(door ing Steve Brown)
AMSTERDAM-NOIR- Internationaal Corporate crime advocatenkantoor Dentons ingezet die uiteraard straffeloos opereert op de ‘VVD- miljarden-Witwas- Rat in pak-centrale’ te Amsterdam door Amsterdamse ‘Vastgoed-Maffia-Witwas-Inhuizen BV’ tegen Steve Brown&Waarheid(Video’s)

Volgende week dient er na 28 jaar een rechtszaak over het  pand Overtoom 109 AMSTERDAM waar o.a.  de Witwasser en Katvanger Ron Ondunk voor vermoord is.  Brown wordt in deze vertegenwoordig door Mr. P. van der Laar.

Reactie op ‘Witwas- Vastgoed Maffia- Inhuizen BV’  wederpartij.Al hetgeen door de wederpartij gesteld wordt door Brown uitdrukkelijk betwist behoudens hetgeen hierna erkent.

De wederpartij stelt:

reactie op wederpartij:
1.2
(1): Hetgeen de wederpartij hier stelt staat haaks op het feit dat de d.d. 13 april 2011 notaris Rozelaar schriftelijk verzocht aan S. Brown om een volmacht tot verklaring waardeloosheid en in het algemeen dat de wederpartij nu via de rechter en een onmiddellijke dwangsom eist dat Brown  het betreffende beslag doorhaalt. Na 28 jaar ( d.d. 20 juli 1992) zie brief notaris Rozelaar d.d. 13 april 2011 met kenmerk: 2011S1043641SZ met bovendien een verzoek tot het plegen van valsheid in geschrifte door Brown in vereniging met notaris Rozelaar middels het antidateren van de volmacht tot verklaring waardeloosheid.(Prod. (1)

(2) Opvragen gerechtelijk vonnis met als advocaat Mr. Soede dat de vordering van Brown van 560.000 gld met als waarborgstelling Overtoom 109 te Amsterdam was toegewezen. (waarschijnlijk 16 juli 1992 maar zeker in het jaar 1992). Wat ik mij nog herinner is dat ik  30.000 gulden aan griffierechten heb betaald op grond van de hoogte van de vordering en nadien van u geleerd hebt dat je schadeclaim in eerst aanleg moet vorderen bij staat dan hoef je die griffierechten niet te betalen.

(3) Subsidiair voert Inhuizen B.V. aan (-)
voordat punt verwijst Brown naar reactie op wederpartij 1.2 (1)

(4) Wederpartij Brown is nooit overeengekomen voor een betaling van 36.000 gulden voor het doorhalen van de betreffende beslagen in het openbare register. Brown heeft nimmer 36.ooo gulden ontvangen van Mr. Soede. Tijdens een klacht van Brown bij De Orde van Advocaten tegen mr. Soede dat hij Brown had bestolen voor 36. 000 gulden kon mr. Soede niet bewijzen dat hij ooit de betreffende 36.ooo gulden aan Brown uitbetaald. Brown bevond zich bovendien  op eigen  kosten met zijn familie in Spanje en nadien USA op aanwijzingen van de procureur generaal mevr. Korvinus en door een ongekende Media Hetze van de AIVD &Politie informanten Bas van Hout en Peter R. de Vries(Video’s), omdat Brown getuige was in de zaak ex politieagent en huurmoordenaar Martin Hoogland(ook vermoord) en de vermoorde Klaas Bruinsma en Tony Hijzelendoorn. De heer R. Ondunk is dan ook daadwerkelijk vermoord. Brown is  medio 1995 terug gekomen naar Nederland en 1999 is er ook een moordaanslag gepleegd op Brown die nimmer is opgelost.  Na die moordaanslag is Brown en zijn familie wederom voor een geruime tijd vertrokken naar de USA en Canada. Brown wil hiermee aangeven als de rechter mee gaat met de wederpartij dat zijn vordering en beslag is verjaard dat het rechtsbeginsel bijzonder voor algemeen hier van toepassing is. Een lex specialis (Latijn voor bijzondere wetgeving) is een wet, die voorrang krijgt boven de algemene wetgeving (de lex generalis). In het Latijn luidt dit principe lex specialis derogat legi generali of lex specialis derogat generalibus.

2 Wijziging van eis

reactie op wederpartij:

(2)
Het betreffende beslag is al van kracht sinds 1992 en het betreffende pand is diverse malen met beslag verkocht en doorverkocht hetgeen wettelijk niet is toe gestaan.  Nu eist de wederpartij op grond van art  3:300 lid 1 BW op straffe van een dwangsom van 2500 euro voor iedere dag dat hij in gebreke blijft. En dat eist de wederpartij na eerst 28 jaar te hebben stil gezeten m.b.t tot het eisen van deze dwangsom. M.a.w. als er iets in deze zaak verjaard is dat het recht van de wederpartij op het eisen van een dwangsom.

