Per mail en gewone post

(De aangifte en klacht is in het kader van het Algemeen belang en de Rechtstaat en de democratie deels geanonimiseerd d.d. 26 augustus 2019 gepubliceerd( https://stevenbrownsblog.wordpress.com) op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir vooruitlopend op een niet geanonimiseerd Zwartboek en een tv-documentaire/ reportage)

Aan: de Hoof-Officier van Justitie Zandee en de Politierechter Mr. E.G. Fels en de President van de rechtbank mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek.
Inzake, parketnummer: XXXXXX , Klacht en aangifte wegens o.a. smaad en laster, opzettelijke onwaarheden en ambtsdelicten gepleegd door o.a. Brigadier Sandra de Ruyter (en politie/justitie/AIVD systemen?) jegens S.K.A. Brown en xxx door  liegende de Zaaks Ovj van Justitie (medeplichtig) H. Hoekstra en gedoogd en geaccepteerd als bewijs door  de liegende Politierechter mr E.G. Fels(medeplichtig).

Amsterdam,26 augustus 2019

Geachte Hoofdofficier Zandee, Edelachtbare  E.G. Fels, President  van rechtbank mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek,

Strafrechter is niet lijdzaam, maar in de zaak Brown, sterker nog hij is opzettelijk misdadig nalatig ‘blind’. 

 

“De (straf)rechter heeft een belangrijke rol binnen het (straf)procesrecht. In elk rechtsgeding is de rechter degene die de knopen doorhakt en uiteindelijk moet beslissen. Tevens heeft de rechter de regie in handen en bepaalt hij of zij1 de kaders waarbinnen het proces wordt gevoerd, in ieder geval ter terechtzitting. Hij is tevens de enige actor in het strafproces die telkens volledig moet balanceren tussen de instrumentele en rechtsbeschermende functie van het recht. (-)Hier leeft van oudsher de opvatting dat de rechter een belangrijke en sterke rol heeft in het kader van de waarheidsvinding. Dit zou onder meer gekoppeld zijn aan de inquisitoire traditie van het Nederlands strafbestel(-)Vanuit theoretisch dogmatisch oogpunt is een belangrijke dichotomie tussen hetcommon law-systeem en het continentale civil law-systeem de rol van de rechter in het strafprocesrecht. Waar deze in de common law-traditie een lijdelijke rol krijgt toegedicht, neemt hij in het Nederlandse strafproces daarentegen een actieve rol aan. Dit betreft niet alleen het gebied van waarheidsvinding maar ook de rechtsbescherming van de verdachte. Dit is een belangrijk uitgangspunt van het inquisitoir strafprocesmodel waarbij het vervolgingsmonopolie in handen van het Openbaar Ministerie (OM) ligt en het dossier primair wordt gevormd door datzelfde OM. Hoewel de verdachte nog steeds onderwerp is van het proces en de rechter hem soms het vuur na aan de schenen legt, is de actieve en onafhankelijke rechter tevens een belangrijke waarborg voor de rechtsbescherming van de verdachte, waarbij hij het handelen van het OM zorgvuldig dient te controleren”. (bron: https://www.njb.nl/Uploads/2016/2/Scriptie-Master-Straf-proces-recht-E.T.-Luining-0826413.pdf )

Politierechter Fels en Zaak OvJ( naam van de OvJ tot heden aan ons onbekend)en de betreffende politiemedewerkers in deze maken zich schuldig aan o.a.projectie (de naam van de politierechter zagen wij pas bij zijn beschikking op het bezwaarschrift).
(Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie kan sprake zijn wanneer men eigenschappen( en misdaden) of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen of verdringen door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders).

