegd op ‘der Jude’,’de Neger’, ‘de armen’ en/of ‘de  Mocro’ en/of maatschappij kritische ing S.K.A. Brown en de mishandeling van Slachtoffers al in zijn hoofd heeft. Maar voor de ‘Politieke- Lynch- Moord- Show de ‘ Brown’ de zitting misbruikt om zijn/haar onrechtmatige en zelfs strafwaardige (Lees: corruptie, ambtsdelicten) vonnis een vernisje van eerlijke rechtspraak te geven. Te ver gezocht? Nou, de PVV noemde tijdens een Tweede Kamer debat inzake het niet naar behoren vervolgen door de Top van het OM-Amsterdam van de Pedofielen  verkrachter van te jonge jongens uit de laagste klasse Hoofdofficier Vincent Leendert van het OM Amsterdam, het OM-Amsterdam o.a. een stel kindermisbruikers  zijn waar de Maffia nog wat van kon leren ( (zie video:

En als u hetgeen hiervoor gesteld wilt lezen met een wetenschappelijk onderbouwing verwijs ik u naar het boek Straf de armen van Prof. Wacquant. Zie in dit verband m.b.t. de zitting d.d. 19 oktober 2021 o.a. ook als bewijs van het voorgaande: ons schrijven d.d. 31 oktober 2021, en zie ons schrijven d.d. 20 oktober 2021. En hetgeen hierna gesteld en gesteld in Analyse I,2,3 onzerzijds van het gelaakte OM en Politie dossier ) 

Wrakingskamer: slager keurt zijn eigen waar: ‘Klaas-Bruisma-Moordenaar &AVID en OM en Politie- informant- Peter R. de Vries’ zijn ‘Pedo-OM-Chauffeur Bakker’ ‘rijdt’ overal naar toe om onschuld ex OM Boss en Top VVD Pedo-Rapits- Demmink te toeteren(Video’s).

Hetgeen hiervoor en hierna gesteld m.b.t. de Strafrechtbank met de leden Nazi Zorgtoeslag Killer-Queen- Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen geldt een op een voor de Wrakingskamer zijn beslissing (bijgevoegd). Daar komt nog bij dat bij het functioneren van de Wrakingskamer spraken is van structurele geïnstitutionaliseerde ons kent ons corruptie en vooringenomenheid en partijdigheid ten voordelen van de gewraakte rechters. Immers de Rechters die de gewraakte Rechters beoordelen zijn jaar in jaar uit vaste collega’s van dezelfde rechtbank. Tweede Kamerlid Verzetsheld & Staatsrecht geleerde Gideon van Meijeren bevestigd in het algemeen hetgeen wij hiervoor stellen, zie video :

Maffia-Baas- Klaas Bruisma-Moordenaar en AIVD en OM en Politie informant- Peter R. de Vries‘(Video’s) & ‘VVD Griezel van Klasse-Justitie-Fred Teeven zijn o.a. corrupte Midlife Crisis Bikers, Teeven liegt in Drugs-Witwas zaak Cees Helman.

Om te beginnen dient ons schrijven d.d. 31 oktober 2021 aan Rechtbank, Amsterdam Strafafdeling, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer:”aanvullend bewijs mb.t. de Wraking d.d. 19 oktober 2021 in de zaak met Parketnummers 13/xxx, 13/xxxen 13/xxx en aangifte en klacht tegen de tweede zaaks OvJ. Bas van de Vliet in deze wegens extreme partijdigheid en misbruik van recht middels openlijke corruptie, ambtsdelicten, onwaarheden, kunstgrepen-oplichting en grove onmenselijkheid gepleegd vanaf 17 november 2017 en tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 tegen de slachtoffers en ing S.K.A. Brown en Co. De wan en misdadige gedragingen vanaf 2017 en tijdens de zitting van ‘Psycho-Killer- en pathologische OvJ. Bas van de Vliet’ bewijzen bovendien dat OvJ. Van de Vliet van het ‘Kindermisbruikers -Vincent-Leenders OM-Amsterdam’ een psychopaat is.” als ingelast te beschouwen. 

