Open brief
Leugenteam
Per mail Hendrik Jan Korterink hjkorterink@outlook.com, Hans van Maar hans@justpublishers.nl;Jan-Hein Kuijpers jh.kuijpers@knadvocaten.nl; Kleine Willem de-monteur@hotmail.nl

Aan: Just Publisher als rechtspersoon en de Uitgever Hans van Maar in persoon en de ghostwriters Hendrik Jan Korterink, Anna Korterink, Gerrit Ridder en Willem de Moor hierna te noemen de wederpartij.

Amsterdam, 2 november 2015

Inzake, uw onrechtmatige en Strafwaardige publicatie “Kleine Willem” van  de aan lager wal geraakte harddrugs dealer en politie-informant Willem de Moor met ghostwriter Hendrik Jan Korterink ( o.a. gevestigd kantoor aan huis:Corintex Media Produkties Wezep en uitgeverij Just Publisher in deze vertegenwoordigd door Mr. Kuijper

T.a.v. de wederpartij, hierna te noemen u,

Ondergetekende stelt hierbij alle betrokkenen hoofdelijk aansprakelijk in deze.

U heeft zich in het verleden met uw publicatie de “Bruinsma BV “reeds schuldig gemaakt aan smaad en laster middels vergelijkbare onwaarheden jegens ondergetekende en toen na sommatie van ondergetekende wel buitenrechtelijk gerectificeerd. Kennelijk heeft u er voor gekozen het deze keer op de spits te drijven.

D.d. 9 oktober 2015 heeft ondergetekende u gesommeerd een rectificatie te plaatsen op de website van Just Publisher en de gelaakte onrechtmatige pagina’s te verwijderen , ( pdf de gelaakte pagina’s 1e druk), alsmede een schadevergoeding van €15000 ,-


(Zie : “Brown eist 15000,- van ‘Leugenteam Hendrik Jan Korterink’ en zijn ‘Buikspreekpop Kleine Willem ” 

U heeft zich met deze publicaties in de 1e druk schuldig gemaakt aan, smaad en laster, gevaarzetting c.q. bedreiging (kelderluik Arrest) en nu middels de 2e druk aan misleiding en bedrog middels kunstgrepen (vorm van bedrog Art 44 Boek 3 BW ), oplichting van uw lezers en diefstal van ondergetekende. Het laatste genoemde feit is zowel onrechtmatig als strafwaardig volgens de auteurswet en smaad en laster en gevaarzetting-bedreiging
(Wetboek van Strafrecht Artikel 285 1 Bedreiging met openlijk in vereniging … moord, poging tot doodslag en bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht.)

U reageerde daarop d.d. 13 oktober 2015 met het ( valse) voorstel:”‘Leugenteam Hendrik Jan Korterink’ haalt halfslachtig Bakzeil met Fantasieboek “Kleine Willem” de harddrugsdealer”. 
(To: jestelesto@hotmail.com; hans@justpublishers.nl; jh.kuijpers@knadvocaten.nl; de-monteur@hotmail.nl
Subject: Kleine Willem
Date: Mon, 12 Oct 2015 16:03:49 +0200
(-)Beste Steve,
Ik had graag eerder willen reageren, maar advocaat Kuijpers is niet bereikbaar en we willen de reactie graag via hem laten verlopen. Het voorstel is om in de eerstvolgende druk je gewraakte fragmenten van een korte toelichting te voorzien.(-)”

