(Per mail: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl, strafrecht.rb-ams@rechtspraak.nl, cb.amsterdam@rechtspraak.nl  en per  gewone post)

(Het beroep is in het kader van het Algemeen belang en de Rechtstaat en de democratie deels geanonimiseerd d.d. 13 augustus 2019 gepubliceerd( https://stevenbrownsblog.wordpress.com) op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir vooruitlopend op een niet geanonimiseerd Zwartboek en een tv-documentaire/ reportage)

Aan: Rechtbank Amsterdam sector bestuursrecht.
Afdeling Voorlopige voorziening

(Per mail aan de wederpartij)

Amsterdam, d.d.13 augustus 2019

Inzake, verzoek tot voorlopige voorziening beroep van  XXXXXX tegen beslissing d.d. 8 juli 2019 (Prod 1) op bezwaarschrift d.d. 14 januari 2019 tegen het Schadefonds, c.q. de commissie voor geweldsmisdrijven, c.q. het Ministerie van Justitie, c.q. de (VVD)-Minister(s) van Justitie (de eindverantwoordelijke in deze).

Edelachtbare, wederpartij,

Ondergetekende XXXXXX als gevolmachtigde van XXXX geeft hierbij eerbiedig het volgende te kennen in deze mede ook namens de familie en het Algemeen belang en het aanzien van de gehavende Rechtstaat, de Rule of Law en de Democratie in Nederland:

Al hetgeen gesteld door de wederpartij wordt door ons uitdrukkelijk betwist, behoudens hetgeen hierna erkent.

Niet uitputtend.
Ten eerste: Tijdens de eerste hoorzitting stelde wij reeds dat gezien de gang van zaken in deze en (-) van XXXX dat deze onderhavige zaak bij de Rechter zou eindigen. Het corrupte commissielid mevr. mr.drs. E.A.M. Govers antwoordde in een zeldzaam moment van eerlijkheid tijdens de tweede hoorzitting in deze Top-(ambtelijke)-kringen daarop dat het wellicht niet noodzakelijk was de gang naar de Rechter ( en mogelijk het Europees hof van De Rechten van de mens), want er waren wel heel veel fouten gemaakt door het Schadefonds, c.q. Puriel en Westra c.s. in deze. Helaas hebben wij toch weer gelijk gekregen en gaat de 2de lijdensweg door in deze blijkens dit geding.En ‘fouten’ in dit verband is een understatement van haar zijde er zijn namelijk systematisch grove wan en misdaden gepleegd door het Schadefonds in vereniging met het OM-Amsterdam en politie jegens XXXXX en XXXX op grond van XXXXX. Zelf een poging onzerzijds tot een finale schikking in de mine d.d. 10 juli 2019 (bijgevoegd) na de door ons gelaakte beslissing d.d. 8 juli 2019 voorgaande aan dit geding is binnen een week afgewezen door de Voorzitter Goossens van de commissie’s. Kennelijk op eigen titel en zonder overleg met de overige commissieleden als een soort van kleine corrupte, maar zeer hoogopgeleide ‘VVD-dictatortje’ dus.

Hierbij tekent XXXX en de zijne beroep aan tegen de onrechtmatige en strafwaardige beslissing d.d. 8 juli 2019 op ons bezwaarschrift d.d.14 januari 2019 van het Schadefonds,c.q. de Commissie, c.q. de bezwaarschriftencommissie (de organen commissie en bezwaarschriftencommissie zijn de zelfde personen m.a.w. de slager keurt zijn eigen waar) en in hoofdzaak allemaal leden van de Gerechtelijke macht in beroepsmatige en structurele duistere vereniging (lees: ‘Ons kent ons Corruptie’, zie noten) met het voor een groot deel corrupte OM-Amsterdam en het Ministerie van Justitie, c.q. de altijd liegende en bedriegende VVD Minister(s) op grond van de hiervoor en hierna gestelde feiten en omstandigheden en tegen de onmenselijke( lijdensweg )en strafwaardige( o.a. ambtsdelicten, corruptie ) en onrechtmatige handels wijze waarop de beslissing  d.d. 8 juli 2019 in vereniging met een bepaald corrupte gedeelte van het OM-Amsterdam ( en mogelijk de corrupte ‘Bas van Hout-AIVD’) en een bepaald corrupte gedeelte van de Politie Amsterdam( Prod 2: Brief d.d. 4 augustus 2019 aan Hoofdcommissaris Paauw: Steve Brown eist opheldering van Amsterdamse Hoofdcommissaris Paauw wegens o.a. grove laster: Brown Beroepscrimineel(Video), zie; https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/04/steve-brown-eist-opheldering-van-amsterdamse-hoofdcommissaris-paauw-wegens-o-a-grove-laster-brown-beroepscrimineel/ .) tot stand is gekomen.
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten durft niet zijn ‘Doofpot-vingers’ te branden aan ‘AIVD-informant-Bas van Hout’& ‘Politie-informant Peter R. de Vries(Video).

Het meest schokkend hebben wij ervaren dat de eerste beslissing d.d. 30 november 2018 ( Prod 3) waar tegen wij ons bezwaarschrift d.d. 14 januari 2019 hebben ingediend was dat het Schadefonds zijn eerste beslisser in deze de corrupte en keihard liegende jurist mevr. F Puriel namens de commissie concludeerde dat de poging tot doodslag op XXXX met als gevolg blijvend invalide gepleegd door tenminste drie daders te weten de Kickbokser B. Van Tricht, Giezen en Schouten niet disproportioneel was.

Schadefonds en beslisser mevr. F. Puriel kwalificeren poging tot doodslag met als gevolg blijvend invalide als geen disproportioneel geweld.
Volgen het Schadefonds en jurist-beslisser mevr. F. Puriel geeft poging tot doodslag met blijvende invaliditeit met als gevolg volledig arbeid ‘s ongeschiktheid( afgekeurd door UWV, maar goed gekeurd door het Schadefonds) op grond van aannames uitsluitend gebaseerd op het door ons gelaakte dossier van OvJ. Boersma geen recht op een schade-uitkering en het is ook geen zware verwondingPuriel :
“op de uitkering kan volgens ons beleid alleen dan sprake zijn indien de gewelddadige reactie van de dader disproportioneel is én uw letsel zeer ernstig is. Het zijn dus zogenaamde cumulatieve vereisten. Aan deze voorwaarden wordt in uw geval niet voldaan”.

Wij hebben een klacht ingediend tegen Puriel o.a. omdat zij veelvuldig mondeling en schriftelijk had gelogen tegen ondergetekende net als haar corrupte kompanen in deze en ook liegende hoofd verbalisant mevr. Romijn van de politie, die gegrond is verklaard zonder enig gevolg voor Puriel en/of het Schadefonds en/of schadevergoeding voor ondergetekende en zijn familie voor dat voorgaande onrechtmatige in strijd met het AwB feit. Hoe laag kan een (on)-mens(übermensch ), c.q. corrupte ambtenaar zinken om te liegen tegen een vader van een slachtoffer  XXXX die bijna dood was geslagen met gevolg blijvend invalide.Daarnaast kwam de keuringsarts dhr. Michel Westra ( kwakzalver) in die eerste beslissing d.d. 30 november 2018 aanvankelijk tot categorie 4 en zonder nader uitleg zetten hij die om in categorie 1 in die zelfde eerste beslissing( zie de summiere en onmenselijke motivering van de opzettelijke liegende en  grove onzorgvuldig, onrechtmatige en strafwaardige handelende jurist mevr. F. Puriel inzake eerste beslissing d.d. 30 november 2018 tot geen schadevergoeding voor  XXXXXX en categorie 1).

Wij wijzen u er op dat  XXXXX alleen al een fictieve inkomstenderving lijdt van tussen de 300.000,- en 350.000,- euro (Zie Noot: CV  XXXXXX ) door het opgelopen hersenletsel.( en dat door één klap volgens het OM/politie, het  Schadefonds, de commissie, c.q  hun beslisser jurist mevr F. Puriel, keuringsarst Westra en hun eindverantwoordelijke namens de VVD Minster van Justitie Voorzitter & Raadsheer van het Hof te Arnhem Goossens).
Voorzitter en Raadsheer Goossens  van het Hof te Arnhem sneerde ons toe tijdens de tweede hoorzitting dat hij iedere avond met eer en geweten ( De VVD Ministers gezegde als zij weer eens moeten aftreden voor liegen en bedriegen ) nog in de spiegel kon kijken. Ma.w. wij dus niet. Je moet maar durven tegen een vader en moeder wiens zoon blijvend invalide is geslagen en de reeds vanaf d.d. 17 november 2019( dag van het groepsgeweld jegens  XXXXX en XXXX) bekende daders Kickbokser B. van Tricht, Schouten en Giezen geen dag in de cel hebben gezeten tot heden. Wij vragen ons oprecht af of de voorgaande genoemde ambtenaren met Goossens nog in de spiegel kunnen kijken en als dat het geval zou zijn, zijn ze nog geestelijke gestoorder en gevaarlijker dan wij dachten jegens het gewone volk, maar dat terzijde.
Die eerste onmenselijke ‘Übermensch-beslissing’ d.d. 30 november 2018 van Puriel (en Westra zijn medische kwalificatie) geen schadevergoeding en de drog en cirkel -motivering van 4 tot categorie 1 hebben wij ervaren als zware ( geestelijke ) mishandeling van het kaliber een nekschot van de zijde van Puriel en de  Nep en Fop ‘Justitie-keuringsarts Westra’ dat xxx vogelvrij en een Untermensch( ook wel de door de VVD Labbekakken genoemd) is en dat het straffeloos (bijna) dood en invalide slaan van XXXXXX  (en zijn broer XXXX straffeloos is mishandeld ) door een kennelijk aan de politie en/of justitie ( en/of AIVD) ‘bevriende’ dronken en stijf van de cocaïne staande  laffe  ‘Lynch-meute’ kickbokser Van Tricht, June Schouten en Tim Harry Giezen en NN ( zijn wellicht ook zwart betaalde politie en/of AIVD  informanten net als Bas van Hout en Peter R. de Vries en John van den Heuvel en Paul Vughts, enz, enz.. )van xxx moet kunnen en geen schadevergoeding.

Door die walgelijke Übermensch beslissing d.d. 30 november 2018 van Puriel en Westra verkeerde wij maanden lang  in een ( machteloze woedende en maar bovenal slapeloze nachten en geen lust om te eten, etc.) shock en heeft ernstig psychisch trauma bij ondergetekende en zijn familie veroorzaakt en misschien was dat ook wel de kwaadaardige opzet. Wij denken in ieder geval van wel, gezien de feiten en omstandigheden in deze. Alleen voor die onrechtmatige en strafwaardige ‘Übermensch-handels -wijze’ is het Schadefonds, c.q. de commissie, c.q. het Ministerie van Justitie, c.q. de altijd liegende (VVD)-Minister(s) vanJustitie schadeplichtig begroot op 15.000,-euro en 7.500,- euro  op grond van Onbehoorlijk Bestuur en onrechtmatige overheid daad en het schenden van het EVRM en het Wetboek van strafrecht en artikel 1 van de Grondwet jegens XXXXX  en de zijne (lees: de zijne als vader, moeder broers en zus.) En dat voorgaande allemaal straffeloos gepleegd is door corrupte en laffe juristen als mevr. F. Puriel en de corrupte en laffe ‘Justitie- Keuringsarts Westra’ en de corrupte en laffe Top ambtenaren van de Gerechtelijke macht en de eindverantwoordelijke in deze (VVD)-Minister van Justitie. (Op grond van artikel 8:88, eerste lid, onderdeel a, Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) is de bestuursrechter bevoegd een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die een belanghebbende lijdt als gevolg van een onrechtmatig besluit.)

Waarom heeft de politie ter plaatse Kickbokser B. van Tricht, Schouten en Giezen en NN niet direct gefouilleerd op wapens en geen alcohol en drugs test gedaan ter plaatsen en hun direct aangehouden en ingesloten comfort het Wetboek van Strafvordering, gezien het feit dat hun slachtoffer XXXXX waarneembaar bewusteloos op de grond lag en ieder moment kon sterven van die volgens het Schadefonds en OM/politie ‘ene klap’ met als gevolg zwaar hersenletsel, gebroken neus en enkel, gekneusde ribben en oor beschadiging en 72 uur kritiek in het AMC. Wij hebben nooit antwoord gekregen op die vraag (ook tijdens de tweede hoorzitting gevraagd aan Goossens) en ook niet op de vraag aan Goossens wat de  motivering was waarom de ‘Justitie- Kwakzalver Westra’ van categorie 4 naar categorie 1 ging in de eerste onrechtmatige en strafwaardige beslissing d.d. 30 november 2018 van jurist F. Puriel in strijd met het AwB en het EVRM. Kan een jurist zo oerdom zijn in dit geval Puriel dat zij tot een dergelijke beslissing komt?
Het antwoord is nee. Übermensch -Puriel haar onmenselijke, onrechtmatige en strafwaardige beslissing’ jegens xxx en de zijne is tot stand gekomen in duister overleg met corrupte hogerhand, te weten het OM-/Politie en de commissie en wie zal het zeggen met het Ministerie van Justitie c.q. de altijd liegende VVD Minister Dekker, dat begrijpt zelfs een klein kind en daar hoef je geen jurist voor te zijn.

