Aan: Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten.

 

Amsterdam, 31 januari 2020

Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw mail d.d. 29 januari 2020 bericht ik u als volgt:

Kennelijk ben ik niet duidelijk geweest in mijn schijven d.d. 10 januari 2020 en d.d. 24 januari  2020 ( zie:  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2020/01/24/doofpot-politie-blijft-aivd-informanten-junkie-peter-r-de-vries-moordenaar-in-spe-bas-van-hout-beschermen-tegen-steve-brown/  en/of  niet begrepen door u.

Ten eerste: ik was het juist niet eens met uw klachtenformulering  en geplande afhandeling m.b.t. de rechtmatigheid van mijn schadeclaim in deze (zie noot 1).

U stelt namelijk in uw klachtenformulering dat ik klaag dat van Hout mij en de mijne lastig viel. Dat heb ik niet gesteld in mijn klacht en mijn schrijven per mail d.d. 10 januari 2020 en d.d.  24 januari 2020 ter zake. Ik heb gesteld dat Van Hout( en De Vries) zeer ernstige misdaden jegens mij en de mijne jarenlang straffeloos heeft gepleegd, die zelfs voorarrest vereisen en nog dagelijks pleegt middels bedreiging(en) en ontelbare keren smaad en laster middels zijn bevriende media o.a Pauw en o.a. de Beloning van 500.000,- die heden ten dage nog van kracht is en van kracht was toen Van Hout werkzaam was als AIVD informant.  (zie: o.a. mijn aangifte d.d. 19 juni 2019).

U stelt dat ik u gevraagd heb een oordeel te geven over het handelen van bepaalde  corrupte politie in deze en dat dat niet uw taak is.
Ik heb u nimmer verzocht te oordelen over het handelen van bepaalde corrupte politie in deze, maar uitsluitend gesteld dat de AIVD verwijst naar het feit dat ik in de afgelopen 25 jaar t/m 19 juni 2019 jl. aangiftes tegen Van Hout ( en vaak ook tegen Peter R. de Vries en andere betrokkenen) heb gedaan. En dat voorgaande feit volgens de AIVD hun  ontslaat van de verantwoording inzake dat hun informant Van Hout ontelbare ernstige  misdaden straffeloos heeft gepleegd jegens mij en de mijne en andere mensen. En dat is één van de gronden dat de AIVD klachtencommissie mijn klacht ongegrond en niet ontvankelijk heeft verklaard.Ik heb u er op gewezen dat de die motivering van de AIVD niet opgaat in deze,  gezien het feit dat alle aangiften mijnerzijds, hoe ernstig strafrechtelijk en bewezen altijd de doofpot ingingen en gaan net als mijn laatste aangifte d.d. 19 juni  2019 tegen o.a. de AIVD en zijn informant Van Hout en zijn ‘Media-maffie-gabber in crime’  ‘Zakkenvuller- Ratje-Jeroen Pauw’, c.s.

Crazy ‘ Heroine Chic-Angelina Jolie’ teams up with ‘MI6-BBC’ to ‘Fake-Hollywood – fight’ Fake news. ‘AIVD-NPO’: Wij doen het ook met ‘Junkie-Jeroen Pauw& Bas van Hout en Peter R de Vries(Video)

Zie video ter zake hierna als het zoveelste bewijs dat bepaalde corrupte Amsterdamse  politie  nu weer mijn aangifte d.d. 19 juni 2019  tegen o.a. uitlokking van Moord op mij door Van Hout en bedreiging met als oogmerk mij te dwingen tot het verrichten van een handeling door Van Hout ( die bedreiging van Van Hout staat op audio en is ingeleverd bij de politie en de AIVD en ik meen ook bij u en is n.b. zelfs afgespeeld bij RTL Nieuws)  en grove smaad en laster gepleegd in o.a. de NOS, de Volkskrant en bij de  ‘NPO-Zakkenvuller Ratje- Jeroen Pauw'(Video) en in alle kranten van de persgroep in vereniging met Bas van Hout wederom niet naar behoren wordt behandelt door bepaalde politie en OM en wederom zoals de afgelopen 25 jaar in de ‘AIVD &Politie informanten Bas van Hout en Peter R de Vries- ‘Politie & OM- Amsterdam-doofpot’ verdwijnt, hetgeen in strijdt is met o.a. het EVRM en het Wetboek van strafrecht en het AwB en artikel 1 van de Grw.

