(Door ing Steve Brown ervaringsdeskundige van 30 jaar stalking door de AIVD Media Maffia c.q. Peter R. de Vries en Bas van Hout)

AMSTERDAM-NOIR-Per mail en gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.

Steve Brown ontmaskerd Wim van de Pol & Roel Janssen van ‘Crime-Cry-Lie-site’als echte ‘Hans Klok Nep en Fop journalisten’(Video’s), maar de Raad voor Journalistiek met Mr D.C. Koene & AIVD-informant –Voorzitter-Frits Exter reageren als verwarde man met “Wir haben es nicht gewußt” en willen dat graag zou houden (video).

Amsterdam, 18 juni 2021

Geachte mr. D.C. Koene,

Naar aanleiding van uw antwoord d.d. 17 -6-2012 (Noot) op mijn klacht d.d. 13 juni 2021 bericht ik u als volgt:

Ten eerste stellen wij vast dat u reeds in dit; stadium al optreed als een soort van verkapte advocaat van Crimesite c.q. Wim van de Pol en Roel Janssen .Dit voorgaande punt is kennelijk een patroon bij de Raad voor Journalistiek met Mr D.C. Koene want de raad vertoonde ditzelfde bevooroordeelde gedrag bij de behandeling van mijn klacht in 2009 tegen Bart Middelburg/ Koud Bloed van ‘Elite- Misdaadgroep-Uitgeverij Nieuw Amsterdam’, die toevallig ook nu weer de uitgeverij is van het door mij gelaakte Lok een Moord uit op Steve Brown vergezeld van smadelijke en lasterlijke karaktermoord boek Martin H. En zo gaat dat al 30 jaar lang straffeloos jegens mij en de mijne.

Raad voor Journalistiek maakt zich schuldig aan framen van Brown als verwarde man.
Ik heb o.a. 4 jaar rechten gestudeerd aan de UvA en VU en in 1 jaar mijn propedeuse Nederlands Recht gehaald en diploma HBO-MW en IVABO ( staat gelijk aan kandidaat andragogie).

Ik ben bekend met het feit dat bij de Raad voor Journalistiek over het algemeen hoog opgeleide juristen en/of hoofdredacteuren bevinden. M.a.w. personen die geacht worden zeer deskundig te zijn in het lezen van klachten en/of juridische handelingen ongeacht de lengte van de inhoud.

Derhalve acht ik uw antwoord een zeer sluwe vorm van belediging aan mijn adres:
”Daarnaast merk ik op dat uw e-mails erg veel informatie bevatten (zowel in de mails zelf als in de bijlagen), maar dat niet helder is tegen welke publicatie uw klacht is gericht en wat uw klacht nu precies inhoudt.
Daarom verzoek ik u om ons hierover kort en bondig duidelijkheid te verschaffen en u daarbij te beperken tot dat wat voor een beoordeling in de klachtprocedure bij de Raad relevant is. In dat verband benadruk ik dat de Raad zich niet uitspreekt over de vraag of met de publicatie juridische normen zijn overschreden.”

De klacht die ik bij u ingediend heb met bijlagen is overduidelijk gericht tegen Crimesite c.q. de eigenaar Wim van de Pol en zijn enige medewerker Roel Janssen, hierna wederpartij genoemd en klip en klaar omschreven. En zelfs anders dan door u door de wederpartij begrepen, want die heeft inmiddels het gelaakte citaat deels verwijdert zij het onopgemerkt voor de lezers. M.a.w. u wilt mij wegzetten als een verwarde man die niet door u te begrijpen is.

Veranderde tekst Crimesite

Raad voor Journalistiek maakt zich schuldig aan traineren.
U stelt dat ik eerst mij moet richten tot degene waartoe ik deze klacht heb ingediend die niets aan duidelijkheid te wensen over laat, temeer uit het door mij u toegezonden klacht al blijkt dat ze ‘gerectificeerd’ hebben in deze zij het op een wijze de journalistiek onwaardig en in strijdt met de journalistieke code en dat voorgaande punt is ook een deel van de klacht. Maar goed wat wel blijkt uit uw schrijven dat mijn klacht kennelijk dermate verpletterend is voor een bepaald segment van de journalistiek dat u i.p.v. mijn klacht naar behoren te behandelen en direct door te sturen aan de wederpartij, u begint met het traineren van deze klacht door mij weg te zetten als verwarde man.

