( door Verzetsheld ing S.K.A. Brown gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en rechten gestudeerd aan de UvA en VU).

AMSTERDAM-NOIR

Wilders neemt ‘NSB-Bruls’ op de hak: ‘Wat een ‘ Big Brother-Corona-waanzin’ van Rutte& Grapperhaus met zijn ‘Kop-schop- Politie’& ‘Ontvoerder-Minister-Dekker’: “Mond dicht ‘Zorgtoeslag –Slachtoffers’ of nooit meer je kind terug” (video’s) . 

Politie van Grapperhaus van regiem Rutte onderzoekt zelf beelden van zoveelste  mishandeling van ‘anti Corona -maatregelen – demonstrant’ van kind tot bejaarde door zijn NSB-politie & BOA’s. ‘Psycho-‘Killer’- OvJ Bas van de Vliet’: Het is altijd zelfverdediging en/of het zijn de Russen(Video’s).

Aan: Rechtbank, Amsterdams Strafafdeling , President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek en Hoofdofficier Beukelaar en Wrakingskamer.

Amsterdam 31 oktober 2021 ,

Inzake, Inzake, aanvullend bewijs mb.t. de Wraking d.d. 19 oktober 2021 in de zaak met Parketnummers 13 XXXXX -18, 13 XXXXX -18 en XXXX -18 en aangifte en klacht tegen de tweede zaaks OvJ. Bas van de Vliet in deze wegens extreme partijdigheid en misbruik van recht middels openlijke corruptie, ambtsdelicten, onwaarheden, kunstgrepen-oplichting en grove onmenselijkheid gepleegd vanaf 17 november 2017 en tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 tegen de slachtoffers en ing S.K.A. Brown& Co. De wan en misdadige gedragingen vanaf 2017 en tijdens de zitting van OvJ. Bas van de Vliet bewijzen bovendien dat OvJ. Van de Vliet van het OM-Amsterdam een psychopaat is.

Geachte Wrakingkamer edelachtbare, President van de Rechtbank Mr. Wiertz-Wezenbeek,Hoofdofficier Beukelaar, OvJ. Van de Vliet en OvJ. Boersma,

Algemeen.

Partijdigheid Rechtbank een gegeven feit. (artikel 8.16 , lid 5 AwB: Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt het onderzoek ter zitting geschorst).

Dat de Rechtbank partijdig is blijkt alleen al uit het feit dat toen ik en mijn advocaat mr. P. van de Laar de rechtbank wraakte de rechtbank het gehele proces had moeten stil leggen( zie:a rtikel 8.16 , lid 5 AwB) en niet alleen dat gedeelten, alwaar ik ten onrechte als verdachte ben aangemerkt door de eveneens extreem partijdige OvJ. Van de Vliet ten nadelen van slachtoffers en daarmee de zaak opsplitste.

Immers als de Wrakingkamer mijn wraking gegrond verklaard dat de Rechtbank partijdig is in deze ten nadelen van de slachtoffers en S.K. A Brown heeft een partijdige Rechtbank vonnis geveld inzake de daders van extreem grof geweld Schouten en Giezen, waar slachtoffers niet meer in verzet /beroep tegen kunnen gaan in deze m.b.t. de daders van een poging tot moord c.q. poging tot doodslag en mishandeling door de daders Kickbokser B. Van Tricht en Schouten en Giezen. Opmerkelijk en in strijd met de ter zake geldende wetgeving en gewoonterecht was dat de Voorzitter van de rechtbank direct na de wraking vroeg aan OvJ. Van de Vliet en de advocaten van Giezen en Schouten of zij het eens waren met de wraking. Dat waren zij uiteraard niet. Maar wat zij daar van vonden doet in het geheel niet ter zake, want zij hadden niet gewraakt. Bovendien hebben OvJ. Van de Vliet en zijn ‘cliënten’Giezen en Schouten voordeel bij de partijdigheid van de Rechtbank ten nadelen van slachtoffers. Het voorgaande is wederom een grove schending van artikel 6 EVRM gepleegd door de Rechtbank ten nadelen van Brown en slachtoffers.

Partijdigheid was per direct bij aanvang duidelijk.
De Voorzitter van de Rechtbank stelde gelijk in strijd met artikel 6 EVRM bij opening van de zitting/ inhoudelijk behandeling uitdrukkelijkdat niet het OM en de politie hier terecht staat, waarmee zij direct een partijdig signaal af gaf aan de Zaaks OvJ. Van de Vliet en bepaalde politie dat hij niet verantwoordelijk zou worden gehouden voor zijn gepleegde ambtsdelicten en corruptie en onwaarheden in deze jegens slachtoffer en S.K.A. Brown of te de xxxxx’ ( zie:sepotbrief d.d. 9 oktober 2020 van mr. W.J.Nijkerk bijgevoegd)en ten voordelen van de daders/verdachten kickbokser B. van Tricht en J. Schouten en T. H. van Giezen van een poging tot moord, c.q. doodslag en mishandeling. Eén en ander wringt des te meer aangezien de wan en misdadige gedragingen zoals beschreven en bewezen in o.a. Analyse 1,2,3 van OvJ. Van de Vliet en bepaalde politie in deze tegen de slachtoffers en S.K.A Brown gronden zijn voor niet ontvankelijkheid in de vervolging van slachtoffer Artikel 359 a Wetboek van Strafvordering).

