Per mail en afgegeven bij de Griffie met ontvangstbevestiging.
Aan: Hoofdofficier van Justitie J. Lucas van het OM-Amsterdam
Met gelijkluidend afschrift aan de President C.M. Wiertz-Wezenbeek van de Rechtbank Amsterdam.

Amsterdam, d.d. 8 december 2019

Klacht en aangifte tegen OvJ. H. Hoekstra vanwege het opzettelijke plegen van een ambtsdelict met als oogmerk het opzettelijk geven van een valse voorstelling van zaken tijdens de rechtszitting d.d. 20 november 2019 met bevooroordeelde Politierechter F. Fels.

Geachte Hoofdofficier J. Lucas,
Ten eerste wijzen wij u er op dat wij de zelfde opzettelijke wan en misdadige gedragingen van het OM Amsterdam, c.q. OvJ. Boersma en OvJ. Vliet en de betreffende RC en de betreffende politie hebben geconstateerd in de zaak parketnummer XXXX en.  XXXXX en XXXXX jegens  XXXXX en XXXXX  ( en in de zaak Schadefonds AMS XXXXXX en AMS  XXXX, zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/13/aan-rechtbank-amsterdam-sector-bestuursrecht-laatste-versie/ en zie: Rechtbank Amsterdam ‘Griffier Monster-Toonen’ liegt(Video) tegen Steve Brown en overtreed de wet met ‘Killer King -Rechter A.C. Loman’(Video) https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/04/rechtbank-amsterdam-griffier-monster-toonen-liegt-tegen-steve-brown-en-overtreed-de-wet-met-rechter-a-c-loman/.)

En de onrechtmatige sepot besluiten inzake  XXXXXX  en B. van Tricht )en  XXXXXX en S.K.A. Brown ( o.a. illegaal telefoon afluisteren) waarbij de drie daders B. van Tricht, Schouten en Giezen van de poging tot doodslag op  XXXXX met als gevolg blijvend invalide niet één uur in de cel hebben gezeten tot heden, maar d.d. 17 november 2017 van duister advies werden voorzien door de Politie Maarssen ( heeft nu collectief geheugenverlies en daar wordt geen onderzoek naar gedaan) in plaats van naar behoren en volgens het Wetboek van Strafrecht te worden aangehouden. Wij stellen dus vast dat hier geen sprake is van een incident, maar structurele wan en misdadige gedragingen van het bevooroordeelde en corrupte bepaalde OM-Amsterdam in bijzonder en de Rechtbank Amsterdam in het algemeen jegens XXXXX en XXXXX en S.K.A. Brown. Wij staan niet alleen in de constatering dat de wan en misdadige daden van het OM en de rechtbank Amsterdam geen incidenten zijn. Er zijn zelfs vragen gesteld in de Tweede Kamer over het wan en misdadig functioneren van het OM , zie:

En ook Zembla en EenVandaag (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/officieren-van-justitie-in-de-fout-deel-2 en zie : https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geknoei-met-proces-verbaal-een-koper-van-drugs-wordt-opeens-omschreven-als-dealer/ ) wijde daar een hele Tv-uitzending aan en ook de advocaten van Willem Holleeder zijn min of meer dezelfde mening toegedaan in deze, zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/12/02/na-halsema-pedo-hoofdofficier-leenders-en-steve-brown-verzoekt-holleeder-ook-dat-zijn-strafzaak-niet-in-amsterdam-plaats-vindt-peter-r-de-vries-woest/

Eén en ander wringt des te meer, gezien het feit dat wij reeds een klacht en aangifte d.d. 26 augustus 2019 hadden ingediend tegen Politierechter Fels en OvJ. H. Hoekstra bij u en de President van de Rechtbank mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/26/steve-brown-doet-aangifte-tegen-brigadier-sandra-de-ruijter-en-dient-een-klacht-in-tegen-politierechter-fels-en-zaaks-ovj/ maar die is zonder nader onderzoek ter zijde geschoven en in de Doofpot verdwenen. Kennelijk is het handhaven van de wet een willekeurige daad naar goed dunken bij u als het gaat om wan en misdadige gedragingen van de Gerechtelijk macht Amsterdam jegens bepaalde burgers die u en de Rechtbank niet welgevallig zijn in het algemeen en in het bijzonder in deze zaak ( en de zaak XXXX, XXXX, XXXXX en de zaak bij de Bestuursrechter inzake Het Schadefonds versus XXXXX AMS  XXXXX en AMS XXXXX) jegens verdachte/slachtoffer. XXXXX en de zijne.

Ook wordt door zowel de Politierechter Fels, de Rechtbank Amsterdam en het betreffende OM-Amsterdam en de RC stelselmatig voorbijgegaan aan de medische rapporten van de verdachte/slachtoffer XXXXX . En wil de RC in opdracht van de Rechtbank XXXXX  dwingen te getuigen, hetgeen de facto opzettelijk levensbedreigende gevaarzetting is en in het ergste geval dood door schuld van de zijde van de RC en de Rechtbank Amsterdam kan opleveren.

Schokkend: Amsterdamse Ovj. Van Vliet overvalt en intimideert ‘Volks-jurist Steve Brown’ straffeloos (Video).

