Per mail en afgegeven bij de Griffie Rechtbank Amsterdam en OM  Amsterdam.

Wie niet behoort tot de ‘Royal-Taxfree-Elite’ zoals Poch, Wilders & Brown &Holleeder zijn kansloos om hun Recht te halen bij het ‘Volksgerichtshofe-Rechtbank-Casino’(Video)”.

Aan: de hoofdofficier en de President van de Rechtbank en de RC en de Rechtbank (afdeling strafkamer)  en de OvJ. van Vliet

Amsterdam, 21 oktober 2019

Inzake, verhoor RC dd. 17 oktober 2019, van xxxxx en de zaak xxx em xxx  tegen het OM-Amsterdam in de zaak uw kenmerk: 13- xxxxxx en 13-xxxxxx.

Geachte heer, mevr.,

Wij verzoeken u dit schrijven te voegen bij het onderhavige dossier en verslag van het zogenaamde  RC-verhoor door de zaaks OvJ. Vliet en de advocaten van de daders Giezen en Schouten. Kennelijk treedt de huidige zaaks-OvJ. Vliet o.a. op als ‘advocaat’ van de daders Giezen en Schouten van de poging tot doodslag op  XXXXX met als gevolg blijvend invalide en ook nog steeds last van zijn toentertijd verbrijzelde enkel ( volgens OvJ. Vliet en zijn  nietszeggende beelden allemaal het gevolg van één klap  en de mishandeling van XXXXX ( ook het gevolg van die ene klap jegens XXXXX)) in het algemeen en in het bijzonder van kickbokser B. van Tricht in deze en de aan collectief geheugenverlies leidende politie te Maarssen ( is ook een vorm van liegen/corruptie/ambtsdelict) en de opzettelijk falende politie ter plaatse d.d. 17 november 2017 jegens XXXXX en XXXX . En de o.a. liegende en ambtsdelicten plegende hoofdverbalisanten mevr. Romijn en dhr. Verhaal jegens XXXX en XXXXX en ondergetekende ( zie analyse 1,2,3).Derhalve verzoeken wij d.w.z. ondergetekende en XXXX en  XXXXde huidige zaaks OvJ. Vliet van de zaak te halen en te vervangen door de vorige OvJ. Boersma.

Wij hebben/hadden na het gesprek met vorige OvJ. Boersma en zijn teamleider vertrouwen gekregen in het OM en dat schriftelijk kenbaar gemaakt aan OvJ. Boersma dat hij deze zaak eerlijk zou gaan behandelen en daarna is hij van de zaak gehaald.  Mocht de hoofdofficier en/of de President van de Rechtbank. c.q. de Rechtbank beslissen om de zaaks OvJ. Vliet te handhaven overwegen wij de Rechtbank te wraken.

