(Door ing Steve Brown)
AMSTERDAM-NOIR-

Aan: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten.

Met gelijkluidend  afschrift aan de Hoofdofficier John Lucassen van Amsterdam en de  President  C.M. Wezenbeek de Rechtbank  Amsterdam in de zaken: 13- xxx en 13- xxx en AMS xxx

Amsterdam, 4 februari 2020

Zeer geachte Voorzitter,
Politie en OM Amsterdam bekennen d.d. 3 februari 2020 op audio dat mijn aangiften d.d. 19 juni 2019 ter zake uitlokking van Moord en bedreiging en grove smaad en laster veelvuldig gepleegd door ‘AIVD en Politie informant-Bas van Hout( en ‘Junkie- BN-advocaten- directeur- AIVD & Politie-Informant- Peter R. de Vies(Video)) in vereniging met o.a. Jeroen Pauw en de Persgroep en de NOS zonder enig wettelijk vereiste onderzoek(artikel 6 EVRM) in samenspraak en /of in opdracht met/van het OM-Amsterdam manager/ teamleidster officier Hieke Vriezen en kennelijk de Hoofdofficier John Lucassen en het College procureurs Generaal en wellicht de Minister bij voorbaat de ‘AIVD & Politie-informanten-Doofpot’ in zou gaan, zoals de afgelopen 25 jaar het geval is geweest en daarmee Brown en de zijne Vogelvrij verklaard.

Het ‘Steve Brown- net’ sluit zich om de misdadige laffe en corrupte zwart betaalde ‘AIVD&Politie- Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries en hun ‘Ratje Jeroen Pauw’(Video).

Ik heb altijd al 25 jaar lang gesteld dat al mijn aangiftes met bewijzen en al tegen Bas van Hout en Peter R. de Vries zonder onderzoek de Doofpot in gingen( zie:Noot), maar kon dat nooit keihard bewijzen, maar nu wordt ik zowaar in het gelijk gesteld door de Amsterdamse Politie en het OM Amsterdam( zie video/audio hierna) en is nu het onomstotelijke bewijs geleverd dat ik en de mijne sinds 1990 Vogelvrij zijn en dat de AIVD/politie informanten Van Hout en De Vries straffeloos jarenlang zeer ernstige misdaden tegen mij en de mijne en vele anderen mochten en nog steeds mogen plegen van bepaalde corrupte politie en bepaalde OM en het OM-Amsterdam in het bijzonder  in deze wat ook een misdaad is.Met deze audio opnamen d.d. 3 februari 2020 staat dus nu vast dat iedere aangifte die ik ooit heb gedaan tegen van Hout direct de Doofpot in ging en ik er nu van overtuig ben dat de AIVD en het OM en Politie Amsterdam en De Vries en Van Hout en John van den Heuvel dat ook weten. En dus houdt de opvatting van de AIVD dat door mijn aangiftes tegen Van Hout de AIVD niet meer (mede) verantwoordelijk en aansprakelijk was/is voor Van Hout zijn misdaden die hij tegen mij en de mijne heeft gepleegd ten tijden dat hij AIVD-informant was geen stand .

Zie Video/audio d.d. 3 februari 2020:

 

D.d. 10 juni 2019 verschenen er een sluipreclame artikel van de Volkskrant(Video) in vereniging met Bas van Hout met de titel:” Bas van Hout: Ga nooit in zee met de AIVD “, waarin ik smadelijk en lasterlijk werd neergezet als Supercrimineel en Van Hout als ‘007- Held’.  Ik was niet in de gelegenheid gesteld tot wederhoor. De zondag daarop werd ik  na dik 25 jaar weer eens gebeld door Van Hout met bedreigingen en gesommeerd een handeling te verrichtten ( audio van die bedreiging van Van Hout  ingeleverd bij de politie en direct de Doofpot ingekieperd ).Ik dacht dat een kennis van mij belde anders had ik niet eens opgenomen voor die Laffe AIVD Politie informant Psychopaat. Direct na het ‘Fake nieuws-artikel’ van De Volkskrant en Van Hout verscheen er een serie van extreem smadelijke en lasterlijke ‘ na- aap -artikelen’  in alle kranten van de Persgroep (Volkskrant is ook een onderdeel van de Persgroep) met de Talking Head(Video) met een zelfde hysterische en onware smadelijke strekking als die van de bejaarde’ GOED MENSEN- Volkskrant’. Maar maar nu werd ik zelfs neergezet als Drugscrimineel in tegenwoordige tijd.  De ‘Staats-AIVD-NOS'(Video) ondersteunde deze lasterlijke ‘haat-zaai campagne’ tegen mij door het ‘Fake- news’ van de Persgroep en ‘AIVD en Politie informant en misdadige psychopaat Van Hout’ ieder uur bij het landelijk TV nieuws uit te zenden alsof ik de Escobar der lage landen ben. Wederom was ik niet in gelegenheid gesteld tot wederhoor. Een dergelijke massale lasterlijk en smadelijke Media-Haatzaai-campagne ruïneert maatschappelijk iedere burger voor de rest van zijn leven en staat gelijk aan moord met de pen,  laat staan als dat al 25 jaar straffeloos plaats vindt met goedkeuring van bepaalde corrupte AIVD in vereniging met bepaalde corrupte OM Amsterdam.

Corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek & Stimuleringsfonds voor Journalistiek Frits van Exter’ is ook ‘AIVD- informant’ blijkens o.a. zijn verdediging van Bas van Hout.(Video)

In die zelfde week werd ik wederom neergezet als Drugscrimineel in tegenwoordige tijd deze maal op de Nationale TV in het Staats Bral Programma van ‘Zakkenvuller Ratje Jeroen’(Video) in duister vereniging met zijn ‘Gabber in crime’  de ‘AIVD-Miljonair en Politie informant- Hoerenjong-Bruine Rat- Bas van Hout’. Op grond van het voorgaande en het feit dat Van Hout een beloning van 500,000,- gld voor mijn Moord heeft uitgeloofd als o.a. AIVD en politie informant heb ik d.d. 19 juni 2019 een kansloze aangifte gedaan(Video) ter zake uitlokking van Moord  en bedreiging en grove smaad en laster in verenging met o.a. Pauw en De Volkskrant en de Persgroep en de NOS. De aangifte mocht ik pas doen na een telefonische afspraak met de politie en dat ik na twee weken een keer mocht komen. M.a.w. een uitlokking van Moord door Van Hout op Steve Brown heeft geen haast om een aangifte terzake op te nemen voor en door bepaalde corrupte politie en OM-Amsterdam, maar daar in tegen Brown zijn aangiften tegen de Minister en de AIVD en Van Hout en Pauw, etc. te seponeren wel. En hoe mijn aangifte op het politiebureau van Lijenberglaan Amsterdam werd  gebagaliseerd  in strijd met de wet in opdracht van Hoger hand  was al een bewijs dat deze aangifte  van mij weer de Doofpot inging. Dit terwijl er al 3 moordaanslagen op mijn gepleegd ( ook allemaal in de doofpot), zie:

Klasse Justitie: Hoofdofficier van Justitie J. Lucas van het OM-Amsterdam & President C.M. Wezenbeek van Rechtbank Amsterdam handelen naar eigen goeddunken(Video).

Nadat er meer dan zeven maanden waren verstreken en ik nog niets had vernomen van mijn aangiften d.d. 19  juni 2019 heb ik de politie twee maal gebeld(Video) voor opheldering, zie:

Misdaad loont mits  men AIVD en Politie informant is  in het  Mooie-Doeners -Land van ‘Taxfre-Shell-Rutte1,2,3’(Video). 
Na het tweede telefoongesprek met de politie in deze werd ik d.d. 3 februari 2020  teruggebeld door rechercheur  mevr. Irene en zij vertelde mij dat zij ook maar werd gestuurd in deze om het vuile corrupte werk op te knappen en in het kort dat bepaalde corrupte politie en bepaalde corrupte OM-Amsterdam, c.q. Teamleider en Officier van Justitie Hieke Vriezen hadden besloten mijn aangiften d.d. 19 juni 2019 niet naar behoren Strafrechtelijk te behandelen en gelijk de ‘AIVD-& politie –informanten- Van Hout & De Vries-Doofpot’ in te doen verdwijnen. En die Doofpot is inmiddels na 25 jaar bodemloos diep  en goed voor 1000 jaar gevangenisstraf voor de zwart betaalde informanten De Vries & Van Hout. De betreffende rechercheur  mevr.Irene  vertelde mij dat er geen enkele verdachten in deze o.a. Minister Olongren, de AIVD en Bas van Hout en Jeroen Pauw zijn gehoord in deze en dat niet naar de beelden van de NOS en Pauw was gekeken alwaar er smaad en laster tegen mij was gepleegd en niet naar de betreffende krantenartikelen en niet geluisterd was naar de audio waar te horen is dat Van Hout mij bedreigde ( audio was gevoegd) en niet naar de wikkel van Van Hout alwaar hij een beloning van 5000,000,- gld voor mijn Moord op uitlooft vergezeld van zware smadelijk en lasterlijke  teksten die reeds zelfs door een Kortgedingrechter te Haarlem onrechtmatig zijn verklaard(Noot).