De Voorzitter van de Rechtbank, c.q. haar Rechtbank heeft zich derhalve naast grove partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en discriminatie ook nog schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur ten nadelen van slachtoffers en ing S.K.A. Brown. En wij overwegen een voorlopige voorziening te gaan aanvragen bij de sector Bestuursrecht tegen de deze extreem partijdige Rechtbank met de eis dat het proces alsnog vanaf het moment dat ik en mijn advocaat wraakte het proces in zijn geheel wordt stilgelegd op grond van hetgeen hiervoor en hierna gesteld. En opnieuw wordt overgedaan met nieuwe Rechters en een nieuwe OvJ. (dat wordt dan de derde in deze) bij voorkeur bij een ander arrondissement.

Henk Kuipers van No Surrender tot 10 jaar veroordeeld: Kuipers: “Het erge is dat Steven Brown nog gelijk heeft ook(Video’s) dat de ‘Taxfree-Elite Pedo- Gangsters’ en Hoge ‘Pedo-Klasse-Justitie-passieve Moordenaars- ambtenaren’ en corrupte Snake in Suits(Pedo) politici en de Taxfree-VOC- Genocide-Royal’s nog geen dag in de cel zitten, Pure Klasse Justitie en schande van de mensenrechten :

Gideon van Meijeren ‘Volstrekt misplaatst’ van ‘Justitie-OM -Paardesteeg- Hoofdofficier Vincent Leenders -Kindermisbruikers’ in’ Doofpot-Pedo- CDA Gestapo-Corona- Generaal Ferdinand Grapperhaus’ ‘Dit accepteer ik niet’ –

Deze rechtbank past naadloos in wat Gideon van Meijeren van Forum van Democratie steltin de Tweede Kamer in de navolgende video:Is Nederland nog wel een rechtsstaat:

Beroepsdeformatie: Bestuursrechters en Jeugdrechters in opspraak. ( Noot)
Het wachten is wanneer de Strafrechters en het OM, c.q. Officieren van Justitie en advocaten generaal( Zie :Noot Zembla) ook worden onderzocht door een parlementaire commissie en/of een andere commissie. Want het is een teken aan de wand dat een dergelijk openlijk waarneembaar psychisch gestoord persoon als OvJ. Van de Vliet gehandhaafd wordt bij het OM Amsterdam door de top en zelfs als vervanger van de menselijke en kennelijk integere OvJ. Boersma in deze om tegen slachtoffers en S.K.A Brown te worden ingezet door de corrupte Top van het OM te weten Hienke Vriezen Manager en Teamleider Openbaar Ministerie ( Amsterdam)en Officier van Justitie mr. W.J. Nijkerk Hoofd beleid & Strategie en de Hoofdofficier. Denkt u maar in dit verband aan het gezegde een rotte appel in de mand. (eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand(=Als één persoon uit een groep zich misdraagt, wordt de hele groep erop aangekeken. / Een negatieve beïnvloeding van één persoon kan vele anderen op het slechte pad brengen.)(Zie Noot Zembla:Officieren in de fout)

En zie in dit verband:Gidi Markuszower (PVV) sloopt Justitie vanwege pedofiele – Kindermisbruiker Hoofdofficier van Justitie Vincent Leenders van Amsterdam:

Politie bekent: Aangifte Steve Brown tegen o.a. uitlokking Moord op Brown door AIVD- informant en Moordenaar Bas van Hout ongelezen in opdracht van Hienke Vriezen Manager en Teamleider Openbaar Ministrie ( Amsterdam) in Doofpot:

En deze strafrechtbank te Amsterdam is niet alleen incidenteel partijdig maar tevens een voorbeeld van de Rechters, c.q. Rechtbanken die mede verantwoordelijk zijn en waren voor het immense leed veroorzaakt door de Regering Rutte1,2,3, middels o.a. de Zorgtoeslag affaire en anderszins in Jeugdzorg, etc..

Rutte & Gordon & Schandknapen vieren ‘Pluk de armen kaal-regeerakkoord’ in Justitie – Hoge-Heren- ‘Pedo-Paardesteeg’(Video’s) (AIVD en OM en Politie wist natuurlijk al die jaren van niets. Kuch.kuch)

Hoge Raad.
Wij gaan daarnaast ook nog een klacht indienen tegen de Voorzitter van de Rechtbank bij de Hoge Raad(klacht art. 13a Wet RO”.) .En allleen op grond daarvan moet deze strafzaak worden aangehouden tot dat de Hoge Raad een oordeel heeft geveld in deze.

Psychopaat OvJ. Van de Vlietniet onderbroken met zijn grove onwaarhedendoor de partijdige rechtbank tegen slachtoffers en ing S.K.A. Brown tijdens zitting 19 oktober 2021.
Hierdoor kan de Rechtbank worden gekwalificeerd als mede dader.