Tijdens de zitting d.d. 31 Juli 2019 heeft de politierechters en de OvJ. zich schuldig gemaakt aan  o.a. vooringenomenheid en belangenverstrengeling en discriminatie( Lees corruptie, zie Noot) en het zorgvuldigheid beginsel geschonden jegens   XXXXX en  XXXX  S.K.A Brown en XXXXX. En heeft de politierechter het beginsel dat hij niet lijdzaam is opzettelijk grof en onrechtmatig en strafwaardig nalatig geschonden blijkens o.a. het feit dat hij o.a. stelt in zijn dictum tot afwijzing (bijgevoegd) d.d. 31 juli 2019 van het bezwaarschrift van S.K.A. Brown tegen de dagvaarding dat op grond van het ‘bewijs’ XXXXX  hoogstwaarschijnlijk veroordeelt zal worden en daarmee gaat hij vervolgens voorbij aan het strafwaardige en onrechtmatig (schriftelijke) gedrag van o.a. brigadier Sandra de Ruijter en andere politiemedewerkers in deze (op het voorgaande punt komen wij later schriftelijk terug middels een analyse van het onrechtmatige en strafwaardige OM/politie dossier; wij zullen o.a. onomstotelijk bewijzen o.a. aan de hand van foto’s, dat bijv. het bevel tot huiszoeking is verkregen middels opzettelijk onwaarheden in deze o.a. tegen de rechter commissaris en de betreffende OvJ. van die dag) dat als o.a. ‘bewijs’ staat in het OM/politie dossier. Ook tijdens de zitting liet de Rechter blijkens dat hij geen vragen had voor de Zaaks OvJ. m.b.t. de lasterlijke en smadelijke kwalificatie  ‘Steve Brown  beroepscrimineel’.  En dat het GAB adres  XXXXXXXXXXXXdat brigadier Sandra de Ruijter aanvoerde niet klopte, hetgeen wij o.a.gesteld hadden in het bezwaarschrift.

Ondergetekende als indiener van het bezwaarschrift moest de zaal verlaten van de Rechter op verzoek van de OvJ.  tijdens de behandeling van het bezwaarschrift waar tegen ondergetekende nog formeel bezwaar tegen maakte. Maar daardoor kon ondergetekende het bezwaarschrift niet toelichten en zich verweren tegen de OvJ. en de politierechter.  En ook niet de omvang van het Hersenletsel  XXXXXXX en de daardoor opgelopen levensbedreigende en epilepsie aanvallen bij o.a. stress aantonen met medische rapporten van het AMC en het VU academische ziekenhuis /uitleggen.

Ondergetekende bood ook nog tijdens de zitting aan, toen de rechter geïrriteerd stelde niet te weten wat dan wel het hersenletsel van XXXXXX was de Medische rapporten inzake XXXXX aan de rechter te overhandigen, maar dat wuifde de rechter geprikkeld en hautain weg. Indien de Rule of Law en de mensenrechter(EVRM en de Grondwet artikel 1) in Nederland zouden worden gehandhaafd dan werden hoogstwaarschijnlijk de Rechter, de Zaaks OvJ. en een aantal politiemedewerkers ,waaronder zeker brigadier Sandra de Ruijter veroordeelt op grond van de bewijzen ( o.a. artikel 363 SR jo artikel 261 Wetboek van Strafrecht) in deze en niet XXXXXXX. Opvallend of juist niet was dat de Zaaks-OvJ. en de Politietrechter Fels zich niet met naam en toenaam voorstelde voor de aanvang van de zitting, zij opereren anoniem in deze en dat is wel te begrijpen in deze. M.a.w wie zijn hier de (Staats)-beroepscriminelen?

