(door ing Steve Brown)

AMSTERDAM-NOIR-Aan: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht.(Per mail aan de wederpartij jp.heinrich@pelsrijcken.nl, met.muntinga@pelsrijcken.nl, info@svdj.nl, RenevanZanten@svdj.nl,)

Amsterdam, 31 oktober 2017

Inzake, Stichting Stem van de Straat (i.o.)tegen Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, ref.: AMS 17/4357 BELEI

Edelachtbare, wederpartij,Hierbij geven wij eerbiedig te kennen aan de rechtbank:
Ten eerste: Wij stellen vast dat de wederpartij al hetgeen door ons is gesteld d.d. 25 september 2017 niet is betwist in hun antwoord per brief d.d. 26 oktober 2017 op onze brief d.d. 25 september 2017 behoudens dat wij altijd uitputtend en klip en klaar mondeling en schriftelijk hebben gesteld een Stichting (i.o) te zijn en nog zijn en onze geëiste schadevergoeding ter zake van 10.000,- euro.In het licht van het voorgaande feit verzoeken wij de Rechter eerbiedig bij zijn vonnis in zijn r.o. dat ook expliciet te vermelden dat de kosten van de advocaat in deze van de wederpartij ten minste 25.000,- euro zijn exclusief nu door ons gelaakte antwoord d.d. 26 oktober 2017 Gemeenschap( subsidie van de Overheid) geld dat conform de doelstelling van de wederpartij anders besteed had moeten aan bijv. een advocaat met een laag tarief, dan wel besteed aan de projecten zoals dat van de Stem van de Straat, c.q. mensen uit de Laagste Klasse.

Steve Brown veegt de vloer aan(Video) met discriminerende Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en( wel niet)- Landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

De brief van d.d. 26 oktober 2017 van de wederpartij begint naast de erkenning op grond van het feit dat zij niet betwisten hetgeen gesteld in onze brief d.d. 25 september 2017 dat ze zich van opzettelijke onwaarheden en smadelijk uitlatingen bedienen nu infantiele vormen aan te nemen blijkens hun brief d.d. 26 oktober 2017 aan de Rechtbank, waarin zij stellen dat wij in onze brief d.d. 25 september 2017 hadden gesteld dat de Stichting is opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het tegendeel is waar wij hebben altijd ten overvloede en klip en klaar gesteld van dag één van onze subsidie aanvragen en in dit geding en zeer gedetailleerd en bijna uitputtend en overduidelijk in onze brief d.d. 25 september 2017 en alle correspondentie ter zake met de rechtbank en de wederpartij dat wij juist een Stichting in oprichting zijn zonder baten en middel en dat nog steeds zijn!
Kennelijk is de wederpartij in de war als een stel onopgeleide burgers die hun werk niet naar behoren kunnen doen met de Stichting Stem van de Straat politieke partij die komende gemeenteraadverkiezingen gaat meedoen en recentelijk is opgericht en niets van doen heeft met de Stichting Stem van de Straat -(Amsterdam-Noir/SaltoTV) en Stem van de Straat Stedenprojecten blijkens de doelstellingen, etc. Het voorgaande is kinderlijk eenvoudig middels google en zie: https://destemvandestraatpartij.wordpress.com )te constateren, want de Stichting Stem van de Straat Partij zijn geschiedenis en oprichting staat op het internet en in het bijzonder bij Volksnieuws uit Amsterdam-Noir en menigmaal vermeldt in de Tv uitzendingen van de Stichting Stem van de Straat Amsterdam-Noir- i.o. M.a.w. daar is helemaal geen peperdure uurtje factuurtje onderzoek voor nodig!

‘Gemeenschap-Geld ‘verslindende grove wanprestatie van de advocaat J.P. Heinrich van de wederpartij belemmerd een eerlijke rechtsgang.