Zie video:

Corrupte Voorzitter Raad voor Journalistiek & Stimuleringsfonds voor Journalistiek en Hoofdredacteur Vrij Nederland  Frits van Exter’ is ook ‘AIVD- informant’ blijkens o.a. zijn verdediging van Bas van Hout(Video).</stron

Met de meeste hoogachting,

Ing S.K.A. brown

 

Noot 1: mijn schrijven d,d, 10 januari 2020 per mail aan u waarin ik  uitdrukkelijk stel  niet akkoord te zijn met uw klachtenformulering en de geplande afwikkeling, namelijk  dat u niet oordeelt inzake de rechtmatigheid van mijn schadeclaim jegens de Staat, c.q. Minister Ollongren , c.q. Van Hout ( dus niet de hoogte van de schadeclaim zoals ik stelde, die zou in een later procedure  bij Staat bepaald kunnen worden en/of deels verhaald op Van Hout en wellicht ook bij de AIVD Informant Peter R. de Vries )

email d.d. 10-01-2020

steven BrownVr 10-1-2020 15:57

Klacht

Zeer geachte voorzitter,

Dank voor u schrijven.Ik dacht te hebben begrepen dat  uw commissie wel een oordeel had gegeven inzake de rechtmatigheid   schadeclaim van Bas van Hout jegens de Staat c.q. de AIVD.

Zie: “2.1

De Commissie van Toezicht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (verder: AIVD) heeft in 2014 vastgesteld dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens [X] . Partijen hebben op 19 juli 2016 een vaststelllingsovereenkomst gesloten waarbij zij zijn overeengekomen de omvang van de schade door arbiters te laten vaststellen. Het door partijen aangewezen scheidsgerecht heeft op 2 mei 2017 vonnis gewezen en heeft de vordering van [X] daarbij deels toegewezen.“

Mocht dat het geval zijn, zoals ik punt 2.1 lees  en begrijp inzake het  ‘Van Hout schade-toewijzing vonnis dan teken ik bezwaar aan tegen uw beslissing  om zich niet uit te laten over of onze schadeclaim   rechtmatig is ( dus niet de hoogte) in deze. Mocht dat niet het geval zijn dan zij wij akkoord met hetgeen uw stelt in uw schrijven inzake wat u stelt dat u zich niet wil uitlaten over de rechtmatigheid van onze schadeclaim.Wat uw klacht formulering betreft ( Noot) zijn wij het ook niet helemaal eens met u.  Van Hout heeft een beloning voor een moord op mij van 500.000,- gld uitgeloofd, die van kracht was in de periode dat hij werkzaam was voor de AIVD en die beloning is n.b. nog steeds van kracht.  Tegen dat voorgaande feit hebben wij herhaaldelijk aangiftes gedaan en  recentelijk  d.d. 19 juni 2019 wederom bij de politie.  Dat  de politie en Justitie  daar niet tegen optreden  en Van Hout (en Van Hout zijn andere misdaden jegens mij en de mijne) is omdat Van Hout een AIVD agent was/is en een politie-informant.Zie de betreffende aangifte d.d. 19 juni 2109 : https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2019/06/aangifte-bas-van-hout-en-de-vries-19-juni-2019.pdf  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/  En bijbehorende  video reportage:

Daarnaast ben ik o.a. bijna gewurgd ( verloor enige tijd bewust zijn) door de corrupte politie tijdens een  door het Hof te Amsterdam verklaarde onrechtmatige ( zie: https://stevenbrownsblog.files.wordpress.com/2014/10/brown_de_vries-100.jpg )  ‘Sting –( AIVD?)-Operatie’ van Van Hout met zijn handlanger de algemeen bekende en  o.a. bij de Jellinek kliniek  geregisterde cocaïne  verslaafde draaideur crimineel  Ron Ostrwoski (ook een AIVD en politie-informant zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2012/08/12/junkie-judas-alert-ron-ostrowski-gesignaleerd-in-amsterdam/  ) en kennelijk ook AIVD informant, maar zeker politie–informant Peter R. de Vries  in de periode dat Van Hout  betaald werkte voor de AIVD. Bij die ‘Wurg-Moord-poging ‘op mij liep een man van middelbare leeftijd met een grote snor rond die orders en aanwijzingen gaf op straat aan Van Hout , De Vries en de politie en de corrupte knokploeg medewerkers van De Vries en Van Hout en  Junkie-Ron Ostrowski. Wij dachten altijd dat de man met de snor een hoge politie en/of OM beambte was, maar met de wetenschap van nu zou het ook een hoge AIVD functionaris kunnen zijn omdat zij nooit zijn personalia hebben kunnen achterhalen ( maar u wel hebben wij begrepen).