Wij denken op dit moment na of wij de Politierechter Fels per direct bij aanvang en /of schriftelijk voorafgaande aan de tweede zitting -indien die er nog komt-zullen Wraken en/of te verzoeken deze zaak net als bij GroenLinksrechts  Burgemeester Halsema naar een ander Parket over te dragen. Wellicht in het buitenland?
Vlak voor de zitting d.d. 31 juli 2019  waar ondergetekende aanwezig waren als indiener van het bezwaarschrift tegen dagvaarding en waarnemer kregen wij een pagina onder ogen van Mr. P. van der Laar de advocaat van  XXXXX  van het OM-Politie dossier met parketnummer: XXXXXXX van een proces-verbaal van bevindingen pl 1300 XXX van Brigadier Sandra de Ruijter(Bijgevoegd) die ons ronduit verbijsterde qua onrechtmatigheid en strafwaardigheid. En dat de Zaaks OvJ. en Politierechter dat proces-verbaal van bevindingen van Brigadier Sandra de Ruijter hebben geaccepteerd in deze als onderdeel/bewijs van deze zaak jegens XXXXXX. Ook het overige dossier dat wij pas na 31 juli 2019 onder ogen kregen heeft ons verbijsterd qua onrechtmatige en strafwaardig handelingen van de zijde van de politie, die zijn overgenomen door de Zaaks OvJ. en Rechter Fels als rechtsgeldig en rechtmatig  bewijs worden beschouwd blijkens de zitting en de onrechtmatige en zelfs strafwaardige  beschikking d.d. 31 Juli 2019. Onze waarheidsvinding m.b.t het onrechtmatige en strafwaardige OM/politie dossier zullen wij later afzonderlijk op papier zetten middels een analyse van het door ons gelaakte OM/politie dossier. En de Rechtbank en het OM binnen afzienbare tijd ( we streven naar 30 dg) doen te komen met o.a. het verzoek deze zaak niet ontvankelijk te verklaren en/of de zaak te seponeren en/of naar een ander Parket te zenden. En ondergetekende( en XXXXXX) een schadeloosstelling toe te kennen begroot op 15.000,- euro in deze als slachtoffer(s) van misdaden te weten smaad, laster en ambtsdelict geleegd door o.a. de facto corrupte brigadier Sandra de Ruijter en de eindverantwoordelijke in deze de Zaaks OvJ., c.q. het OM-Amsterdam met oogmerk  te veroordelen ter zake een strafbaar feit. Op ieder politiebureau hangt een bord met artikel 1 van de Grondwet( zie video hierna) en dat is in deze zaak en een andere OM/politie zaak m.b.t. (lopen twee Artikel 12 SV in die voorgaande zaken( bijgevoegd  )en ondergetekende een farce gebleken:

Naast een klacht tegen die zaaks OvJ. en de politierechter in deze, doet ondergetekende ing S.K.A. Brown tevens   aangifte ter zake grove smaad, laster en ambstdelicten geleegd door o.a. brigadier Sandra de Ruijter met o.a. als oogmerk XXXXXXX onrechtmatig en strafwaardig te criminaliseren als een ‘Beroepscrimineel’ ( met nagenoeg een blanco strafblad)  te weten ondergetekende ten einde een (hogere) straf te bewerk stellen en op oneigenlijke en opzettelijke onware, valse gronden een bevel tot huiszoeking te verkrijgen, hetgeen ook nog een ambtsdelict is en in strijd met het Wetboek van Strafvordering en het EVRM. Het hiervoor en hierna gesteld is naast de aangifte tegen brigadier Sandra de Ruijter tevens grond voor een klacht tegen de Zaak OvJ. en Rechter Fels in vereniging met o.a. brigadier Sandra de Ruijter en ander nader te noemen politiemedewerkers. Naast de smadelijke en lasterlijke uitlatingen van brigadier Sandra de Ruijter aan het adres van ondergetekende en XXXXXX maakt zij zich ook nog schuldig aan opzettelijke grove onwaarheden. Zij stelt dat S.K.A. Brown volgens het GBA staan ingeschreven op het adres XXXXXXX, hetgeen onwaar is en dus een ambtsdelict. Het is een postadres met toestemming van de Burgemeester Amsterdam op grond van levensbedreigende omstandigheden en dat had de Zaaks-Ovj.en de politierechter eenvoudig met een druk op de knop van hun computers bij het GAB-internet kunnen controleren. Daar in tegen stelde de Politierechter Fels bijna trots dat XXXXX een strafblad heeft met een Opiumdelict ( alwaar geen gram drugs  dus was gevonden ,het ging hier om een legale machine die niet van XXXXXX was in een huis dat gehuurd was door een ander persoon, maar door het OM/Politie op basis van zijn XXXXXX een veroordeling opleverde )van meer dan 15 jaar geleden met als straf een taakstraf. m.b.t. het voorgaande punt was Politierechter Fels dus even niet lijdzaam. Die aantekening van XXXXXX is bovendien nog uiterst dubieus ,maar daar komen wij later in onze analyse van het onrechtmatige en strafwaardige OM/Politie dossier uitvoerig op terug. De corrupte brigadier Sandra de Ruijter pleegt o.a. opzettelijk feitelijke onwaarheden in deze om o.a. een onrechtmatig huiszoeking bevel te verkrijgen, omdat dat het voorgaande de Hoofdreden waren voor een OvJ.  om contact op te nemen met de Rechter commissaris ten einde toestemming te krijgen voor doorzoeking van het hiervoor genoemde adres.De rechter commissaris (en nu de Politierechter Fels)is dus opzettelijk vals voorgelicht met onware strafwaardige informatie van o.a. brigadier Sandra de Ruijter en door de Zaaks- OvJ.( Een ambtsmisdrijf is een misdrijf dat door een ambtenaar wordt gepleegd, waarbij het door de ambtenaar uitgeoefende ambt van invloed is op de strafbaarheid. Het doel van de strafbaarstelling van ambtsmisdrijven is tweeledig; enerzijds dient zij de bescherming van het publiek tegen misbruik van overheidsgezag, anderzijds tracht zij het publieke vertrouwen in het openbaar gezag te bevorderen).


