Per mail en afgegeven bij de Griffie rechtbank Amsterdam en OM Amsterdam met ontvangstbevestiging en geopenbaard op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir.
Aan: de Hoofdofficier van Justitie de heer R.de Beukelaer en de klachtencommissie Politie Amsterdam en de Rechtbank Amsterdam t.a.v.  Sector Bestuursrecht en Strafkamer en Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Amsterdam 16 augustus 2020

Inzake, uitbreidingen en aanpassing  aangifte en klachten d.d. 9 augustus 2020 XXXXXX inzake PL XXXXXXX (niet uitputtend)

Geachte heer/mevrouw,

D.d. 9 augustus 2020 heeft  XXXXX  aangifte gedaan en klachten ingediend op grond van PL XXXXXX .( zie:”Lekkende Bepaalde Politie & OM Amsterdam doen niet onder voor ‘Maffioso-politie & OM’ uit een derde Wereld Banana republiek(VIDEO’s)..

D.d. 13 augustus 202 heeft  XXXX  en de zijne het betreffende politie dossier van PL XXXXX in handen gekregen van  XXXX. Al hetgeen gesteld in dat betreffende dossier wordt door  XXXXX uitdrukkelijk ontkent, behoudens hetgeen hierna erkent.

Op grond van dat betreffende politiedossier doet  XXXXX aanvullende aangifte en klachten tegen bepaalde betrokken politieambtenaren Peter Stuurman en Tamara Maria van Vonderen (AML39730) (wegens het in de mond leggen van Beeker van verzwarende  punten zoals “Ik voel mij in mijn goede naam aangetast” en het onwaar weergeven van de camerabeelden pag. 26 en 27) en Demian Elvis Staphorsius  (AML39027) en tegen de dader Julian Ross Haines van de tweevoudig zware mishandeling  van XXXX (. XXXXXX ). En tegen Haines zijn kompanen door de betreffende politie ter plaatse geheel ten onrechte direct zonder enig nader onderzoek getuigen en slachtoffers genoemd ( zie dossier), te weten N.B. Jouby,  B. Van Lier en hun  extreem aantoonbare liegende Compaan mevr. B. Beeker op grond van artikel 300/1 Wetboek van Strafrecht.

Opmerkelijk
Daarnaast stellen wij vast dat de politie ter plaatste en op het politiebureau niet aan de verdachte tegenpartij de heer Julian Ross Haines, mevr. Nancy Bridget Jouby,  de heer Ben van Lier en mevr. Bo Beeker heeft gevraagd of zij werken en/of drugs of alcohol (mis) gebruiken en of zij in bezit  zijn van een verblijfsvergunning, terwijl de hoofddader Haines op locatie stelde geen Nederlander te zijn en geen Nederlands te spreken.

Valse aangifte van mevr. Bo Beeker in collusie met politieambtenaar ter plaatse Peter Stuurman en nadien telefonisch met Tamara Maria van Vonderen.
( Wetboek van Strafrecht artikel 188: Hij die aangifte of klacht doet dat een strafbaar feit gepleegd is, wetende dat het niet gepleegd is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. )

Pagina 21: Peter Stuurman ( AML15177) maakt zich schuldig aan valsheid in geschrifte en  ernstige smaad en laster jegens  XXXXX en wederrechtelijk  vrijheidsberoving  van  XXXXXX .
Hetgeen  XXXX stelt  tegenover politieambtenaar  Peter Stuurman op locatie volgens Stuurman dat is duidelijk een losse opmerking van nul en geen enkele waarde van een persoon XXXX  die net zwaar is mishandelt door Haines, die waarneembaar voor  XXXX  niet is aangehouden. En nu onverwachts wordt aangesproken op agressieve en onbeschofte wijze door een politieambtenaar  XXXX als dader van een mishandeling als het al waar is wat Stuurman daar op schrijft:

“Ik zag dat XXX  zijn witte shirt uittrok en daar mee zijn neus en handen begon schoon te maken. Ik zag dat XXX een gescheurd zwart shirt onder het witte shirt droeg.Hierop hoorde ik een vrouw zeggen dat de man die daar stond haar geslagen had. Ik zag dat deze vrouw die later op gaf te zijn genaamd:

 *** BEEKER, Bo, geboren 30/07/1997 ***

 In de richting wees van  XXXX . Ik hoorde BEEKER zegge dat de man toen hij haar sloeg een wit shirt droeg.Hierop heb ik  XXXX aangehouden ter zake mishandeling.Op dat moment hoorde ik XXX zeggen:” Waarom wordt ik aangehouden , de andere hebben ook gevochten”

Het antwoord is op grond van XXXX zijn achternaam, maar dat zet de corrupte Stuurman niet in zijn onware lasterlijk en smadelijke proces-verbaal jegens XXXXXXX.