Zie de beelden: https://youtu.be/82kg4hchqLk  en zie de beelden:

Hoe het ook zij, de misdadige gedragingen van Van Hout als AIVD medewerkers en nadien tot heden jegens mij en de mijne  zijn te kwalificeren als ernstige misdaden die feitelijk volgens het Wetboek van Strafvordering  artikel 67 directe arrestatie  vereisen jegens mij en de mijne. Ook die hiervoor genoemde feiten zijn van evident belang inzake onze klacht.Toevallig  heb ik twee dagen geleden nog over gebeld inzake mijn aangifte d.d. 19 juni 2019  met  de politie en die zouden mij binnen een week terug bellen ter zake.Wij  weten nu al op grond van onze ervaring in deze dat de politie zich niet zullen houden aan die belofte ( Paul Scholten, zie: http://www.paulscholten.eu/research/article/dutch/ ) ) de toezegging van de politie staat op video)

Voor alle duidelijk wij zijn dus niet akkoord met uw voorgestelde klachtformulering in deze.

Met de meeste hoogachting, ing S.K.A. Brown

Noot.Klager stelt dat de AIVD (dan wel zijn rechtsvoorganger de BVD) onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de heer Bas van Hout niet te weerhouden klager jarenlang te stalken, lastig te vallen en opzettelijk berichten over hem naar buiten te brengen terwijl het voor de AIVD bekend moest zijn dat deze berichten over klager onjuist waren. Verder stelt klager dat de AIVD handelingen jegens hem heeft geïnitieerd, dan wel er actief bij betrokken is geweest.

Van: Klacht <klacht@CTIVD.nl>
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 16:14
Aan: ‘Steven Brown’ <jestelesto@hotmail.com>
Onderwerp: Klachtformulering

Geachte heer Brown en XXX,

Op 16 december 2019 hebben wij met u gesproken over uw klacht. Tijdens dit gesprek heeft u uw klacht nader kunnen toelichten. U heeft naderhand nog wat aanvullende stukken toegestuurd, die u ons tijdens het gesprek had willen overhandigen. Wij hebben tijdens het gesprek van 16 december 2019 met u afgesproken u in de tweede week van januari 2020 een klachtformulering toe te sturen. Een klachtformulering is een korte omschrijving van de klacht aan de hand waarvan wij ons onderzoek zullen uitvoeren. Wij hebben voor het opstellen van de klachtformulering de klachtformulering die door de minister van BZK is gebruikt als uitgangspunt genomen. Wij stellen de volgende klachtformulering voor:Klager stelt dat de AIVD (dan wel zijn rechtsvoorganger de BVD) onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld door de heer Bas van Hout niet te weerhouden klager jarenlang te stalken, lastig te vallen en opzettelijk berichten over hem naar buiten te brengen terwijl het voor de AIVD bekend moest zijn dat deze berichten over klager onjuist waren. Verder stelt klager dat de AIVD handelingen jegens hem heeft geïnitieerd, dan wel er actief bij betrokken is geweest.Wij hebben ervoor gekozen de passage met betrekking tot uw eis tot schadevergoeding niet in de klachtformulering op te nemen, omdat de afdeling klachtbehandeling niet bevoegd is te oordelen over het recht op schadevergoeding. Dit is een bevoegdheid van de rechter. Dit is kort tijdens ons gesprek met u ter sprake gekomen, maar wij realiseren ons dat wij toen mogelijk niet duidelijk (genoeg) hebben aangegeven dat wij uw schade-eis niet in onze beoordeling van uw klacht kunnen betrekken. Wij kunnen alleen de behoorlijkheid (en daarmee de rechtmatigheid) van het (vermeend) handelen van de AIVD beoordelen.

Wij horen graag of u akkoord bent met de voorgestelde klachtformulering.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Klachtbehandeling
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Postbus 85556 | 2508 CG Den Haag
……………………………………

klacht@CTIVD.nl
W http://www.ctivd.nl/klachtbehandeling

……………………………………