( Dit schrijven is in het kader van het algemeen belang en de Rule, of Law  gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir)

Aan: de Deken mr. E.J. Henrichs van de Orde van advocaten t.a.v. Mevr. Y.H. Heslinga

Inzake, Dossier: 1110171; Brown/mr. Krikke /  Deken  

Geachte heer/mevrouw,

De Deken mr. E.J. Henrichs van de Orde van advocaten Amsterdam bekent gelijk middels zijn schrijven d.d. 21 april 2020 aan mij partijdig en vooringenomen te zijn en zich schuldig te maken aan belangenverstrengeling en onwaarheden. In de taal van de Laagste klasse of te wel de straat noemt men dat passend en waardig ‘hij deugt voor geen cent en is corrupt tuig van de richel in Zwarte Toga’.  (Zie Noot1).

D.d. 7 april 2020 heb ik een klacht ingediend tegen Mr. Krikke en zijn ‘Witwas-Kantoor’ op grond van het feit dat hij een poging tot oplichting en afpersing jegens mij heeft gepleegd en daarna tegen mij schriftelijk heeft gelogen(Video). Hetgeen alles behalve passend en waardig gedrag is van de zijde van Mr. Kirkke. Maar goed zo lang men die strafbare en onrechtmatige feiten maar pleegt in Algemeen Beschaafd Nederlands ( taal van de Hoogste( juridische) Klasse voorheen Latijns)  is er geen vuiltje aan de lucht bij u blijkens uw schrijven d.d. 21 april 2020 aan mij ( zie :Noot1) .

Het  wan en misdadige gedrag van Mr. Krikke jegens mij zijn strafbaar gesteld in het Wetboek van strafrecht. Mijn klacht d.d. 7  april 2020  is vergezeld met bewijzen van hetgeen ik stel in deze m.b.t. de strafbare feiten die mr. Krikke jegens mij heeft gepleegd en kennelijk vindt u dat als Deken wel passend en waardig gedrag jegens mij. Men zou kunnen verwachten dat u als  Deken per direct mijn klacht d.d. 7 april 2020 ook had doorgestuurd naar de OM Amsterdam. En mr. Krikke hangende het Strafrechtelijke en Tuchtrechtelijk onderzoek verwijderd van het Tableau, zodat hij in ieder geval niet nog meer burgers kan oplichten en afpersen en tegen liegen. Maar niets van dat alles. Integendeel: U als Deken kiest per direct de kant van mr. Krikke blijkens u schrijven d.d. 20 april 2020 ( zie Noot 1) en dat is wel te begrijpen om dat hij naast louche en corrupte advocaat ook nog lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten (de slager keur zijn eigen waar). M.a.w. een gewaardeerd collega van de Orde van advocaten en die hoeven zich tegen een cliënt niet aan de wet te houden laat staan passend en waardig te gedragen, want wie doet ze wat? In ieder geval niet u als Deken.

De Deken en de Tuchtrechter en de Strafrechter en het OM hebben de taak om beide partijen te horen in deze en daarna tot een oordeel te komen zonder tijdens deze hoor en wederhoor fase een subjectief waarde oordeel te geven over de inhoud van de klacht en de wijzen waarop de klager die heeft geuit.

Zie hierna het door mij gelaakt subjectieve waardeoordeel citaat van de Deken:
“Ten slotte: ik kan niet anders dan onderdelen van het e-mailbericht van 20 april 2020 opvatten als een ongepaste scheldpartij, maar zelfs ook als een mogelijke bedreiging aan het adres van mr. Krikke: “Die had ik in andere tijden minimaal per direct zijn corrupte debiele ‘Yuppie-Junkie-kop’ van zijn romp gerukt. Ik hoop dan ook dat ik hem niet op straat tegen het lijf loop!!!!!” Ik maak uitdrukkelijk bezwaar tegen dit soort taalgebruik. Ik mag van de heer Brown als klager verwachten dat hij zich – ook al is hij uiterst teleurgesteld – passend en waardig gedraagt, onder meer door zich te beperken tot een zakelijke beschrijving van zijn klacht en zich te onthouden van schelden en dreigende taal. Indien de heer Brown zich hier bij het verdere onderzoek van de klacht niet aan houdt, zal ik mij vrij achten het onderzoek naar zijn klacht te beëindigen. “