‘Psycho-Killer OvJ- Bas van het Vliet’ en bepaalde Strafrechtbank  Amsterdam met als rechter ‘Zorg-toeslag-Killer Queen E.G. C. Groenendaal’ als Voorzitter  met passieve Moordenaars van CDA Grapperhaus en VVD Dekker door Steve Brown & Co Vogelvrij te verklaren (4). Zorg-Toeslag-Killer Queen E.G. C. Groenendaal en haar gabbers in crime bijzit Killer Queen-Rechters -M.A.E. Somsen en T. Amoldussen  spreken verdachten Giezen en Schouten vrij(Video’s)

Is Nederland een Rechtstaat ( van het regiem ‘Zorgtoeslag-Rutte’). Volgens Gideon Meijering en Omtzigt  en ons niet:  Bij Nazi- Rechters mogen de verdachten zich zelfs  nog verdedigen, maar bij de Nazi-Zorgtoeslag-Rechters Martens, Blankevoort en Brunner’ van de Wrakingkamer en Nazi-Zorgtoeslag Rechter Killer Queen- E.G.C. Groenendaal’ en Psycho-Killer- OvJ. Bas van de Vliet van het Kindermisbruikers-Vincent Leenders -OM- Amsterdam  van de ‘Straf de arme Rechtbank Amsterdam’ niet.

Slachtoffers en S.K.A. Brown zijn een Wraking‘s verbod oplegt door de Wrakingskamer en dat is in strijd met artikel  513.1 Sv  en artikel 6 eerste lid EVRM en artikel 14 eerste lid IVBPR  en gewoonterecht en natuurecht.
Wrakingskamer wijst d.d. 26 oktober 2021 Wraking van ons af en verwijdt ons tegelijkertijd dat wij misbruik van recht hebben gemaakt middels onze Wraking en verbied ons bij voortzetting van het proces met de Parketnummers13/102794-18, 13/102795-18 en 13/102973-18 wederom als daar aanleiding toe is te Wraken. 
Ik wijs u in dit verband op het feit dat Wilders gedurende zijn strafzaak de Rechters twee keer heeft gewraakt. De eerste Wraking van Wilders en mr. Knoops was gegrond verklaard en de tweede ongegrond. Maar Wilders en mr. Knoops zijn nimmer een verbod opgelegd om weer te Wraken tijdens dat proces. Ik wijs u er op dat mr. Inez Weski de advocaat van Taghi tot heden reeds drie keer de rechters heeft gewraakt( zie: https://www.trouw.nl/binnenland/advocaat-inez-weski-wraakt-rechtbank-in-marengo-proces~bf9e9bae/ ) in het nog lopende proces en dat de Wrakingskamer mr. Inez Weski geen verbod heeft opgelegd om indien zijn daar weer aanleiding toe ziet wederom te Wraken. Nee, zo’n dergelijk onrechtmatig Wraking‘s verbod in strijdt met artikel  513.1 Sv  en artikel 6 eerste lid EVRM en artikel 14 eerste lid IVBPR is alleen Slachtoffers en ing S.K.A. Brown opgelegd hetgeen overigens naadloos pas bij het feit dat Psycho-Killer OvJ. Bas van de Vliet in vereniging met de Nazi-Zorgtoeslag- Killer-Queen- Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen de Brown’ Vogelvrij hebben verklaard om te vermoorden en rechteloos. 

“De mogelijkheid om rechters te wraken, is wettelijk vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechts¬vordering voor de civielrechtelijke procedure, het Wetboek van ¬Strafvordering voor de strafrechtelijke procedure en de Algemene wet bestuursrecht voor de ¬bestuursrechtelijke procedure. 

Uit het jaarverslag over 2017 van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat het aantal wrakingsverzoeken de laatste jaren redelijk stabiel is en zelfs licht afneemt. Na een sterke stijging in de periode 2009 tot 2012 ligt momenteel het aantal verzoeken jaarlijks op ruim 600. Het jaar 2015 was met 713 wrakingsverzoeken een uitschieter. Slechts een klein deel van de wrakingsverzoeken wordt daadwerkelijk gehonoreerd. Over de laatste vijf jaar gaat het maar om drie tot vier procent per jaar. In 2017 werden zestien wrakingsverzoeken toegewezen, in 2016 waren dat er 25. 