Snakes in Suits: When Psychopaths Go to Work(zie: https://www.amazon.com/Snakes-Suits-When-Psychopaths-Work/dp/0061147893)

Werd en wordt XXXXX en  de zijne beschouwd als Untermenschen? ( lees: Volkse Beroeps-(Kruimel)-criminelen) en geen Snake in Suits ) waartoe meer F. Puriel, mevr. Catharina  Romijn, dhr.  Ronald Verhaal, Brigadier Sandra de Ruijter( AML19839) , Westra en Goossens, de Ovj’s  Boersma en Vliet behoren en/of zijn).

Wij zijn zelf tot de conclusie gekomen dat het antwoord op de vraag is dat vanaf categorie  4 t/6 ook uitbetaald wordt bij eigen schuld. Deze eerste onmenselijke (übermensch ), onrechtmatige en strafwaardige beslissing d.d. 30 november 2018 hebben wij ervaren als een keiharde mokerslag op ons onze hoofden en heeft onze familie een ernstig psychisch trauma opgeleverd en was het begin van onze tweede lijdensweg( de eerste lijdensweg was het feit dat xxx invalide is geslagen en de daders vrij mochten rond lopen van het OM en de politie tot heden ) in deze veroorzaakt door het Schadefonds, c.q. de corrupte jurist mevr. F. Puriel en de corrupte ‘Justitie-keuringsarts’ dhr. M. Westra  ( Westra heeft ook twee petten op) en corrupte en laffe voorzitter Goossens,c.q. de commissie, c.q. de altijd liegende VVD- Minister(s) van Justitie de eindverantwoordelijke in deze.

BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’(Video).

Leden van de Commissie beslissen kennelijk op grond van het topje van de ‘Goossens/ Puriel-OM/Politie-Dossier-IJsberg’ en /of het ‘Nazi-adagium’: “Wir haben es nicht gewußt” en dat willen wij graag zo houden en een zelf gecreëerde valse waarheid opzettelijk ten nadelen van XXXXX en XXXX door o.a. Goossesn en jurist mevr. F. Puriel en  ‘Justitie- keuringsarts Westra’( Zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/27/steve-brown-ontmaskert-schadefonds-geweldsmisdrijven-als-corrupte-beerput-in-dienst-van-vvd-ministers-van-klasse-justitie/(Video))en hun corrupte OM en politie contacten Romijn en Verhaal c.s.(Nederland fraudeland. Bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-topje-van-de-ijsberg/)

De door ons gelaakte beslissing d.d. 8 juni 2019 is genomen op grond van het Schadefonds c.q. commissie dossier dat opzettelijk incompleet is gehouden van de zijde van de commissie, hetgeen in strijd is met het AwB jo Artikel 6 EVRM net als bij de eerste hoorzitting, die toen om die reden op verzoek van ondergetekende gedaagd is. En bovendien een ambtsdelict en/of misdrijf is. Zo ontbreekt bijvoorbeeld analyse 1,2,3 (analyse 1,2,3 wordt niet eens genoemd door de commissie) en ons bezwaarschrift d.d.14 januari 2019 en het door ons ingevulde Schadefonds machtiging formulier m.b.t XXX ( en mail en/of brief aan Puriel terzake, bijgevoegd ) dat ondergetekende  XXXXXX als gevolmachtigde in deze van XXX optreedt en dat een eventuele schade-uitkering op grond van het feit dat  XXXXX door het hersenletsel handelingsonbekwaam is geslagen aan ondergetekende en zijn vrouw (gezamenlijke bankrekening)zou worden uitbetaald  (Prod4; incomplete schadefonds /commissie dossier in enveloppe).

Een  liegende ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen of wel.
Daarnaast is de door ons gelaakte beslissing d.d. 8 juli 2019  door de commissie gedaan op een opzettelijk incompleet dossier net als bij de eerste hoorzitting in deze. Bij de eerste hoorzitting ontbraken opzettelijk analyse 1,2,3 en al onze schriftelijke aanvullende informatie, hetgeen op zich al een onrechtmatige daad en onbehoorlijk bestuur is en in strijd met het AwB en ook een vorm van liegen, c.q. een incompleet en dus een vals beeld vormen van de feiten en omstandigheden van deze zaak (net als het door ons gelaakte OM-Politie dossier).
Nadat de door ons gelaakte beslissing d.d. 8 juli 2019  door de commissie op ons bezwaar was genomen hebben wij schriftelijk verzocht ons het Schadefonds dossier toe te zenden waarop de beslissing was genomen door de commissie en toen bleek dat o.a. analyse 1,2,3 ( Prod: 5 ) en ons bezwaarschift ( Prod 4) de hoofd bestanddelen van ons verweer in deze ontbraken net als bij de eerste Hoorzitting. ( zie Prod 2 : incompleet dossier commissie waarop de beslissing  is genomen)

Willekeur heet ‘solidariteit’ uitbetaling.
De liegende ezels stoten zich in deze zaak dus wel degelijke twee keer aan de zelfde steen en dat voor allemaal zeer hoog opgeleide en voor het merendeel top ambtenaren (rechters en OvJ) van de gerechtelijke macht. M.a.w. zijn het wel ezels? Wij zijn van mening van niet en onderhavige zaak bewijst dat wij helaas gelijk hebben in deze.
Deze’ fouten‘(  lees: corruptie, (Zie Noot)opzettelijke onrechtmatige daden, ambtsdelicten en  handelen in strijd met de feiten en de waarheid en het AwB en het Wetboek van strafrecht en het EVRM) zijn opzettelijk gemaakt niet door ezels , maar door zeer kwaadaardige, sluwe en listige, liegende, corrupte hoogopgeleide gerechtelijk macht lieden om o.a. tot de gewenste onrechtmatige en strafwaardige beslissing d.d. 8 juli 2019 te komen van een ‘solidariteit’ uitbetaling van  5000,- euro aan XXX. Indien ondergetekende geen bezwaarschrift had ingediend in deze had XXX geen ‘solidariteit’ uitbetaling gekregen van 5000,- euro en dus is dat willekeur. Slachtoffers die geen bezwaarschrift  kunnen indienen om welke reden dan ook ( murf geslagen door de dader(s) en daarna door het Schadefonds en/of OM/Politie Murf ‘geslagen’ en/of onopgeleid ter zake het juridisch gelieg) lopen de facto de ‘solidariteit’ uitkering mis blijkens deze zaak.
Wij verzoeken het Schadefonds, c.q. de commissie voor de aanvang van dit geding ons en de Rechtbank de criteria toe te zenden van een ‘solidariteit’ uitkering  en ons en de Rechtbank geanonimiseerde voorbeelden te zenden van andere solidariteit’s uitkeringen. Wij denken namelijk dat de ‘solidariteit’ uitkering tot aan deze zaak niet bestaat.

Charles de Montesquieu beschrijft in zijn boek:” Over de geest van de wetten (De L’Esprit des Lois)” als voorbeeld  hetgeen hiervoor en hierna gesteld een gewetenloze Rechter die als een soort dorp oudste of Kadi die al van te voren een vonnis in zijn hoofd heeft en dan tijdens de zitting naar zijn believen wat hele en of halve feiten en/of  omstandigheden verzameld om zijn van te voren vastgestelde vonnis( beslissing in deze) te in strijd met de waarheid motiveren. Daarnaast bestaat de figuur’ solidariteit’ betaling zo ver wij weten niet in de wet en regelgeving en dus in dit op zich al onrechtmatig en in strijd met het AwB en de wet en regelgeving in deze.

Opzettelijk veroorzaken 2de lijdensweg door het Schadefonds  jegens slachtoffer XXXXX en zijn familie die gelijk staat aan een zware (geestelijke) mishandeling.
De uitbetaling door het Schadefonds van de door ons betwiste hoogte van het bedrag 5000,- en door ons betwiste inhoudelijk motivering van het bedrag is gedaan op een onrechtmatige wijze die in strijd is met de gemaakte afspraken en derhalve ook in strijd met het AwB  en een onrechtmatige overheidsdaad (6:162 lid 1 van het Burgerlijk wetboek .) Zelfs de onrechtmatige en in strijd met het AwB wijze van uitbetaling heeft een lijdensweg voor XXX en zijn familie veroorzaakt. Was dat opzettelijk gedaan? Het zou ons niet verbazen in deze. (Zie: Steve Brown ontmaskert Schadefonds Geweldsmisdrijven als corrupte Beerput in dienst van (VVD) Ministers van Klasse Justitie(Video)https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/27/steve-brown-ontmaskert-schadefonds-geweldsmisdrijven-als-corrupte-beerput-in-dienst-van-vvd-ministers-van-klasse-justitie/)

Wij hebben het Schadefonds d.d. 1 augustus 2019 ook  aansprakelijk gesteld voor de opzettelijk veroorzaakte materiële en immateriële schade middels de onrechtmatige en in strijd met het AwB en gemaakte afspraken wijze van uitbetaling van 5000,- euro  in deze begroot op 7.500,- . ( Prod 6 : Brief: Schadefonds, inzake Kenmerk XXXX / Mw. T. de Paauw en brief  ondergetekende :d.d. 1 august 2019 ,Inzake aanvullende informatie m.b.t ons schrijven d.d. 29 juli 2019 m.b.t . klacht niet nakomen gemaakte afspraak en aansprakelijkheidstelling op grond van onrechtmatige overheidsdaad ( o.a. gevaarzetting, kelderluik arrest ) en schenden van het Awb en  brief  ondergetekende d.d. 29 juli 2019 Inzake, klacht niet nakomen gemaakte afspraak en aansprakelijkheidstelling op grond van onrechtmatige overheidsdaad ( o.a. gevaarzetting, kelderluik arrest ) en schenden van het Awb.)

Voor de tweede lijdensweg die ons opzettelijk is aangedaan in deze door het Schadefonds, c.q. de corrupte commissie en de corrupte Schadefonds medewerkers beslisser mevr. F. Puriel en keuringsarts dhr. M. Westra ( ‘Justitie-kwakzalver’) in duistere vereniging  met het corrupte gedeelte van het OM-Amsterdam( o.a. de anonieme OM-medewerker(s)) en de corrupte politiemedewerkers in hoofdzaak de verbalisanten dhr Verhaal en mevr. Romijn) in deze hebben wij ook het Schadefonds, c.q. de commissie  aansprakelijk gesteld d.d. voor 15.000,- euro materiële en immateriële schade  en  een aanbod gedaan tot een schikking in de minne, c.q. finale kwijting m.b.t de opzettelijk aangedane 2de lijdensweg in deze ( Prod 7: Brief d.d. 10 juli 2019 ondergetekende  Inzake, uw kenmerk xxxx, de beslissing op het bezwaar  XXXXXX /finale poging tot schikking in de minne met het Schadefonds.)

(Zie ook in dit verband Prod 8: Klacht d.d.  18 juli 2019  XXXXX ex artikel 12 Sv tegen het niet vervolgen van Kickbokser B. van Tricht en de kwalificering van het spotbesluit van XXXXX.)
Naast de al lopende klacht ex artikel 12 Sv van  XXXX gaat  XXXX binnen een week ook een klacht indienen ex artikel 12 SV  in onderhavige zaak tegen het OM-Amsterdam, c.q. OvJ Vliet vanwege het niet vervolgen van Kickbokser B. van Trich ( 1.85 meter lang) Schouten en Giezen(194 meter lang, zie pagina 269 OM/Politie-dossier) voor het mishandelen van  XXXX, toen die zijn broer  XXXXX  d.d. 17 november 2019 zijn leven aan het redden was. Één en ander wringt des te meer, want toen XXXXX al bewusteloos in een grote plas met bloed lag en hij gebogen naast hem zat en twee vrouwelijke  politiemedewerkers  naast hem stonden te gapen wilde de grootste van het lynch stel Giezen  XXXX en  XXXXX alsnog aanvallen, wat ook geen reden was voor de twee vrouwelijke politie medewerkers om Giezen ter plekke staande en aan te houden( Zie analyse 1,2,3 en het OM/Politie dossier).Waarom?  Dat wilde de Voorzitter van de Commissie Goossens en de betreffende OvJ’s  Boersma en Vliet en de betreffende Rechtbank blijkens de regie zitting ook niet weten!

Politie frustreert en bagatelliseert aangifte Brown tegen AIVD-Politie Informanten Bas van Hout & Peter R. de Vries(Video).

 

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven bestaat uit tien niet onafhankelijke door de (VVD)-Minister van Justitie en Veiligheid benoemde leden. Deze niet onafhankelijke commissie stelt het beleid voor de eenmalige uitkeringen van het Schadefonds vast met goedkeuring van de altijd liegende VVD Minister(s). De kennelijk voor het merendeel corrupte Juristen van het Schadefonds, c.q. de corrupte bijna altijd liegende  (VVD)-Minister(s) van Justitie nemen bij aanvragen namens de commissie de beslissing over een uitkering. Het liegen en bedriegen van de corrupte VVD Minister(s) van Justitie, zoals Opstelten, Van der Steur en Dekker en staatssecretaris Teeven ( zie: Noot)  is een feit van algemene bekendheid. Bepaalde corrupte VVD Ministers hebben zelf door hun infantiele Poetin ‘Helden-leugens’ Internationale ‘bekendheid’ (lees: beruchtheid ) verkregen zoals de gedwongen afgetreden Zijlstra, die inmiddels alweer aan een top baan is geholpen en de Premier van de regering  en de leider( Lees: Godfather)  van de VVD-misdaadgroep Rutte heeft zelfs onder het Volk de bijnaam Pinokkio( zie Noten VVD). Een normaal, fatsoenlijk, eerlijk mens zou zich doodschamen om te worden geassocieerd met dergelijke VVD-Ministers. Laat staan om voor ze te werken en door ze worden benoemd/aangesteld.