Bij aanvang van de zittinglegde OvJ. Van de Vliet Schouten en Giezen mishandeling ten laste en vermelde dat Salchoffer daarbij een hersenschudding had opgelopen. Dat is onwaar slachtoffer heeft een zwaar levensbedreigende hersentrauma opgelopen en 72 uur kritiek gelegen in het AMC met als gevolg blijvend invalide en een verbrijzelde enkel(moest worden geopereerd in het AMC), gekneusde ribben en een gescheurde oor trommelvlies en een gebroken neus(zie:Analyse 1,2,3 en de betreffende medische rapporten ter zake en prod. 1,2.3). OvJ. Van de Vliet wees ook nog eens alle door slachtoffers gevorderde materiële en immaterieel schade af en ‘vergat’ daarbij te vermelden dat Het Schadefonds reeds 10.000,- euro aan Slachtoffer heeft uitgekeerd, wat wederom gekwalificeerd kan worden als meineed c.q. liegen. Het schadefonds is bij uitstek het deskundige overheidsorgaan in deze als het gaat om het uitkeren van schadevergoeding aan slachtoffers en werkt zeer nauw met het OM en de Politie om tot zijn beslissing te komen wel of niet uit te betalen. M.a.w. de uitbetaling van Het Schadefonds aan slachtoffer staat haaks op hetgeen OvJ. Van de Vliet in zijn eis stelde tegen de daders van een poging tot Moord, c.q. Doodslag Giezen en Schouten tot afwijzing van schadevergoeding van de invalide geslagen slachtoffer. De advocaten van Schouten en Giezen hadden na de eis tegen Giezen en Schouten van OvJ. Van de Vliet hoefden geen pleidooi meer te doen voor hun cliënten, want dat had OvJ. Van de Vliet al gedaan alsof hij een louche corrupte OvJ. is uit een derde wereld land die omkocht is door de lokale maffia die terecht staat en altijd vrij wordt gesproken. Maar deze psychopaat OvJ. Van de Vliet doet het gratis uit misplaatste rancune tegen slachtoffer’ die hem en het OM vanaf 2017 een spiegel voorhoudt inzake het verkrachten en het ondermijnen van de Wet en Mensenrechten ten nadelen van slachtoffers en S.K.A. Brown of te wel wat zijn corrupte bazen mr. W.J. Nijkerk Hoofd Beleid & Strategie en Hienke Vriezen Manager en Teamleider Openbaar Ministerie die ons kwalificeren als de ‘Brown & Co’( zie sepot brief d.d. 9 oktober 2020 vanW.J. Nijkerk Hoofd Beleid & Strategie). Eén en ander wringt des te meer, aangezien de Voorzitter van de Rechtbank, c.q. haar Rechtbank aan het geen hierover gesteld en hierna gesteld actief aan heeft meegewerkt en derhalve mededader is in deze jegens de slachtoffer door o.a. één dag voor de zitting d.d. 19 oktober 2021 zelf een bepaald filmpje uit het door ons middels Analyse 1,2,3 gelaakte OM en Politie dossier te willen zien. En na later is gebleken 2 tot 3 uur lang beeld voor beeld tepartijdig te interpreten samen met OvJ Vliet de advocaten van Giezen en Schouten( zie ons schrijven d.d. 18 oktober 2020 en 20 oktober 2020, (Zie https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/10/24/daders-schouten-en-giezen-en-kickbokser-b-van-tricht-van-een-poging-tot-moord-c-q-doodslag-met-aanhang-hebben-dolle-pret-tijdens-de-film-pauze-met-psycho-ovj-vliet-als-hun-liegende-advocaat-e/) zonder tegenspraak van de slachtoffers en/of mr. P. van de Laar en/of S.K.A. Brown. M.a.w. extreem eenzijdig en wederom een bewijs van extreme partijdigheid van de zijde van de Rechtbank en OvJ. Van de Vliet dat klachtwaardig is.

OvJ. Van de Vliet pleegt bij aanvang straffeloos meineed ten nadelen van slachtoffers en Brown en ten voordelen van Giezen en Schouten en door de passieve houding van de Rechtbank is ook hier de rechtbank mededader(Voor politieagenten en andere opsporingsambtenaren (de ambtseed of ambtsbelofte)).

Meineed
Van meineed is sprake wanneer iemand onder ede een verklaring doet die niet waar is of dingen verzwijgt. Een voorbeeld hiervan is een getuige die tijdens een rechtszitting ten onrechte iemand als schuldige aanwijst, of een ambtenaar die informatie achterhoudt.Meineed pleegt iemand die een eed of belofte heeft afgelegd de waarheid te zullen spreken, maar dit toch niet doet. Zo’n eed of belofte wordt afgelegd door een getuige voor de rechtbank of door ambtenaren. Ook politie en andere opsporingsambtenaren leggen een ambtseed af. Van belang is dus of iemand een dergelijke eed of belofte heeft afgelegd. Meineed houdt zowel het geven van verkeerde informatie als het achterhouden van juiste informatie in. Het kan mondeling maar ook schriftelijk worden gepleegd.

Waarom loog OvJ. Van de Vliet direct bij aanvang van de zitting? 
En waarom werd hij niet gecorrigeerd toen OvJ. Van de Vliet openlijk zat te liegen door de Voorzitter van de Rechtbank m.b.t. de medisch vastgestelde verwondingen van slachtoffers?( Het Schadefonds heeft na een bezwaarschrift tegen in eerste instantie geen schade-uitkering op instignatie/druk van de Top van het OM Amsterdam, c.q. OvJ. Vliet tot 10.000,- euro uitbetaald aan slachtoffer en deze zaak ligt nu voor uitspraak bij de Bestuursrechter met eis tot de rechtens toekomende schade-uitkering van 20.000,- tot 30.000,-euro,zie in dit verband de excuus brief van mevr Mr. Wiertz-Wezenbeekde Presidentvan de Rechtbank, bijgevoegd).