(3)
Brown wijst de wederpartij  art. 248 BW jo  6;2 BW
Na 28 jaar stil te hebben gezeten en in strijd met de wet het betreffende pand Overtoom 109 met beslag diverse malen te hebben gekocht (zie o.a. prod. 2 ) en door verkocht en verhuurd en nu de enige benadeelde partij Brown in deze  voor de rechter te dagen met de eis Brown te veroordelen in alle gerechtelijke en advocatenkosten te veroordelen is markant een onrechtmatige daad.  Brown is al 28 jaar  benadeeld met list en bedrog door kennelijk in vereniging  o.a. mr. Soede en een reeks van notarissen en witwas vastgoed maffioso  alwaar zelfs moorden niet geschuwd worden .En Brown is dan ook van mening dat hij in aanmerking komt voor de hem rechtens toekomende vordering in deze en dat alle gerechtelijke kosten in deze voor rekening zijn van de wederpartij. Met stil zitten bedoelt Brown hier dat deze zaak niet in de minne en na behoren door de wederpartij is afgedaan. De wederpartij heeft weliswaar sinds 1992 Brown divers malen schriftelijk benaderd tot een volmacht tot verklaring waardeloosheid waarop Brown altijd schriftelijk op heeft gereageerd dat hij bereid was één en ander buitenrechtelijk in de minne in alle redelijkheid te regelen . Hierop is nooit gereageerd door de wederpartij tot aan deze dagvaarding die Brown op grond van de feiten en omstandigheden  kwalificeert als misbruik van recht  met het stelselmatig 28 jaar lang straffeloos overtreden van de wet met list en bedrog.

Ten overvloede:
In de wet staat dat het beslag zal worden opgeheven: “indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt.” Degene die opheffing van het beslag vordert moet dit aannemelijk maken. Wanneer er beslag is gelegd voor een geldvordering kan dit beslag ook worden opgeheven als er voldoende zekerheid wordt gesteld (bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie)” . Maar waarom heeft de wederpartij daar 28 jaar mee gewacht. M.a.w. de wederpartij heeft 28 jaar lang het beslag erkent en daarmee zijn rechten  laten  verlopen om zonder de gevorderde som te betalen het beslag rechtens op te heffen. Temeer  er zich na het vonnis en beslag  geen omstandigheden hebben voorgedaan of aan het licht zijn gekomen waardoor er aan de zijde van de geëxecuteerde (degene die moet betalen) een noodtoestand ontstaat kan het beslag worden opgeheven. Het voorgaande een noodsituatie c.q. overmacht daar was eerder sprake van in deze m.b.t. Brown en zijn familie omstandigheden (bedreigingen met de dood tot heden).

Tot Slot: enige  historische feiten  in deze.( Lees voor meer Info van die periode;” Steve Brown, Drugsbaron in Spijkerbroek” en “Killing Fields of Amsterdam)

Brown is getuige geweest in de dubbel moordzaak Hoogland/Bruinsma /Hijzelendoorn en op die grond langdurig in het buitenland gewoond op eigen kosten. Het  was algemeen bekend  dat het betreffende pand Overtoom eigendom was en/of is van de vermoorde Sam Klepper en John Mieremet en/of Josic Jotse.  Dat in die tijd bepaalde advocaten, bankdirekteuren en notarissen witwas dient verleende aan de inmiddels vermoorde Klaas Bruinsma, Sam Klepper, John Mieremet en Jotse Jocic ( al meer dan 15 jaar in de gevangenis) en dat Klepper en Mieremet en Josic zich bediende van zogenaamde katvangers zoals bijv. (vermoorde) Ron Ondunk om hun witgewassen Vastgoed te beheren als zogenaamde katvangers en wie zal het zeggen is dat nog steeds zo inzake het pand Overtoom 109 te Amsterdam.  Het voorgaande is de reden dat Brown vooral in de eerste tien jaar van deze zaak zich niet gemeld had bij de wederpartij, gezien het feit dat dat levensbedreigend was en/of nog steeds is.

OVERLEGGEN PRODUCTIES

Reactie op wederpartij:

De overleggende producties van de wederpartij bewijzen in het geheel niet dat Brown ooit 36000,- heeft ontvangen, het enige wat het bewijst is dat mr. Soede 36.000,- gulden  straffeloos heeft verduisterd van de wederpartij.

Like this story? Share it with a friend!

Weer een schokkende foto uitgelekt van Grapperhaus zijn huwelijksnacht, maar niet bij Golddiger-Jinek(VIDEO’s)

Opmerking van Algemene wordt Wakker importantie: Deze week: Gaat de Stem van de Straat Grapperhaus ontmaskeren : ‘Corona & Liegende & Huilende Grapperhaus’ te gast bij de Stem van de straat Amsterdam-Noir/SaltoTV.

LOL & Bizar: ‘Corona- Liegende &Fake-Huilende-Grapperhaus’ te gast bij De Stem van de Straat Amsterdam-NOIR/SaltoTV (Video’s).Voor weer een laatste keer terug :Best bekeken en Meest Bekroonde News Tokshow” De Stem van de Straat terug bij SALTO TV Amsterdam,Power to The People & De waarheid en Primeur& exclusief bij de Stem van de Straat: America First with Made in USA ‘Hate-Jesus Mad Dog–Trump’(Video’s) the Puppet of the THE CORPORATE COUP D’ÉTAT! En Amsterdam & Albert Cuyp markt Huilt waar het eens heeft gelachen onder het regime van Goren Rechts Keizerin Halsema& Pedo-Boss-Rutte&Co en CIA aanslag op CIA-Navalny(Video’s)  en nog veel meer schokkende (in)-Human Zoo feiten die nergens anders ziet!!!!!!!