Ondergetekende heeft met XXXXX  gesproken inzake het verloop van het opzettelijke eenzijdige tunnelvisie- verhoor.M.a.w. het self-fulfilling prophecy verhoor/onderzoek XXXXX  is schuldig aan mishandeling. Dat beoogde slachtoffers Giezen en Schouten ( beriepen zich op hun zwijgrecht toen zij maanden na d.d.17 november 2017 werden ‘verhoord’ ( amper een paar uur en geen dag in de cel )  door politie en kickbokser B. van Tricht geen aangifte hebben gedaan ter zake mishandeling en geen enkele verwonding hebben opgelopen die voldoen aan de strafrechtelijke omschrijving mishandeling is niet relevant voor self-fulfilling prophecy corrupte wereld van de zaaks OvJ. en de RC en de liegende en ambtsdelicten plegende hoofdverbalisanten in deze mevr. Romijn en dhr. Verhaal  ( zie analyse 1,2,3 van het door ons gelaakte politie OM/dossier ).
Of  XXXX  correct verslag heeft gedaan van het RC verhoor zouden wij graag willen controleren /vergelijken middels een verslag van dat verhoor. Kunt u het verslag aan ons opsturen. Wat wij wel al hebben geconstateerd en stellen dus vast is dat alle vragen die XXXX  in het kader van waarheidsvinding van te voren schriftelijk middels zijn schijven d.d. 16 juli 2019 had gesteld aan de RC en de OvJ. en de Rechtbank niet aan de orde zijn geweest. Hetgeen een bewijs is van  opzettelijke tunnelvisie en self-fulfilling prophecy XXXX  is schuldig van de zijde van de zaaks OvJ. Vliet en RC.Derhalve stellen wij vast dat het RC verhoor opzettelijk extreem eenzijdig was en getuigd van self-fulfilling prophecy  tunnelvisie( kan men ook opvatten als een ‘Riool-Media Peter R. de Vries-Lynch –script’) van de RC en de OvJ. in deze. En dat de RC en de zaaks OvJ. gezamenlijk optrokken met de advocaten van Van  Giezen en Schouten en indirect van kickbokser B. Van Tricht tegen  XXXXX  en hem belaagde met sluwe en listige valstrik vragen waar een normaal burger niet tegen opgewassen is.Wij verzoeken dan ook dit verhoor nietig te verklaren en bij een andere RC met als zaaks OvJ. Boersma met inachtneming van de vragen d.d. 16 juli 2019 van XXXXX naar behoren over te doen.

Rechtsongelijkheid& Internationale Klasse Justitie : Hoogste en snelste Schade-uitkering ooit van 3 miljoen euro aan ‘US-slachtoffer- geweld’ door de Rechtbank Amsterdam(Video).

XXXX  zijn getuigenis bij de RC d.d. 17 oktober 2019 is verdaagd door de RC tot er een medisch rapport is van zijn behandelende neuroloog en psycholoog in deze:  Zachte heelmeesters( OM en RC) maken stinkende wonden’
Bijzonder  wrang en onmenselijk was het dat de RC en de zaaks OvJ. Vliet toelieten dat één van de   advocaten van Giezen en/of  Schouten er als een aasgier op stond dat XXXX  zich moest uitlaten over de medische omstandigheden waarin zijn XXXXX zich bevindt door de poging tot doodslag van zijn cliënten. Alsof XXXX een medische deskundige is en de medische AMC en VU en UWV rapporten in het OM/politiedossier inzake  XXXX niet voor zich spreken in deze  voor een goed integer wel opgeleide verstaander ( jurist). Die  medische rapporten moesten wij wel zelf opsturen, want de politie en de betreffende Ovj’s Boersma en Vliet ( maar ook de rechtbank niet) ondanks toestemming onzerzijds heeft de betreffende rapporten nooit opgevraagd.

Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work(Researchers Paul Babiak and Robert Hare have long studied psychopaths (Bron: https://www.amazon.com/Snakes-Suits-When-Psychopaths-Work/dp/0061147893 )
Daarnaast was voor de aanvang van dit verhoor door de RC kenbaar gemaakt aan o.a. de advocaten van Giezen en Schouten en ons dat de RC in afwachting is van een nieuw medische rapport van XXX  of het wel verantwoord is om XXXX als getuige te horen ( zie ons schrijven d.d. 15 oktober 2019 ) ter zake aan de RC in deze.( bijgevoegd). M.a.w. de betreffende advocaat die deze walgelijke ‘Valstrik- vraag’ stelde aan XXXX  wist dat XXX  niet hoefde te verschijnen in afwachting van een nieuw medisch rapport inzake of hij wel of niet in staat is te getuigen zonder het risico van een Trigger (levens bedreigende epilepsie aanval) in deze.  De RC en/of de zaaks OvJ. Vliet hadden moeten ingrijpen en de advocaat op het voorgaande feit moeten wijzen en verhinderen dat de getraumatiseerde XXXX werd gedwongen door de RC en de betreffende aasgier  advocaat om XXXX die een leek is op medisch gebied en  XXXXXX ( die voor zijn ogen bijna werd dood geslagen en hij door de politie werd weerhouden mee te rijden met zijn op dat moment  bewusteloze op sterven liggende XXXX naar het  AMC-ziekenhuis( zie analyse 1,2,3)).Het is wel beschouwd feitelijk allemaal te walgelijk en misdadig van woorden en dergelijke wan gedragingen van de zaak OvJ. en de betreffende advocaten worden beschreven in het boek:” Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work”.

