(van onze VVD en PvdA Bestuur Gangster redactie)

AMSTERDAM-NOIR-VVD-Misdaadgroep: Schrapt studie’s die mensen mondig, sociaal en intelligenter maakt zonder kansPieter Duisenberg op Slavenbaan.Is dat een Complot?
Wat vooraf gevreesd werd, lijkt waarheid te worden en dan hebben wij het deze keer niet over de “Panama-Papers” of het “Demmink- Pedo-Complot“. Door de afschaffing van de basisbeurs en de introductie van het leenstelsel afgelopen studiejaar, kunnen minder jongeren uit de lagere klasse  gaan studeren. Is dat een Complot van de PvdA Minister Bussemaker tegen de arbeiders kinderen in opdracht van de VVD-misdaadgroep en de ‘Rent a D66 Pechtold’? Wij vinden van wel, maar Eenvandaag&Bussemaker vinden van niet. Oordeelt u zelf:

Sinds de invoering van het leenstelsel is bij universiteiten de instroom gedaald met 5% en bij hogescholen met 8%. Dat blijkt uit een monitor die minister Bussemaker (Onderwijs voor de Elite) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Liegende Bussemaker: Niks mis met subsidie van mijn Boss de ‘Kasteelheer Fraudeur-Steur.’
De arbeiders verrader Minister Bussemaker en de koepelorganisaties VSNU twijfelen of dit te maken heeft met het leenstelsel, maar de Jet Bussemakerstudentenbonden weten het terecht zeker. En de Vereniging Hogescholen stoort zich aan de valse vlag verdediging van de minister. Doordat in 2015 de basisbeurs is afgeschaft, waarbij studenten een maandelijkse toelage kregen, moet er vaker een beroep gedaan worden op het leenstelsel door studenten aan de lagere en midden klasse. Waar onder het oude stelsel 45 procent van de studenten nog een lening afsloten, is dat sinds het nieuwe systeem gestegen tot 62 procent. Ook staken studenten minder tijd in zelfstudie en gedwongen meer tijd in een onder betaalde VVD Labbenkakken King Hans de Boer bijbaantje. Gemiddeld werd er 100 euro meer geleend per maand om eten te kunnen kopen. Er is met name sprake van een terugloop van het aantal leerlingen dat na de mbo-opleiding nog een hbo-opleiding gaat doen. Was dat eerder nog 48 procent, onder het leenstelsel is dat gedaald naar 41 procent. De schaamteloze en gewetenloze Minister Bussemaker denkt echter niet dat dit een direct gevolg van het nieuwe stelsel is. Volgens haar zijn strengere toelatingseisen bij opleidingen ook een belangrijke reden daarvoor en is het vooral de schuld van Poetin en de Complot denkers. Wel laat ze weten deze groep goed in de gaten te houden: „De student die verder wil studeren, moet daartoe nadrukkelijk (niet)de kans krijgen.”De Vereniging Hogescholen stoort zich dan aan de valse vlag reactie van OCW waarin wordt gesuggereerd dat de instroomdaling geen verrassingen zou zijn en dat de daling van de instroom zou komen door de aanscherping van de toelatingseisen in het hbo. De studentenorganisaties ISO en LSVb staan op hun achterste benen nu blijkt dat hun waarschuwing over verminderde instroom door het leenstelsel bewaarheid blijkt. Ze willen dat de minister ingrijpt en weer voor betere gelijke kansen zorgt.

Bussemaker ontneemt, vooral de meeste weerloze en zwakkere groep de kans op onderwijs. M.a.w. het Lieg en Bedrieg Kabinet regiem en Pechtold ten voeten uit.

Bussemaker  en Pechtold hebben wel miljoenen over voor Rembrandt, maar niet voor scholing arbeiders kinderen. Is dat een Elite VVD en PvdA complot?
ISO-voorzitter Linde de Nie: Minister Bussemaker en met name Pechtold bralden destijds dat ‘iedereen er door het leenstelsel op vooruit zou gaan’. Uit deze monitor blijkt dat het leenstelsel juist de kwetsbare groepen studenten extra hard raakt. Het gaat in hoofdzaak om studenten uit de lager klasse , studenten met een handicap, eerstegeneratie studenten, studenten met een niet-westerse allochtone achtergrond, studenten met een aanvullende beurs en studenten die vanuit het mbo doorstromen naar het hbo. Zij beginnen minder snel aan een studie, of vallen sneller uit.”LSVb-voorzitter Stefan Wirken: Deze groepen beginnen minder snel aan een studie, of vallen sneller uit. De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is door het stelsel onder druk komen staan, ingrijpen is noodzakelijk. “

Kwijtschelding voor kans arme  in Dromeland. Jong geleerd oud gedaan: Ratten in pak vullen Zakken ten kosten van onderwijs.

Het VVD-‘Maffia-leenstelsel’ leidt er bijvoorbeeld toe dat studenten met een functiebeperking geen jaar extra basisbeurs meer kunnen aanvragen, maar achteraf een kwijtschelding van € 1200,-., die men net zo makkelijk verkrijgt als Een kameel door het oog van een naald kan (Matteüs 19:24 – )

Heibel op ‘PvdA&VVD-Witwas-centrum-UvA’ na vertrek eerlijke Amman.
Daarnaast is de Wajong Studieregeling vervangen door de individuele studietoeslag. De hoogte hiervan verschilt fors per gemeente: van 42 tot Atzo Nicolaï340 euro per maand. Marian de Groot, directeur van handicap + studie: “Verschillende maatregelen hebben grote financiële gevolgen voor studenten met een functiebeperking en hebben gezorgd voor ongelijke behandeling die naaldbos past in de “Straf de Arme Maatschappij”. Daarom moeten er maatregelen genomen worden om het hoger onderwijs voor studenten met een functiebeperking beter toegankelijk te maken en ik hoop dat Justitie eindelijk de Rule of Law gaat handhaven en Bussemaker arresteert wegens misdaden jegens de menselijkheid”. De universiteiten,een bolwerk van de PvdA en VVD Maffia geven toe een daling te zien van het aantal vwo-studenten dat instroomt op de universiteit. ,,Maar de conclusie dat dit enkel door het leenstelsel komt lijkt ons te vroeg als ‘Rat in pak- beroeps Leugenaars’ . Het aantal studenten dat de afgelopen jaren besloot om direct door te stromen naar de universiteit leek juist net voor de invoering van het leenstelsel opvallend hoog. Ze besloten minder vaak een tussenjaar te nemen om te werken of te reizen, om op die manier studiefinanciering veilig te stellen. Nu lijkt de vwo-instroom zich weer te stabiliseren.(kuch)”