Rechtbank Amsterdam ‘Griffier -Toonen’ liegt tegen Steve Brown metBestuursrechter Rechter Loman

Partijdige Rechtbank en OvJ. Vliet is martelgang voor slachtoffers en ing S.K.A. Brown.
Wij hebbende betreffende zitting vanaf het begin ervaren als slachtoffers vanRoland Freisler-Präsident des Volksgerichtshofes (Ausschnitt aus “Geheime Reichssache”)zij het in een moderne ‘beschaafde’ vormuitvoering :Is de Psyschopaat en pathologische leugenaar OvJ.- Vliet uit de school van Nazi-Lynch Rechter-Roland Freisler – Präsident des Volksgerichtshofes (Ausschnitt aus “Geheime Reichssache”)?Oordeelt u zelf:

Na de wraking d.d. 19 oktober 2021 hebben wij de rechtszaal vrijwillig verlaten(was markant al na 10 a 20 minuten van de aanvang van de zitting), omdat de gang van zaken m.b.t. de extreme partijdigheid, vooringenomenheid en onmenselijkheid van de Rechtbank in vereniging met de direct liegende (straffeloos meineed plegende) psychopaat OvJ. Van de Vliet ten nadelen van slachtoffers en Brown een martelgang (zie prod. 3 en mijn brief d.d. 20 oktober aan de Wrakingkamer en OvJ van de Vliet) waren niet om aan te horen en aan te zien. En is alleen ing S.K.A. Brown een keer in de zaal teruggewenst op grond van een zinloos slachtofferspreekrecht, want alleen al het begin van de zitting was voor ons slachtoffers en S.K.A Brown een martelgang om aan te zien en aan te horen wat betreft o.a. de onmenselijkheid ende leugens van de psychopaat OvJ. Van de Vliet en de Partijdigheid van de Rechtbank

Met kunstgreep met list en bedrog de weg naar artikel 12 Sv. afgesloten door OvJ. Van de Vliet (Een onjuiste mededeling, het verzwijgen van enig feit dat de verzwijger verplicht was mede te delen, het aannemen van een valse hoedanigheid en het manipuleren met stukken).
(Bedrog veronderstelt het bewijs van kunstgrepen of listen die door de wederpartij werden aangewend om een partij een verkeerde voorstelling van zaken op te verschaffen dan wel middels kunstgrepen of listen een partij tot contracteren te bewegen. Artikel 1116BWbepaalt dat bedrog niet kan worden vermoed en zie article 44 BW) .

Misbruik en ondermijning van recht middels o.a. het 4 jaar lang geven van een valse voorstelling van zaken door OvJ. Van de Vliet.
Sinds 2017 waren Schouten en Giezen en aanvankelijk ook de kickbokser B. van Tricht verdachte van mishandeling van slachtoffers en tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 pleegde OvJ. Van de Vliet een listige kunstgreep door te eisten ontslag van alle rechtsvervolging voor Schouten en Giezen en waren zij opeens na 4 jaar geen verdachten meer maar kennelijk slachtoffers van mishandeling zonder enige verwondingen. En het voorgaande is dus een pure kunstgreep(lees: Oplichting) van de zijde van psychopaat OvJ. Van de Vliet met list en bedrog jegens de slachtoffers en ing S.K.A. Brown en een onrechtmatige overheidsdaad en een ambtsdelict en dus een strafbaar feit gepleegd door een psychopaat OvJ. Van de Vliet n.b. tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021 ten overstaan van de Rechtbank en in het openbaar. En tegen het voorgaande had ook de Rechtbank moeten ingrijpen en door dat na te laten werd de Rechtbank mededader.

OvJ.Van de Vliet is een ondermijnend gevaar voor de Volksgezondheid en Veiligheid en het aanzien van de Gerechtelijke macht: The Dirty Truth About ‘Pedo Rapits-Epstein- Bill Gates’ & Soros& Princes Whore-Mabel&Kaag  and ‘Psycho -‘killer’-Ovj. Bas van de Vliet(video’s)’.

( Zie: Prod 1;Snakes in Suits -Zwarte Toga:When Psychopaths like übermenschOvJ. Bas van het Vliet Goto Work against Slachtoffers van grof geweld bij en met de Rechtbank en OM Amsterdam(video’s en sadistisch kindermisbruik (Top) OM ambtenaren in de Doofpot(Video’s)

 De psychische gestoorde gedragingen van OvJ. Van de Vliet gaan zelfs door na de zitting d.d. 19 oktober 2021.Wij hebben o.a. d.d.21 oktober 2021 per bizarre mail van een psychopaat  van OvJ. Van de Vliet vernomen dat aan het einde van dit politiek proces van de zijde van de partijdige Rechtbank en hun partijdige OvJ. Van de Vliet hij ontslag van alle rechtsvervolging eiste op grond van zelfverdediging van de daders Schouten en Giezen en kickbokser B. Van Tricht en in één moeite door eiste dat de reeds gepubliceerde artikelen op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir m.b.t. deze strafzaak moesten worden verwijderd zonder dat hij overigens aangaf om welke artikelen het ging en welke citaten dan wel onrechtmatig waren.

Excessief geweld door drie personen kickbokser B. Van Tricht, Schouten en Giezen gepleegd tegen Slachtoffers is nooit zelfverdediging volgens de wet (Nood). OvJ. Van de Vliet psychopaat zonder empathie voor slachtoffer met de Rechtbank als mededaders.
Zelfverdediging is feitelijk onmogelijk op grond van de hoeveelheid ernstige en blijvende verwondingen die slachtoffer had opgelopen en de daders Giezen, Kickbokser B. van Tricht en Schouten daar in tegen hoegenaamd geen enkele verwonding. Dus m.a.w. Schouten en Giezen bevonden zich aantoonbaar nooit in een levensbedreigende situatie die de ernstige verwondingen van slachtoffer met een beroep op zelfverdediging zouden rechtvaardigen. Ik wijs u er bovendien in dit verband op dat kickbokser B. Van Tricht en Schouten en Giezen nooit aangifte ter zake hebben gedaan tegen slachtoffers en Brown. En zich in eerste instantie tijdens verhoor zich alle drie beriepen op hun zwijgrecht. Alleen al uit het voorgaande punt blijkt de extreme c.q. misdadige partijdigheid van de Top van het OM en hun handlanger psychopaat OvJ. Van de Vliet die toch overgegaan zijn tot het aanmerken van eerste instantie van slachtoffers als verdachten van mishandeling. M.a.w. en voor alle duidelijkheid de mishandeling van Kickbokser B. Van Tricht, Giezen en Schouten is volledig verzonnen door de Top van het OM Amsterdam en hun handlanger in deze OvJ. Van de Vliet. Het voorgaande is wederom te kwalificeren als ondermijning van het Recht en een Ambtsdelict van de zijde van de Top van het OM en hun handlanger OvJ. Van de Vliet .