Steve Brown eist d.d. 13 augustus 2019 2 miljoen van de AIVD &Informant Van Hout op grond van o.a.uitlokking van Moord(Video)(zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/13/aan-rechtbank-amsterdam-sector-bestuursrecht-laatste-versie/ (Video))
S.K.A. Brown staat met toestemming van BW Amsterdam sinds 1999 nergens formeel  ingeschreven in een GAB in Nederland sinds de moordaanslag (1999) op ondergetekende. De Moordaanslag op  ondergetekende was gepleegd omdat ondergetekende tegen de ex Politieman en de voor twee moorden veroordeelde huurmoordenaar Martin Hoogland had getuigd en dat er nadien een beloning van 500.000,- gld op ondertekende zijn  hoofd was gezet door de ‘AIVD-Miljonair-  Informant – Hoerenjong- Bruine Rat- Bas van Hout’ .

En het OM het beloofd bij monde van de advocaat-generaal mevr. Corvinius (ook al  een OM-leugenaar gebleken) na de getuigenis van ondergetekende in Hoger Beroep ondergetekenden en zijn familie te beveiligen en te steunen, toen ondergetekende met zijn familie in de USA woonde en weigerde voor een tweede maal te getuigen en terug te komen uit de USA, hetgeen het OM nooit is nagekomen. En dat de ‘AIVD- Informant- Miljonair -Bas van Hout’ een prijs van 500.000,- gld voor de Moord op Steve Brown heeft uitgeloofd en er daarna dan ook d.d. 1999 een moordaanslag op ondergetekende is gepleegd, die ondergetekende ter nauwe nood overleefde( een kogel door de lever en een kogel door de bovenarm) ,die sinds het uitloven 1997 tot heden wordt gedoogd door de corrupte altijd liegende (VVD)-Minister(s) van Justitie, c.q het OM-Amsterdam blijkens o.a. het feit dat ondergetekende d.d. 19 juni 2019 ( zie : https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/20/politie-frustreert-en-bagatelliseert-aangifte-brown-tegen-aivd-politie-informanten-bas-van-hout-peter-r-de-vries/(Video) )wederom aangifte heeft gedaan tegen o.a. de Beloning voor Moord en dat dat niet tot gevolg heeft gehad dat Van Hout die heeft moeten herroepen en /of wordt vervolgd ter zake  ( zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/01/commissie-van-toezicht-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-durft-niet-zijn-doofpot-vingers-te-branden-aan-aivd-informant-bas-van-hout-politie-informant-peter-r-de-vries/ (Video)).