Tekent een slachtoffer bezwaar aan tegen deze beslissing, dan oordeelt de commissie zelf over het bezwaarschrift. M.a.w. de slager keurt zijn eigen waar. Helaas typisch Nederlandse geïnstitutionaliseerde en gedoogde  ‘Ons ken ons Rat in pak- corruptie’in de kringen van de Gevestigde Orde( Snake in Suits), of te wel de heersende klasse. ( Zie: https://www.law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory en zie: https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/2445-Straf-de-armen-9789064456480.html   en zie: https://www.amazon.com/Snakes-Suits-When-Psychopaths-Work/dp/0061147893) .

De ‘(VVD-Doofpot)-commissie’ komt maandelijks bijeen om bezwaren van slachtoffers te behandelen en als het slachtoffer de commissie (en de VVD Minister(s)) niet aanstaat zijn zij kansloos en verzanden in een soort van ‘Kafka-proces ‘die hun valse informatie o.a. halen/ krijgen bij de Media-maffia van John de Mol met  AIVD-informant-Bas van Hout’& ‘Politie-informant Peter R. de Vries. ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/01/commissie-van-toezicht-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-durft-niet-zijn-doofpot-vingers-te-branden-aan-aivd-informant-bas-van-hout-politie-informant-peter-r-de-vries/)

Geen Justitie deal voor ‘Royal-Elite -Pedo-Pimp& Blackmailer Epstein ,maar ‘Zelf-vermoord’ in de cel(Video).

(Het proces is de  Nederlands titel van Der Process (titel naar Kafka’s eigen spelling, Der Prozess in de huidige Duitse  spelling  spelling,In het ongewisse van waarvan hij eigenlijk wordt beschuldigd en ervan overtuigd niets te hebben misdaan, verweert Josef K. zich tegen het raadselachtige rechtssysteem, dat hij als brave burger voor een rechtsstaat houdt waarin het beginsel van de onschuldpresumptie in ere wordt gehouden. Tot zijn verbijstering ondervindt hij echter, dat alles wat hij inbrengt om zijn onschuld te bepleiten, op voor hem onnavolgbare wijze juist tegen hem wordt gebruikt. Hij belandt zo in een absurde wereld, waarin recht en rede lijken te wijken voor de macht  en logica  van een kille, en ondoorgrondelijke ons kent ons  corrupte bureaucratie  Het lijkt zelfs alsof hij in een droom of een  nachtmerrie is beland: hij wordt weliswaar “gearresteerd”, maar mag zijn dagelijkse werkzaamheden voortzetten; en de verhoren en zittingen van het tegen hem gevoerd proces vinden niet plaats in gerechtsgebouwen of paleizen van justitie, maar op zolderkamertjes, Dark-(Epstein-Pedo)- Rooms en vage achteraf-adresjes, en op zondagen. Langzaamaan doordringt ‘het proces’ alle facetten van zijn voortslepende leven als hoge bankemployé. Na verschillende vruchteloze pogingen om ook maar enigszins greep te krijgen op zijn proces (K. komt er zelfs nooit achter waarvan hij beschuldigd wordt), zwicht Josef K. Gedwee laat hij zich één dag voor zijn 31e verjaardag meevoeren naar een steengroeve waar het over hem geveld doodvonnis(Elite- Pedo-Pimp- &Blackmailer-Epstein-Zelfvermoord (Video), zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/11/geen-justitie-deal-voor-royal-elite-pedo-pimp-epstein-maar-zelf-vermoord-in-de-cel/ ) wordt voltrokken middels een dolksteek in zijn hart.

De leden van de commissie hebben allemaal twee Petten op en/of zelfs meerdere Petten op geheel in de corrupte geest van de ’VVD-misdaadgroe( Lees: Snake in Suits).  En daar doen al die geleerde titels niets van af (Noot) dat heeft de Nazi geschiedenis ons geleerd  De meeste hooggeleerde leden zijn hoge ambtenaren van de gerechtelijke macht en in die zin ook nauw betrokken bij het OM en/of de Gerechtelijke macht en wie vervuilt zijn eigen nest met kans op het einde van zijn carrière en/of promotie. Nou, er zijn maar weinig (geleerde) mensen die dat doen en die noemt men Mensch (means “a person of integrity and honor”. The opposite of a “mensch” is an “unmensch”, meaning an utterly unlikeable or unfriendly person).

Dhr. mr. L.C.P. Goossens
Voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
senior rechter/ vice-president rechtbank Arnhem
Nevenfuncties:
Docent strafrecht SSR Zutphen
Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam

Dhr. mr. F.J. Beerling
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Managing partner CaC Management (consultants organisatie ontwerp & ontwikkeling)

Mevr. mr. J.R. Dierx
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Adviseur en registermediator MfN
Nevenfuncties:
Docent herstelbemiddeling/mediation SSR en Caleidoscoop Leergangen & The Lime Tree
Lid van de redactie tijdschrift Conflicthantering
Lid van de redactie tijdschrift voor Herstelrecht
Bestuurder van De Mediation Coöperatie
Bestuurder van de Stichting ABC Zetje!

Dhr. mr. R.R. Knobbout
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Voorzitter commissie Slachtofferschap Mensenhandel
Functie:
Officier van Justitie Arrondissementsparket Den Haag
Nevenfuncties:
Lid Beleggingscommissie Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Lid Sectorgroepsbestuur Rijk

Dhr. prof. mr. S.D. Lindenbergh
Vice-voorzitter commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law
Nevenfuncties:
Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en in de Rechtbank ’s-Gravenhage en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Hoofddocent Grotius opleiding personenschade
Hoofddocent Specialisatie opleiding Bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven
Lid Raad van Advies Het Rekenbureau
Voorzitter Commissie Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie

Dhr. prof. dr. C.H.C.J. van Nijnatten
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Nevenfunctie:
Lid Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Mevr. prof. dr. M. Olff
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Hoofd van het Center for Psychological Trauma bij de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
Directeur Onderzoek, Arq Psychotrauma Expert Group, Diemen
Nevenfuncties:
Editor-In-Chief of European Journal of Psychotraumatology (EJPT)
Lid Raad van Advies van de Stichting MH17
Bestuurslid (ex officio) of the European Society of Traumatic Stress Studies (ESTSS)
Voorzitter Stichting voor Onderzoek naar Psychosociale Stress (SOPS)
Voorzitter Global Collaboration committee (ISTSS and affiliated Societies for Traumatic Stress Studies, working towards a global organization)
Lid ISTSS Global Meeting Committee
Lid ISTSS Treatment Guidelines Committee

Mevr. mr. A.I. van Strien
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Senior rechter rechtbank Rotterdam

Dhr. mr. O.P.G. Vos
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Bestuursrechter
Nevenfuncties:
Voorzitter van Geschillencommissie Reizen
Lid ledenraad NVVR
Lid commissie rechtspositie NVVR
Lid college van afgevaardigden Rechterlijke macht

Mevr. mr.drs. E.A.M. Govers
Lid commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven
Functie:
Directeur zorg bij de Parnassia Groep
(IPsy – Psy Q – Brijder)

Het Schadefonds is geen zelfstandig bestuursorgaan.

Het Schadefonds valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid (lees: de afgelopen decennia in hoofdzaak onder verantwoording van de VVD-(misdaadgroep) de partij die het meest in opspraak is met o.a. liegen, bedriegen, fraude, witwassen, huisjesmelkers (o.a. VVD Tweede kamerlid Haga en Prins Bernhard Jr ), liederlijk gedrag( Onno Hoes, Ed Nijpels),etc. ) ( Zie Noot). Het Ministerie financiert het Schadefonds en het Schadefonds en de commissie  leggen verantwoording af aan het Ministerie.( bron: https://www.schadefonds.nl/schadefonds/en bron:https://www.schadefonds.nl/veelgestelde-vragen/commissieleden-van-het-schadefonds/)

Wiens brood men eet diens woord men spreekt(  Men kiest partij voor degene van wie men afhankelijk is).
De leden van de commissie worden bij KB benoemt door de Minister van Justitie en daarmee is de afhankelijkheid en de loyaliteit naar de (VVD)-Minister c.q. het Ministerie van Justitie een gegeven en dat is een vorm van legale (Elite)- corruptie om o.a. de status quo te handhaven: De Rijken worden rijker en de arme worden armer in de Straf de armen maatschappij(zie: https://www.epo.be/nl/sociaal-politiek/2445-Straf-de-armen-9789064456480.html). Het belang van het Slachtoffer is dus secundair aan dat van het (VVD)-Ministerie van Justitie  in het algemeen en in bijzonder in de zaak XXX en zijn familie wat o.a. blijkt uit deze zaak.

Schadefonds en commissie schenden opzettelijk  hun doelstelling  in vereniging  met bepaalde corrupte politie en Justitie  in deze.
De doelstelling van het Schadefonds stelt o.a. dat zij  informatie inwinnen bij politie, justitie en  de behandelende artsen van het Slachtoffer. In deze zaak heeft het Schadefonds (net als de politie en het OM-Amsterdam) met niet  één van de behandelende (AMC) artsen/ Neuro–psychiaters en chirurgen en/of XXX zijn psycholoog en/of huisarts en/of keuring ’s arts  van het UWV contact gehad en/of gezocht en daarmee is het Schadefonds c.q. de commissie  opzettelijk zijn doelstelling niet nagekomen in deze, hetgeen in strijd is met het AwB en hun doelstelling en een onrechtmatige daad. Zelfs niet toen het Schadefonds en de commissie op het voorgaande feit herhaaldelijk schriftelijk en mondeling was gewezen in deze door ondergetekende. De corrupte politie verbalisanten Romijn en Verhaal en de corrupte zaaks OvJ’s Boersma en Vliet ( zie: o.a. Excuusbrief d.d. 2 juni 2018 van OvJ Boersma en de klacht d.d. 3 juni 2019 tegen OvJ.  Vliet, bijgevoegd ) schenden het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, hetgeen o.a. een ernstig ambtsdelict en een onrechtmatige overheidsdaad is. Het voorgaande is de commissie en de Voorzitter Goossens die n.b. o.a. ook nog vice Voorzitter van het Gerechtshof van Arnhem is zogenaamd niet opgevallen, hetgeen compleet ongeloofwaardig is voor een Raadsheer van het Hof en onwaardig en grove plichtsverzuim, hetgeen een misdrijf (opzettelijke nalatigheid) is wederom onrechtmatig.

Politie Verbalisanten  mevr. Romijn liegt tegen een vader XXXX  van een op dat moment stervend  kind  XXXX door  geweld en hoort thuis in de cel/en of een Tbs-inrichting.
(voorzitter Goossens kwalificeert dat als XXX is van mening dat de politie slordig onderzoek gedaan heeft zie beslissing d.d. 8 juni 2019) Maar ook Justitie en de politie die deze zaak opzettelijk niet naar behoren ‘onderzochten’ hebben nooit contact opgenomen met de behandelde artsen. Ondanks het feit dat tot twee maal toe telefonisch contact was geweest d.d. 17 november 2017 omstreeks 7 uur ‘s-morgens door  XXXXX, die toen met zijn vrouw vanaf ongeveer 5 ‘s-morgens in het AMC was en al daar door de behandelende neurologen team was verteld dat hun zoon de komende 72 uur ieder moment kon sterven door het hersentrauma met politiebureau van Lijnbaangracht Amsterdam en rond 8 uur met de hoofdverbalisant in deze mevr. Romijn rond 9 uur. XXX  heeft beide toen geïnformeerd dat XXXX kritiek lag in het AMC en ieder moment volgens de behandelde artsen kon overlijden en dus een wettelijke dwingende reden voor onmiddellijk arrestatie van de daders Tricht, Schouten en Giezen. De de facto walgelijke en psychopathische politieambtenaar mevr. Romijn loog nog tegen XXXX, toen hij vroeg of de daders al waren bekend waren en/of gearresteerd zijn, dat zij en de politie niet wisten wie de daders Tricht, Schouten en Giezen waren( (Zie politie OM dossier en zie analyse  1,2,3) van de poging tot doodslag op XXXX, hetgeen een keiharde en onmenselijke leugen was en dus aan ambtsdelict. Bovendien zijn de hoofdverbalisanten mevr. Romijn en dhr. Verhaal nog d.d. 17 en/of 18 november 2017 naar het AMC geweest ten einde de met bloed doordrenkte en gerukte/gescheurde kleren op te halen van  XXXXX  ( allemaal ontstaan door één klap volgens het Schadefonds, c.q. de commissie en de betreffende corrupte politie en het OM-Amsterdam) voor een volgens eigen zegge tegen. XXXX en zijn vrouw een DNA onderzoek, dat zij nooit hebben gedaan. Ook dat was dus een keiharde onmenselijke leugen van geestelijke gestoorde Romijn en Verhaal tegen de ouders van  XXXXX, die de bebloede kleren van   XXXX in de zak van het AMC aan Romijn persoonlijk  zinloos heeft overhandigd rond 19 november 2019.  En nadien persoonlijk de kleren( de moeder van  XXXX) op moesten halen bij een politiebureau in Noord en daar wat geestelijk gestoorde en onmenselijke ‘( übermensch)-citaten’ van  de extreem corrupte en geestelijke gestoorde, sadistische en laffe Verhaal kreeg te verwerken. Verhaal :“Het was  XXXXX allemaal zijn eigen schuld en we hebben zijn kleren niet onderzocht op DNA”, in de trant van lekker puh. ( Zie: bezwaarschrift en analyse 1,2,3).Daarnaast stellen Romijn en Verhaal en de zaaks OvJ ’s Bosman en Boersma dat zij niet wisten dat  XXXXX levensgevaarlijk gewond was geslagen d.d. 17 november 2017 door Van Tricht, Giezen en Schouten en NN  en o.a. een ernstig hersenletsel  had opgelopen, hetgeen op grond van het wetboek van strafvordering een dwingende reden is tot aanhouding ter plekke van alle betrokkenen en in verzekerde bewaring te stellen van  de daders ( waren toen al bekend) Tricht, Giezen en Schouten blijkens o.a. en XXXXX in kritieke toestand  is een grond voor aanhouding ter plaatse. Maar dat werd niet gedaan. Wat wel gedaan werd op  d.d. 17 november 2017 was de telefoon van de vader  XXXXX van  XXXXX  die op dat moment en de komende 72 uur kritiek lag in het AMC per direct onrechtmatig af te luisteren, die part nog deel had aan hetgeen heeft plaats gevonden in de nacht/ochtend d.d. 17 november 2019. Maar dat  XXXXX vanaf d.d. 17 november 2017 wel de hele familie (en vrienden) tot in het buitenland aan toe per telefoon  informeerde dat  XXXXX kritiek lag in het AMC bevind zich niet in het ‘politie- OM-Tap verslag . M.a.w. het feit dat  XXXX kritiek lag en  XXXXX ook verwondingen had opgelopen ( zie foto  XXXXX zijn gezicht in analyse 1,2,3) heeft het hele onderzoeksteam dus vanaf 17 november 2017 stiekem aangehoord (en vernietigd) kennelijk met de nodige zieke, psychisch gestoorde leedvermaak. En dat voorgaande was ook geen reden om per direct de daders Giezen, Schouten en Tricht en NN aan te aanhouden, maar wel een reden om het tap verslag van. XXXXXX buiten het fake ‘Politie-OM-onderzoek’ opzettelijk ten nadelen van  XXXXX en  XXXX en ten voordelen van Giezen, Schouten en Van Tricht te houden, hetgeen ook weer het zoveelste ambtsdelict is van de politie en het OM-Amsterdam belast met het ‘Fake-onderzoek’ ten nadelen van  XXXX en XXXX en ten voordelen van Van Tricht, Giezen en Schouten in deze. Übermenschen Verhaal en Romijn hebben in deze gehandeld als gestoorde, ‘ gewelddadige’ en leugenachtige beroepscriminelen en zouden per direct op staande voet moeten worden ontslagen net als de corrupte jurist beslisser Puriel, ‘Justitie – keuringsarts’( kwakzalver) Westra en de eindverantwoordelijke  in deze  namens de VVD Minister Voorzitter Goossens  en vervolgd door Justitie, maar dat terzijde.