Ondanks de dalende tendens krijgt de wrakingsprocedure in de media volop aandacht. Naast de wraking van de elf rechters bij de Hoge Raad door Jebbink werden ddit jaar in de zaak-Wilders drie rechters van het Gerechtshof in Den Haag vervangen na een wrakingsverzoek van advocaat Geert-Jan Knoops. Het enkel dreigen met wraking door advocaat Bénédicte Ficq was dit najaar voor een rechter van het Gerechtshof Den Haag voldoende om zich terug te trekken in de zaak tegen de tabaks-fabrikanten. In maart stapten advocaten Louis de Leon en Robert van ’t Land op nadat de wrakings¬kamer van de Rechtbank Rotterdam hun wrakingsverzoek in de zaak van hun cliënt ex-No Surrender baas Klaas Otto had afgewezen.” (Bron: https://www.advocatenblad.nl/2018/11/20/hoge-raad-stelt-nieuwe-grenzen-aan-wraken/)

Nazi-Zorgtoeslag Rechters en Psycho- Killers Ovjs’ van regime Rutte& zijn Klasse Justitie loopjongen CDA-Gestapo- Corona-Generaal Grapperhaus en VVD-Elite-Gangster Dekker zijn Elite-Desk Killers met de wet in de hand:

Het verwijd van de Wrakingkamer  van misbruik van recht aan ons adres is onrechtmatig en strafwaardig ( ambtsdelict)  en gebaseerd op opzettelijke sluwe en listige hele en halve  onwaarheden en derhalve misbruik van recht van de zijde van de Nazi-Zorgtoeslag-Rechters van de Wrakingskamer Voorzitter P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner. Het voorgaande punt is bewijsbaar op grond van het dictum van de beslissing  d.d. 26 oktober 2021 van de Wrakingkamer (bijgevoegd) die haaks staan op onze ingebrachte stukken en bewijzen ter Wraking. De Wrakingskamer maakt zich derhalve schuldig aan projectie (Projectie (psychologie)Projectie is onder andere een term uit de psychologie Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders.)

Onwaarheden van de zijde van de Wrakingkamer is misbruik van recht.
De Wrakingkamer stelt in zijn dictum dat er geen rechtsmiddelen openstaat tegen hun beslissing  d.d. 26 oktober 2021  en dat is onwaar ( Zie: artikel 513.1 Sv ).

Want er staat wel een rechtsmiddel open tegen de  beslissing d.d. 26 oktober 2021 van de Wrakingkamer en dat is namelijk het Wraken van de Rechters van de gelaakte Wrakingskamer op grond van  artikel 513.1 Sv’.  

Daarnaast stelt de Wrakingkamer sluw en listig als een volleerd beroepscrimineel van het altijd liegende regiem Rutte,1,2,3  dat wij gewraakt hebben in de strafzaak met parketnummer: 13/102794-18 en dat is ook een opzettelijk onwaarheid, want wij hebben gewraakt in strafzaak met de Parketnummers: 13/102794-18, 13/102795- 18 en 13/102973-18. Bovendien stelt de Raadskamer incompleet in hun zin: “tegen deze beslissing staan geen rechtsmiddelen open“. Immers als er in Nederland geen rechtsmiddelen meer open staan kan men naar het Europese Hof van De rechten van de Mens en dat zouden zij erbij moeten zetten zodat de rechtzoekend volledig en correct is geïnformeerd en niet incompleet in de veronderstelling wordt gebracht dat er tegen de beslissing van de raadkamer geen rechtsmiddelen meer open staan, dat is dus onwaar.

De ‘Zorggtoeslag-Nazi Rechters P.B. Martens, N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner’ van de Wrakingkamer  maken zich dus listig en sluw o.a. schuldig aan opzettelijke onwaarheden en dat is niet alleen misbruik van recht, maar ook een ambtsdelict, meerdere malen gepleegd in deze en dus een strafbaar feit. 