Slachtoffer zijn ernstige levensbedreigende verwondingen zijn over zijn hele lichaam verspreid van zijn hoofd tot aan zijn enkel aan toe! (zie Analyse 1.2.3 van het door ons gelaakte OM en Politie Dossier en de medische rapporten)Dus alleen al op grond van zijn feitelijk verwondingen is zelfverdediging van diegene B. Van Tricht en Schouten en Giezen die hem die verwondingen hebben toegebracht onmogelijk. Hier is sprake geweest van extreem excessief geweld gebruikt blijkens de hoeveelheid ernstige verspreide verwondingen die slachtoffer heeft moeten ondergaan d.d. 17 november 2017 gepleegd door drie daders te weten kickbokser B. Van Tricht , Schouten en Giezen. En die hoeveelheid verwondingen over het hele lichaam van slachtoffer kwalificeert OvJ. Van de Vliet in het openbaar bij aanvang van de zitting d.d. 19 oktober 2021 als een hersenschudding en dat voorgaande alleen is al een bewijs dat deze OvJ. Van de Vliet extreem partijdig en een psychopaat is zonder empathie en enig geweten voor de blijvend invalide geslagen.Het voorgaande is op zich al een bewijs dat OvJ. Van de Vliet ter kwade trouw handelt in deze als een psychopaat in strijd met de medische feiten m.b.t slachtoffer zijn ernstige verwondingen die hij heeft opgelopen door de poging tot moord , c.q. doodslag gepleegd door Giezen en Schouten en kickbokser B. Van Tricht, die OvJ. Van de Vliet kwaadaardig en psychisch gestoord afdoet als zelfverdediging.

Kunstgreep-Oplichting’ van de zijde van psychopaat OvJ Vliet en gedoog door Mededaders Rechtbank tijdens de zitting d.d. 19 oktober 2021
Deze OvJ. Van de Vliet heeft ons dus vanaf 2017 tot 19 oktober 2021 op het verkeerde been gezet door aanvankelijk kickbokser B. Van Tricht en Schouten en Giezen aan te merken als verdachte van mishandeling van slachtoffers tot aan zijn eis tegen Schouten en Giezen aan het einde van de zitting d.d. 19 oktober 2021 en dat als hun louche corrupte advocaat aan het einde van de zitting in contradictie met zijn ten laste leging sinds 2017 dat Giezen en Schouten verdachten waren en aan het einde van de zitting d.d. 19 oktober 2021 ontslag van alle rechtsvervolging te eisen op grond van zelf verdediging. Tegen het niet vervolgen van kickbokser B van Tricht hadden wij reeds een artikel 12 Sv klacht ingediend, die uiteraard middels het beginsel Ons kent ons kansloos was. (Zie Noot . Zembla; Officieren in de fout worden rechter en of advocaat generaal, dis OvJ Vliet wacht een schitterde corrupte Lynch-de laagste klasse carrière , wie weet Minister van Klasse Justitie voor de VVD-(misdaadgroep)net als Teeven, zie;https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2021/10/30/voormalig-corrupte-drugsgeld-witwas-advocaat-oscar-hammerstein-op-verkiesbare-plek-vvd-misdaadgroep-lijst-amsterdam/).

Juridische werkelijkheid was 4 jaar lang een rookgordijn van de zijde van OvJ. Van de Vliet.
Juridisch heeft de corrupte Top van het OM en hun psychopaat OvJ. Van de Vliet daarmee 4 jaar lang de weg naar een klacht tegen OvJ. Van de Vliet op grond van artikel 12 Sv. voor ons afgesloten voor het niet vervolgen van Schouten en Giezen. Toch denken wij er nu over na omdat het vervolgen van Schouten en Giezen dus een valse voorstelling van zaken is geweest door OvJ. Van de Vliet om een artikel 12Sv. klacht tegen OvJ. Van de Vliet te gaan indienen naast deze aangifte en klacht tegen deze extreem schaamteloze corrupte psychopaat OvJ. Van de Vliet.

Pathologische leugenaar OvJ. Van de Vliet zet zijn voorganger OvJ. Boersma in deze weg als leugenaar en woordbreker.
Daar komt nog bij dat OvJ. Van de Vliet voorganger OvJ. Boersma die door de Top van het OM en de Hoofdofficier heengezonden medio 2018 in een bespreking waarbij zijn teamleider en een griffier en S.K.A. Brown en xxx en mr. P. van de Laar aanwezig waren toezegde forse straffen te gaan eisen en een aanzienlijke schadevergoeding tegen de daders Giezen en Schouten.