Het liegen neemt Groteske  vormen aan zelfs voor  ‘übermenschen-OM-Politie en Schadefonds ambtenaren’ en hun eindverantwoordelijke de  altijd liegende VVD Snake in Suits Justitie Ministers.
En dan nog houdt de politie en het OM vol nooit d.d. 17 november 2017 en de daarop volgende dagen, weken en maanden te hebben geweten dat  XXXXX  72 uur kritiek lag in het AMC (zelfs tijdens de regiezitting stelde Ovj Vliet geen kennis te hebben van de medische toestand van  XXXXX ) na de poging tot doodslag door Van Tricht, Schouten en Giezen en NN en dat  XXXXX tijdens het redden van het leven van zijn broer XXXX ook is mishandelt ( Zie foto van jukbeen  XXXX in zijn gezicht in analyse 1,2,3).  M.a.w. zij liegen dat ze barsten, hetgeen een ambtsdelict is en een reden voor vervolging en/of ontslag op staande voet. Het feit dat  XXXX is mishandelt wordt hoegenaamd nergens in het door ons gelaakte ‘Politie-OM dossier’ vermeld en dat is ook een een vorm van liegen, c.q. het opzettelijk geven van een valse voorstelling van zaken, hetgeen in strijd is met het EVRM en het Wetboek van Strafrecht en de Politiewet en wederom een ambtsdelict  (zie analyse  1,2,3, en bijlage en aanvulden schriftelijk informatie ).
Wij hebben altijd gesteld dat zowel het OM/Politie onderzoek en het Schadefonds onderzoek stijf stond en staat met kwaadaardige onwaarheden jegens  XXXX en wat de vervolging van  XXXXX  betreft van vooringenomenheid en belangenverstrengeling en discriminatie( Lees: corruptie en ambtsdelicten ) jegens XXXX en  XXX  op grond van hun XXXX.

Ultieme bewijs dat de het Schadefonds en de Politie en OM vooringenomen zijn en zich schuldig maken aan belangenverstrengeling en discriminatie  jegens  XXXX en zijn familie( kinderen).
D.d. 1 august 2019 voorafgaande aan een strafzaak bij de Politierechter tegen XXXX kregen wij een pagina uit het onderhavige dossier voor het eerst onder ogen van de corrupte en laffe en oerdomme brigadier Sandra de Ruijter van zijn advocaat alwaar o.a. het volgende stond:

Dit onrechtmatige en strafwaardige smadelijk en lasterlijke citaat  van de corrupte en laffe en oerdomme brigadier Sandra de Ruijter aan het adres van XXXXX ( zie Prod 2) met nagenoeg een blanco strafblad verklaart alles in deze en is het ultieme bewijs van hetgeen wij altijd al hebben gesteld en aangetoond en bewezen in deze,namelijk dat het betreffende Politie-OM onderzoek uitsluitend gericht was om  XXXX en  XXXX te veroordelen. En  XXXX als slachtoffer van zwaar geweld-misdrijf te onthouden van zijn rechtens toekomende schadevergoeding van de Staat, c.q. het Schadefonds en de daders Van Tricht, Schouten en Giezen. En alles uit de corrupte kast is gehaald middels ambtsdelicten en opzettelijke, kwaadaardige, onwaarheden en schending van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van strafvordering en AwB en het EVRM en de Grondwet (Art 1)om de daders Kickbokser Van. Tricht, Schouten en Giezen van de poging tot doodslag op XXX te behandelen ( geen dag in de cel) als onschuldige slachtoffers en zo ook nog zo neer te zetten in het’ OM-Politie-Onderzoek’ als ware zij Alte Kameraden van de Politie en/of het OM zijn.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten durft niet zijn ‘Doofpot-vingers’ te branden aan ‘AIVD-informant-Bas van Hout’& ‘Politie-informant Peter R. de Vries(Video). ( zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/08/01/commissie-van-toezicht-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-durft-niet-zijn-doofpot-vingers-te-branden-aan-aivd-informant-bas-van-hout-politie-informant-peter-r-de-vries/)

BNNVARA een gesubsidieerd ‘Witwas –Merk’ met o.a. ‘BN-Hoer Pauw’ & ‘AIVD informant Bas van Hout’(Video).( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/19/bnnvara-een-gesubsidieerd-witwas-merk-met-o-a-bn-hoer-pauw-aivd-informant-bas-van-hout/)

XXXXX  heeft inmiddels opheldering geëist en een klacht ingediend tegen de politie( zie: Prod 2) in het algemeen  en tegen de brigadier Sandra de Ruijter in het bijzonder wegens het verspreiden van onrechtmatige en strafwaardig onwaarheden en het plegen van systematisch smaad en laster met o.a. als oogmerk  XXXX ten onrechte neer te zetten als een telg van een Beroepscrimineel S. Brown met nagenoeg een blanco strafblad( Het feit dat ing S.K.A. Brown nagenoeg een blanco strafblad heeft vermeld het betreffende OM/Politie Rechter dossier dan weer even niet).

Kennelijk worden de politie/justitie/AIVD systemen waar brigadier Sandra de Ruijter  (of haar oerdomme Pulp-Maffia Media TV en Pers  Hoofd en idem de hoofden van Verhaal en Romijn) zegt uit te citeren in haar lasterlijk proces-verbaal van bevinding gevoed met grove smadelijke en laster onwaarheden van de Media Maffia van ‘Maffiaboss-John de Mol’  en de Staats-NPO jegens S.K.A  met als bronnen de zwart betaalde  ‘AIVD–Judas-Miljonair -Informant- Hoerenjong-Bruine Rat -Bas van Hout’  in duistere vereniging  met de zelf verklaarde Politie-informant ‘Junkie- Peter R. de Vries en Draaideur- Crimineel -(Winkeldief)- ‘Junkie en Alcoholist-Ron Ostrowski ’ en in duistere vereniging met de “Talking Heads” van de  corrupte en laffe Gevestigde Orde Pers, c.q. de Persgroep en in duistere verenging  met de VARA/BBN ‘Subsidie- Miljonair Jeroen Pauw’ en de Staats-NOS-NPO (zie aangifte d.d. 19 juni 2019 ter zake bij de politie en zie   klacht d.d. d.d.15 juli 2019 Commissie van Toezicht  op de inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/15/steve-brown-eist-2-miljoen-van-de-aivd-informant-van-hout-op-grond-van-o-a-uitlokking-van-moord/)

AIVD- Miljonair-Informant-Bas van Hout’ & De Vries & Volkskrant bewijzen hoe corrupt de Misdaadjournalistiek en hun bazen de AIVD &Justitie & Politie zijn(Video).(Zie:https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/09/aivd-miljonair-informant-bas-van-hout-de-vries-volkskrant-bewijzen-hoe-corrupt-de-misdaadjournalistiek-en-hun-bazen-de-aivd-justitie-politie-is/)
De ‘smaad en laster Politie'(en AIVD& Justitie) maakt zich systematisch schuldig aan grove smaad en laster jegens XXXX en zijn kinderen en heeft  XXXX volgens brigadier Sandra de Ruijter neergezet in diverse (Politie en AIVD) systemen als beroepscrimineel, terwijl hij nagenoeg een blanco strafblad heeft. Het enige waarvoor Brown ooit is veroordeeld is voor het ‘mishandelen‘ van de door de politie en justitie zwart betaalde ‘Informant-Peter R. de Vries’ ( 500,- euro boete) die  samen met AIVD& Justitie& politie-informant -Van Hout al decennia ‘s lang S.K.A. Brown onrechtmatig en strafwaardig aan de schandpaal genageld ( zie Arrest Brown tegen Peter R de Vries( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=26638 ) en zie kortgeding Brown tegen Van Hout http://demaffiajournalist.blogspot.com/2012/01/uitspraak-vonnis-steven-brown-tegen-bas.html).

En is S.K.A. Brown nadien bijna straffeloos gewurgd door een ‘AIVD & Justitie & Politie-team Peter R. de Vries en Bas van Hout Hout( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/?p=26638.)  S.K.A Brown heeft toen ter zake aangifte gedaan, maar die is uiteraard weer in de ‘AIVD & Justitie- Doofpot’ verdwenen.

S.K.A Brown heeft nog geen dag in de cel gezeten sinds de zaak van de vermoorde T. Hijzelendoorn en Maffia Boss Klaas Bruinsma, waarvoor de corrupte en laffe ‘Junkie-en Hoerenloper- Peter R. de Vries’  hand en spandiensten voor verleende( net als bij Willem Holleeder, zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/04/23/voor-de-burger-is-het-strafbaar-voor-peter-r-de-vries-niet-waarom-niet/(Video) )in zijn dubbelrol als politie en of AIVD- Informant door de veroordeelde ‘Serie- Huurmoordenaar’ en ex politieman Martin Hoogland met als Pr-man de ‘AIVD- informant Bas van Hout’( lees: de besteller  Steve Brown ,Drugsbaron in Spijkerbroek  en “Killing Fields of Amsterdam”) medio 1991/92. Voor de periode van drie maanden dat Brown toen ten onrechte gedetineerd  was geweest in alle beperkingen heeft hij 80.000,- gld schadevergoeding en advocaten kosten ontvangen van het OM( lees: “Steve Brown; Drugsbaron in spijkbroek”). En is S.K.A. Brown niet vervolgd omdat hij compleet onschuldig was.
Ing S.K.A. Brown heeft 15 jaar lang als sociaal-cultureel-werker en maatschappelijk werker en streetcornerwerker en coördinator van stichting The Happy Family  betaald door het Rijk en de Gemeente Amsterdam. S.K.A. Brown heeft de diploma’s MBO KW, HBO-MW en de IVABO en Propedeuse recht aan de UVA.

Brown is de beste betaalde presentator geweest van Veronica ( 15.000,- gld per aflevering) in die tijd met het toen best bekeken Tv-programma “Zware Jongens” en de beste betaalde misdaadjournalist ( 5000-,gld per artikel) en columnist ( 1000,-gld per column ) geweest in die tijd bij Panorama en in één jaar zijn propedeuse rechten gehaald aan de UvA en  zeven boeken gepubliceerd en is 16 jaar lang de hoofdredacteur van Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en drie jaar lang de Underground  Presentator van het best bekeken en het spraakmakendste en maatschappij kritische en Straat-satirische  Tv Programma van Amsterdam “De Stem van de Straat “bij Salto Amsterdam. ( zie: https://www.salto.nl/?s=&s=Stem+van+de+Straat die vreemd genoeg of juist niet nooit subsidie heeft verkregen ( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/28/corrupte-landsadvocaat-miss-bontje-ontmaskert-haar-client-het-stimuleringfonds-voor-de-journalistiek-als-misdaadbende-met-o-a-8-geheime-deskundige-en-als-getuigen-a-decharge/)

 

En is S.K.A. Brown de leider geweest van de politieke partij De Stem van de Straat. En toen door Het Parool vier dagen voordat er gestemd werd in de Gemeenteverkiezingen Amsterdam onrechtmatig en strafwaardig werd neergezet door de corrupte bejaarde en wellicht reeds seniele Talking Head John Jansen van Galen als Drugscrimineel die alleen maar uit was op geld alsof  Brown een ‘(VVD)-  Snake in Suits’ is . (zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/07/23/steve-brown-eist-ook-30-000-euro-van-rat-in-pak-ceo-erik-roddenhof-van-persgroep-talking-heads/ (Video))

Arthur Docters van Leeuwen van de AIVD wilde Brown het land uitzetten voor zijn ‘AIVD-Informant-Bas van Hout’(Video).
( zie: https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2019/06/10/arthur-docters-van-leeuwen-van-de-aivd-wilde-brown-het-land-uitzetten-voor-zijn-aivd-informant-bas-van-hout/)

XXX en zijn familie kansloos en rechteloos en Vogelvrij voor de Brandstapel.