Op grond van welk artikel in de Advocaten wet  en/of het reglement  van de Orde van Advocaten  eigent u als Deken zich het recht toe een klacht te beëindigen en de klacht niet naar behoren te behandelen als het taal gebruik ( de waarheid en/of taal van de Laagste Klasse) u niet aanstaat? Kennelijk is de deken niet bekend met het gezegde /Adagium (uw taal) Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Liegen is de norm in deze  mist in Algemeen beschaaf Nederland( Taal van de Heersende Klasse) .

“Mr. Krikke heeft volgens de heer Brown telefonisch adviezen gegeven en vraagt hiervoor betaling van een bedrag door de heer Brown. De heer Brown stelt op zijn beurt echter dat er geen prijs is afgesproken aan de telefoon en dat op kantoor pas zou worden gekeken naar eventuele betalingen, maar toch ontving hij een declaratie “

Mr .Krikke heeft in het geheel geen telefonisch advies aan mij gegeven in deze en dat heb ik ook nergens gesteld. Waar staat dat in mijn klacht en bijlagen? Dat heeft u als Deken gewoon verzonnen en dat is zeer kwalijke en een onrechtmatige daad jegens mij  of te wel in straattaal een grove leugen. Kennelijk is die grove leugen van u bedoelt om al vast wat onrechtmatige en corrupt voorwerk te verrichten om mijn klacht ten onrechte ongegrond te gaan verklaren en dat is dan wel weer waardig en passend gedrag van de zijde van de Deken in deze.

Ik heb mr. Krikke even telefonisch in het kort de zaak uitgelegd en met hem afgesproken dat hij de stukken zou lezen ( wat hem hooguit  30 minuten zou kosten). Daarnaast heeft hij tijdens dat telefonische korte gesprek van een kleine 10 minuten nimmer gesteld dat hij kosten in rekening ging brengen voor het lezen van de stuken en het telefonisch gesprek. En heeft hij tijdens dat telefonisch gesprek  ook niet zijn extreem hoge uur tarief blijkens zijn Oplichting ‘s declaratie nota van €907, 50 in deze kenbaar gemaakt, want dan had ik die Oplichter gelijk opgehangen. Nadat mr. Krikke de stukken zou hebben gelezen ( hooguit 30 minuten)  zouden wij op zijn kantoor overleggen over een manier van betalen. En de wijzen van betalen was hem van te voren medegedeeld door de advocaat die mij naar hem had  doorverwezen, namelijk een toegestane wijzen van No Cure No Pay en/of toevoeging.

De betreffende advocaat die mij door had verwezen naar mr. Krikke is de vaste advocaat van een zeer goede en betrouwbare vriend van mij waar ik o.a. nauw mee samenwerk, die mij naar deze advocaat had verwezen die deze zaak aanvankelijke zou gaan doen. Ik heb veelvuldig met deze advocaat telefonisch geroken en o.a. de betreffende stukken gemaild in deze zonder dat hij daarvoor een betaling verlangde. M.a.w. mr. Krikke wist dus van te voren dat hij geen declaraties in deze kon sturen aan mij. Vandaar dat ik bijna ontplofte van woede toen hij mij toch een extreem hoge declaratie stuurde  alsof ik een simpele wanhopige  ziel ben uit de laagste klasse, die hij een poot uit kon draaien zonder ook maar een spatje werk te hebben verricht in deze. Is dat passend en waardig gedrag?