Met het voorgaande heeft de Wrakingskamer derhalve o.a. een ambtsdelict gepleegd tegen ons en dient te worden vervolgd. Maar door wie? Door Psycho-Killer-OvJ. Bas van de Vliet /of  door de extreem corrupte Hoofdofficier van Justitie Beukenlaer? Uiteraard zal dat nooit gebeuren, wat deze extreem corrupte ‘Nazi&NSB- Gerechtelijke- ambtenaren’ van het regiem Rutte 1,2,3 trekken dagelijks straffeloos al meer dan een decennia lang met elkaar op als ‘Alte kameraden’ gezamenlijk op met de Wrakingkamer en de Straf de arme Rechtbank en de waarschijnlijk corruptste Top van het OM Amsterdam tegen ons en vele andere burgers die hun en hun bazen  van het regiem Rutte,1,2,3 niet aan staan ( denk aan bijv. Poch en Wilders). Zelfs Noord Korea kan van dit Tuig in Zwarte Toga nog wat leren.

Wrakingskamer acht Nazi-Zorgtoeslag-Rechters Voorzitter Killer-Queens mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen  niet partijdig, die voor recht verklaren dat slachtoffers en ing S.K.A. Brown Vogelvrij verklaard zijn om te worden vermoord en/of invalide geslagen en daarmee passieve moordenaars zijn met de wet in de hand (zie bijgevoegde vonnissen) die net als de Wraking Nazi-Zorgtoeslag-Rechters Voorzitter P.B. Martens, N.C.H Blankevoort en K.A. Brunner misbruik maken van Recht en het schenden van ex art 6 EVRM  en art 14 eerste lid IVBPR en van  artikel 513.1 Sv.  
Wat is de volgende onmenselijke en onrechtmatig en strafwaardig stap van deze liegende Wrakingskamer  het opleggen van een Berufsverbot aan ons en/of het opleggen van een gebiedsverbod en/of een verbod om Vrijheid van meningsuiting voor ons ( dat eiste n.b. Psycho-Killer-OvJ. Bas van de Vliet middels mail aan mr. P. van der Laar na de zitting d.d. 19 oktober 2021, zie Dossier)) en/of het opleggen van een verbod om menswaardig te leven en te worden beschermd door de mensen en grondrechten(ex art 6 EVRM  en art 14 eerste lid IVBPR en GRW artikel 1.)

Bij deze Wraken wij de Nazi-Zorgtoeslag-Rechters Voorzitter P.B. Martens, N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner van de Wrakingskamer op grond van artikel 513.1 Sv. en ex art 6 EVRM  en art 14 eerste lid IVBPR en GRW artikel 1 en hetgeen hiervoor en hierna gesteld en het betreffende dossier. ( zie: HR, 25-09-2018, nr. 17/04189,m Bron: https://www.navigator.nl/document/id14db6543a376412592aca3daaa1f404c/ecli-nl-phr-2018-783-ecli-nl-phr-2018-512-ecli-nl-hr-2018-1770-hr-25-09-2018-nr-1704189

Partijdigheid en ambtsdelicten gepleegd door Pyscho-Killer- OvJ. Bas van de Vliet in vereniging met de Nazi-Zorgtoeslag-Rechters -Killer-Queens-Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen blijven straffeloos en zijn geen grond voor Wraking volgens de Wraking Nazi-Zorg-toeslag-rechters Voorzitter P.B. Martens, N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner. 

Na de aantoonbaar en bewezen misdadige en extreme openlijke partijdige gang van zaken vanaf 17 november 2017 tot 19 oktober 2021  gepleegd door de  corrupte Top  mr. W.J. Nijkerk en Hieke Vriezen Manager en teamleider Openbaar Ministerie zie

van  OM  Amsterdam, c.q. hun handlanger /loopjongen Pyscho-Killer- OvJ. Bas van de Vliet en bepaalde corrupte Politie Amsterdam ten nadelen van straffeloos bijna dood  en blijvend invalide geslagen  Slachtoffer door Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht en de mishandeling van slachtoffer en het illegaal afluisteren van de telefoon van ing S.K.A. Brown en het systematisch liegen door de teamleiders van het politie onderzoek mevr. Romijn en dhr.Verhaal sinds 17 november 2017 voor, tijdens en na de zitting d.d. 19 oktober 2021 met Voorzitter –Rechter- E.G.C. Groenendaal’ en Ovj. Bas van de Vliet