Bagger-John de Mol’ gaat de strijdt aan met Facebook & Google kopt De Volkskrant met ‘Hoer-Menno’ op de Voorpagina en is wanhopig op zoek naar domme Investeerder(Video).

Maar het voorgaande staat niet het in smadelijk en lasterlijke systemen van de politie ( en Justitie & AIVD? )  inzake S.K.A. Brown ( en zijn  XXXXX ) en dat is de facto dus een ook ambtsdelict en een vorm van Vogelvrij verklaren net als bijv. de Heksen in de middeleeuwen( zie bezwaarschrift d.d. 2 januari 2019 ). De ‘Pulp-Media-AIVD &Justitie & Politie – Maffia-Riool-Lynch-absurditeit’ van o.a. de ‘Media Maffia Boss -Bagger Psychopaat -John de Mol’  en onrechtmatigheid  en strafwaardigheid van de kwalificatie  Steve Brown is beroepscrimineel (en volgens de AIVD van Bas van Hout Staatsgevaarlijk) blijkt alleen uit het feit dat ik in mijn hele leven nog nooit ben veroordeeld, behoudens de ‘mishandeling’ van de zelfverklaarde zwart betaalde Politie informant Junkie en Hoerenloper Peter R .de Vries. M.a.w. indien de brigadier Sandra de Ruijter en de politie en/of AIVD en/of systemen gelijk hebben en ondergetekende een beroepscrimineel en Staatsgevaarlijk zou zijn, dan is ondergetekende de facto meer dan geniaal en de politie en justitie en de AIVD niet alleen corrupt tot op het bot, maar ook extreem dom in ondergetekende zijn geval. Nou, dat extreem dom en corrupt klopt wel anders neem je niet een psychopaat als de altijd liegende ‘Judas- AIVD-informant- Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout’  en de door en door corrupte altijd liegende liederlijke Junkie Peter R. de Vries als informanten in dienst.

Hoe het ook zij,  XXXXX , zijn XXXX en XXXX betalen daarvoor al decennia lang de rekening.

(-)

XXXX  ( en zijn familie) tekenen bezwaar aan tegen de beslissing d.d. 8 juli 2019  van het Schadefonds en de  bezwaarschriftencommissie en de (VVD(- Minister van Justitie en verzoeken dit geschil/ beroep middels een voorlopige voorziening te behandelen. De reden voor het verzoek tot een voorlopige voorziening ( spoed procedure) is dat deze door het Schadefonds opzettelijke veroorzaakte onrechtmatige en strafwaardige tweede lijdensweg nu bijna 2 jaar duurt. En wij zo snel als mogelijk deze nachtmerrie zaak willen afsluiten, zodat wij ons er niet meer nadrukkelijk in moeten verdiepen en/of met de wan en misdadige gedragingen van de corrupte en onmenselijke ‘Übermensch –ambtenaren’ van het Schadefonds ( en het OM/Politie) in deze worden geconfereerd, want dat is extreem belastend  en stressvol voor het slachtoffer XXXXX, maar met name voor ondergetekende en zijn familie. Wij hebben de opzettelijke  kwaadaardige, onmenselijke  en onrechtmatige en strafwaardige handelswijzen en in strijdt met het AwB en het EVRM, het Wetboek van strafrecht  en de Grondwet artikel 1  van het Schadefonds en de commissie in vereniging  met het OM-Amsterdam en de Politie ervaren als een regelrechte zware (geestelijke) mishandeling, die niet onderdoet voor een zware fysieke mishandeling. Ook daar is het Schadefonds, c.q. de commissie, c.q.de altijd liegende  (VVD)-Minister van Justitie Dekker schadeplichtig voor in deze door ons begroot op 15.000- euro ( zie onze ingebrachte stukken en bewijzen in deze) en €7.500,- (de onrechtmatige uitbetaling van €5000, – aan  XXXXX i.p.v. zoals afgesproken aan ondergetekende en zijn vrouw).

Wij verzoeken u naast de rechtens toekomende categorie  5 en/of 6  schade uitkering zonder korting m.b.t. XXXXX ook deze hiervoor genoemde vordering van 22.500,-  euro toe te wijzen in deze en een nader diepgaand onderzoek te gelasten door Justitie en /of de politie naar de ‘ons ken ons Rat in pak-corruptie’ binnen het Schadefonds.

Resume
De betreffende aanvraag van  XXXX voor een schade-uitkering was en is een opzettelijke veroorzaakte 2de lijdensweg voor hem en de zijne die stijf stond van de opzettelijke en kwaadaardige onwaarheden en  onrechtmatigheden en zelfs strafwaardige wan en misdadige gedragingen van de liegende en bedriegende corrupte ambtenaren van het Schadefonds( en het OM/Politie) in deze, te weten o.a. mevr. F. Puriel, de ‘Justitie- Keuringsarts- Kwakzalver – Westra’ en hun eindverantwoordelijke van het Schadefonds in deze Goossens namens  de Minister van Justitie Dekkers en hun anonieme contacten bij het OM-Amsterdam en de politie met name dhr. Verhaal en mevr.  Romijn, etc. etc., die een Volkse beroepscrimineel niet zouden misstaan.

Wij hebben daar tijdens de procedure een aantal klachten ingediend en één daar van was tegen de beslisser mevr.  F. Puriel  en die is gegrond verklaard. Ook hebben wij nu een klacht ingediend (bijgevoegd) tegen de onrechtmatige  wijze waarop het Schadefonds  c.q. de commissie, c.q. de bezwaarschriften commissie ( zelfde organen) de door ons betwiste uitbetaling van 5000,- euro heeft gedaan.

Wij hebben na de door gelaakte beslissing  d.d. 8 juli 2019 een finale poging gedaan d.d. 10 juli 2019 ( bijgevoegd) om een gerechtelijke kortgeding Beroeps procedure te vermijden in deze en de lijdensweg van onze familie in deze te beëindigen, maar die is binnen een week afgewezen door voorzitter Goossens.

Wij  tekenen beroep aan tegen de beslissing d.d. 8 juli 2019 o.a. op grond van het feit dat de commissie onze vordering in deze van 7500,- en 15000,- euro afwijst en in hoofdzaak tegen de inhoudelijke beslissing om een uitbetaling van categorie 4 te doen met een 50 procent inhouding vanwege eigen schuld van de zijde van XXX, die volledig gebaseerd is op het door ons zeer gemotiveerd betwiste OM/Politie-Amsterdam dossier.( zie analyse  1,2,3 en bijlagen). Daarnaast loopt er een artikel 12 SV procedure tegen het niet vervolgen van de kickbokser B. Van Tricht en de kwalificatie van het sepot besluit inzake  XXXXX van het OM-Amsterdam, c.q. de OvJ ‘s Boersma en Vliet en een  klacht d.d. 2 juni 2019  tegen de tweede en huidige OvJ Vliet waarop de onrechtmatige en strafwaardig beslissing d.d. 8 juli 2019 van de commissie op is gebaseerd.

Wij verzoeken de  getuigen te mogen horen in deze:

Brigadier Sandra de Ruijter

De anonieme OM-ambtenaren die de contactpersonen waren ( en zijn)  van Puriel , Goossens en het Schadefonds

Jurist beslisser mevr  F. Puriel.

Justitie keuringsarts dhr. M. Westra

Voorzitter Goossens

de  Politie verbalisanten Verhaal en mevr. Romijn

Lid commissie  Besuurrechter Dhr. mr. O.P.G. Vos

De zaak-Ovj Boersma zodat wij hem o.a. kunnen vragen waarom hij van de zaak was afgehaald( zie excuusbrief d.d. 2 juni 2019)

De de daders kickbokser Van Tricht, Giesen en Schouten zodat wij hun o.a. kunnen vragen met welke corrupte  politiemedewerkers van Politie Maarssen( lijden nu allemaal aan collectief geheugenverlies) zij d.d. 17 november 2017  hadden gesproken voor advies. Wat er was besproken. En welke politie en /of OM ambtenaren Amsterdam hun naar het politiebureau Maarssen zonder geheugen hadden gestuurd d.d 17 november 2017 ( zie excuusbrief d.d. 2 juni 2019 Ovj. Boersma).

Conclusie:
Artikel 160 jo 162 Wetboek van Strafvordering :Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren ). M.a.w. het Schadefonds en/of de commissie ( en het OM-Amsterdam en de respectievelijke politie rechter, c.q. rechtbanken de zaak 13-201 XXXXX en 13-102 XXXXX  XXXX en XXXX ) was en is wettelijk verplicht  aangifte te doen van de gepleegde misdrijven door o.a. Puriel, de keuringsarts Westra, brigadier Sandra de Ruijter, verbalisanten Verhaal en Romijn  en hun anomie OM Amsterdam en politie contacten van het Schadefonds en/of de commissie in deze. Het Schadefonds en het bepaalde gedeelte van het OM en politie waarmee zij gezamenlijk tot de door ons betwiste beslissing d.d. 8 juli 2019 zijn gekomen, zijn o.a. een schending van het AwB en artikel 6 EVRM en Artikelen 47: Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht. Artikel 48: Vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging. Artikel 49: Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen. (Fruits of the poisonous tree bij onherstelbaar vormverzuim. Van ‘fruits of the poisonous tree’ wordt gesproken wanneer de onrechtmatigheid zich uitstrekt als er een (lange) keten van onderzoekshandelingen is na de als onrechtmatig aan te duiden schakel.

Tot Slot:
Op grond van de wet (artikel 233 Rv) verzoeken wij de Rechter eerbiedig het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, zodat deze onrechtmatige en strafwaardige lijdensweg opzettelijk veroorzaakt door het corrupte gedeelte  van het Schadefonds, c.q. de commissie in duistere anonieme vereniging met bepaalde corrupte gedeelte van het OM-Politie -Amsterdam  in deze voor het slachtoffer XXXX van een poging tot doodslag  met als gevolg blijvende invalide( categorie 5 tot 6)  gepleegd door meerdere kennelijk ‘bevriende’  personen van het OM en/of de politie-Amsterdam/Maarssen, te weten Kickbokser B. Van Tricht, Giezen en Schouten  en zijn familie na bijna twee jaar ten einde komt.

Wij verzoeken wij onze vordering tot schadevergoeding €7.500,- en €15.000,- toe te wijzen in deze, alsmede onze eis dat  XXX zijn rechtens toekomende materiële en immateriële schade uitkering toegewezen krijgt conform categorie 5 tot 6 zonder een ten onrechte 50% korting op grond van Fruits of the poisonous tree en ambtsdelicten van de zijde van o.a. de liegende  Puriel, Westra en de liegende commissie en de liegende politie hoofd verbalisanten   Romijn en Verhaal, de liegende eindverantwoordelijk OvJ’s Boersma en Vliet en de liegende anonieme OM-Politie- medewerker( die mailde aan Puriel dat zij het OM-Dossier moest anonimiseren zodat ondergetekende en zijn familie  met het oog op een komende gerechtelijke procedure, terwijl wij vanaf het begin het dossier niet geanonimiseerd in bezit hadden en dat was Puriel in gefluisterd door het OM/politie  dat XXX  Van Tricht met een fles op zijn hoofd had geslagen, etc. , pure kwaadaardige verzinsel).

Wij wijzen in dit verband tot slot op het feit dat d.d. 10 august 2019  XXXX een open MRC-Scan heeft ondergaan bij AZU/UMC op verzoek van het Altrecht Instituut omdat zijn hersenletsel nog steeds niet in volle omvang is vastgesteld, hetgeen het zoveelste bewijs in deze is dat de keuringsarts Westra een regelrechte kwakzalver is in het gunstigste geval, maar eerder een kwaadaardige en tot op het bot corrupte (VVD)- Justitie – medewerker is met twee Petten op, die opzettelijk duister gehandeld heeft in deze om tot Strafwaardige en onrechtmatig te concluderen tot categorie 1, hetgeen ook een ambtsdelict is waarvoor het Schadefonds en de commissie met voorzitter en raadsheer Goossens  namens de VVD Minister van Justitie Dekker de volle eindverantwoording draagt.

Daarnaast verzoeken wij de Rechter de wederpartij te veroordelen in alle gerechtelijke kosten in deze, die zij dan natuurlijk niet zelf hoeven te betalen zoals wij wel moeten, maar dat voldoen met subsidiegelden (gemeenschapsgeld) van het Volk.