Bovendien is er ongeveer 4 jaar geleden een tweede moordaanslag op ondergetekende gepleegd waarbij ondergetekende verwondingen aan zijn gezicht/hoofd, benen en een gebroken schouder opliep en een aanzienlijke schade aan ondergetekende zijn scooter. Ondergetekende heeft ter zake aangifte gedaan bij de politie, maar die weigerde de Toezicht camerabeelden van het plaats delict op te vragen en de getuigen ter plaatsen in persoon te horen. Ondergetekende heeft toen ook een beroep gedaan op het Schadefonds van geweldsmisdrijven, maar die de aanvraag en het daarop volgende bezwaarschrift  onder leiding van de corrupte sluwe en listige Voorzitter en rechter ( raadsheer/vice president van het Hof van Arnhem) Goossens(Video) afwees, ook weer in duistere ‘ons kent ons- corrupte-vereniging’  met wederom het corrupte gedeelte van het OM/Polite Amsterdam.

 

 

Wij verzoeken u de Zaaks OvJ.  en Rechter Fels te vervangen en minimaal disciplinair te straffen en/of te vervolgen en de volgende OvJ.  te instrueren deze zaak tegen  XXXXXX  te seponeren,dan wel aan te houden totdat er o.a. klaarheid  is m.b.t:

A: Klopt het dat ondergetekende in polite systemen staan als Beroepscrimineel  (met nagenoeg  blanco strafblad is ook eenvoudig te controleren voor de Rechter en de Zaaks OvJ in hun antecedenten systeem , Brown heeft op een  veroordeling na  inzake de rechtens vaststelde Maffiajournalist Peter R .de Vries ( 500,- euro boete),( zie: https://demaffiajournalist.files.wordpress.com/2012/09/maffia-arreste-bruinsma-de-vries.pdf)  geen strafblad ).

B: Die lasterlijke en smadelijke kwalificatie Steve Brown beroepscrimineel uit het OM/politie dossier is verwijderd.

C: dat  o.a. Brigadier Sandra de Ruijter ( en andere politie medewerkers ) naar behoren is vervolgd in deze en ondergetekende schadeloos is gesteld, het zij door de politie en/of Justitie, dan wel door de corrupte brigadier en oerdomme Sandra de Ruijter in deze begroot op symbolisch 15000,- euro  met een dwangsom ingaande een week na het ontvangen van dit schrijven d.d. 25 augustus 2019 van  500,-  euro per dag ,zolang het nog in het betreffende  OM/Politie dossier blijft staan (-) Steve brown beroepscrimineel  (-)  in de systemen(-) .Voor dat voorgaande gaan wij mogelijk naar de Civiel en/of Bestuursrechter, indien u volhard.

Tot slot.

Gezien het feit dat de wan en misdaden van de zijnde van o.a. Brigadier Sandra de Ruijter een intergraal hoofd bestands onderdeel zijn van het door ons gelaakte  OM/Politie dossier om een veroordeling te krijgen heeft het OM zijn recht op vervolging verspeeld in deze. Daarnaast begrijpen wij niet dat de Zaaks Ovj. en de Rechter Fels de betreffen misdaden en onwaarheden o.a van brigadier Sandra de Ruijter als hoofd onderdeel/bewijs in het OM/Politie dossier niet heeft verwijderd voor de aanvang van het geding en/of tijdens het geding ( eerste zitting) en /of tijdens de behandeling van het bezwaarschrift d.d. 31 juli 2019 in afwezigheid van de indiener S.K.A. Brown. Nogmaals die werd door de Rechter op verzoek van de OvJ de zaal uitgezet.

Ondergetekende heeft d.d., 4 august 2019 ook een klacht ingediend ter zake de de facto corrupte brigadier Sandra de Ruijter en de systemen (?) bij de Politiecommissaris Paauw( zie:Noot) van Amsterdam in deze en hem om opheldering verzocht, maar tot heden geen reactie ontvangen, zelfs nog ontvangst bevestiging.Kennelijk heeft de Politiecommissaris Paauw er tot herden  voor gekozen niet zijn vingers te branden aan deze zaak.

Wij verzoeken u  deze zaak aan te houden In afwachting van uw antwoord en uw beslissing tot wel of niet vervolgen van o.a brigadier Sandra de Ruijter.