Raad voor Journalistiek maakt zich weer schuldig aan belangenverstrengeling en vooringenomenheid.
Ik deel u dan ook mede dat ik uw schrijven in deze toevoeg aan mijn klacht tegen Crimesite waaruit blijkt voor de aanvang van de formele behandeling belangenverstrengeling en vooringenomenheid jegens mij in deze en in het algemeen.

Pleitnota: Gaat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ‘120 miljoen euro-Strijkstok-Doofpot’ van ‘AIVD Kroonprins Frits van Exter’ eindelijk vandaag open(Video’s) 

Corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek & Stimuleringsfonds voor Journalistiek Frits van Exter’ is ook ‘AIVD- informant’ blijkens o.a. zijn verdediging van Bas van Hout. 

Op zich is uw beledigende reactie aan mijn adres niet zo verwonderlijk, gezien het feit dat Frits Exter uw voorzitter is en tevens voorzitter van Stimuleringsfonds voor de ( gevestigde Orde) Journalistiek. En ik namens De Stem van de Straat / SALTO-tv tegen het Stimuleringsfonds met Voorzitter Frits Exter, die zich in deze liet vertegenwoordigen door de peperdure altijd liegende ‘Rat in pak-Uurtje Factuurtje Landsadvocaten mr. Jean Paul Heinrich en mr. Nina Bontje’ geprocedeerd.

AIVD informant Frits van Exter over zijn collega AIVD informant Bas van Hout, de NVJ en het risico van willekeur.

En kwalijker nog uw voorzitter Exter toen bekend werd dat Bas van Hout jarenlang AIVD informant was/is, Exter opriep om met zijn alle om Bas van Hout heen te staan tijdens een vergadering, dat bepaalde leden wilde dat Van Hout terecht geroyeerd zou moeten worden bij de NVJ. Dus begrijpelijk dat u op deze beledigende manier op mijn klacht reageert, gezien het feit dat deze klacht zich ook indirect richt tegen AIVD informant Bas van Hout (zie de bijlagen die u kennelijk niet begrijpt).

Tot slot:
Ik heb al te zake aangifte gedaan bij de politie en die vond diezelfde klacht en bijlagen die u niet begrijpt klip en klaar voor de aangifte en om zelfs nader onderzoek te gaan doen en dat laatste zou u ook eens moeten doen in deze i.p.v. mijn klacht te traineren en mij weg te zetten als verwarde man.

In uw eigen reglement staat:

“Een kopie van de klacht wordt direct naar degene gestuurd tegen wie de klacht is gericht. Die wordt gevraagd om daar binnen drie weken op te reageren. De klager ontvangt een exemplaar van die reactie”.

Het is dus niet aan u om eerst verduidelijking van mijn klacht te vragen alvorens u deze gelijk doorstuurt aan de wederpartij.

Maar gezien uw schrijven dat u stelt dat de Raad mijn klacht niet begrijpt en dat de bijlagen zeer omvangrijk zijn vat ik nog één keer voor u mijn klacht samen:

1 Geen wederhoor

2 Mij wegzetten als crimineel in tegenwoordige tijd (maar deze simpele lasterlijke kwalificatie van de wederpartij aan mijn adres is te ingewikkeld voor de top juristen van de RvdJ om te begrijpen) hetgeen extra verzwarend is gezien het feit dat deze smadelijke en lasterlijke handeling gepleegd wordt in samenhang met het promoten van het boek Martin H. (vandaar de bijlagen)

3 Het niet rectificeren zoals omschreven in de journalistieke codes:

In de journalistiek wordt de aanduiding rectificatie gebruikt voor een tekstsoort waarin een redactie of auteur openlijk terugkomt op berichtgevingsfouten en deze verbetert. Bijvoorbeeld bij een canard. Zo’n publicatie heeft een element van erkenning en rechtzetting. “