 Weer Wraken(Video).
De betreffende liegende en ambtsdelicten plegende politie en de zaaks OvJ. heeft een opzettelijke kwaadaardige self fulfilling prophecy tunnelvisie op grond van de achternaam ten nadelen van XXXX en XXXX die de zaaks OvJ. Vliet en zijn kompanen in deze de advocaten van  de psychopaten Van Giezen en Schouten en Van Tricht kost wat kost bevestigd wil hebben in deze, hetgeen in strijdt is met het EVRM (fair trial). Wij zijn dan aan het nadenken om de Rechtbank te gaan wraken in deze, gezien het feit dat zij deze onrechtmatige en strafwaardige gang van zaken gedoogd en zelfs aanstuurt met haar ambtshalve besluit tot verhoor bij een RC van XXXX en XXXX in deze.

Schending van het omgang protocol OM door zaaks OvJ. Vliet en schenden van de algemene omgangsvormen in het sociaal verkeer artikel 6:162 BW door OvJ. Vliet.

Ondergetekende ( zat in de wachtkamer RC) ing S.K.A. Brown, mocht niet aanwezig zijn bij het verhoor en is na het verhoor direct zonder afspraak van te voren  aangesproken door de zaaks OvJ. Vliet, die gelijk  stelde op hoge toon dat hij het betreurde dat XXX niet de eenzijdige ‘ XXXX is schuldig sluwe en listige Strikvragen- vragen’ van hem en de  aasgieren advocaten van Giesen en Schouten wilde beantwoorden en dat xxx verwees naar zijn schrijven d.d.16 juli 2019.De zaaks OvJ. Vliet overviel ondergetekende enigszins, want hoe zou hij en/of  de RC en/of de Rechtbank en/of de facto corrupte politie hoofdverbalisanten mevr. Romijn en dhr. Verhaal en/of de facto aasgieren advocaten van de wederpartij, etc. het vinden als ondergetekende en de zijne hen aanspraken zonder afspraak van te voren in deze bijv. op straat en/of na een zitting en/of bij hen thuis voor de deur a la de door het OM zeer gewaardeerde laffe en wat ons betreft strafwaardige en onrechtmatige

‘Peter R. de Vries Overal–methode’( zie Noten)  met  al dan niet corrupte  politie bodyguards, zie bijv. uitspraak Gerechtshof Amsterdam Brown vs De Vries en bij behorende beelden(Video).
Ondergetekende heeft OvJ. Vliet toen op zijn plicht gewezen om nader onderzoek te doen naar bijv. het feit dat het hele politiebureau te Maarssen aan collectief geheugenverlies lijdt die de daders Giesen, Schouten en Tricht d.d. 17 november 2017 ‘s middag duister advies hadden gegeven ( zie politie /OM dossier en zie analyse 1,2,3 van dat dossier) in plaats van ze naar behoren aan te houden. Wie heeft van de politie en/of het OM de daders Giesen, Schouten en Tricht  d.d. 17 november 2017 naar het politiebureau te Maarsen gestuurd in deze? En wie heeft besloten om ze niet aan te houden, terwijl  XXXX nog kritiek lag ( 72 uur)in het AMC. Die politie en/of OM  ambtenaar, c.q. ambtenaren die dat hebben besloten dienen alsnog te worden vervolgd op grond van o.a. het schenden van het Wetboek van Strafvordering en het wetboek van strafrecht en het ambtenarenrecht( corruptie).