Hoogachtend,

ing S.K.A. Brown  en xxx

Opmerking: Dit schrijven zal mede (niet geanonimiseerd) worden gepubliceerd in een Zwartboek en documentaire Schadefonds voor Geweldsmisdrijven en (de altijd liegende) VVD Ministers van Justitie en wij stelen u dus bij deze ook  in de gelegenheid tot wederhoor.

CC: Mr P. van der Laar

Bijgevoegd: Beschikking  Politie Rechter Fels d.d. 31 juli  2019 op bezwaar tegen de dagvaarding

Noot: Volmacht XXXXXXX

Noot:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/04/steve-brown-eist-opheldering-van-amsterdamse-hoofdcommissaris-paauw-wegens-o-a-grove-laster-brown-beroepscrimineel/

Noot:  Amsterdam, d.d.13 augustus 2019,inzake, verzoek tot voorlopige voorziening beroep van  xxx tegen beslissing d.d. 8 juli 2019 op bezwaarschrift d.d. 14 januari 2019 tegen het Schadefonds, c.q. de commissie voor geweldsmisdrijven, c.q. het Ministerie van Justitie, c.q. de (VVD)-Minister(s) van Justitie (de eindverantwoordelijke in deze).  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/13/aan-rechtbank-amsterdam-sector-bestuursrecht-laatste-versie/

Noot: Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Baksjisj is een term die veel in Indiaen het Midden-Oosten wordt gebruikt en Ratten in pak is een trem die veel gebuikt wordt in Nederland.

Men kan op verschillende wijzen onderscheid maken tussen verschillende soorten corruptie:

  • Naar hoedanigheid van de omgekochte of corrupt handelende persoon; men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming
  • Anderzijds is er het onderscheid tussenactieve en passieve  Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de burger of de klant die de steekpenning betaalt.Dat is nog niet hetzelfde als degene die het initiatief neemt: de steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de functionaris, maar het initiatief kan ook van de burger komen en stilzwijgend aangenomen worden.
  • Naar omvang; men kankleine en grote corruptie onderscheiden. Kleine corruptie omvat kleine vaak voorkomende misstappen. Grote corruptie omvat grote schandalen waarbij belangrijke personen of ondernemingen betrokken zijn.
  • Naar frequentie.Incidentele corruptie omvat eenmalige misstappen, bij endemische corruptie komt het zo vaak voor dat het als het ware in het systeem is ‘ingebakken’. Wanneer een land endemisch corrupt is, is het vrijwel niet mogelijk iets te bereiken zonder toe te geven aan corruptie. Landen waar dit het geval is scoren zeer laag op de Transparency International corruptie-index. Dat voorgaande geldt niet voor Nederland, want  de regering Rutte  heeft sluw een Nederlandse afdeling opgericht met lieden (Ratten in pak(Video)) er in die bij KB zijn benoemt door de regering Rutte( Wiens brood men eet diens woord men spreekt).

Noot;  Advocaat Holleeder: ‘Gezag van rechters is uitgehold’.

Advocaat Sander Janssen ziet in de levenslange celstraf voor Willem Holleeder een patroon. Het strafklimaat verhardt en rechters redeneren naar hun eigen oordeel toe, betoogt Janssen. Woensdag begint Holleeders hoger beroep.De manier waarop de rechtbank Willem Holleeder ‘ten onrechte’ tot levenslang veroordeelde voor moord opdrachten, kan symbool staan voor het steeds minder magistratelijke opereren van rechters. Dat stelt zijn advocaat Sander Janssen in de aanloop naar het hoger beroep, waarin woensdag een eerste inleidende zitting is.In zijn ‘appèlschriftuur’, waarin hij onderbouwt waarom Willem Holleeder in hoger beroep is gegaan, spreekt Janssen in een principieel betoog zijn zorgen uit over ontwikkelingen in de hedendaagse rechtspraak.De rechterlijke macht in Nederland ‘functioneert al geruime tijd op uitzonderlijk hoog niveau’, stelt Janssen voorop, maar het gezag ‘is aan erosie onderhevig’. In alle geledingen gedragen rechters zich volgens de advocaat niet zoals mag worden verwacht.