Wij achten het door ons gelaakte schrijven d.d. 26 oktober 2017 van de wederpartij, c.q. advocaat J.P. Heinrich in deze van een dergelijk infantiel niveau dat het het aanzien van de advocatuur schaadt en de procesgang in deze.
Het feit dat de advocaat van de wederpartij stelt dat de Stichting Stem van de Straat (i.o) wel is opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel is te vergelijken met het extreem verwendste en domste kind in de klas die denkt dat hij de intelligentste kind van de (advocaten) klas is en zijn proefwerk maakt zonder zijn huiswerk te hebben gemaakt en daardoor wederom een nul haalt.
De wederpartij wordt niet bij gestaan door een volgens advocatenwet minimaal functionerende advocaat en wellicht zou de rechter hier moeten ingrijpen om de rechten van de wederpartij en die van ons op een eerlijk proces te waarborgen. En het Landsadvocatenkantoor, c.q. de betreffende ‘advocaat’ J.P.Heinrich van de wederpartij van zijn taak te ontheffen en het reeds betaalde ( 25.000,-euro) gemeenschapsgeld te retourneren zodat er goede dingen mee gedaan kunnen worden.
Wij concluderen in dit verband indien de wederpartij uit eigen zak de advocatenkosten zou moeten betalen zij nimmer voor deze Landsadvocaat zou hebben gekozen. Te duur, te dom en te hautain. M.a.w. het gaat hier de facto om het gun ons kent ons elite circuit dat weer eens misbruik maakt van Gemeenschapsgeld dat ook een vorm is van onbehoorlijk Bestuur in deze.

Wij verzoeken derhalve wederom de Rechtbank de wederpartij, c.q. hun peperdure Landsadvocaat te sommeren de waarheid te stellen conform de algemeen bekende feiten in deze en zich in ieder geval fatsoenlijk te gedragen in deze.

Tot Slot: Gezien in de geest van Redelijkheid en Billijkheid ( 6:2 BW) het geldverslindende en infantiele verloop van dit geding door de advocaat van de wederpartij o.a. op grond van dat de advocaat aan onwaarheden namens de wederpartij stelt verzoeken wij de rechter de wederpartij te sommeren tot een mediation overleg in deze met ons zonder de advocaat.Ten einde overheidsgeld te besparen en alsnog de wederpartij haar wettelijk verplichte doelstelling na te komen, namelijk het subsidiëren van vernieuwde journalistieke zoals de projecten wat de Stem van de Straat. Dat laatste is bij uitstek van Algemeen belang in de context van de ‘Weak democratie zoals omschreven in het boek :” Wat te doen” van Blom
(bron: Historicus en auteur Blom:” Wat te doen”.(noot)) namelijk het opleiden van de mensen van de ‘Straat’ en in dit geval in het bijzonder in de journalistiek en daarnaast in het algemeen bij de Stem van de Straat.Bovendien verhogen wij nu onze schadeclaim in deze van 10.000,- euro tot 15.000,- euro, gezien het feit dat niet wordt betwist door de wederpartij dat zij smijten met geld ( 25.000,- euro en/of meer ‘advocaten’ kosten ) in deze m.b.t hun advocaten kosten.
Wij zijn van mening dat onze zaak ook van Algemeen belang is, namelijk dat de vicieuze cirkel van ‘ons kent ons (elite)-subsidie’ hetgeen een ‘kankergezwel’ is voor de maatschappij wordt doorbroken middels een signaal/vonnis van de Rechter.

Met de meeste hoogachting,Namens de Stichting Stem van de Straat(i.o.)

ing S.K.A. Brown

 Noot: historicus Philipp Blom; Philipp Blom luidt met zijn nieuwe boek ‘Wat op het spel staat’ de noodklok.

Samenvatting:Wat als een historica over vijftig jaar terugkijkt naar het begin
van de 21ste eeuw? Zij zal versteld staan dat wij – verblind door
onze dagelijkse beslommeringen en ons kortetermijnperspectief?
– de twee grootste bedreigingen die homo sapiens te wachten
stonden niet zagen: een wereldomvattende klimaatcrisis met
alle gevolgen van dien, en de digitalisering van arbeid die leidde
tot massawerkloosheid en een algeheel verlies van zin en betekenisgeving.

In Wat op het spel staat analyseert Philipp Blom het historische
scharnierpunt waarop wij ons bevinden aan de hand van
verhelderende parallellen met andere historische aardverschuivingen,
zoals het einde van het Romeinse Rijk, de Verlichting
en de Duitse Weimarrepubliek. Het resultaat is een vlammend
betoog vol sterke beelden en scherp verwoorde inzichten, dat
iedereen zou moeten lezen die zich zorgen maakt over de toekomst
van wat wij voor waardevol houden: vrijheid, tolerantie,
het klimaat, arbeid, democratie en mensenrechten.