Steve Brown doet aangifte tegen de corrupte en laffe Oerdomme Brigadier Sandra de Ruijter en dient een klacht in tegen Politierechter Fels en Zaaks OVJ.(Video)

Ondergetekende wees OvJ. Vliet o.a. op het feit dat één van de hoofdverbalisanten de facto walgelijke en corrupte mevr. Romijn d.d. 17 november 2017 om 9 ‘s-morgens keihard tegen ondergetekende heeft gelogen ( dat moet op tape staan) toen  XXXXX  kritiek lag in het AMC  en dat de walglijke en door en door corrupte mevr. Romijn toen stelde dat de politie niet wisten wie de daders waren van de poging tot doodslag op XXXXXX, toen xxx mevr. Romijn zeer aangedaan en extreem emotioneel, maar feitelijk informeerde dat het Team van Neurologen van het AMC tegen xxx en XXXXX  hadden gezegd dat de komende 72 uur XXXXX ieder moment kon overlijden. Romijn belde xxxx d.d. 17 november 2017 rond 9 ‘s-morgens , toen hij nog in het AMC was en aldaar dag en nacht is gebleven tot XXXX buiten levensgevaar was en nooit een medewerker van de politie onderzoek team aan het bed van XXXXX heeft gezien en/of dat zij gesproken hadden met  de behandelende medische deskundige en/of oor en  gebroken neus specialist en/of de chirurg voor zijn verbrijzelde enkel. Ook niet toen hij  XXXX weer na 2 of 3 dagen bij bewust zijn was.  Nee, hier gold het credo van de zijde van het bepaalde OM en politie: Wir haben es nicht gewußt en misdadig dat willen wij graag zo houden, ook bij het RC-verhoor in deze en de hele rechtsgang.

Het verslag van het ‘ Peter R. de Vries& Van Hout-Overval-gesprek’ van OvJ. Vliet op ondergetekende in de wachtkamer gaat verder: Dat volgens de  OvJ. stelde dat de vage en zeer summiere  filmbeelden ( 30 seconden)  bewijzen dat XXXX schuldig is aan mishandeling en B. van Tricht onschuldig ( die lag volgens de OvJ. alleen maar bewusteloos op de grond, over  XXXX liet hij zich niet uit die wel tientallen minuten bewusteloos voor dood op de grond lag in een plas bloed). Ik antwoordde daarop dat zelfs de advocaten van Schouten en Giezen stelde tijdens de regiezitting  dat de filmbeelden te vaag waren om er een conclusie aan te verbinden en daarmee zij wij het eens. En dat 30 seconden inzake de poging tot doodslag  van  XXXX  en de mishandeling XXXX die meer dan 10 minuten heeft geduurd geen uitgebalanceerd beeld kunnen geven in deze die zou kunnen dienen als bewijs dat XXXX schuldig is aan mishandeling en B. Van Tricht onschuldig.

Derhalve moet men uitgaan van de medische gegevens in deze en de foto d.d. 17 november 2019 van xxx zijn gezicht. Van Tricht voegde pas een foto zonder datum  van zijn niet waarneembare verwonding op zijn hoofd ( is gewoon lachwekkend, ware het niet zo misdadig ) medio december 2017 kennelijk op advies van de corrupte politie en/of het corrupte OM, die n.b. ook nog eens aantoont dat Van Tricht geen verwonding heeft die gekwalificeerd kan worden als opgelopen door een strafrechtelijke mishandeling van de zijde van XXX  en/of XXXX . ( zie analyse 1,2,3) Daarnaast stelde ondergetekende ook dat gezien de feiten en omstandigheden deze zaak stijf staat van corruptie en ambtsdelicten gepeeld door de politie ten nadelen van XXXX en XXX en ten voordelen van de daders Schouten, Tricht en Giezen vanaf dag 1 tot heden. Blijkens o.a. dat de feitelijke doodslag op  XXXX  direct binnen een paar weken, dan wel direct in strijd met het Wetboek van Strafrecht werd afgezwakt tot mishandeling en dat moet gezien worden in de context van o.a. het feit dat xxx zijn telefoon ook vanaf dag 1 in strijd met de daarvoor geldende wet en regelgeving werd afgeluisterd. Op die telefoontapes staat dus o.a. dat mevr. Romijn keihard heeft gelogen tegen xxxx en vandaar natuurlijk dat de betreffende zaaks OvJ’s. gesteld hebben dat deze tapes zijn vernietigd. En dat voorgaande feit wordt gedoogd door de RC en de betreffende rechtbank in deze. M.a.w. hier wordt dus duidelijk bewijsmateriaal vernietigd dat van kardinaal belang is voor de verdediging van XXXX  en het verhalen van schadevergoeding van XXXX  en dat is feitelijk  in strijd met het EVRM  en het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht en de Grondwet artikel 1 hoe het OM deze zaak jegens XXXX  en  XXXXX voert  op grond van XXXXX en dat heeft ondergetekende dan ook gezegd tegen OvJ. Vliet die dat ontkende.Ondergetekende wees OvJ. Vliet er op dat al hetgeen wij hebben gesteld en bewezen in o.a. analyse 1,2,3 en alle correspondentie ter zake een nader onderzoek van het OM, c.q. de zaaks OvJ. en zelfs van de Rijksrecherche vereisen, maar daar was hij het niet mee eens.