‘Schaamteloos begaan’

De Hoge Raad, om te beginnen, ‘laat al geruime tijd consequent na onrechtmatig optreden van politie of justitie te sanctioneren’. ‘Keer op keer wordt het recht zo uitgelegd en gebogen dat zelfs wanneer die onrechtmatigheden evident, openlijk en zelfs schaamteloos zijn begaan, dat zonder enige consequentie blijft,’ schrijft Janssen. Daardoor nemen opsporingsdiensten én rechters het volgens de raadsman niet zo nauw met de rechten van verdachten.Rechters baseren hun vonnis steeds vaker vooral op hun overtuiging en zoeken daar het bewijs bíj, stelt Holleeders advocaat. Wat de verdediging aanvoert, lijkt er maar weinig toe te doen. ‘Steeds vaker ontstaat de indruk dat de rechter zijn of haar visie op de zaak tot uitgangspunt neemt. Die visie is vroeg in de procedure al vergaand uitgekristalliseerd, nog voordat de verdachte door de rechtbank gehoord is of de verdediging aan het woord is gekomen’.Zo heeft het oordeel van de rechters zich al ‘onwrikbaar ontwikkeld’ op basis van het materiaal dat politie en justitie hebben aangeleverd. ‘Verdachten hebben de indruk dat de rechter meent echt wel te weten hoe het zit en zich maar in beperkte mate interesseert voor informatie, dossierstukken of verklaringen die op een andersluidende gang van zaken duiden.’Gebrek aan bewijs lijken rechters ‘als een ver­velende en te beslechten hobbel te ervaren’ en vonnissen ‘lezen bijna als een afrekening waarin de verdachte wordt afgeserveerd’.Gerechtshoven ‘straffen zo stelselmatig hoger dan rechtbanken én dan de eis van het Openbaar Ministerie dat sprake lijkt te zijn van beleid’. Dat rechters steeds zwaarder straffen omdat de samenleving en de politiek dat vragen, komt daar tot frustratie van Janssen (en Holleeder) nog bovenop.

Gure corrupte ‘VVD- Riool-Showbizz- Lynch-Klasse-Justitie- wind’.

‘Wanneer wordt gewezen op de gure wind die de laatste jaren in de Nederlandse rechtszalen is opgestoken, brengt de rechterlijke macht met enige regelmaat naar voren dat gehoor wordt gegeven aan de roep om zwaardere straffen en dat het maatschappelijk niet langer wordt geaccepteerd dat verdachten van strafbare feiten vrijuit gaan als gevolg van onrechtmatig overheidshandelen of gebrek aan bewijs,’ schrijft Janssen. ‘Die argumentatie miskent echter dat de autoriteit van de rechter nu juist voortkomt uit de veronderstelling dat deze het béter doet dan de maatschappij.’Verdere maatschappelijke verharding is het gevolg: ‘Hoe harder de Staat, hoe harder de straat.’Holleeder en zijn advocaten vinden dat de Amsterdamse rechtbank in zijn vonnis ‘op geen enkele wijze recht (heeft) gedaan aan de zeer uitgebreide, gedetailleerde en onderbouwde verzoeken en verweren’ van de verdediging.De rechters hebben niet écht geluisterd. Belastende verklaringen konden zelden rekenen op de scherpte waarmee Holleeders verhaal tegemoet werd getreden. De rechtbank heeft de verklaringen van de kroongetuigen bovendien nauwelijks kritisch beoordeeld, vindt Janssen – hoewel dat wel was beloofd.De rechtbank ‘wekt de indruk van meet af aan overtuigd te zijn geweest van de juistheid van alle beschuldigingen die met name zijn zussen aan het adres van Willem Holleeder hebben gedaan’. Holleeder betwist het uitgebreide vonnis (van 157 pagina’s, exclusief bijlagen) dan ook ‘voor het overgrote deel’.

Noot: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/21/kansloos-hoger-beroep-na-steve-brown-halen-ook-advocaten-holleeder-uit-naar-vvd-rechters/