Conclusie: ‘Brown&CO’ is kansloos, rechteloos en Vogelvrij bij Nazi-Zorgtoeslag-rechtbank en het ‘Kindermisbuikers- OM Amsterdam’.
En daarna de Nacht und Nebel uitspraak d.d. 26 oktober 2021 van de Wrakingskamer ( Zie: nacht und Nebel-Beslissing Wraking  C/13-708905/ HA RK 21/362, Bijgevoegd) )zonder tegenspraak en/of toelichting  van degene die gewraakt hadden in deze te weten ing S.K.A. Brown en slachtoffers en mr. P van de Laar  met Voorzitter P.B. Martens, N.C.H. Blankenvoort en K.A. Brunner erkennen wij de  Strafkamer en OM  en bepaalde Politie Amsterdam niet meer als onafhankelijk en  integer Overheid-orgaan,  die belast zijn  met opsporen en vervolgen van strafbare feiten en rechtspraak zonder aanzien des te persoon.  Wij zullen derhalve dan ook niet meer meewerken in persoon als lijdend voorwerp  bij een komend politiek ‘Lynch-& Moord-  rechtszaak Steve Brown en Co’  met als Rechter  Blakenvoort en OvJ. Bas van de Vliet met als alibi de Nacht und Nebel Wrakingkamer.  Die zo uit de SBS- Judas Raadkamer van ‘Maffia-Klaas Bruinsma-Moordenaar en AIVD en OM en Politie informant Junkie- Peter R. de Vries ‘ komen:  

Wij gaan dit Politieke showproces tegen ‘Brown’ voortzetten middels klachten en procedures bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en bij de VN op grond van het Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)en College voor de Rechten van de Mens Nederland, Amnesty International en de Hoge Raad en de Nationale Ombudsman. 

Wij hebben inmiddels d.d. 31 oktober 2021 een klacht en aangifte ingediend in deze tegen OvJ Bas van Vliet (Video’s),maar aangezien deze wordt beoordeelt door de  door CDA -Minister van Klasse justitie ‘Gestapo-Corona-Generaal- Grapperhaus’ benoemde de extreem corrupte Hoofdofficier Rene de Beukelear als zijn loopjongen begrijpen wij dat die klacht en aangifte van ons tegen OvJ Bas van de Vliet net als bij de Wrakingskamer en de Strafrechtbank in de doofpot zal verdwijnen, hetgeen ook een grond/bewijs is dat de rechtspraak en vervolging Politiek in deze ten nadelen van de ‘Brown’ zijn ingegeven, wat een schending van de mensenrechten is.

Is Nederland een Rechtstaat. Volgens  Gideon van Meijering en Omtzigt en ons niet: 


Bij Nazi Roland Freisler-Präsident des Volksgerichtshofes (Ausschnitt aus “Geheime Reichssache”) mochten de verdachten zelfs nog zich verdedigen voordat zij Beestachtig werden vermoord, maar bij de Wrakingsrechters -P.B. Martens,  N.C.H Blankevoort en  K.A. Brunner‘ van de Wrakingkamer Amsterdam niet als het om Vogelvrije ( lees: Der Jude, De Neger, de armen) Steve Brown en Co gaat .

Tot Slot: 

Wij hebben beide vonnissen inzake Giezen en Schouten vluchtig gelezen en zijn verbijsterd en woest en beschouwen beide Nacht und Nebelvonnissen o.a. als uitlokking door de Nazi-ZorgToeslag Rechtbank en Psycho-Killer- OvJ. Bas van de Vliet van eigenrichting onzerzijds.