Maar deze beledigende  reactie van de corrupte Raad voor Journalistiek  , c.q. Mr Koene aan het adres van Brown is wel te verklaren gezien o.a. het feit dat de  corrupte Raad geleid wordt door  corrupte Sensatie-Lynch-journalistiek segment- leden van de corrupte Gerechtelijke macht en di schaamteloze Gerechtelijke macht ook Vuistdiep zich in de Black Hole van AIVD Informant- Peter R(at)- de Vries blijkens hun ronduit debiele gratis-medewerking aan het ‘Judas-Programma’  de ‘Bral &Lieg-Raadkamer ‘ van ‘Junkie-Peter R de Vries’  aka de “Allesneuker & Leugenaar” (Video’s) geproduceerd door Media-Maffia Bagger psychopaat Boss-John de Mol& Dwergzoontje  ‘#Metoo Pedo-Rapist –Junkie-Johnny de Mol’ & ‘Oerdomme Linda de Mol’(Video’s)

Het is tekenend dat u stelt dat u mijn klacht en bijlagen verwarrend vindt en u de klacht niet begrijpt gezien het feit dat de Raad uitsluitend bestaat uit hoogopgeleide personen (behalve uw voorzitter Frits Exter) en zelfs een groot aantal juristen, en Rechters, te weten:
Voorzitter
F. van Exter – journalist
Vice-voorzitters
•mw. mr. J.W. Bockwinkel – rechter in de rechtbank Amsterdam
• mr. J.J. van Eck – Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
• mw. mr. A.E. van Montfrans-Wolters – rechter-commissaris in de rechtbank Amsterdam
prof. mr. B.E.P. Myjer – oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens, emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU

(https://www.rvdj.nl/over-de-raad/samenstelling)

Zijn die voorgaande hoog opgeleide personen met u mr. D.C. Koene opeens hun verstand verloren en/of in de war, gezien het feit dat een dagvaarding (klacht) ook altijd gebaseerd is op een onderliggende OM-Politiedossier waarvan de klacht dagvaarding al gauw 100 pagina’s bedraagt bij bijv. zelfs een eenvoudige mishandeling. En gezien het feit dat deze misdaden zoals smaad, laster en gevaarzetting die al 30 jaar jegens mij en de mijne straffeloos worden gepleegd door o.a. types als Frits Exter, Wim Pol, Roel Janssen, Vico Olling, Peter R. de Vries, Bas van Hout, etc. met hulp van junkie, moordenaar en draaideurcrimineeltjes en ook politie informanten zoals Ron Ostrowski, Martin Kok en Jeoffrey Hoogland zijn mijn bijlagen en klacht in deze feitelijk nog zeer bescheiden en zijn klip en klaar zelfs voor de gemiddelde lezer te begrijpen, laat staan voor hoogopgeleide juristen en journalisten.

Hoogachtend

ing S.K.A. Brown

Noot:
Van september 2007 tot en met juli 2008 heeft de Raad voor de Journalistiek met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers een vergelijkend onderzoek verricht naar Raden voor de Journalistiek in West-Europa. (bron)