Hoogachtend,

XXXX

(bekend bij de redactie)

Opmerking: Wij hebben ons verzoek tot voorlopige voorziening dat wij deels geanonimiseerd hebben gepubliceerd op Volksnieuws uit Amsterdam-Noir tevens aan de wederpartij en alle betrokken ambtenaren en daders ( middels de Rechtbank en OM) voorgelegd in het kader van hoor en wederhoor en met het oog op de komende publicatie van het Zwart-Boek en docu ter zake.

cc: Politierechter zaaks nummer XXXXX
cc: Rechtbank Amsterdam afdeling strafkamer zaaks Nummer XXXXX
cc: Commissie Tweede Kamer Justitie
cc: Commissie klachten politie Amsterdam , t.a.v. van de Voorzitter.
cc: Gerechtshof  Amsterdam, afdeling Klaagschrift  ex Artikel 12 SV.- XXXX kenmerk:XXXX
cc:Schadefonds, inzake kenmerk XXXX Mw. T. de Paauw

Prod 1: beslissing d.d. 8 juli 2019

Prod 2: Brief d.d. 4 augustus 2019 aan Hoofdcommissaris Paauw: 

Prod 3: beslissing d.d. 30 november 2018

Prod 4: incomplete schadefonds /commissie dossier in enveloppe

Prod 5: analyse 1,2,3

Prod 6: brief: Schadefonds, inzake Kenmerk XXXXX Mw. T. de Paauw

Prod 7: brief d.d. 10 juli 2019 ondergetekende  Inzake, uw kenmerk XXXXX

Prod 8:klacht d.d.  18 juli 2019  XXXX ex artikel 12 Sv tegen het niet vervolgen van Kickbokser B. van Tricht en de kwalificering van het spotbesluit van XXXX

Noot: Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Baksjisj is een term die veel in Indiaen het Midden-Oosten wordt gebruikt en Ratten in pak is een trem die veel gebuikt wordt in Nederland.

Men kan op verschillende wijzen onderscheid maken tussen verschillende soorten corruptie:

  • Naar hoedanigheid van de omgekochte of corrupt handelende persoon; men kan enerzijds een onderscheid maken tussen publieke en private corruptie, al naargelang de omgekochte persoon een positie bij de overheid of bij een onderneming
  • Anderzijds is er het onderscheid tussenactieve en passieve  Passief is de aangestelde die zich laat betalen om zijn macht of bevoegdheid foutief aan te wenden, actief is de burger of de klant die de steekpenning betaalt.Dat is nog niet hetzelfde als degene die het initiatief neemt: de steekpenning kan gevraagd, geëist of zelfs afgeperst worden door de functionaris, maar het initiatief kan ook van de burger komen en stilzwijgend aangenomen worden.
  • Naar omvang; men kankleine en grote corruptie onderscheiden. Kleine corruptie omvat kleine vaak voorkomende misstappen. Grote corruptie omvat grote schandalen waarbij belangrijke personen of ondernemingen betrokken zijn.
  • Naar frequentie.Incidentele corruptie omvat eenmalige misstappen, bij endemische corruptie komt het zo vaak voor dat het als het ware in het systeem is ‘ingebakken’. Wanneer een land endemisch corrupt is, is het vrijwel niet mogelijk iets te bereiken zonder toe te geven aan corruptie. Landen waar dit het geval is scoren zeer laag op de Transparency International corruptie-index.

Noot:
In 1924 ondertekenden twee Nobelprijswinnaars, de fysici Philipp Lenard en Johannes Stark, een steunbetuiging aan Hitler die ‘met zijn strijdkameraden ons voorkomt als een geschenk Gods uit een tijd die lang voorbij is en waarin rassen nog puurder waren, de mensen groter en hun geest minder misleid’. Daarmee nam de enthousiaste participatie van wetenschappers aan de raciale politiek van de nazi’s een aanvang en werd de door velen gekoesterde illusie van een waardevrije wetenschap wreed verstoord. Negen jaar later, kort na de machtsovername in 1933, zwoeren 700 professoren trouw aan Hitler. Eugenetica: een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de wetenschap. In 1924 ondertekenden zelfs twee Nobelprijswinnaars, de fysici Philipp Lenard (links) en Johannes Stark (rechts), een steunbetuiging aan Hitler die ‘met zijn strijdkameraden ons voorkomt als een geschenk Gods uit een tijd die lang voorbij is en waarin rassen nog puurder waren, de mensen groter en hun geest minder misleid’.Hoe was het mogelijk dat gerespecteerde Duitse academici – Joseph Mengele had bijvoorbeeld internationale erkenning verworven door zijn onderzoek naar de oorzaken van gespleten verhemelten en hazenlippen – een faustiaans pact met het nazi-regime sloten en zich dienstbaar maakten aan het nazi-ideaal: het kweken van een superieur meesterras? (Bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/pleidooien-voor-moord/)

Noot: Ratten in pak  recent in opspraak van de VVD-Misdaadgroep
Stef Blok (Minister van Buitenlandse Zaken)
Reden: Controversiële uitspraken over integratie en de multiculturele samenleving – 18 juli 2018
Vonnis: Blok weet na een lang debat een motie van wantrouwen te overleven en mag blijven – 5 september 2018
Marcel Houtzager (Hoogheemraad)
Reden: Verspilling belastinggeld (€50.000,-) voor afscheid collega – 19 maart 2018
Status: Hij zou voor royement voorgedragen maar over de status hiervan is niets bekend.
Wybren van Haga (Kamerlid)
Reden: Discutabele reputatie als woningverhuurder. – 11 februari 2018
Status: De integriteitscommissie van de VVD oordeelde dat Van Haga ‘geen overtredingen’ heeft gemaakt (terwijl hij die wel zelf toegaf na onderzoek van Het Parool). – 14 april 2018
Update: Van Haga geeft opnieuw toe op de hoogte te zijn van het overtreden van de wet op geluidsopnames van #BOOS – 9 augustus 2018
Tijdlijn opstappers ,zie: https://isereenvvderopgestapt.nl

Noot:VVD partij met meeste en de ernstigsteintegriteitsaffaires}
De VVD blijft de partij met de meeste en de ernstigste integriteitsaffaires, zo blijkt uit de zesde Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Ook de PVV en lokale partijen hadden weer veel affaires. Wangedrag in de vrije tijd, zoals dronkenschap, fraude en foute tweets, blijft het grootste struikelblok in de Nederlandse politiek.(-De VVD komt al zes jaar op rij, sinds de start van de PI-index, als ‘winnaar’ uit de bus met de meeste affaires. Ook in 2018 veroorzaakte de partij, met een totaal van twaalf, weer de meeste én de ernstigste schandalen. De partij verloor minister Halbe Zijlstra na een leugen, Kamerlid Han ten Broeke wegens ‘een ongelijkwaardige relatie’ en de burgemeesters Stefan Huisman en Fons Hertog wegens wangedrag. Daarnaast ging een aantal VVD-raadsleden en wethouders de mist in.

(-)

1. Wangedrag in de vrije tijd: drank, drugs en fraudeVan alle soorten integriteitsschendingen – zoals corruptie, misbruik van informatie en fraude – vormt wangedrag in de vrije tijd al sinds het begin van de PI-index de grootste categorie, met dit jaar 23 affaires. Dat is in zekere zin geruststellend: als Nederlandse politici ethische grenzen overschrijden doen ze dat dus vaak niet als politicus in functie binnen het openbaar bestuur, maar als privépersoon. Vaak gaat het om omstreden tweets (zie ook: Verbale uitglijders), seksueel wangedrag of om drankgebruik. Zo moest Gé Wagemakers aftreden als VVD-wethouder in Oss vanwege zijn ‘bourgondische levensstijl’, hoewel hij zelf tegen Omroep Brabant volhield dat hij niet te veel dronk.Soms komt er ook strafrecht bij kijken. Erwin Duursma, raadslid voor D66 in Tietjerksteradeel, werd in november gearresteerd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. Na zijn vrijlating vertelde hij tegen de Leeuwarder Courant dat hij bevriend is met Hells Angels, maar dat hij onschuldig is.

(-)3.BelangenverstrengelingDat de Eerste en Tweede Kamer geen gedragsregels voor zichzelf hebben opgesteld, levert geregeld problemen op. Niet alleen bij ontvangen geschenken (zie het appartement van Alexander Pechtold) maar ook bij nevenfuncties. In 2015 al moest Loek Hermans (VVD) aftreden wegens zijn rol in het faillissement van Meavita. Afgelopen jaar kwam partijgenoot Anne-Wil Duthler (VVD) in opspraak omdat haar eigen adviesbureau had geadviseerd over wetgeving waar ze zelf als Eerste Kamerlid over had meegestemd. Op de lijst van nevenfuncties (die er pas kwam na Europese druk) had Duthler dit tegenstrijdige belang niet gemeld. Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren moest een nevenfunctie opgeven bij een bedrijf dat techniek ontwikkelt om telefoongebruik in het verkeer te blokkeren; een onderwerp dat ze ook als Kamerlid in portefeuille heeft. Een andere vorm van belangenverstrengeling deed zich voor bij Marleen Barth (PvdA). Zij moest opstappen als senator omdat ze probeerde af te dingen op de huur van de burgemeesterswoning van haar man, Jan Hoekema.

(-)5. De voortdurende problemen bij de VVDDe VVD heeft al sinds de eerste PII, in 2013, ieder jaar de meeste affaires. Het jaar 2018 was met twaalf affaires geen uitzondering. Daarbij waren het ook zware zaken, die vaak uitgebreid in het nieuws kwamen. De VVD verloor een minister na liegen (Halbe Zijlstra), twee burgemeesters door wangedrag (Fons Hertog wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’ tegenover ambtenaren en Stefan Huisman wegens overmatig alcoholgebruik op een borrel, terwijl hij piketdienst had) en een Kamerlid door een ‘ongelijkwaardige relatie’ (Han ten Broeke). En dan was er nog zittend Kamerlid Wybren van Haga dat al sinds vorig jaar in opspraak is omdat hij als huisbaas huurregels overtreedt.Ook over de gehele looptijd van de PII, van 1980 tot 2018, staat de VVD met 131 affaires bovenaan, ver boven de aantallen van de andere grote partijen: 80 bij de PvdA en 90 bij het CDA. De VVD heeft zich in het verleden vaak verzet tegen het beeld dat de partij niet integer zou zijn. Zo suggereerde Edith Schippers, toen nog minister van Volksgezondheid, in 2015 in De Telegraaf dat het geen toeval was dat er vlak voor de verkiezingen ineens schandalen rond partijgenoten in de publiciteit kwamen: ‘Er zit ergens een kracht achter.’In 2017 nog wuifde Annemarie Jorritsma de onthullingen van Follow the Money over de zakelijke deals van partijvoorzitter Henry Keizer luchtigjes weg. Keizer was ‘integer’ en FTM had ‘een oppervlakkig onderzoek’ gedaan. Inmiddels is Keizer afgetreden, is de FIOD een onderzoek begonnen en heeft Keizer alvast een naheffing van 12 miljoen euro gekregen voor de deal met uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het gebagatelliseer is verstomd.Het valt moeilijk meer te ontkennen dat de VVD écht meer affaires veroorzaakt, dat ze vaak ook ernstiger zijn dan bij andere partijen en dat het een hardnekkig probleem betreft. Sinds 2008 zijn er maar liefst 29 VVD’ers met het strafrecht in aanraking gekomen, onder wie drie in 2018. Mitchell van der Koelen, kandidaat-raadslid in Almere, wordt verdacht van het hacken van computers en verspreiden van porno. Anita Dikken, kandidaat in Deventer, kreeg 60 uur werkstraf wegens mishandeling. Beiden hebben zich teruggetrokken. Paul Hannink, raadslid voor Gemeentebelangen/VVD in Tubbergen, wordt vervolgd wegens mestfraude.Dat de VVD een serieus probleem heeft, begint intern ook door te dringen. Het meest recente nummer van Liberale Reflecties, het blad van de denktank van de VVD, besteedt uitgebreid aandacht aan integriteit. Er leeft een ‘breed ongenoegen’ onder veel VVD-bestuurders, schreef de liberaal Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, half januari in een opiniestuk in NRC: ‘Laat ik proberen de rode draad in de brede kritiek te formuleren. Het begint met schaamte voor de vele integriteitskwesties. Dat die mogelijk waren en er zelfs bij de selectie van huidige Kamerleden niet uitgefilterd werden, is onbegrijpelijk. Eén incident kan. Maar deze reeks is een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken.’