Wij  gaan dan ook de betrokkene Nazi-Zorgtoeslag-rechters en OvJ’s Boersma en’ Psycho-Killer Van de Vlie’t en daders Schouten , Giezen en Kickbokser B. Van Tricht  officieel uitnodigen voor een interview voor een reportage die zal worden uitgezonden bij Amsterdam-SaltoTV dan kunnen zij ons o.a. hun List en bedrog vonnissen gaan uitleggen aan De Stem van de Straat. Nergens staat in het dictum bijv. compleet de verwondingen van Slachtoffer allemaal heeft opgelopen en dat hij daardoor blijvend invalide is geslagen en 72 uur Kritiek heeft gelegen in het AMC. En dat de eerste Zaaks OvJ. Boersma had belooft in aanwezigheid van zijn teamleider, griffier, mr. P. Van de Laar , ing S.K.A. Brown en xxxx zware straffen en een fikse schadevergoeding te gaan eisen tegen Giezen en Schouten en mogelijk kickbokser B. Van Tricht. Het dictum vermeld ook niet dat Schouten en Giezen en B van Tricht zich bij hun eerste verhoor allemaal op hun zwijgrecht hadden beroepen en pas na coaching ven het OM en de Politie zijn zij hun aangepaste verklaring gaan afleggen bij een tweede ‘verhoor’ bij de politie.

Ook vermeldt het dictum niet dat wij reeds na 10 a 20 minuten de Rechtbank gewraakt hebben wegens grove misdadige partijdigheid en dat voorgaande weg te laten is ook een vorm van opzettelijk liegen ten nadelen van slachtoffers en S.K.A Brown.

Het gelaakte vonnis (Bijgevoegd) van de door ons terecht gewraakte Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen kregen wij pas gisteren d.d. 12 november 2021 in de middag  na de gebruikelijke tegenwerking in ons bezit ( Zie: Noot). Derhalve hebben wij nog geen tijd gehad om dat vonnis te bestuderen en te analyseren. Maar wij wijzen u ondanks het voorgaande vast op een punt waaruit blijkt dat de betreffende Strafkamer en OvJ. Bas van de Vliet meer dan partijdig was en is en dat is artikelen 300 – 303 Sr. en artikel- 141 lid 1 sr en jurisprudentie ter zake. Op grond van artikel 300 Sr mede daders zijn zelfs de omstanders die tot de zelfde groep behoren die geweld hebben gebruikt in dit geval Kickbokser B. van Tricht en Schouten en Giezen mede schuldig,  zelfs als  één van hen geen klap heeft gegeven aan het  door de groep Giezen en Kickbokser B van Tricht en Schouten zware levensbedreigend geweld met als gevolg blijvend invalide dat slachtoffer heeft moeten ondergaan van de zijde van de groep Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht. Maar kennelijk is nu even voor de misdadige partijdigheid in deze ten nadelen van slachtoffers en ing S.K.A. Brown artikel 300 sr mede daders door de Rechters en de OvJ. Bas van de Vliet compleet ‘vergeten’. 

Een ding staat vast en dat is dat slachtoffer november- 2017 bijna is doodgeslagen met een grote hoeveel aan  ernstige verwondingen over zijn hele lichaam van Top tot teen en dat dat is gedaan door  de groep Giezen , Schouten en Kickboxer B. van Tricht. En dan geldt artikel 300 Sr mededaders wanneer niet precies kan worden bewezen wie van de drie daar verantwoordelijk voor is/was. Los nog van het feit dat bepaalde corrupte Politie en de corrupte Top van het OM met hun handlanger OvJ. Bas van de Vliet opzettelijk geen onderzoek heeft gedaan naar de  daders van de poging tot moord c.a. Doodslag gepleegd  Giezen en schouten en Kickbokser B. Van Tricht op slachtoffer (zie analyse 1,2,3 en met name het bezoek november 2017 van de daders Schouten, Giezen en Van Tricht  bij politiebureau te Maarsen voor advies die toen wij daarna vroegen bij OvJ. Boersma die mededeelde dat het gehele bureau zich dat bezoek niet konden herinneren), maar uitsluitend er alles aan gedaan heeft middels o.a. ambtsdelicten en onwaarheden om slachtoffers onrechtmatig veroordeeld te krijgen. ( zie Analyse 1,2,3 en Vogelvrij te verklaren om vermoord te worden en/of invalide te worden geslagen.