 Pagina 49, Peter Stuurman:

Onderzoek kleding Ik tastte op grond van artikel 7 lid 3 politiewet 2012 ter afwending van onmiddellijk dreigend gevaar de kleding van de verdachte oppervlakkig af. De feiten en omstandigheden voor gevaar van de veiligheid waren: De verdachte had zo juist gevochten met een aantal personen”. Die overige personen Haines, Beeker, Jouby en Lier zijn niet gefouilleerd ter plaatse door Peter Stuurman en/of zijn aanwezige collega’s. Retorische vraag?  Waarom niet? Stuurman heeft zich met het voorgaande schuldig gemaakt aan o.a. valsheid in geschrifte en ernstige smaad en laster jegens  XXXX. En XXXX wederrechtelijk van zijn vrijheid berooft door XXX ten onrechte aan te houden ter zake mishandeling en dient op staande voet te worden ontslagen en vervolgd door het OM.Daarnaast is Stuurman schadeplichtig jegens  XXXX  en verzoekt  XXXX  de door corrupte leugenachtige Stuurman mede opzettelijk, onrechtmatig en strafwaardig veroorzaakte materiële en immateriële schade begroot €5000, – op hem en mevr. Beeker te verhalen.

Geen objectieve reden aanhouding XXXXX
Niemand ter plaatste heeft ook maar de extreem smadelijke en lasterlijk valse aangifte van  mevr. Beeker opgetekend door Stuurman jegens  XXXXX bevestigd dat hij haar zou hebben geslagen, zelfs niet eens haar eigen dronken en stijf van de cocaïne en/of speed staande groepje te weten Jouby , Van Lier  en Haines ( zie camerabeelden en verklaringen handhavers ter plaatse)

Pagina 16:  28 juli 17.30 uur mondelinge verklaring  B. Van Lier was op de plek volgens agenten onsamenhangend.
Hetgeen Beeker dronken en high van de drugs mocht  liegen ( verklaren) in verenging met politieambtenaar Stuurman ter plaatse is ook niet waargenomen door de ter plekke aanwezige handhavers. En staat ook niet op de camerabeelden en daarmee is haar valse aangifte in vereniging met Stuurman tegen  XXXX  bewezen en is zij en de betreffende  corrupte politie ambtenaar Stuurman afzonderlijk naast de 25.000,- euro schadevergoeding ( zie: aangifte en klachten d.d.  12 augustus 2020  XXXXX inzake PL  XXXXXX) schadeplichtig aan XXX  in deze begroot op  5000,- euro.  XXX verzoekt het OM deze schade van  XXXX op mevr. B. Beeker en Stuurman te verhalen.

pagina 27: Tamara Maria Vonderen  (AML 39730) hoofdagent telefonisch  aangifte 28 juli 2020 omstreeks 19.30 uur .
Bo Beeker: “Ik voel mij aangetast in mijn eer en goede naam”, tekent de betreffende politieambtenaar  Tamara Maria Vonderen  (AML 39730) omstreeks  19.30 uur  zogenaamd op uit haar mond( zie dossier). Deze politieambtenaar Tamara Maria Vonderen is kennelijk in de veronderstelling  dat de Rechtbank en  XXXX  en zijn advocaat Mr. P van der Laar niet goed bij hun hoofd zijn om die de facto onzin te geloven. M.a.w. die zin heeft de betreffende politieambtenaar  Vonderen bedacht en dat op zich is al een bewijs dat zij  zich heeft schuldig gemaakt aan collusie met Beeker in het opstellen van een valse extreem smadelijke en lasterlijk aangifte tegen XXXX.  Retorische  vraag: Waarom zijn deze politieambtenaren  Stuurman, Staphorsius en Vonderen nog niet in staat van beschuldiging gesteld wegens het plegen van een ambtsdelict en medeplichtigheid aan opzettelijke smaad en laster  middels een valse aangifte jegens  XXXX door de politie en/of het OM-Amsterdam en wederrechtelijke vrijheidsberoving van XXXXX in deze?

