“Waarom mogen informanten ‘Junkie- Peter R. de Vries’&’Hoerenjong-Bruine Rat-Bas van Hout’ al een kwart Eeuw ongestraft zwart betaald misdaden plegen(Video)“.

Per mail en d.d. 10 oktober 2019 afgegeven bij de Griffie

T.a.v. de President  van de rechtbank Amsterdam mr. C.M. Wiertz-Wezenbee en Hoofdofficier Zandee en afdeling/kamer Politierechter.

Amsterdam, 10 oktober  2019

Inzake, Wraking Politierechter Mr. E.G. Fels   in de zaak XXXXXXX

Geachte Hoofdofficier Zandee, Politierechter  E.G. Fels, President  van rechtbank mr. C.M. Wiertz-Wezenbee,

D.d.  9 oktober 2019 zijn wij gemaild om 12.48 uur en door ons gezien 16.30 uur ‘s-middags geïnformeerd per mail door Mr. P. van de Laar dat de betreffende zaak d.d. 14 oktober 2019 wordt voortgezet en hebben zelf geen bericht ontvangen van het OM en/of de politierechter inzake de voortzetting. Dat is volgens ons o.a. een schending van artikel 370;Termijn dagvaarding
1. De termijn van dagvaarding is ten minste drie dagen. . jo EVRM ( Fair Trail) en dus moet er een nieuwe zitting’s datum worden gepland  en J.A. Brown c.s. naar behoren van te voren daaromtrent op de hoogte brengen.

Mail Van Laar:

“secretaresse Mr. Van de Laar <info@vandelaaradvocaten.nl>
Wo 9-10-2019 12:48

Steve,
Ik attendeer erop dat a.s. maandag 14 oktober 2019 te 14.00 uur wederom aanhangig is de politierechterzaak.
Gaarne verneem ik of  XXXX verschijnt en of er contact is geweest met de Reclassering.
In afwachting.
Met vriendelijke groet,
Mr. P.J.A. van de Laar”

Brown eist op grond van Artikel 1 Van de GW de zelfde Gerechtelijke voorkeur behandeling als Queen Maxima & Halsema& JPMorgan-Coca-Bank(Video)

Wij hebben geen aankondiging van die voortzetting  ontvangen op het aan u bekende postadres    XXXXXXXX. En derhalve hebben wij nog niet onze inhoudelijke verdediging gereed inzake dat wij kunnen bewijzen middels o.a. foto’s dat de betreffende politieambtenaren in deze zich o.a. bedienen van opzettelijke grove onwaarden ten einde een bevel  tot huiszoeking te verkrijgen, hetgeen een ambtsdelict is. Wij verzoeken dan ook deze zaak ten misten 30 dagen aan te houden op grond van Artikel 372:Verdachte verzoekt uitstel

Daarnaast is XXXX  en/of XXXXX  niet benadert door de  voor met merendeel corrupte en laffe Reclassering zoals was afgesproken op de eerste zitting en mede daardoor waren wij ook in de veronderstelling dat deze zaak nog niet zou worden voortgezet.

Er wordt ons gevraagd of XXXX verschijnt  ter zitting. Het antwoord is nee en de medische redenen voor het niet verschijnen staat in de brief d.d. 9 oktober 2019 gericht aan de RC en de President  van de Rechtbank mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en de Hoofdofficier van Justitie mw. mr. N. Zandee.(bijgevoegd) .

Steve Brown doet aangifte tegen beroepscrimineel  Brigadier van de politie Sandra de Ruijter en dient een klacht in tegen de corrupte en laffe  Politierechter Fels en Zaaks OVJ(Video).

Maar los van het voorgaande hebben wij d.d. 26 augustus 2019  een klacht ingediend tegen de laffe en corrupte  zaaks politierechter mr. E.G. Fels en daar tot op heden geen antwoord op gehad van de President van de Rechtbank. Ook hebben wij aangifte gedaan tegen één van de hoofd verbalisanten van de politie   beroepscrimineel brigadier Sandra de Ruyter in deze op grond van o.a. grove smaad en laster tegen S.K.A. Brown en plegen van opzettelijke onwaarheden ten einde  XXXXX o.a. te criminaliseren. En verzocht deze zaak aan te houden totdat de klacht en aangiften zijn beloop hebben gehad. Ook daar hebben wij tot op heden geen antwoord op gekregen van de ‘Kafka-Hoofdofficier van Justitie’ en de ‘Kafka-President van de Rechtbank’.

Gezien het voorgaande gaan wij er vanuit dat deze zaak nog steeds geleid wordt door de door ons gelaakte politierechter Mr. E.G. Fels op grond van belangenverstrengeling, vooringenomenheid en discriminatie( lees: corruptie) en derhalve  hebben wij geen keus dan bij deze de corrupte en laffe politierechter Mr. E.G. Fels te wraken.

Tot slot: Wij wijzen u op het Slavenbrug Arrest in deze die stelt dat u in eerste instantie namens de betreffende Ministers van Justitie als President van de Rechtbank en Hoofdofficier van Justitie de eindverantwoording  draagt voor de laffe en corrupte politierechter  mr E.G. Fels en de beroepscrimineel  brigadier Sandra de Ruijter  van de politie in deze.

Toepassing Slavenburg-criteria-arrest.

Onderwerpen  strafbare rechtspersoon, feitelijk leidinggeven
Artikelen  51 Sr. De rechtsvraag.
Heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven, met andere woorden nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming van de verboden gedraging en de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zou voordoen, ingevolge het Slavenburg-criteria?”(Bron: https://www.studytubelaw.nl/nl/arresten/471-toepassing-slavenburg-criteria )

Hoogachtend,

XXXX en S.K.A. Brown

cc: Mr P. van der Laar

Wilders volgt Steve Brown en doet ook aangifte wegens valsheid inschriften tegen het VVD-OM(Video).