Toen S.K.A. Brown tijdens de zitting OvJ. Van de Vliet daar op wees loog hij keihard dat OvJ. Boersma dat nooit had gezegd en de Rechtbank die wist dat hij loog gedoogde dat en kapte de woordenwisselingtussen de leugenaar OvJ. Van de Vliet en S.K.A. Brown gelijk af. De Voorzitter van de Rechtbank: “Daar gaan wij het hier nu niet over hebben” en werd daardoor de rechtbank wederom de facto mededader van OvJ. Van de Vliet om de waarheid en de wet te verkrachten en te ondermijnen in deze ten einde slachtoffers en S.K.A. Brown Vogelvrij te verklaren om te mogen vermoorden. In die zin zou men kunnen stellen dat OvJ. Van de Vliet een (passieve)moordenaar is met de wet in de hand en dat de Rechtbank dat gedoogd en dus (passieve) mededader-moordenaar is.

Verslag van gesprek verslag met OvJ. Boersma geheim verklaard door de Top van het OM( zie ons schrijven d.d. 23 september 2021 ,bijgevoegd). Waarheidsvinding is een farce van de zijde van de partijdige Rechtbank en Ov. Van de Vliet in deze.
S.K.A. Brown heeft recentelijk nog het schriftelijk verslag opgevraagd bij de heer Riessen van afdeling OM-slachtoffer, maar die weigerde dat openbaar te maken aan ons(zie ons schrijven d.d. 23 september 2021, bijgevoegd).en de Rechtbank (en zie excuus brief OvJ. Boersma, bijgevoegd), want daar staat het bewijs dat OvJ. Van de Vliet een psychopaat en pathologische leugenaar is in deze ten nadelen van slachtoffers en S.K.A. Brown en per direct dient te worden ontslagen en strafrechtelijk vervolgd en psychologisch en/of psychiatrisch te worden geëvalueerd.

Tegen‘Nazi-Lynch Rechter-Roland Freisler – Präsident des Volksgerichtshofes (Ausschnitt aus “Geheime Reichssache”)-dovemans oren is geen kruit opgewassen.
Ik wijs u ten overvloede op prod. 1,2,3 en Analyse 1,2,3 van het door ons gelaakte OM en Politie dossier(reeds toegezonden aan betrokkene en de Wrakingkame ren gepubliceerd en Zie Noot Zembla: Officieren in de fout) als bewijs dat de Wraking terecht is en dat de Rechtbank partijdig is in deze. En als bewijs dat de tweede Zaaks OvJ. Van de Vliet in deze niet alleen partijdig en vooringenomen is en discrimineert, maar zich ook nog willens en wetens ongekend openlijk schuldig heeft gemaakt en nog maakt voor, tijdens en na de zitting aan ambtsdelicten en corruptie en onwaarheden ten nadelen van Slachtoffers en ing S.K.A Brown en ten voordelen van de daders kickbokser B. van Tricht en J. Schouten en T. H. Giezen van een poging tot moord , c.q. doodslag en mishandeling en het o.a. illegaal aftappen van de telefoon van S.K.A. Brown en het systematisch liegen van de politieonderzoek teamleiders mevr. Romijn en de heer Verhaal met toestemming van de toenmalige Zaaks- OvJ. Boersma en de corrupte de top van het OM mevr. Hieke Vriezen Manager en Teamleider Openbaar Ministerie en mr. W.J. Nijkerk Hoofd beleid & Strategie officier van justitie en de Hoofdofficier en wellicht de AIVD .

Deze Strafzaak en de Wraking moet in zijn geheel worden stil gelegd tot dat onze klacht en aangifte tegen OvJ. Van de Vliet is afgedaan door de Hoofdofficier. En onze klacht tegen de Voorzitter van de Rechtbank bij de Hoge Raad. En de Hoofdofficier van Justitie en/of het College van procureurs generaal en /of de Minister van Justitie gereageerd heeft op onze rechtmatige eisen dat OvJ. Van de Vliet met terugwerkende kracht van de zaak kickbokser B. van Tricht en Schouten en Giezen en hun slachtoffers wordt afgehaald en dat de rechtszitting d.d. 19 oktober 2021 in het geheel wordt overgedaan met een ander OvJ. en een andere rechtbank, maar bij voorkeur zelfs in een ander Arrondissement. Mochten de hiervoor genoemde overheidsorganen dat weigeren gaan wij deze zaak voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens middels een kortgeding procedure en een klacht in dienen bij Amnestie International in deze.