M.a.w. bepaalde politie en het OM-Amsterdam, c.q. Teamleider en Officier van Justitie  Nienke Vriezen hebben zonder enig onderzoek en zonder de ingeleverde bewijzen te bekijken, laat staan te onderzoeken conform artikel 6 EVRM is er direct onrechtmatig besloten de Minister, de AIVD en Van Hout en Pauw c.s., niet te vervolgen en mijn aangiften d.d. 19 juni 2020 te seponeren en dat voorgaande  is een zeer ernstig ambtsdelict en klasse Justitie, c.q. corruptie in zijn misdadigste vorm ,die men in de MSM uitsluitend ‘Afrikaanse-Banana-Dictators-Staatjes en Rusland en China toe dicht.

Opportuniteitsbeginsel  misbruikt en geschonden  jo artikel 6 EVRM.

Het opportuniteitsbeginsel is het beginsel dat in Nederland een officer van justitie kan beslissen dat een strafbaar feit niet vervolgd wordt op grond van het algemeen belang (art. 167 en 242 Wetboek van Strafvordering ). In de (elite) wet is bepaald dat het OM van vervolging kan afzien “op gronden aan het algemeen belang ontleend“.Maar wat als  het’ algemeen belang’ dat is van een Doofpot van  bepaalde Politie, AIVD en het OM en de Regering  om hun informanten Van Hout, De Vries ,maar ook John van den Heuvel vrijspel te geven in het plegen van misdaden.Waar moet het slachtoffer, ik in dit geval  dan naar toe met zijn aangiften? Het Europese hof van de Rechten van de Mens wellicht?  Eigenrichting? Vergeet u niet in dit verband dat Van Hout, De Vries en John van den Heuvel altijd door het OM Amsterdam worden ingezet in grote ‘Show- processen’ zoals die van de Passage liquidatie, Willem Holleeder(Video) en Tahgi (Video) en ongestraft o.a. meineed mogen plegen(Video) en valse beschuldigingen uiten tegen de verdachten in de rechtszaal en daar buiten.Het OM en de politie hebben de mogelijkheid tot sepot op grond van het opportuniteitsbeginsel  misbruikt, maar dat vereist wel een grondig onderzoek op grond van artikel 6 EVRM naar de feiten en omstandigheden en reeds n.b ingeleverde bewijzen inzake de betreffende aangiften d.d. 19 juni 2019 van mij, hetgeen  opzettelijk niet is gedaan: Hier is de Minister en de AIVD & Politie & OM motto: Wir haben es nicht gewußt “van toepassing en dat willen wij graag zo houden zolang wij aan de macht zijn.Een sepotbesluit van een OM begint dan ook altijd met het zinnetje ‘na een grondig onderzoek, alles overwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijs is tot vervolging…. en gaan over tot seponeren in deze. Nou, luistert u maar naar de audio d.d. 3 februari 2010 in deze, alwaar de rechercheur mevr. Irene stelt dat er helemaal niets is overwogen inzake de feiten en omstandigheden en bewijzen en onderzocht en de verdachte van uitlokking van Moord en plegen van  bedreiging door Van Hout niet gehoord in deze door de politie en het OM. En dat voorgaande is zelfs in strijdt met het  opportuniteitsbeginsel  en dus een ambtsdelict van de zijde van bepaalde politie  in vereniging met het OM c.q., de Teamleider OvJ Nienke Vriezen. Maar goed wat kan men ook verwachten van deze OM-Amsterdam Teamleider Nienke Vriezen die rechten ‘gestudeerd’ heeft in Leiden met zijn beruchte ‘Royal-Elite-Nazi-Pedo-Minvera-vereniging'(Video)-misdaadgroep, waar de afgelopen 35 jaar of langer alle altijd liegende VVD Justitie Minsters a La Van der Steur en  Opstelten en Top OM ambtenaren van het extreem misdadige type ‘Pedo-Rapist- Demmink’ ook ‘gestudeerd’ hebben.

Voor the record en o.a. als Leerstof voor Rechtenstudenten en de burgers die in rechtszaken verwikkeld zijn.
Ik ga dan ook (de zoveelste een kansloze ) aangiften doen tegen het OM-Amsterdam Teamleider en OvJ. Nienke Friezen en de teamleider NN van de politie district Zuid – Amsterdam ter zake het plegen van meerdere ambtsdelicten en het plegen van een misdaad jegens mij in deze middels het schenden van het Wetboek van Strafrecht en het wetboek van strafvordering en de Politiewet en opportuniteitsbeginsel en het EVRM en Artikel 1 van de Grondwet.

Met de meeste hoogachting,

ing Steve Brown

Noot:Dossier met een aantal kansloze aangiften tegen Van Hout en de Vries(Video): Misdaden ‘AIVD/ Politie-Judas-Miljonair Informant -Hoerenjong Bruine- Rat Bas Van Hout’.