Significant. 
OvJ. Vliet vroeg ondergetekende niet naar de medische omstandigheden van  XXXXX( als ‘advocaat’ van B. van Tricht).Toen ik hem daarop wees zei hij maar dat zijn allemaal oude medische rapporten, want onwaar is maar buiten dat niets feitelijk aan afdoet aan de medische rapporten (hersenletsel dat volgens de neurologen nooit meer hersteld). Ik wees hem op het VU medische rapport  van  de neuroloog dat van april, 2019 was, maar hij stelde loog dat hij dat rapport niet kende al hadden wij het hem en de Rechtbank en de RC toegezonden.

Samenvating.
Nu de koers definitief  is gezet tot een onrechtmatige veroordeling van  XXXXX zijn wij gedwongen met grootste tegenzin zelf nader onderzoek a la de wat ons betreft extreem verwerpelijke en walgelijke maar door bepaalde OM ( o.a. de Top, zie noten) zeer gewaardeerde  ‘Politie-informant en rechtens vast gestelde Maffiajournalist Junkie-Peter R. de Vries & AIVD informant Bas van `Hout-overval methode’(Video)  te gaan doen in deze.

Wij gaan dan ook de drie daders Giezen, Van Tricht en Schouten, alsmede de twee hoofdverbalisanten Romijn en Verhaal horen en de politieleiding van het bureau Maarsen die o.a. ambtsdelicten hebben gepleegd  jegens xxx en xxx ten voordelen van B. Van Tricht, Schouten en Giezen in deze en dat verhoor vastleggen op camera en voegen als bewijs in deze zaak.Mogelijk in afwachting van de uitkomst van die waarheidsvinding willen wij ook OvJ. Vliet horen in deze. In tegenstelling tot hoe OvJ. Vliet (en Peter R. De Vries & Van Hout ) ondergetekende d.d.17 oktober 2019 overviel zullen wij diegene die wij gaan horen eerst schriftelijke, dan wel telefonisch uitnodigen voor het verhoor en hun de vragen die wij willen stellen van te voren toe zenden. Indien zij er voor kiezen om de vragen schriftelijk te beantwoorden en/of per telefoon ( bijv. middels Skype ) nemen wij daar ook genoegen mee. Mocht de zaaks OvJ. Vliet  en/of Boersma alsnog beslissen tot een nader echt onbevooroordeeld onderzoek in deze zien wij ook af van een eigen onderzoek. Mocht de rechtbank, c.q. het OM, c.q., de zaaks OvJ volharden in zijn standpunt geen nader onderzoek te doen verzoeken wij de Rechtbank de zaak drie maanden aan te houden zodat wij ons onderzoek naar behoren kunnen afronden.

