( ingezonden Door Mieke Barbier)

AMSTERDAM-NOIR-Veel eerlijke burgers zijn het slachtoffer van het Franz Kafka proces in “Banana-Fraude-NL” kafkavan de VVD Minister van Klasse Justitie en ‘Mega-Fraudeur Ard van der Steur’. Hierna het zoveelste verhaal van een van die slachtoffers:Beste mensen,
Hieronder vindt U de Open Brief die wij aan alle Kamerleden hebben gezonden en waaraan onze memo “Hoe Uw broer of Uw zuster onterven – Gebruiksaanwijzing” is bijgevoegd, die een onvoorstelbaar scenario beschrijft: het scenario dat wij sinds meer dan 7 jaar beleven. U kunt deze werkelijkheid aanvoelen door de website www.vervalsttestament.nl te bezoeken.Enkele klikken met de muis geven U toegang tot de documenten en staan U toe zelf te constateren dat het Testament van onze ouder werd vervalst.Het werd vervalst en wij accepteren niet dat de staatsdienaren, wiens taak het is de rechten van de burgers te beschermen, hun eer schenden en hun macht misbruiken om het slachtoffer te verplichten dit vervalste testament toch als geldig te accepteren.In een Rechtsstaat kan de magistratuur in alle vrijheid en in alle onafhankelijkheid oordelen, maar stellig niet zich het recht aanmatigen opzettelijk beslissingen non-conform de Wet te nemen.

De burger heeft geen enkel belang dergelijk machtsmisbruik van de magistratuur te accepteren, want  zij werd benoemd om met integriteit het recht te spreken en niet om slachtoffers te verbrijzelen. Ons beroep op de Kamerleden is het gebaar van een burger dat erop richt hen er aan te herinneren dat zij werden gekozen om

–          de Wet  te verbeteren

–          en ervoor te zorgen dat de Staat goed functioneert.

De stukken van dit dossier

–          Tonen aan dat noch de KNB, noch de Kamer voor het Notariaat er zijn om de gebruikers van hun diensten te beschermen, maar dat zij er alleen zijn om de notarissen te beschermen

–          Geven krediet aan de klokkenluiders die bevestigen dat talrijke slachtoffers zelfmoord plegen wegens onrechtvaardige beslissingen van de magistratuur. Zelfs als er maar één zelfmoord zou zijn, dat al één te veel zou zijn.

Wij denken dat dit scenario al is gebeurd en ieder van U nog kan overkomen. Als U dit ook denkt

–          maakt U dit dan kenbaar bij Uw Kamerlid. De website www.vervalsttestament.nl kan U daarbij helpen om mensen te waarschuwen

–          Helpt U ons door deze mail aan al Uw vrienden en kennissen te zenden en vraagt U hen deze mail ook door te zenden enzovoort, enzovoort. Ons objectief is het Erfrecht te verbeteren en de staatsdienaren aan hun plicht te herinneren. Als U de mailboxen van minister van der Steur en voorzitter Khadja Arib overbelast dan zijn wij met zijn allen reeds een eindje op de goede weg.

Met vriendelijk groet. Mieke en Michel Barbier


Geachte commissie, Uw brief van 3 november – kenmerk 2016Z19482/2016D40480 van de griffier A.E.A.J. Hessing-Puts hebben wij in goede orde ontvangen. Dit is een ordinaire- en onpersoonlijke standaardbrief die wij op zijn minst al tien keer in onze brievenbus hebben gevonden en die duidelijk aangeeft dat de commissie ons dossier niet eens heeft bekeken. De twee gestelde vragen in onze email van 24 oktober jl. hieronder en de memo “Hoe Uw broer of Uw zuster onterven – Gebruiksaanwijzing” zetten echter realiteiten uiteen, die ruimschoots onze “individuele zaak” overschrijden.

Over welke realiteiten hebben wij het?

  1. Over het erfrecht sinds januari 2003:

–          Dat niet de elementaire rechten van de mens respecteert

–          En dat notarissen naar hun goeddunken toestaat de uiterste wilsbeschikkingen van een erflater te vervalsen, dat naar het onbeschrijfelijke kan leiden: één of meerdere (klein) kinderen onterven zonder dat de erflater het zelf heeft gewild

  1. De afwezige bescherming van de families, zelfs wanneer de vervalsing is ontdekt. In een Rechtsstaat is niemand boven de Wet, maar in Nederland toont onze ervaring aan dat dit niet het geval is.

Natuurlijk om het te illustreren gebruiken wij onze “individuele zaak” tot steun, maar het zou een vergissing zijn te denken dat het totale gebrek aan integriteit van de magistratuur alleen een “speciale gunst” voor ons is.Het volstaat op Internet te surfen om te constateren dat er talrijke zaken zijn waarin de Staatsdienaren integriteit missen, in dusdanige mate dat slachtoffers tot zelfmoord worden gedreven. Zelfs als onze zaak “individueel” zou zijn, dan kunt U als vertegenwoordigers van de burgers, niet een dergelijke collusie van de hierbij betrokken Staatsdienaren accepteren. Het is duidelijk dat wij de Wet willen laten veranderen en meinedige Staatsdienaren willen laten bestraffen. Wij doen slechts onze burgerplicht. U wordt verzocht de Uwe te doen. Geen blabla maar concreetheid: de website www.vervalsttestament.nl staat tot Uw beschikking. Dit onderwerp verdient Uw aandacht!

Met vriendelijke groet,Mieke en Michel Barbier.

00 33 231 97 07 35