Willekeur afhankelijk wie er terecht staat.
Artikel 330 -333 sr zijn alleen van toepassing op slachtoffers en ing S.K.A. Brown , etc.
Rechtbank maakt zich middels vonnis wederom schuldig aan onwaarheden. 
Dan stelt de Rechtbank in het vonnis dat veel vragen onbeantwoord zijn gebleven en dat is een grove onwaarheid, want alle vragen zijn beatwoord in Analyse 1,2,3 onzerzijds van het door ons gelaakte OM en Politie dossier, maar die Analyse ter verdediging van slachtoffers heeft de Rechtbank en de OvJ.  Van de Vliet gelijk bij aanvang van de zitting d.d. 19 oktober 2021 ter zijde geschoven: met de regel te stellen dat bij deze rechtbank niet het OM en de politie zullen worden beoordeelt, etc., die staan hier (nooit) terecht.

Zie: UitspraakECLI:NL:RBALM:2005:AS4492

LJN AS4492, Rechtbank Almelo, 08/000146-09 Bron:  https://jure.nl/ECLI:NL:RBALM:2005:AS4492/voeg-toe-als-favoriet

( met dat opzet tezamen met zijn, verdachten, mededader(s) en/althans alleen die … strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht;.)

Derhalve zal OvJ. Van de Vliet en Rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen  wederom gewraakt worden door slachtoffer mede namens slachtoffer, die zijn rechtens toekomende schadevergoeding is onthouden en een verzoek tot vervolging wegens ambtsdelicten meerdere malen gepleegd door OvJ. Van de Vliet en de rechters Voorzitter mevr. E.G.C. Groenendaal en mevr. M.A.E. Somsen en mevr. T. Amoldussen jegens slachtoffers en S.K.A Brown .Het moge het duidelijk zijn dat slachtoffer moet voorkomen voor de zelfde extreme partijdige systematische liegende Psycho-Killer- Officier van Justitie Bas van de Vliet die nadat hij eerst 4 jaar lang Schouten en Giezen als verdachten had aangemerkt  van zware mishandeling en tijdens de gelaakte zitting d.d. 19 oktober 2021 dan opeens ontslag van alle recht vervolging eist, dit terwijl zijn voorgangen OvJ. Boersma beloofd had zeer forse straffen en schadenvergoeding te gaan eisen tegen de daders Giezen en Schouten.

Hoogachtend,

Slachtoffers en ing S.K.A. Brown

CC: info@mensenrechten.nl.

CC:  collecteservice@amnesty.nl

CC Mr. P. van der Laar 

CC; Commissie Justitie Tweede Kamer  

CC: Minister van Justitie Grapperhaus en Dekker( rechtsbescherming)  

CC: College procureurs generaal  

Noot: Verzoek om Lynch-vonnis van  slachtoffers en  S.K.A. Brown  met List en bedrog vrijgesproken  ‘Moordenaars’ in Spe  T.H. Giezen en J.  Schouten en Kickbokser B. van Tricht  met als  louche advocaten Nazi-Zorg-toeslag-‘Killer-Queen Rechter E.G.C. Groenedaal ‘en’ Psycho Killer-Ovj. Bas van de Vliet’ en als alibi de Wrakingkamer(5)(Video’s), zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/11/13/verrzoek-om-lynch-vonnis-van-slachtoffers-en-s-k-a-brown-met-list-en-bedrog-vrijgesproken-moordenaars-in-spe-t-h-giezen-en-j/

Opmerking: 
Het hiervoor geschreven Wraking  wordt gepubliceerd  in het kader van het Algemeen belang en de Rule of Law op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en  in het kader van hoor en wederhoor  tevens  toegezonden aan alle betrokkenen. 

Als uitsmijter m.b..t het Zwarte Tuig In Toga van het altijd liegende regiem Rutte: Slachter-Rechter mevr. M.A. Broekhuis’ gewraakt door Steve Brown& Joke de Alles deskundige in de ‘Doofpot-zaak’ tegen de ‘Strijkstok -Stimulering Fonds voor de Journalistiek’ (Video’s).