Omstreden is nog geen integriteitsschending
Naast uitlatingen die overduidelijk over de schreef gaan, omdat ze bijvoorbeeld nazistisch zijn of een doodsbedreiging, zijn de samenstellers van de PI-index terughoudend met het kwalificeren van omstreden uitspraken als een integriteitsschending en zodoende op te nemen op de PII. Er ontstond bijvoorbeeld veel ophef over de uitspraken die VVD-minister Stef Blok in juli deed over de multiculturele samenleving, maar dat maakt het nog niet tot een integriteitskwestie. Ook de aangiftes tegen Mark Rutte en Kajsa Ollongren zijn bewust niet opgenomen als integriteitsschending.Er is de laatste jaren, ook in de lokale politiek, een trend te zien dat politici publiekelijk aankondigen aangifte te zullen doen tegen politieke tegenstanders. Het komt vervolgens nooit tot vervolging omdat in Nederland een ruime vrijheid van meningsuiting bestaat – bovendien hebben politie en OM er nauwelijks tijd voor.De hoofdofficier van justitie in Den Haag, Bart Nieuwenhuizen, schreef in februari vorig jaar in een column dat ‘belletjetrekkers, activisten en dwarszitters’ onnodig aangifte doen, ‘niet omdat ze willen dat er recht wordt gedaan, maar omdat ze aandacht willen. In de hoop dat de media erop springen, dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op sociale media aandacht aan wordt besteed.’ Hij noemde geen namen, maar zijn column volgde wel kort op de aangifte die Geert Wilders deed tegen premier Rutte wegens het voortrekken van immigranten en van Thierry Baudet tegen Kajsa Ollengren wegens laster. Beide aangiftes zijn geseponeerd, maar kostten wel veel tijd. Het advies van officier Nieuwenhuizen: ‘Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.’Een analyse van het probleem is te vinden bij Frank de Grave. Deze partijprominent wijdt er in Grote jongen zijn – het boek waarin hij samen met journalist Jan Tromp terugblikt op zijn politieke loopbaan – een heel hoofdstuk aan, onder de veelzeggende kop: ‘Hoe het komt dat de VVD op het gebied van integriteit zo vaak het spoor bijster is.’ De Grave geeft drie verklaringen. Toen het CDA de grootste partij was, zaten daar ook de meeste schandalen. Nu is dat de VVD. ‘Waar macht en ronkend zelfvertrouwen samenkomen, gaan dingen mis’, stelt De Grave.Dit argument wordt vaker gebruikt als verklaring, maar het beeld dat de VVD de grootste partij is gaat alleen op voor Haagse politici, dus Kamerleden en bewindslieden. Het CDA heeft meer burgemeesters, wethouders en raadsleden dan de VVD – en aanzienlijk minder schandalen.De andere factoren die De Grave noemt snijden meer hout. De sterke banden met het bedrijfsleven maken de partij kwetsbaar: ‘De VVD en het grote geld zijn bloedbroeders. De cultuur op dit punt is in de VVD wat minder scherp afgesteld. (…) Als je je leven lang in het bedrijfsleven hebt gewerkt met de relatief losse waarden en normen die daar bestaan, dan is het ook weer niet zo vreemd dat je de regels wat ruimer neemt dan elders misschien gebruikelijk is.’Ten derde zijn VVD’ers doeners, zegt De Grave. ‘Daardoor komen ze vaak terecht op portefeuilles die gevoelig zijn voor belangenverstrengeling. Ze zitten op Economische Zaken en Financiën, ze doen projectontwikkeling, ze hebben infrastructuur in hun portefeuille, ze hebben kortom wat te besteden. Dat maakt de risico’s groter.’ Dat klopt: volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de portefeuilles Financiën en Economische Zaken in 26 procent van de gemeenten in handen van de VVD, terwijl van alle wethouders slechts 16 procent VVD’er is. Die risicovolle portefeuilles vereisen scherpe en onafhankelijke controles, maar, zo stelt De Grave: ‘Het moet gezegd worden dat wij daar als VVD niet altijd even goed in zijn. (…) Zo van: het is er een van ons, dat zit wel goed. We zijn geen scherpslijpers. We zijn er af en toe te makkelijk in.’Daarmee heeft De Grave de kern van veel integriteitsaffaires bij zijn partij wel te pakken. Vaak gaat het om vastgoed (Denk aan Jos van Rey, Ton Hooijmaijers, Wybren van Haga, Henry Keizer) en vaak krijgen daadkrachtige persoonlijkheden te weinig interne tegenspraak. Bij het bedrijf van Henry Keizer, De Facultatieve, zaten twee partijgenoten in de raad van commissarissen: Loek Hermans en Anne-Wil Duthler. Hetzelfde duo zat in de raad van toezicht van het COA, waar partijgenoot Nurten Albayrak als topambtenaar moest aftreden wegens gesjoemel met de dienstauto en daar ook later strafrechtelijk voor veroordeeld werd. Het is de ‘blinde vlek’ aan de top waar burgemeester Koen Schuiling het over heeft.De samenstellers van de PI-index hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn, maar kunnen niet uitsluiten dat een lokale affaire over het hoofd is gezien.
Bron: https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/politieke-integriteits-index-vvd-partij-met-meeste-en-de-ernstigste-integriteitsaffaires/

Noot
Je doet als politie-agent of rechercheur een inval in de woning van een verdachte en vindt grote stapels geld, juwelen, drugs. Honderdduizenden euro’s, netjes verpakt in kleine stapeltjes, kilo’s drugs, dure horloges. Hoe makkelijk is het om ongemerkt zo’n bundeltje mee naar huis te nemen? Wie mist dat, wie doet er aangifte van vermissing? Volgens strafrechtadvocaten is het de perfecte misdaad: straffeloos spullen laten verdwijnen en geen verdachte die klaagt.Op meerdere momenten vanaf dat de politie een huiszoeking doet, een auto doorzoekt of een persoon aanhoudt en daarbij geld, juwelen, merkkleding, parfum of grote partijen drugs in beslag neemt tot en met de opslag daarvan bij de Dienst Domeinen, verdwijnen waardevolle spullen, drugs en geld.Volgens strafrechtadvocaten gebeurt het alleen al in hun eigen praktijk tientallen keren per jaar. EenVandaag sprak met een groot aantal advocaten en zonder uitzondering bevestigen zij dat er heel veel misgaat bij het proces van inbeslagname.Is hier sprake van (administratieve) slordigheid of kwade opzet, dus diefstal? EenVandaag deed onderzoek en kwam tot schrikbarende conclusies. ‘Bij invallen en aanhoudingen verdwijnen stelselmatig geld en goederen.’

Rambam
Het programma Rambam doet nu vijf jaar achtereen een undercover ‘portemonneetest’ om de integriteit van politie en gemeente te testen. Een aantal ‘gevonden’ beurzen wordt, met geld, afgeleverd en later weer opgehaald, om vervolgens te controleren of alles er nog in zit.
Dit jaar -kijk hier het programma- waren een aantal plaatsen in Limburg aan de beurt. Zeven van de twaalf beurzen waren verdwenen, en 1 miste de helft van de inhoud. Nadat ze zichzelf bekend maakten als programmamakers kwamen vijf beurzen alsnog boven water. In twee plaatsen (Heerlen en Valkenburg) waren ze definitief kwijt en in Echt-Susteren was de helft van het geld kwijt.Maar het probleem is dat de diefstal vaak lastig te bewijzen is. In EenVandaag doen vijf van de advocaten voor de camera hun verhaal, stuk voor stuk hebben zij tientallen voorbeelden van verdwenen Rolex-horloges, xtc-pillen en grote hoeveelheden contant geld. In veel gevallen wordt door de benadeelde geen aangifte gedaan, omdat het niet in het belang is van de cliënt (degene die verdacht wordt van criminele praktijken).Een Haagse beroepscrimineel doet vanuit de gevangenis zijn verhaal. Naar eigen zeggen mist voor 1,6 miljoen aan goederen:‘Er zijn diamanten verdwenen ter waarde van rond de 700.000 dollar, een auto is op mysterieuze wijze verkocht. Voor drie cheques van rond de 180.000 dollar werden drie exemplaren van 45.000 dollar teruggegeven. Ik heb alles op papier staan.’Valt het te bewijzen? Vaak niet, en blijft het een bewering van een crimineel of verdachte tegen de verklaring van de politie. Als criminelen door justitie opgevoerd worden als kroongetuigen, dan vertellen ze de waarheid. Maar als criminelen zelfs iets kwijt zijn, dan liegen ze ‘want crimineel’. Maar zelfs de Nationale Ombudsman stelt dat er gerommeld wordt met in beslag genomen goederen en geld:

‘Gegoochel met in beslag genomen geld’
De Nationale Ombudsman concludeerde in 2015 al: er wordt in processen-verbaal gegoocheld met in beslag genomen geld. De Ombudsman schreef een rapport over een crimineel die in 2002 verdacht werd van een ‘ernstig strafbaar feit’, waarvoor hij onder meer een gevangenisstraf zal krijgen.Er werden buitenlandse geldbedragen in beslag genomen. Maar in de processen-verbaal die na de arrestatie worden opgemaakt is er een gat van in totaal 60.000 euro.
De conclusie in het rapport: ‘Dat er zo onzorgvuldig door justitie is omgegaan met grote in beslag genomen geldbedragen vindt de ombudsman onthutsend.’Het hele onderzoek staat hier online in pdf-formaat.Een YouTube-filmpje van de Rotterdamse politie laat goed zien hoeveel briefgeld er door de handen van de agenten gaat na een inval. In 2014 vond de eenheid ruim 7 miljoen euro aan contanten:
Begin dit jaar, zo schreef het Algemeen Dagblad, lag er in totaal voor 1,4 miljard euro ‘onder beslag’.Alle protocollen ten spijt verdwijnen er dus dagelijks in beslag genomen spullen. Advocaten pleiten voor een sluitend track en trace-systeem. Advocaat Inez Weski: ‘We kunnen een pakketje dat we via de post versturen volgen tot in de verste uithoeken van Siberië, maar in beslag genomen goederen verdwijnen onopgemerkt uit het systeem.’Jaarlijks worden zestig tot zeventig agenten ontslagen wegens vermogensdelicten. Maar niet alle frauderende of corrupte agenten worden ontslagen, aldus de strafadvocaten; een deel wordt binnenboord gehouden. Advocaat Louis De Leon: ‘Sommigen ontslaan ze niet, omdat ze buiten de organisatie gevaarlijker zijn dan binnen het apparaat.’ Advocaat Mark Teurlings stelt: ‘Agenten die de fout in zijn gegaan worden soms overgeplaatst. Dat is voor de agent een forse straf, maar zo houd je de rotte appels wel in huis.’
Bron;Eenvandaag  https://eenvandaag.atavist.com/inbeslagname

Corrupte Politiebaas Bouman en zijn ‘Witwas- Voorzitter Giltay:’ Wie doet ons wat? De corrupte ‘VVD-Justitie met zijn Doofpotten’? hahahaha

Noot:
Geknoei met proces-verbaal: een koper van drugs wordt opeens omschreven als dealer.Een proces-verbaal is vaak het fundament van een rechtszaak. Maar ze zijn lang niet altijd correct. Hoe komt dit? De politie gaat bij het opmaken van het verslag de fout in.

Ze zijn van groot belang in ons strafrechtsysteem: processen-verbaal, opgemaakt door de politie. Daarin staat opgeschreven wat een verdachte of getuige precies heeft verklaard tijdens een politieverhoor. Om tot een eerlijk vonnis te komen, moeten rechters er vanuit kunnen gaan dat die verslagen van verhoren correct zijn.

Onzichtbaar onder druk gezet
Maar het proces-verbaal is niet altijd correct, blijkt uit onderzoek van Marijke Malsch van de VU. “Er is sprake van een risicovolle situatie. Slechts een kwart van alles dat wordt gezegd tijdens de verhoren komt terug in het proces-verbaal. En je ziet dat er enorm wordt geselecteerd.” Zo werd een oud-ijzerhandel vervolgd voor een milieudelict omdat het proces-verbaal foto’s bevatte met scherven asbest op het terrein. Later bleek dat de inspecteurs de scherven er zelf neerlegden.”Soms laat de politie dingen weg die heel cruciaal zijn voor een verhoor”, zegt Malsch. “Denk dan aan bepaalde vragen die zijn gesteld maar ook aan de druk die wordt uitgeoefend op de verdachte, waardoor zo’n verdachte iets verklaart dat niet waar is. Dat die druk is opgevoerd, zie je in het proces-verbaal dan niet terug. ”
Bron:EenVandaag

Mr. Dr. Marijke Malsch: ‘Soms laat de politie dingen weg die heel cruciaal zijn voor een verhoor’.
Geknoei en fraude met processen-verbaal.
En daar blijft het niet bij. Crimesite-journalist Timo van der Eng maakte een rondgang langs strafrechtadvocaten en stuitte op onthutsende voorbeelden. Zo wordt een man verdacht van een zedenmisdrijf, omdat het slachtoffer 83 keer de naam van de verdachte heeft genoemd, zo blijkt uit het proces-verbaal. Maar als de advocaat de geluidsopname van het verhoor afluistert, blijkt dat het slachtoffer de naam geen één keer noemt. ‘Fraude’, zegt de advocaat. De rechters laten de verdachte gaan.In een proces-verbaal staat een koper van drugs opeens omschreven als dealer. Of een politieman die schopt en slaat naar een verdachte, schrijft dat feit niet op in het proces-verbaal. Of een getuige, die beweert dat persoon X opdracht gaf voor mishandeling. Dat diezelfde getuige later zegt dat hij zelf niet bij de opdrachtverstrekking aanwezig was, wordt weggelaten. “Verontrustend, dit kan natuurlijk niet”, zegt Malsch. “Een rechter moet kunnen vertrouwen op het waarheidsgehalte van het proces-verbaal. Dit kan namelijk leiden tot foutieve veroordelingen.”

‘Verhoor voortaan standaard opnemen’
Volgens Malsch zijn de meeste onjuistheden in processen-verbaal veroorzaakt door onzorgvuldigheid. Maar ook bewust manipuleren en fraude komt dus voor. Wat de onderzoeker zorgelijk vindt, is de veranderende houding van de rechters. Vroeger werd een frauduleus proces-verbaal meteen afgestraft. De verdachte kreeg vrijspraak. Tegenwoordig wordt een foutief proces-verbaal aangepast. “Daar begrijpt de verdachte niets van en het werkt slordig gedrag van politie in de hand”, zegt Malsch.”Rechters moeten zich stelliger uitspreken als dit gebeurt, er is nu geen publieke afkeuring.” Volgens Malsch moet er ook meer controle worden ingebouwd. Nu worden lang niet alle verhoren opgenomen op beeld en/of geluid. Alleen bij zwaardere delicten en zedenzaken, gebeurt dat vooral. Dat zou veel meer moeten gebeuren.