XXXX  doet hierbij tevens aanvullende aangifte tegen de dronken en stijf van de cocaïne staande mevr. B.Beeker en betreffende corrupte en/of niet goed bij zijn hoofd zijnde politie ambtenaar Stuurman voor het doen van opzettelijke valse en extreem smadelijke en lasterlijke aangiften tegen  XXXXX  kennelijk in verenging met de corrupte politieambtenaren Van Vonderen en Staphorsius ten einde haar eveneens compleet stijf van de cocaïne en/of speed staande zeer gewelddadige Kompaan en/of Loverboy Haines neer te zetten als haar redder ( complete dronken en/of high van de cocaïne onzin met toestemming van de hiervoor en hierna corrupte politie ter plaatse ). Daarnaast vult  XXXXX zijn eerdere gedane verklaring aan in het betreffende dossier en herroept uitdrukkelijk het feit dat hij geen aangifte wilde doen tegen Haines en de corrupte politie ambtenaren en de hulpofficier Hooghiemstra en de Zaaks- Ovj. Staal. En tegen diegene hiervoor genoemd die valse en of deels valse verklaringen in deze hebben afgelegd ten nadelen van  XXXX  (en  XXXX  ) en mochten afleggen van de betreffenden politieambtenaren ter plaatse  Stuurman en Staphorsius en nadien de verhorende rechercheurs en de zaaks OvJ. Staal. Retorische vraag: Waarom heeft de politie ter plaatse  geen alcohol en drugstest afgenomen van mevr. B. Beeker, Van Lier, Jouby en Haines die allen verdachten zijn van art. 300/lid 1 en Haines van 2-voudige zware mishandeling die hij n.b. te plaatse had bekend.

Onmiddellijkheid beginsel (artikel 6 EVRM)
Wij verzoeken en zondig sommeren wij de Hoofdofficier en/of de Rechtbank de betreffende  corrupte politieambtenaren Demian Elvis Staphorsius  en Peter Stuurman en Tamara Maria Vonderen en de betreffende OvJ. Staal en  mevr. B. Beeker, Haines, Van Lier en Jouby bij  XXXX  zijn getuigen/verdachtenlijst  d.d.  12 august 2020 te voegen zodat wij  hen ter rechtszitting kunnen horen onder ede.

Bekentenis J.R Haines van tweevoudig zware mishandeling aan corrupte politieambtenaar Demian Elvis Staphorsius leidt tot onrechtmatige  arrestatie ter plaatse van zijn slachtoffers  XXXX en XXXXX.
Gevaarzetting (Kederluik Arrest ) gepleegd door Staphorsius op locatie

“Kelderluik-arrest, HR 5 november 1965, NJ 1966, 136
(ECLI:NL:HR:1965:AB7079)
Essentie
Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. In het onderhavige arrest gaat het om het in het leven roepen van een situatie, welke voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid, gevaarlijk is (‘gevaarzetting’). In dit arrest schetst de Hoge Raad de maatstaven die van belang zijn bij de beoordeling of er sprake is van een gevaarzettende situatie en daarmee een onrechtmatige daad.
Rechtsregel .Gevaarzetting is het scheppen of laten voortduren van een gevaarlijke situatie. Van onrechtmatigheid is slechts sprake wanneer de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval als gevolg van het gevaarzettend gedrag zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gevaarscheppend gedrag had moeten onthouden. Voor de beoordeling daarvan dient gekeken te worden naar de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben, en de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen.”

Ondanks dat vast staat dat de dronken en kennelijk stijf van de cocaïne en/of speed staande mogelijk illegaal verblijvende en bewapende en drugs bij zich hebbende J.R. Haines partij/verdachte  is in deze  zaak wordt hij direct bij aanvang  ‘verhoord’ (lees gecoachte ) door politieambtenaar Demian Elvis Staphorsius op locatie ( 4.40 ‘s-nacht/’s-morgens en  gekwalificeerd als getuige en geen medeverdachte  in aanzicht van de door hem bewusteloos op straat liggende geslagen  XXXXX , hetgeen in strijd is met het Wetboek van Strafrecht en strafvordering  en derhalve een ambtsdelict.