Inmiddels heb ik een andere advocaat mr. P. van der Laar in deze zaak die alle stukken eerst heeft gelezen zonder een betaling vooraf te verlangen, zoals gangbaar is en ik n.b. reeds drie maal zeer uitgebreid telefonisch overleg gehad omtrent deze zaak in kwestie met mr. P. van der Laar. En  mr. P van der Laar  heeft zich inmiddels in deze zaak namens mij gesteld. Opmerkelijk is dat het Internationale -Witwas ‘Taxfree-Elite-Rat in pak-Kantoor Dentos(Video’s)  zich als een Dief in de nacht  heeft terug getrokken in deze zaak. Dat dat ‘Witwas-advocatenkantoor’ Dentons niet van het tableau afgeschrapt is spreek boekdelen want die zijn compleet wars van passend en waardig gedrag zoals omschreven in het EVRM (mensenrechten), maar dat ter zijde.

Ten slotte: ik kan niet anders dan onderdelen van het e-mailbericht van 20 april 2020 opvatten als een ongepaste scheldpartij, maar zelfs ook als een mogelijke bedreiging aan het adres van mr. Krikke: “Die had ik in andere tijden minimaal per direct zijn corrupte debiele ‘Yuppie-Junkie-kop’ van zijn romp gerukt. Ik hoop dan ook dat ik hem niet op straat tegen het lijf loop!!!!!” “

Indien ik mr. Krikke heb bedreigd zoals u  smadelijke en lasterlijk hiervoor stelt dan moet mr. Krikke onverhoopt aangifte tegen mij doen bij de politie en/of het OM-Amsterdam, hetgeen hij niet heeft gedaan als n.b. advocaat in deze. M.a.w. er is geen sprake van bedreiging, maar wel van Oplichting en Afpersing van de zijde van mr. Krikke en het plegen van smaad en laster door u tegen mij in deze.

Ik eis dan ook dat u deze door mij hiervoor aangehaalde en gelaakte citaten, waarin u stelt dat ik mij schuldig maak aan bedreigingen en ongepast en niet waardig gedrag in deze herroept, anders gaan ik de aangifte tegen mr. Krikke ter zake bij het OM-Amsterdam uitbreiden met het plegen van smaad en laster gepleegd door de Deken jegens mij in deze. Want anders dan mr. Krikke heb ik reeds op grond van zijn onrechtmatige en strafwaardige junkie oplichting ‘s  leugenachtige gedragingen in deze een klacht ter zake ingediend bij u vooruit lopend op mijn aangifte bij het OM tegen mr. Krikke.

Tot slot: Wat is passend en waardig en wie bepaald dat?
Hoe durft u in deze van mii  te eisen op straffe van niet behandelen van mijn  klacht die ook nog van Algemeen belang is voor het aanzien van de extreem corrupt te boek staande gerechtelijke macht en de advocatuur ( Zie Noot 2)  dat ik mij passend en waardig moet gedragen in deze. Bovendien wat verstaat u onder passend en waardig gedrag,  gezien het feit dat in uw kringen  het systematisch plegen van onwaarheden en het oplichten van cliënten mits in ‘algemeen beschaaf Nederlands’ (voorheen in de Juridische Elite wereld  in Europa Latijns( zie:https://www.studeersnel.nl/nl/document/erasmus-universiteit-rotterdam/introduction-to-international-and-european-union-law/overige/latijnse-termen-internationaal-recht/19092/view)
de norm is. Derhalve eis ik dat u mij laat weten wat u verstaat onder passen en waardig gedrag.

 

Hoogachtend,

ing. S.K.A. Brown

Noot 1:

VERTROUWELIJK
De heer S.K.A. Brown
AKDP Advocaten, Amsterdam De heer mr. K.A. Krikke
Uitsluitend per e-mail

Amsterdam, 21 april 2020 YH/DR

Dossier: 1110

171; Brown/mr. Krikke

(graag bij correspondentie vermelden)

Geachte heer Brown, geachte confrère,

Bij klachtformulier van 7 april en e-mailbericht van 20 april 2020 heeft de heer Brown een klacht ingediend in tegen mr. Krikke. Mr. Krikke treft bijgaand een kopie van de brief met bijlagen aan (bijlage).

Voor de wijze waarop het onderzoek naar deze klacht plaatsvindt wordt verwezen naar de website van de Amsterdamse Orde van Advocaten (http://www.advocatenorde- amsterdam.nl; onder het kopje Algemeen/Klachten), waarop de “Leidraad Dekenale Klachtbehandeling” staat vermeld. Op verzoek kan een schriftelijke versie worden toegestuurd.