In het licht van het voorgaande loopt zoals u weet dan ook al een klacht d.d. 23 oktober 2019 tegen de huidige zaaks OvJ. Vliet, maar die klacht is ook in de doofpot verdwenen. Na overleg met Mr. P. van der Laar is besloten dat ondergetekende en XXXX in deze aangifte en een klacht tegen OvJ. van H. Hoekstra indienen, gezien het feit dat Mr. P. van der Laar overbelast is omdat hij veel toevoegingen doet.Deze klacht en aangifte op grond van het plegen van een ambtsdelict tijdens de zitting wordt dus gedaan door Mr. P. van der Laar, S.K.A. Brown en XXXXX tegen OvJ H.Hoekstra.
U dient de klacht en aangifte te lezen in de context van het verslag van de betreffende extreem vooringenomen zitting d.d. 20 november 2019 van OvJ. H. Hoekstra en zijn kompaan in ‘Klasse-Justitie-Crime’ de corrupte Politierechter Fels, zie : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/11/23/de-gerechtelijk-elite-pedo-macht-is-corrupt-tot-aan-de-hoge-raad-blijkens-belasting-ontduikende-raadsheer-van-der-vorm-moordenaars-rechter-fels-ovj-hoekstra/
“ Inzake ,Klacht tegen OvJ Hoekstra en Rechter Fels op grond van opzettelijk liegen.

Maar de kern van deze klacht en aangifte tegen OvJ. H. Hoekstra is dat hij opzettelijk zat te liegen tijdens de rechtszitting d.d. 20 november 2019 inzake of verdachte/slachtoffer XXXXX  wel of niet staat ingeschreven als bewoner op het betreffende adres. XXXXXXXXX want dat is de grondslag van het door ons gelaakte vonnis.

“Beste Mr P van der Laar,
XXXXX  heeft d.d. 22 november 2019 een uittreksel bij het Bevolking register gehaald ( bijgevoegd). En zoals ik al stelde heeft Officier van Justitie H. Hoekstra keihard gelogen, toen hij zei tijdens zitting dat hij middels zijn computer ter plekke controleerde of  XXXXXX  wel of niet staat in geschreven als bewoner op het betreffende adresXXXXX Amsterdam en dat was volgens de OvJ en zijn computer het geval. Maar het antwoord was en is dus feitelijk nee. Het is een postadres van XXXXX . De enige die daar staat ingeschreven als bewoner is  XXXXX  en die verblijft nu al meer dan een jaar in XXXXXX. De overige ingeschrevenen die op dat adreszijn ook briefadressen.

Ik acht de politierechter Fels ook mede verantwoordelijk, want die had ook de wettelijke plicht voordat hij tot zo’n zware veroordeling kwam  van een persoon ,waarvan gemeld is (dat las n.b. politierechter Fels tijdens de zitting voor)  dat  XXXXXXX  lijdt aan levensbedreigende epilepsie aanvallen om te controleren of de OvJ. Hoekstra niet loog, gezien het feit dat zijn vonnis in hoofdzaak gebaseerd is op deze leugen van de OvJ. Hoekstra. Het draconische vonnis is dus gebaseerd op opzettelijke List en Bedrog n.b. in alle openheid tijdens de zitting gepleegd door OvJ. Hoekstra. Is dat vonnis dan niet van rechtswege nietig?

Met de vriendelijke groeten, Steve Brown”

Tot Slot: Gezien het feit dat het door ons gelaakte onrechtmatige en zelfs strafwaardige vonnis van de aantoonbare bevooroordeelde en corrupte Politierechter F. Fels gebaseerd is op o.a. bewezen openlijke list en bedrog gepleegd tijdens de zitting door OvJ. Hoekstra en ook in het dossier (zie de aangifte tegen de corrupte en eveneens liegende brigadier Sandra de Ruiter in deze(Video)) de betreffende politie verzoeken wij u de wet te handhaven en het vonnis nietig te verklaren. En deze zaak te verwijzen naar een ander Parket in Nederland in eerste aanleg. En daarnaast gepaste disciplinaire maatregelen (ontslag op staande voet) en vervolging in te stellen tegen de corrupte en onmenselijke OvJ. H. Hoekstra voor o.a. het opzettelijk plegen van een ambtsdelict in deze jegens XXXX en de zijne.

Hoogachtend,

Namens  XXXXX en  Mr. P. van der Laar,

ing S.K.A. Brown.

cc; Rechtbank Amsterdam, inzake XXXXX en XXXXX en XXXXXX

cc; RC, inzake13/ XXXXXXX en XXXXXX en XXXXXXX

cc: sector Bestuursrecht ,inzake AMS XXXXX en AMS XXXXX

cc: Mr. P. van der Laar

Opmerking: Dit schrijven is in het kader van het Algemeen belang en de Rule of Law gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en wij stellen u bij deze in de gelegenheid hierop te reageren in het kader van hoor en wederhoor .
Uw reactie zal onverkort worden geplaatst. (info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl )

Noot:De ‘Gerechtelijk-(Elite-Pedo-Rapist)-Moordende-macht’ is corrupt tot aan de Hoge Raad blijkens belasting ontduikende Raadsheer Van der Vorm &’Moordenaars’ Rechter Fels& OvJ Hoekstra(Video)

Noot: zie Analyse 1,2,3 onzerzijds inzake het politiedossier inzakeXXXXXX en XXXXX en  XXXXXXX