(ingezonden door drs. Micha Kat en ondersteunt door onze redactie)

AMSTERDAM-NOIR- ‘Über-Rechter Abbink’ stuurt drs. Micha Kat naar Goelag Archipel voor Pedo Demmink en Gelauff.

Zeer geachte heer van der Winkel,

Bij de behandeling door uw Hof van het hoger beroep van mijn client Micha Kat hebben zich zaken afgespeeld die dermate ernstig en extreem zijn, dat ik niet anders kan dan mij op deze wijze tot u wenden.

1. Uw senior raadsheer H. Abbink schoof de Persrichtlijn van De Rechtspraak terzijde met als motivering dat het hier ‘een richtlijn’ betreft en ‘geen wet’. Nog los van de vraag of dit op zichzelf acceptabel is, blijkt hieruit een duidelijk gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

2. Uw senior raadsheer Abbink stelde dat ik accoord zou zijn gegaan met een zittingsdatum hetgeen niet het geval was. Toen ik hem daarop wees, nam Abbink mijn woorden niet serieus.

Volksgericht Über Rechter Abbink haalt keihard uit naar Micha Kat.

3. Uw senior raadsheer Abbink heeft alle onderzoekswensen van mijn client die reeds waren toegewezen door het Hof Den Haag afgewezen zonder het Haagse tussenvonnis te kennen. Nadat hij op mijn aandringen kennis heeft genomen van het Haagse tussenvonnis, bleef hij bij zijn afwijzing zonder verdere motivering.

4. Uw senior raadsheer Abbink heeft het hoger beroep behandeld zonder opnieuw naar de feiten te hebben willen kijken. Uit protest hiertegen heb ik na overleg met client besloten de verdediging neer te leggen daar ik op deze wijze niets meer voor client kon betekenen. Ik heb de zittingszaal aldus verlaten.

5. Uw senior raadsheer Abbink en zijn bijzitters Rijkers en Lensing werden twee keer gewraakt maar meenden desondanks de behandeling van het appel te kunnen voortzetten.

6. Uit andere publikaties blijkt dat uw senior raadsheer Abbink zijn identiteit verzwijgt en zittingen ‘uitwisselt'( Bron:Slachtoffers Justitie) met Rijkers zonder dat voor de justitiabelen duidelijk is wie de zittingen voorzit.

Gaarne verneem ik van u of u dit alles acceptabel acht en in lijn met het recht van mijn client op onafhankelijke en openbare rechtspraak.

Met de meeste hoogachting, Thijs Stapel

cc’s naar:

-de Raad voor de Rechtspraak-de Orde van Advocaten-de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak-het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

BREAKING! OM VROEG OM VRIJSPRAAK MICHA VAN ALLE SMAAD: TEGEN FRITS VAN STRAELEN, GERLOF LEISTRA, YEHUDI EN ZIJN MOEDER EN FRITS HUFFHAGEL MAAR WERD OVERRULED DOOR DE OUDERLING.( Bron:Revolutionaironline)