Feiten ter zake de zitting d.d. 19 oktober 2021( niet uitputtend).
De zitting begon om 1.30 uur en was nog aan de gang toen wij 17.30 uur de rechtbank verlieten. Wij hebben ongeveer 3 uur op de gang zitten wachten zo lang is er kennelijk naar het filmpje van 30 seconden gestaart met alleen slachtoffer de negatieve in de hoofdrol, aanvankelijk hoe men het interpreteert uiteraard zonder tegenspraak van het lijdend voorwerp slachtoffers en zijn advocaat mr. P. Van de Laar. Kan het nog openlijker eenzijdig en partijdig ten nadelen van slachtoffers en Brown. Dat de rechtbank daar aan meegewerkt heeft is niet alleen partijdig maar ook een ondermijning van de wet en het aanzien van de gerechtelijke macht.
Mr. P. van de Laar heeft ons laten weten dat een dergelijk stuitend en onrechtmatige gedrag van een OvJ. nog nooit in zijn 40 jarig carrière als advocaat heeft meegemaakt tijdens een zitting. En heeft dan ook schriftelijk het requisitoir van de OvJ. Van de Vliet opgevraagd en die heeft schriftelijk geantwoord aan mr. P van de Laar dat hij dat zou toe zenden , maar tot heden niet is nagekomen. Bizar en wederom een bewijs dat OvJ. Van de Vliet psychisch gestoord is in dit verband is dat hij tijdens de pauze van de zitting d.d. 19 oktober 2021 jolig en amicaal naar S.K.A. Brown toe kwam alsof hij vanaf 2017 opgekomen was voor bijna doodgeslagen slachtoffer zoals een goed OvJ. betaamt op de gang en hem ongevraagd mede deelde dat de advocaten van Giezen en Schouten tegen Het Slachtofferspreekrecht waren. Wat was de relevantie van die onzinnige mededelling regelrecht uit de koker van een psychopaat zonder enige empathie en/of geweten. Te meer S.K.A. Brown nog tijdens de zitting deze OvJ. had gekwalificeerd als een kwaadaardige leugenaar inzake zijn ontkenningen van de toezeggingen van OvJ. Boersma om zware straffen te eisen tegen Giezen en Schouten en een forse schadevergoeding ten over staan van de Rechtbank. Was hier sprake van provoceren en/of uitlokking van geweld van een laffe sadist, gezien het feit dat er twee rechercheurs in burger naast ons op een bankje zaten met hun pistolen zichtbaar voor ons en er een stuk of 4 potige politie ambtenaren op een paar meter afstand stonden. Het antwoord is uiteraard Ja.Waarop S.K.A. Brown hem op verzoek van mr. P van de Laar vroeg of hij zijn requisitoir en eis wilde toezenden aan mr. Van de Laar en dat beloofde OvJ. Van de Vliet te doen.

Conclusie: Commissie bevestigd wat wij al jaren stellen: In toeslagen-affaire & ‘Pedo-Rapist-Jeugdzorg’ en in NL worden de beginselen van de Rechtsstaat door Regering & Gerechtelijke Macht dagelijks geschonden(Video’s).

Ik stel vast op grond van hetgeen hiervoor gesteld en middels o.a. de eis vanOvJ. Van de Vliet dat hij heeft aangetoond waarschijnlijk de meest openlijke partijdige OvJ.ooit in de geschiedenis van de Gerechtelijke Macht te zijnen bewijst met zijn bijna een psychopathische kwaadwaardige eis/handelswijze, zoals wij reeds eerder hebben gesteld in Analyse 1,2,3 slachtoffers en S.K.A. Brown & Co ’ Vogelvrij verklaard blijkens zijn eis.

De psychopathische eis van OvJ Bas van het Vliet is te kwalificeren als verkrachting en ondermijning van het Recht en de ‘ Brown’ & Co. En schreeuwt om natuurrecht.

Ik wijs u nog maar eens op dat de heen gezonden OvJ. Boersma had toegezegd dat hij forse straffen zou gaan eisen tegen de daders Giezen en Schouten.

Ik wijs u er nogmaals op dat Het Schadefonds reeds 10.000,- euro heeft uitbetaald aan slachtoffer , hetgeen dus haaks staat op wat OvJ. Van de Vliet als louche advocaat van de daders Giezen en Schouten nu eist.

Ik wijs u er op dat door de daders Giezen en Schouten te ontslaan van alle rechtsvervolgingen de kans om middels een civiele procedure m.b.t. schadevergoeding markant nihil is indien de Rechtbank die eis van OvJ. Van de Vliet overneemt in zijn vonnis. Aangifte tegen OvJ. Van de Vliet en eis dat hij van deze zaak wordt afgehaald en van de komende zaak tegen slachtoffer in zijn geheel wordt overgedaan met een integere OvJ., dan wel bij een ander Arrondissement dan Amsterdam.

Slachtoffers en S.K. A Brown doen hier tevens mede namens de Vogelvrije verklaarde Brown & Co’ aangifte tegen OvJ. Van de Vliet op grond van zo extreme partijdigheid dat hier sprake is van een strafbaar feit van gecorrumpeerd gedrag c.q. corruptie van de zijde van OvJ. Van de Vliet en de Rechtbank en eisen dat de betreffende zitting d.d. 19 Oktober 2021 wordt overgedaan met een derde OvJ. in deze zaak.

Maar hoe zit het met het laffe en hypocriete  Amnesty International ? Die zijn er altijd als de kippen bij om als het gaat om schending van de mensenrechten in Rusland en/of China om hun veroordeling uit te spreken. Maar als het gaat om grove schendingen van de mensenrechten(video’)s door het regiem Rutte.1,2,3, van de 40 duizend Zorgtoeslag slachtoffers en elf honger ontvoerde Zorgtoeslag kinderen en Klasse Justitie en politieke geweld tegen demonstranten en/of Burgers door Politie en Justitie en de gerechtelijke macht en/of het jarenlange sadistisch Kindermisbruik door Hoge Justitie ambtenaren a La ex OM-Boss en Top VVD-er-Demmink en Hoofdofficier Vincent Leenders en /of Top Politici a La Top VVD-er en Klimmaat Koning- ‘Rose Pedo Ed Nijpels'(Video’s) en /of het Politiek Vogelvrij verklaren Steve Brown &Co om te vermoorden door OvJ’s als ‘Psycho-Killer- OvJ Bas van de Vlie’t van het OM Amsterdam om de worden vermoord in de US en/of Nederland horen wij Amnesty International  nooit. Hoe lang nog voordat Amnesty International  ook het Politie geweld en de corruptie van de gerechtelijke macht en de verantwoordelijke Ministers  in de US en Nederland gaan veroordelen?  Wat denkt u zelf? Nooit natuurlijk. want anders zitten die Zakkenvullende Directeuren-BOBo’s Amnesty International  ook in no time in de Hongerbijstand en krijgen zij ook een Schop voor de kop van de NSB-Politie van de CDA Minister van Klasse Justitie Gestapo- Corona-Generaal -Grapperhaus& Rutte en worden hun kinderen ook ontvoerd door de’ VVD Elite-Gangster- Minister Dekker van Klasse Justitie’ .