Lees ook

Topje van de ijsberg
Uit politiecijfers blijkt dat tussen 2015-2018 ruim 850 disciplinaire straffen zijn opgelegd aan politiepersoneel. Daarbij ging het om 28 gevallen om schending van verbaliseringsplicht. Deze plicht schrijft voor dat opsporingsambtenaren het proces-verbaal correct opmaken. Dat de onderzoeker de situatie omschrijft als ‘verontrustend’, daar herkent de politie zich niet in, zegt een woordvoerder.Volgens sommige advocaten die Timo van de Eng sprak, zijn de zaken die komen bovendrijven slechts het topje van de ijsberg. Advocaten hebben geen tijd om de originele opnames te beluisteren (als die er al zijn) en ze krijgen er ook geen geld voor. Daardoor is de kans groot dat onjuiste processen-verbaal onopgemerkt blijven.

Bron:https://eenvandaag.avrotros.nl/item/geknoei-met-proces-verbaal-een-koper-van-drugs-wordt-opeens-omschreven-als-dealer/

Noot
VVD de partij met meeste misdaden en de ernstigsteintegriteitsaffaires.

De VVD blijft de partij met de meeste en de ernstigste integriteitsaffaires, zo blijkt uit de zesde Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Ook de PVV en lokale partijen hadden weer veel affaires. Wangedrag in de vrije tijd, zoals dronkenschap, fraude en foute tweets, blijft het grootste struikelblok in de Nederlandse politiek.(-De VVD komt al zes jaar op rij, sinds de start van de PI-index, als ‘winnaar’ uit de bus met de meeste affaires. Ook in 2018 veroorzaakte de partij, met een totaal van twaalf, weer de meeste én de ernstigste schandalen. De partij verloor minister Halbe Zijlstra na een leugen, Kamerlid Han ten Broeke wegens ‘een ongelijkwaardige relatie’ en de burgemeesters Stefan Huisman en Fons Hertog wegens wangedrag. Daarnaast ging een aantal VVD-raadsleden en wethouders de mist in.

(-)

Wangedrag in de vrije tijd: drank, drugs , ( te jonge) hoeren en schandkampen( Onno Hoes, Demmink, Ed Nijpels) en fraude.
‘Rose Pedo Ed Nijpels’&EenVandaag ‘Erik Engerd van Prooijen’ hadden een Diepgaand ‘Heren gesprek’.Van alle soorten integriteitsschendingen – zoals corruptie, misbruik van informatie en fraude – vormt wangedrag in de vrije tijd al sinds het begin van de PI-index de grootste categorie, met dit jaar 23 affaires. Dat is in zekere zin geruststellend: als Nederlandse politici ethische grenzen overschrijden doen ze dat dus vaak niet als politicus in functie binnen het openbaar bestuur, maar als privépersoon. Vaak gaat het om omstreden tweets (zie ook: Verbale uitglijders), seksueel wangedrag of om drankgebruik. Zo moest Gé Wagemakers aftreden als VVD-wethouder in Oss vanwege zijn ‘bourgondische levensstijl’, hoewel hij zelf tegen Omroep Brabant volhield dat hij niet te veel dronk.Soms komt er ook strafrecht bij kijken. Erwin Duursma, raadslid voor D66 in Tietjerksteradeel, werd in november gearresteerd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel. Na zijn vrijlating vertelde hij tegen de Leeuwarder Courant dat hij bevriend is met Hells Angels, maar dat hij onschuldig is.

(-)

Belangenverstrengeling.
Schandknaap Onno Hoes met schokkende sex onthullingen.Dat de Eerste en Tweede Kamer geen gedragsregels voor zichzelf hebben opgesteld, levert geregeld problemen op. Niet alleen bij ontvangen geschenken (zie het appartement van Alexander Pechtold) maar ook bij nevenfuncties. In 2015 al moest Loek Hermans (VVD) aftreden wegens zijn rol in het faillissement van Meavita. Afgelopen jaar kwam partijgenoot Anne-Wil Duthler (VVD) in opspraak omdat haar eigen adviesbureau had geadviseerd over wetgeving waar ze zelf als Eerste Kamerlid over had meegestemd. Op de lijst van nevenfuncties (die er pas kwam na Europese druk) had Duthler dit tegenstrijdige belang niet gemeld. Groenlinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren moest een nevenfunctie opgeven bij een bedrijf dat techniek ontwikkelt om telefoongebruik in het verkeer te blokkeren; een onderwerp dat ze ook als Kamerlid in portefeuille heeft. Een andere vorm van belangenverstrengeling deed zich voor bij Marleen Barth (PvdA). Zij moest opstappen als senator omdat ze probeerde af te dingen op de huur van de burgemeesterswoning van haar man, Jan Hoekema.

De voortdurende problemen bij de VVD-misdaadgroep.
ing Steve Brown ontmaskerd Viespeuk Jort Kelder & Rutte.De VVD heeft al sinds de eerste PII, in 2013, ieder jaar de meeste affaires. Het jaar 2018 was met twaalf affaires geen uitzondering. Daarbij waren het ook zware zaken, die vaak uitgebreid in het nieuws kwamen. De VVD verloor een minister na liegen (Halbe Zijlstra), twee burgemeesters door wangedrag (Fons Hertog wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’ tegenover ambtenaren en Stefan Huisman wegens overmatig alcoholgebruik op een borrel, terwijl hij piketdienst had) en een Kamerlid door een ‘ongelijkwaardige relatie’ (Han ten Broeke). En dan was er nog zittend Kamerlid Wybren van Haga dat al sinds vorig jaar in opspraak is omdat hij als huisbaas huurregels overtreedt.Ook over de gehele looptijd van de PII, van 1980 tot 2018, staat de VVD met 131 affaires bovenaan, ver boven de aantallen van de andere grote partijen: 80 bij de PvdA en 90 bij het CDA. De VVD heeft zich in het verleden vaak verzet tegen het beeld dat de partij niet integer zou zijn. Zo suggereerde Edith Schippers, toen nog minister van Volksgezondheid, in 2015 in De Telegraaf dat het geen toeval was dat er vlak voor de verkiezingen ineens schandalen rond partijgenoten in de publiciteit kwamen: ‘Er zit ergens een kracht achter.’In 2017 nog wuifde Annemarie Jorritsma de onthullingen van Follow the Money over de zakelijke deals van partijvoorzitter Henry Keizer luchtigjes weg. Keizer was ‘integer’ en FTM had ‘een oppervlakkig onderzoek’ gedaan. Inmiddels is Keizer afgetreden, is de FIOD een onderzoek begonnen en heeft Keizer alvast een naheffing van 12 miljoen euro gekregen voor de deal met uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het gebagatelliseer is verstomd.Het valt moeilijk meer te ontkennen dat de VVD écht meer affaires veroorzaakt, dat ze vaak ook ernstiger zijn dan bij andere partijen en dat het een hardnekkig probleem betreft. Sinds 2008 zijn er maar liefst 29 VVD’ers met het strafrecht in aanraking gekomen, onder wie drie in 2018. Mitchell van der Koelen, kandidaat-raadslid in Almere, wordt verdacht van het hacken van computers en verspreiden van porno. Anita Dikken, kandidaat in Deventer, kreeg 60 uur werkstraf wegens mishandeling. Beiden hebben zich teruggetrokken. Paul Hannink, raadslid voor Gemeentebelangen/VVD in Tubbergen, wordt vervolgd wegens mestfraude.Dat de VVD een serieus probleem heeft, begint intern ook door te dringen. Het meest recente nummer van Liberale Reflecties, het blad van de denktank van de VVD, besteedt uitgebreid aandacht aan integriteit. Er leeft een ‘breed ongenoegen’ onder veel VVD-bestuurders, schreef de liberaal Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, half januari in een opiniestuk in NRC: ‘Laat ik proberen de rode draad in de brede kritiek te formuleren. Het begint met schaamte voor de vele integriteitskwesties. Dat die mogelijk waren en er zelfs bij de selectie van huidige Kamerleden niet uitgefilterd werden, is onbegrijpelijk. Eén incident kan. Maar deze reeks is een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken.’

Omstreden is nog geen integriteitsschending(kuch).
Naast uitlatingen die overduidelijk over de schreef gaan, omdat ze bijvoorbeeld nazistisch zijn of een doodsbedreiging, zijn de samenstellers van de PI-index terughoudend met het kwalificeren van omstreden uitspraken als een integriteitsschending en zodoende op te nemen op de PII. Er ontstond bijvoorbeeld veel ophef over de uitspraken die VVD-minister Stef Blok in juli deed over de multiculturele samenleving, maar dat maakt het nog niet tot een integriteitskwestie. Ook de aangiftes tegen Mark Rutte en Kajsa Ollongren zijn bewust niet opgenomen als integriteitsschending.Er is de laatste jaren, ook in de lokale politiek, een trend te zien dat politici publiekelijk aankondigen aangifte te zullen doen tegen politieke tegenstanders. Het komt vervolgens nooit tot vervolging omdat in Nederland een ruime vrijheid van meningsuiting bestaat – bovendien hebben politie en OM er nauwelijks tijd voor.De hoofdofficier van justitie in Den Haag, Bart Nieuwenhuizen, schreef in februari vorig jaar in een column dat ‘belletjetrekkers, activisten en dwarszitters’ onnodig aangifte doen, ‘niet omdat ze willen dat er recht wordt gedaan, maar omdat ze aandacht willen. In de hoop dat de media erop springen, dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op sociale media aandacht aan wordt besteed.’ Hij noemde geen namen, maar zijn column volgde wel kort op de aangifte die Geert Wilders deed tegen premier Rutte wegens het voortrekken van immigranten en van Thierry Baudet tegen Kajsa Ollengren wegens laster. Beide aangiftes zijn geseponeerd, maar kostten wel veel tijd. Het advies van officier Nieuwenhuizen: ‘Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.’Een analyse van het probleem is te vinden bij Frank de Grave. Deze partijprominent wijdt er in Grote jongen zijn – het boek waarin hij samen met journalist Jan Tromp terugblikt op zijn politieke loopbaan – een heel hoofdstuk aan, onder de veelzeggende kop: ‘Hoe het komt dat de VVD op het gebied van integriteit zo vaak het spoor bijster is.’ De Grave geeft drie verklaringen. Toen het CDA de grootste partij was, zaten daar ook de meeste schandalen. Nu is dat de VVD. ‘Waar macht en ronkend zelfvertrouwen samenkomen, gaan dingen mis’, stelt De Grave.Dit argument wordt vaker gebruikt als verklaring, maar het beeld dat de VVD de grootste partij is gaat alleen op voor Haagse politici, dus Kamerleden en bewindslieden. Het CDA heeft meer burgemeesters, wethouders en raadsleden dan de VVD – en aanzienlijk minder schandalen.De andere factoren die De Grave noemt snijden meer hout. De sterke banden met het bedrijfsleven maken de partij kwetsbaar: ‘De VVD en het grote geld zijn bloedbroeders. De cultuur op dit punt is in de VVD wat minder scherp afgesteld. (…) Als je je leven lang in het bedrijfsleven hebt gewerkt met de relatief losse waarden en normen die daar bestaan, dan is het ook weer niet zo vreemd dat je de regels wat ruimer neemt dan elders misschien gebruikelijk is.’Ten derde zijn VVD’ers doeners, zegt De Grave. ‘Daardoor komen ze vaak terecht op portefeuilles die gevoelig zijn voor belangenverstrengeling. Ze zitten op Economische Zaken en Financiën, ze doen projectontwikkeling, ze hebben infrastructuur in hun portefeuille, ze hebben kortom wat te besteden. Dat maakt de risico’s groter.’ Dat klopt: volgens cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de portefeuilles Financiën en Economische Zaken in 26 procent van de gemeenten in handen van de VVD, terwijl van alle wethouders slechts 16 procent VVD’er is. Die risicovolle portefeuilles vereisen scherpe en onafhankelijke controles, maar, zo stelt De Grave: ‘Het moet gezegd worden dat wij daar als VVD niet altijd even goed in zijn. (…) Zo van: het is er een van ons, dat zit wel goed. We zijn geen scherpslijpers. We zijn er af en toe te makkelijk in.’Daarmee heeft De Grave de kern van veel integriteitsaffaires bij zijn partij wel te pakken. Vaak gaat het om vastgoed (Denk aan Jos van Rey, Ton Hooijmaijers, Wybren van Haga, Henry Keizer) en vaak krijgen daadkrachtige persoonlijkheden te weinig interne tegenspraak. Bij het bedrijf van Henry Keizer, De Facultatieve, zaten twee partijgenoten in de raad van commissarissen: Loek Hermans en Anne-Wil Duthler. Hetzelfde duo zat in de raad van toezicht van het COA, waar partijgenoot Nurten Albayrak als topambtenaar moest aftreden wegens gesjoemel met de dienstauto en daar ook later strafrechtelijk voor veroordeeld werd. Het is de ‘blinde vlek’ aan de top waar burgemeester Koen Schuiling het over heeft.De samenstellers van de PI-index hebben geprobeerd zo compleet mogelijk te zijn, maar kunnen niet uitsluiten dat een lokale affaire over het hoofd is gezien.

Bron:https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2019/politieke-integriteits-index-vvd-partij-met-meeste-en-de-ernstigste-integriteitsaffaires/)