De Advocatenwet verplicht de deken om bij de klager een griffierecht te heffen van € 50,00 (per advocaat) indien de klager wenst dat de klacht wordt doorgezonden aan de raad van discipline. De deken kan de klacht pas doorzenden aan de raad van discipline als het bedrag is bijgeschreven op de rekening. U wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over het rekeningnummer waarop de betaling zal dienen plaats te vinden. Het griffierecht komt ten goede aan de raad van discipline. De klachtenbehandeling door de deken blijft kosteloos.

Mr. Krikke heeft volgens de heer Brown telefonisch adviezen gegeven en vraagt hiervoor betaling van een bedrag door de heer Brown. De heer Brown stelt op zijn beurt echter dat er geen prijs is afgesproken aan de telefoon en dat op kantoor pas zou worden gekeken naar eventuele betalingen, maar toch ontving hij een declaratie. De heer Brown verwijt mr. Krikke naar hij meent een onrechtmatige en strafwaardige daad, waarbij (onder meer) opzettelijke oplichting en afpersing worden genoemd. Daarnaast stelt de heer Brown dat mr. Krikke onwaarheden verkondigt.

Ik ga ervan uit dat ik de klacht van de heer Brown aldus juist en volledig heb weergegeven. Mocht de heer Brown menen dat zijn klacht niet juist en volledig is weergegeven, dan kan hij binnen 10 dagen na heden laten weten hoe de klachtomschrijving dient te worden gewijzigd of aangevuld.

Ten slotte: ik kan niet anders dan onderdelen van het e-mailbericht van 20 april 2020 opvatten als een ongepaste scheldpartij, maar zelfs ook als een mogelijke bedreiging aan het adres van mr. Krikke: “Die had ik in andere tijden minimaal per direct zijn corrupte debiele ‘Yuppie-Junkie-kop’ van zijn romp gerukt. Ik hoop dan ook dat ik hem niet op straat tegen het lijf loop!!!!!”

Ik maak uitdrukkelijk bezwaar tegen dit soort taalgebruik. Ik mag van de heer Brown als klager verwachten dat hij zich – ook al is hij uiterst teleurgesteld – passend en waardig gedraagt, onder meer door zich te beperken tot een zakelijke beschrijving van zijn klacht en zich te onthouden van schelden en dreigende taal. Indien de heer Brown zich hier bij het verdere onderzoek van de klacht niet aan houdt, zal ik mij vrij achten het onderzoek naar zijn klacht te beëindigen.

Ik stel mr. Krikke in de gelegenheid om binnen drie weken na heden maar niet eerder dan 10 dagen na heden – schriftelijk – te reageren op de klacht. Ik verzoek hem daarbij de opdrachtbevestiging over te leggen, waaruit blijkt onder welke voorwaarden de dienstverlening is aangevangen.

Voor zijn reactie kan mr. Krikke gebruik maken van de antwoordmogelijkheid op dit e- mailbericht.

Hoogachtend,
E.J. Henrichs Voor deze:Mevr. Y.H. Heslinga stafmedewerker deken/advocaat

Bureau van de orde van advocaten Amsterdam, Postbus 57590, 1040 BL Amsterdam Tel: 020 – 589 60 39 Fax: 020 – 589 60 30 http://www.advocatenorde-amsterdam.nl

Noot2 : Hier kunt u lezen  in wetenschappelijke en ’algemeen beschaafde’ taal dat de Gerechtelijke macht structureel de laagste  en middel klasse onderdrukt in dienst van de Heersende Klasse. Zie: https://www.bol.com/nl/f/straf-de-armen/36251836/ en zie: https://www.law.cornell.edu/wex/critical_leg

Noot3: Brown legt hierna uit dat de corrupte Gerechtelijke macht in dienst staat van de eveneens corrupte en meedogenloze   Heersende Klasse om de status quo te handhaven: de arme worden nog armer en de Rijken nog rijker(Video’):