Haines is niet gefouilleerd op drugs en/of wapens  en niet getest op alcohol  of drugs  gebruik op locatie en/of op politiebureau , hetgeen een ambtsdelict is van de zijde van Staphorsius en zijn collega’s.
Gezien de feiten en omstandigheden in deze was  Staphorsius wettelijk verplicht (op grond van artikel 7 lid 3 politiewet 2012 ) om alvorens zijn zogenaamde verhoor te starten om Haines te fouilleren op wapens ten einde de veiligheid van zich zelf zijn collega’s en andere omstanders o.a. de Handhavers en  XXXX en  XXXX  te waarborgen. Staphorsius heeft derhalve bijna een uur lang alle betrokkenen op locatie bloot gesteld aan Gevaarzetting, hetgeen een onrechtmatige daad en een ambtsdelict is. Kennelijk was Staphorsius zo bevooroordeeld in deze jegens  XXXX  dat hij zelfs de simpelste standaards veiligheidsnormen uit het oog had verloren.
Retorische vraag. Waarom heeft Staphorsius  Haines niet gefouilleerd op wapens en/of drugs en naar zijn verblijfsvergunning gevraagd? Antwoord: Omdat hij zijn persoonlijke  getuige was tegen  XXXXXX ?

XXXX en  XXXXXX zijn daar in tegen wel op locatie direct gefouilleerd en gevraagd of zij werken en/of drugs en/of alcohol (mis) gebruiken en/of zij een vaste woon en verblijf plaats hebben. Bovendien is  XXXXX direct ten onrechte ter plekke aangehouden door Peter Stuurman en in de handboeien geslagen i.p.v. naar het ziekenhuis te worden gebracht hetgeen ook een strafbaar feit is van de zijde van Peter Stuurman (zie:Zorgplichten van zorgverleners(artikelen 255 en 450 van het Wetboek van Strafrecht)

Het Duo  Staperhorsius en Haines zijn volstrekt ongeloofwaardig.
Staphorsius::” Ik wees de getuige ( Haines)  er op dat hij door mij als getuige zou worden gehoord”. Met die voorgaande zin was de toon gezet voor de zogenaamde verklaring van Haines door  Staphorsius. M.a.w. wat Haines ook verklaard hij blijft getuige en wat Haines ook verklaard hij is en blijft geen verdachte in deze volgens Staphorsius.  En daarmee gaat  Staphorsius reeds op locatie op de stoel zitten van het OM, c.q. OvJ en de Rechter in deze.Volgens Staphorsius heeft zijn zogenaamde verhoor op locatie van de volgens Staphorsius de ‘nuchtere gentleman Haines’ te plaatse gedurende van 04:40 uur tot 05;20 uur ( staande, op straat?)  M.a.w. woorden een verhoor van 40 minuten op straat voor amper één pagina?  Wat is dat voor aantoonbare onzin? Waarom wordt die klinkklare kwaadaardige onzin van Haines en Staphorsius jegens XXXX getolereerd in deze door de leidinggevende politie van dit onderzoek en van het OM, c.q.  Ovj. Staal. Hebben zij geen schaamte en rechtsgevoel en inzicht in wat geloofwaardig is?

Staphorsius doet zijn middelnaam eer aan: Elvis has left the building.
De volstrekt ongeloofwaardig verklaring van dronken en stijf van de cocaïne en speed staande Engels sprekende Haines van 40 minuten wordt rond vier uur  ‘s-nachts  straat opgesteld en opgetekend door Staphorsius in correct Nederlands met een samenhangend( verzonnen) verhaal, gezien de toen al waarneembare feiten en omstandigheden ( XXX bewusteloos geslagen door Haines en XXX een gebroken neus en hersenschudding). Die ‘verklaring’ op straat is overduidelijk mede opgesteld en gecoachte door de betreffende politie ambtenaar D. Elvis Staphorsius, hetgeen een ambtsdelict is.

