(door ing S.K. A. Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Steve Brown veegt de vloer aan met discriminerende Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en( wel niet)- Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn(Video).
Vandaag om 15. 30 uur dient eindelijk de zaak Stem van de Straat tegen het corrupte  Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek te Amsterdam. Rechter J. Kruis treed blijkens zijn schrijven d.d. 24 januari 2018 op als extra advocaat van Stimuleringsfonds voor de Gevestigde Orde Journalistiek en kennelijk is het vonnis al getikt voor de aanvang van het geding. Waarom? Dat leest u o.a. hier Critical Legal Studies Movement.

 

Per mail aan de wederpartij en Rechtbank
cb.amsterdam@rechtspraak.nl, jp.heinrich@pelsrijcken.nl;met.muntinga@pelsrijcken.nl;info@svdj.nl;RenevanZanten@svdj.nl

Pleitnota Stem van de Straat tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Amsterdam, 31 januari 2018

Inzake, Zaaks nummer AMS 17/4357 BELEI/ Stem van de Straat tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

Edelachtbare heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw schijven d.d. 24 januari 2018  m.b.t. tot o.a. de vraag : “ De rechtbank verzoekt u voorafgaande aan of uiterlijk op de zitting van 1 februari 2028 toe te zenden dat u bevoegd bent om namens de Stichting Stem van de Straat Amsterdam-Noir i.o. op te treden. De rechtbank verzoekt u daarbij uw toelichting bij voorkeur te onderbouwen met stukken. ” geven wij eerbiedig het volgende te kennen:

De rechtbank heeft vanaf het begin in deze zaak met ondergetekende gecorrespondeerd en over en weer gebeld in deze inzake de Stem van de Straat i.o. M.a.w. ondergetekende feitelijk erkent als aanspreekpunt van de Stichting i.o..

De rechtbank heeft met ondergetekende gecorrespondeerd ter zake of wij als persoon en in dat geval ondergetekende of als Stichting Griffierechten €350,- ( anders €45,-) moesten betalen. Wat in onze kringen een behoorlijk bedrag is anders dan bij de wederpartij blijkens hun gedragingen in deze zoals zaalhuur, landsadvocaat etc. De Rechtbank heeft geoordeeld dat wij als Stichting i.o. in het geding opperen en derhalve als Stichting i.o. de extreem duurdere Griffierechten moesten betalen (zie Dossier). M.a.w. ondergetekende had ook als persoon, dan wel op persoonlijke titel( belanghebbende ) kunnen procederen in deze, maar de Rechtbank oordeelde dat ondergetekende in deze optrad namens de Stichting i.o.Ondergetekende heeft toen namens de Stichting i.o. deze Griffierechten betaling gedaan en is ook door de Rechtbank geaccepteerd. (zie Dossier)

Ondergetekende heeft op een eerder verzoek van de rechtbank de doelstelling/redactiestatuten gestuurd van de Stem van de Straat alsmede aangeboden schriftelijk verklaring te overleggen van de deelnemers van de Stem van de Straat dat hij gemachtigd is in deze. De rechtbank heeft daar verder niet op gereageerd. (zie Dossier) en dus mocht ondergetekende aannemen dat hierbij door de Rechtbank was erkent dat ondergetekende bevoegd is tot optreden namens de Stichting i.o. in deze.
Ik wijs u er in dit verband op dat zelfs de wederpartij tijdens de bezwaarschriften procedure ondergetekende heeft erkent als vertegenwoordiger van de Stem van de Straat/Tv Stichting i.o..Ondergetekende samen met een ander persoon is de bedenker en oprichter en presentator/regisseur/ maatschappelijk werker van de Stem van de Straat Salto Tv, hetgeen u wekelijks kunt waarnemen of via internet bij Salto TV ondemand en in die zin als een feit van Algemene bekendheid mag worden gekwalificeerd.

Fair trial in equality of arms.

De Rechtbank zoekt kennelijk naar gronden voor niet Ontvankelijkheid en/of niet bevoegd bij eiser c.q. ondergetekende. De punten die de wederpartij systematisch aanvoert en zoekt om niet tot een inhoudelijke behandeling te komen in deze.De rechtbank laat in het schrijven d.d. 24 januari 2018 tevens weten ons verzoek om de namen van de al dan niet bestaande 8 deskundige ongemotiveerd af te wijzen. En daarmee de wederpartij al deels in het gelijk stelt in deze wat betreft zijn weigering om in het kader van transparantie de namen bekend te maken.Het beginsel van ‘equality of arms’ gaat uit van het idee dat wij een redelijke kans moeten krijgen om onze kant van het verhaal naar voren te brengen, zodat wij dezelfde kansen krijgen als de professionele wederpartij. Er moet sprake zijn van een evenwicht, een balans, in rechten. Het beginsel is verwoord in artikel 6 EVRM jo AwB.Wij protesteren dan ook met klem tegen de weigering van de Rechtbank die namen te laten verstrekken door de wederpartij, aangezien het verkrijgen van de 8 namen van kardinaal belang is om onze stellingen bewezen te krijgen in deze. Deze acht namen kunnen bewijzen dat er sprake is van belangenverstrengeling, vooringenomenheid of te wel ‘ons ken ons corruptie’ in deze dan wel het tegendeel. M.a.w. wij zijn van mening dat er zonder die acht namen(als ze bestaan) wij geen kans op een Fair trail krijgen, één en ander wringt des te meer aangezien wij als gewone burger geplaats staan tegen n.b. een zeer professionele partij die zich laat vertegenwoordigen op kosten van gemeenschapsgeld door de Landsadvocaat en in die zin wij bescherming verdienen van de rechter als zwakkere partij in deze.Wij achten het voorgaande dan ook in afwachting van de reactie van de rechter in deze een grond van eventuele Wraking van deze Rechter J. Kruis door ons.

 Met de meeste hoogachting, Namens de Stichting Stem van de Straat Amsterdam-Noir i.o.

 S.K.A. Brown

Stichting Stimuleringsfonds vd Journalistiek van de Gevestigde Orde bediend zich van Kafkiaanse tactiek tegen de Straat(Video).