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown, XXXX, XXXX

cc: Mr P van der Laar

Noot: OM: besluit Peter R. de Vries jammer
Voorzitter Herman Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal vindt het jammer dat het misdaadprogramma van Peter R. de Vries in juni volgend jaar stopt. De OM-topman noemt zijn werkwijze open, integer en vasthoudend.
Volgens Bolhaar heeft De Vries het OM gestimuleerd om vasthoudend te blijven als een zaak ingewikkeld wordt. Het zal wennen zijn zonder hem, aldus Bolhaar in het NOS Radio 1 Journaal. “Peter de Vries is een journalistiek insituut geworden. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het onthullen van belangrijke onderzoeksresultaten.”
“Ik heb veel programma’s van hem gezien”, vervolgt Bolhaar. “Bij veel van die zaken was het OM intensief betrokken. We hebben gemerkt dat Peter R. de Vries voor een aantal van die zaken doorslaggevend was voor de oplossing.”
‘Niet vissen’
De Vries (54) begon met zijn programma in 1995 en kwam met onthullingen over onder meer Joran van der Sloot en de Puttense moordzaak. Hij zegt dat het maken van het programma topsport is en dat hij “meer lucht” nodig heeft.
De misdaadverslaggever blijft werkzaam in de journalistiek. “Dat is het enige dat ik kan. Ik ga niet zitten vissen”, vertelde hij in De Wereld Draait Door. Hij heeft nog niet bekendgemaakt op welke manier hij die rol gaat invullen. Wel zei hij in gesprek te zijn met Endemol over een nieuw programma. “Het wordt een ander podium, maar ik zelf ben er nog.” (Bron:  https://nos.nl/artikel/270804-om-besluit-peter-r-de-vries-jammer.html )

NootOM: besluit Peter R. de Vries jammer
Voorzitter Herman Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal betreurt het dat het misdaadprogramma van Peter R. de Vries volgend jaar stopt. De OM-topman noemt zijn werkwijze “open, integer en vasthoudend.” Volgens Bolhaar heeft De Vries het OM gestimuleerd om vasthoudend te blijven als een zaak ingewikkeld wordt. “Het zal wennen zijn zonder hem”, aldus Bolhaar in het NOS Radio 1 Journaal. “Peter de Vries is een journalistiek insituut geworden. Hij heeft een bijdrage geleverd aan het onthullen van belangrijke onderzoeksresultaten.” (…) “We hebben gemerkt dat Peter R. de Vries voor een aantal van die zaken doorslaggevend was voor de oplossing.” Bron: https://www.villamedia.nl/artikel/om-besluit-peter-r.-de-vries-jammer
 

Noot:(-)De voorzitter van het college van procureurs-generaal, Harm Brouwer, vandaag in Trouw Peter R. de Vries lof toezwaait met de erkenning dat hij ’goed werk’ heeft geleverd. Kritiek op diens werk noemt hij zelfs ’behoorlijk hypocriet’(-) Bron: https://www.trouw.nl/nieuws/hoe-riskant-ook-toch-goed-dat-burger-meedoet-aan-misdaadbestrijding~b10c817f/

Noot: De teloorgang en normvervaging  van de Gerechtelijke macht blijkt ook uit het feit welke ranzige en vernederende corrupte criminele  rol zij n.b.gratis speelt in de ‘Riool-Media-Lynch-Maffia-Raadkamer van John de Mol en zijn ‘Media-Huurmoordenaar Peter R. de Vries: Bron: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/09/04/rechtbank-amsterdam-griffier-monster-toonen-liegt-tegen-steve-brown-en-overtreed-de-wet-met-rechter-a-c-loman/

Noot: Waarom mogen informanten ‘Junkie- Peter R. de Vries’&’Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout’ al een kwart Eeuw ongestraft zwart betaald misdaden plegen(Video).

Noot:http://demaffiajournalist.blogspot.com/2012/02/maffia-arrest-peter-r-de-vries-klaas.html

Opmerking: Dit artikel is deels geanonimiseerd, maar zal na de rechtsgang onderdeel zijn van een Zwart-boek dat niet geanonimiseerd zal verschijnen.