Bekentenis van Haines op locatie leidt niet conform Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering tot arrestatie van Haines maar van zijn slachtoffers XXX en XXX.
Dronken Haines wordt niet aangehouden voor 2 x zware mishandeling die hij n.b. zelf ter plekke bekent aan de betreffende corrupte en/of bezeten van vooroordeel jegens  XXXX  politieambtenaar D. Elvis Staphorsius ter plaatse.  Voordat  XXX en de zijne het politiedossier hadden gelezen stelde.  XXX d.d. 9 augustus 2020 op grond van  XXXX  zijn ervaring in deze dat in deze zaak sprake is van de Omkering van de Werkelijkheid en dat wordt nu ook nog eens bevestigd  door het politie dossier( zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/08/12/lekkende-bepaalde-politie-om-amsterdam-doen-niet-onder-voor-maffioso-politie-om-uit-een-derde-wereld-banana-republiek/)

Dronken en zwaar gewond  verhoord is in strijd met artikel 6 EVRM .
(Pagina 43 Dossier)  XXX is zwaar gewond ten onrechte aangehouden omstreeks 4 ‘s- nachts/’s-morgens  en 4  a 5 uur later reeds verhoord om 9.15 uur. Dat houdt dus feitelijk in dat hij nog onder invloed was van alcohol en niet helder van geest, los van de pijnen van zijn hersenschudding, gebroken neus en ander kneuzingen op zijn lichaam toegebracht door ‘gentleman Haines’.  Het  is een  algemeen bekend wetenschappelijk feit dat alcohol 8 tot 12 uur nog in je bloed zit. Als men in die omstandigheden van  XXXX  om 9.15 uur ten onrechte in de cel deelneemt aan het verkeer en aangehouden wordt lijdt dat tot onmiddellijk intrekken van je rijbewijs. M.a.w. men is dus niet in staat volgens de wet om deel te nemen aan het verkeer maar wel om verhoord te worden. Extra verzwarend in dit verband is dat  XXXXX  ook nog zichtbaar zwaar gewond was en niet voordat hij verhoord werd door een arts is gezien of hij überhaupt in staat was ( hersenschudding, gebroken neus) om op dat tijdstip 9.15 uur te mogen worden verhoord. Het voorgaande verklaard dan ook dat  XXXX zich niet meer kon herinneren ten tijde van het doen van de aangifte d.d. 9 augustus 2020 dat hij geen aangifte wenste te doen. En heeft dat dan ook d.d. 9 augustus 2020 alsnog gedaan bij de hoofdofficier.

Tot slot:
De overige verklaringen van Haine, Jouby, Van Lier, Beeker ( allen dronken en stijf van de drugs die op weg waren om thuis verder te gaan drinken en drugs gebruiken) die allemaal tot één groep behoren en dus nooit ter nadelen van één van hun eigen groep zullen verklaren, dat weet zelfs een klein kind, laat staan een ervaren politieambtenaar werden direct op hun blauwe ogen gelooft in alles wat zij ten nadelen van XXXX  en XXXX ter plaatse verklaarden. Significant in dit verband is dat de politie ambtenaar Stuurman bij het aanhoren van de dronken liegende mevr. Beeker om  XXX  direct in de handboeien te slaan. Hetgeen getuigt van extreme vooringenomenheid en belangenverstrengeling en discriminatie (lees corruptie) jegens   XXXX op grond van zijn  XXXX een zeer ernstig ambtsdelict is. Bovendien is het rond uit bizar en volstrekt ongeloofwaardig dat politie ambtenaar Stuurman stelt in het pv dat hij de dronken Haines ter plaatse 40 min (gecoachte verklaring) gehoord heeft als getuige. Daarnaast is het een keihard bewijs van de vooringenomenheid van de corrupte Stuurman dat hij tegen Haines zegt u bent geen verdachte maar getuige. Dat impliceert dus dat deze betreffende politieambtenaar Stuurman op dat moment de conclusie heeft getrokken zonder XXXX , XXXX , de Handhavers en camerabeelden ter zake te hebben gezien als rechter en officier van justitie en politie teamleider van de betreffende onderzoek heeft geoordeeld en  XXXX ter plekke heeft veroordeeld, hetgeen een zeer ernstig ambtsdelict is.

Kunt u ons per omgaande een ontvangstbevestiging sturen van deze aangifte en klachten in deze.

Hoogachtend

XXXX

cc: mr. P van der Laar