Noot: Antwoord mail RVDJ
Geachte heer Brown,
Naar aanleiding van uw e-mails van 13 en 15 juni jl. bericht ik u – in vervolg op onze e-mail van gisteren – het volgende.
Allereerst verzoek ik u om uw correspondentie over een klacht bij de Raad alleen aan ons secretariaat te richten, om te voorkomen dat deze als spam wordt aangemerkt en daardoor niet in onze in-box belandt.Daarnaast merk ik op dat uw e-mails erg veel informatie bevatten (zowel in de mails zelf als in de bijlagen), maar dat niet helder is tegen welke publicatie uw klacht is gericht en wat uw klacht nu precies inhoudt.Daarom verzoek ik u om ons hierover kort en bondig duidelijkheid te verschaffen en u daarbij te beperken tot dat wat voor een beoordeling in de klachtprocedure bij de Raad relevant is. In dat verband benadruk ik dat de Raad zich niet uitspreekt over de vraag of met de publicatie juridische normen zijn overschreden.
Verder kunt u in de informatie over onze klachtenprocedure (www.rvdj.nl/procedure) lezen dat een klager zich met zijn bezwaren eerst moet wenden tot het medium (bij voorkeur de eindverantwoordelijke, meestal de hoofdredacteur) en pas daarna bij de Raad een klacht kan indienen. Dit houdt in dat een klager de klacht die hij door de Raad wil laten beoordelen in (min of meer) dezelfde bewoordingen/strekking eerst aan het medium moet hebben voorgelegd. Achtergrond van deze bepaling is dat – in het kader van een goede zelfregulering door de media – uitgangspunt verdient te zijn dat partijen eerst samen overleg voeren om te bezien of zij tot een minnelijke oplossing van het probleem kunnen komen.
Volgens ons reglement dient een klager zich binnen drie maanden na de journalistieke gedraging (meestal: de publicatie) tot het betrokken medium te wenden en heeft het medium hierna (maximaal) één maand de gelegenheid de klacht af te handelen.
Als het medium de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost of niet heeft gereageerd, dan kan de klager vervolgens een klacht bij de Raad indienen. Dat moet gebeuren uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging. De klager dient ons dan informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe het medium de klacht heeft afgehandeld (zie artikel 2 lid 2 van ons reglement). De klacht moet zijn voorzien van een kopie van de gewraakte publicatie en andere relevante stukken, zoals de correspondentie met het medium.

Uit uw e-mails heb ik niet kunnen opmaken dat u uw klacht heeft voorgelegd aan de hoofdredactie van Crimesite (voordat u zich tot de Raad heeft gewend) en dat de termijn van één maand waarbinnen de hoofdredactie de klacht kan afhandelen is verstreken. Reeds om die reden kan uw klacht nog niet in behandeling worden genomen.
Ten slotte wijs ik u erop dat de Raad geen sancties, zoals schadevergoeding en rectificatie, kan opleggen. Als de Raad van oordeel is dat met de publicatie (deels) journalistiek onzorgvuldig is gehandeld, wordt aan het betrokken medium verzocht om de conclusie (uitspraak) integraal dan wel in samenvatting te publiceren.
Met vriendelijke groet,
Mw. mr. D.C. Koene
Secretaris
Raad voor de Journalistiek
Hogehilweg 6
1101 CC Amsterdam
T: 020 – 31 23 930

E: raad@rvdj.nl

Noot:
Steve Brown licht zijn klacht en schade-eis van 2.4 miljoen tegen D66 Minister Ollongren en haar Judas- Miljonair- Informant Bas van Hout toe(Video’s).

Schokkend: “AIVD Informanten Peter R. de Vries & Bas van Hout laten Steve Brown Wurgen door ‘Politie-Knokploeg’“:

Opmerking: Dat Voorzitter van de Raad voor de( als het uitkomt zeer domme) Journalistiek en het corrupte Stimuleringsfonds voor de Journalistiek Frits Exter (met compaan mr Koene ) een AIVD collega is van Bas van Hout blijkt o.a. uit het feit dat een klacht van Bas van Hout tegen Paul Vught gegrond is verklaard op de meeste feitelijke debiele argumenten van AIVD-informant-Miljonair-Bas van Hout, zoals dat Brown zelf de boekband met Beloning voor zijn Moord op het door Brown gelaakte boek Steve Brown Supercrimineel had bedacht:

Uitspraak 14 augustus 2018
(-)Voorts voert klager aan dat de opvatting dat hij en Brown verwikkeld zijn in een vete een misvatting is, daar Brown in een eenzijdige vete is verwikkeld met een aanzienlijk deel van de journalistieke, juridische en criminele wereld. Hij stelt dat het wikkel op de door hem geschreven biografie over Brown een idee van Brown zelf was en verwijst daartoe naar beeldmateriaal dat is te vinden op internet.

(-)

BESLISSING
De klacht is gegrond.
De Raad verzoekt verweerders deze beslissing integraal of in samenvatting in Het Parool te publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 14 augustus 2008 door mr. A. Herstel, voorzitter, mw. F.W. Dresselhuys, prof. dr. mr. B. de Gaay Fortman, mw. drs. M.G.N. Mathot, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. L. Bultman-den Haan, plaatsvervangend secretaris.

( Bron : https://www.rvdj.nl/2008/41)