Tot Slot: Slavoj Zizek: Vaccinated or not, we are ALL controlled and manipulated!!!!!!!!!

Hoogachtend.

Slachtoffers en ing S.K.A./ Brown

(ing S.K.A. Brown is gediplomeerd maatschappelijk werker en psycho therapeut en heeft rechten gestudeerd aan de UvA en VU).

Mededeling van algehele importantie: Morgen deel 5 : Aanvuldende informatie en bewijzen op grond van met name uitlatingen van  Minister Grapperhaus  ter aanvulling van mijn klacht, aangifte tegen Ovj Bas van de Vliet en Wraking d.d. 31 oktober 2021   dat de betreffende  Rechtbank en de OvJ Bas van de Vliet  extreem partijdig  zijn ten nadelen van slachtoffers en S.K.A Brown en ten voordelen van Kickbokser B. van Tricht , Schouten en Giezen.

CC Mr P. van der Laar

CC; Zembla

CC. de Pers

CC: Commissies Tweede Kamer Justitie

CC College procureurs generaal

Cc: Minister Dekker en Grapperhaus Minister van Justitie.

Ps. Dit schrijven is aan alle betrokkenen tevens toegestuurd in het kader van hoor en wederhoor, gezien het feit dat het deels geanonimiseerd gepubliceerd is op Volksnieuws uit Amsterdam en gezien het feit dat dit schrijven en de vorige schrijven in deze dienen als materiaal voor de komende reportage/docu die zal worden uitgezonden op Salto TV Amsterdam en Youtubekanaal.

Noot.Ook kinderrechters onderzoeken eigen rol in toeslagenaffaire ( Bron:https://nos.nl/artikel/2403140-ook-kinderrechters-onderzoeken-eigen-rol-in-toeslagenaffaire)

Noot.De grens tussen zelfverdediging en onterecht geweld

Noodweer en noodweerexces

In de wetgeving spreekt men niet letterlijk van zelfverdediging, maar van noodweer. De tekst in de wet gaat als volgt:

Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding

Je mag dus geweld gebruiken wanneer je jezelf, een ander, je eerbaarheid (seksuele eerbaarheid) en je goed, oftewel je eigendom.

Daar hoort echter een belangrijke kanttekening bij, want het moet aannemelijk zijn dat je zonder je handelen dus zelf schade zou oplopen. Ook moet er geen logische andere, geweldloze oplossing zijn geweest in de situatie.

Word je buiten door iemand aangevallen, dan kun je dus een klap teruggeven om de persoon van je af te slaan, maar word je ook geacht om de veiligheid op te zoeken en niet op iemand door te blijven staan. Doe je dit wel, dan kan er gesproken worden van noodweerexces: excessief noodweer.

Bij extreme gevallen: noodweerexces

Noodweerexces is het overschrijden van de grenzen van noodzakelijk geweld ter verdediging. Simpel gezegd: onnodig doorslaan, bijvoorbeeld als je aanvaller al is uitgeschakeld of als je weg kunt komen zonder jezelf in de problemen te brengen.

Noodweerexces wordt alleen geoorloofd wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat de belager een hevige gemoedswisseling bij je teweeg heeft gebracht.

In de praktijk zien we noodweerexces in het gebruik bij onder meer verkrachtingen, ernstige mishandeling van naasten of vergelijkbare zaken.

Wanneer er geen sprake is van zelfverdediging

We zien in de praktijk vrij vaak dat noodweer niet geaccepteerd wordt door een rechter. Vaak wordt er door de verweerder, volgens de rechter, te hard teruggeslagen. De persoon speelt hierdoor in feite eigen rechter, omdat er ook andere mogelijkheden waren om de situatie aan te pakken.

Voor de rechter moet zeer duidelijk aannemelijk gemaakt worden dat iemand niet anders kon dan terugvechten om in veiligheid te zijn. Doe je dit niet, dan kan zowel de belager als de gene die terugslaat aangeklaagd worden voor mishandeling.

Daarbij is nog een belangrijk punt dat als iemand jou een duw geeft en jij een klap terug, jij meer geweld hebt gepleegd dan de belager. De kans is groot dat jij dan uiteindelijk als schuldige wordt aangewezen.

Noot:Fouten bij justitie, wie controleert het Openbaar Ministerie?

ZEMBLA: Officieren van justitie in de fout (2010)

Prod 1:Snakes in Suits -Zwarte Toga:When Psychopaths like übermensch OvJ.Vliet Go to Work against Slachtoffers van grof geweld bij en met de Rechtbank en OM Amsterdam(video’s en sadistisch kindermisbruik (Top) OM ambtenaren in de Doofpot(Video’s)

Prod. 2: ‘Snakes in Suits -Zwarte Toga:’When Psychopaths like übermensch OvJ.Vliet Go to Work against Slachtoffers van grof geweld bij en met de Rechtbank en OMAmsterdam en sadistisch kindermisbruik (Top) OM ambtenaren in de Doofpot(2) (video’s).

Prod.3:Daders Schouten en Giezen en Kickbokser B. Van Tricht van een poging tot moord, c.q. doodslag met aanhang hebben dolle pret tijdens de Film-pauze met Psycho OvJ. Vliet als hun liegende advocaat en partijdige RechtbankAmsterdam (3).(Video’s)