U maakt zich schuldig aan schending van het copyright artt. 11 jo 31 van de Auteurswet en Misleiding van uw Lezers.
(Hij, die opzettelijk inbreuk maakt op eens anders auteursrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie).
In beginsel is degene die het werk feitelijk maakt de maker in de zin van de Auteurswet en de delen van de rectificatie die u zonder toestemming van ondergetekende misbruikt in de 2e druk zijn door ondergetekende geschreven. De auteur, ondergetekende dus in deze heeft het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn werk. In het algemeen wordt een werk openbaar gemaakt als het ter beschikking komt van het publiek. Hieronder valt grofweg de verspreiding van boeken en elke distributie in niet-materiële vorm, zoals uitzending op radio of TV of een openbare voordracht en veelvoudiging is, grofweg, het overnemen (kopiëren) van een werk. Het volgens artikel 13 van de Auteurswet omvat ook “iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm” die geen oorspronkelijk werk oplevert en dat heeft u dus gedaan door ondergetekende zijn rectificatie eis te verwerken in uw boek. Dat is markant de listigste wijze van het schenden van de auteurs wet en daarmee bewijst u dat u m.i. een doortrapte sluwe gewetenloze oplichter bent. Daarnaast  informeert u opzettelijk niet uw lezers dat in de 2e druk naar aanleiding van de eisen van ondergetekenden tot rectificatie wijzigingen heeft aangebracht en daarmee misleidt u tevens uw lezers. Maar goed dat laatste misleiden van lezers is uw mannier van publiceren bij uitstek.

Daarnaast pleegt u ook nog eens plagiaat.
Onder plagiaat wordt wel verstaan de nabootsing, het overnemen of parafraseren, van een werk of stijl van een ander en het resultaat als je eigen werk te presenteren.
U mag korte citaten gebruiken, zonder daarvoor eerst toestemming te vragen, bijvoorbeeld in een artikel, scriptie, werkstuk of recensie, mits daarbij de bron en de naam van de schrijver vermeld staan. Dit geldt alleen voor citaten uit al gepubliceerde werken, anders heeft u wel eerst toestemming nodig van de auteur.

Kan het auteursrecht omzeild worden door aanbrengen van veranderingen?
Nee, dit blijft een (slechte) kopie, het is beter om zelfstandig iets te bedenken, maar dat kon u kennelijk niet in deze.

Ondergetekende zal dan ook indien u volhardt tevens strafrechtelijk aangifte gaan doen in deze op grond van de diefstal en opzettelijke gevaarzetting hetgeen bedreiging oplevert middels opzettelijke onwaarheden inzake wat u stelt m.b.t. de voor twee moorden veroordeelde huurmoordenaar Hoogland ( volgens u een aardige jongen).

D.d. 19 oktober 2015 heeft kennelijke uw advocaat Jan Hein Kuijper daarop gereageerd met een briefje waarin hij zich schuldig maakt aan onwaarheden en die hij niet heeft ondertekent met zijn titel van advocaat:

From: jh.kuijpers@knadvocaten.nl
To: jestelesto@hotmail.com
Subject: Boek ‘Kleine Willem’.
Date: Mon, 19 Oct 2015 15:51:00 +0000
Geachte heer Brown,
De aanpassing in de tweede druk is niet bedoeld als voorstel waarmee u akkoord zou moeten gaan. Voor het overige wachten cliënten uw gerechtelijke stappen af.
Met vriendelijke groet,
Jan-Hein Kuijpers

Ondergetekende heeft daarop uw advocaat d.d. 20 oktober 2015 geantwoord dat hij zich schuldig maakt aan onwaarheden en dat ondergetekende zijn eisen in deze handhaaft ( zie: “Steve Brown sloopt Leugenteam ‘Mr. Jan Hein Kuijper & Pedo-Hendrik Jan Korterink’ en politie-informant Willem Moor. )

Nu heeft ondergetekende moeten constateren dat u zijn eis tot rectificatie heeft misbruikt door delen van zijn eis tot rectificatie zonder toestemming te publiceren in de 2e. ( zie pdf) als ware het wederhoor en/of met medewerking van ondergetekende aan het door hem gelaakte boek. Dat is puur bedrog en misleiding van uw lezers en ronduit oplichting ter zake.

Just Publisher en Hendrik Jan Korterink plegen diefstal middels List en Bedrog,
U maakt zich hiermee schuldig aan diefstal door de rectificatie mijnerzijds zonder toestemming in uw boek te plaatsen. Bovendien wekt u daarmee de indruk dat ondergetekende heeft meegewerkt aan het door hem gelaakte boek. Daarnaast legt u niet uit bij deze wijzingen dat die er na een eis tot rectificatie van ondergetekende aan toegevoegd zijn zonder toestemming en plaatst u niet de gehele eis tot rectificatie, maat alleen delen die u kennelijk welgevallig zijn en daarmee miscuikt u ondergetekende zijn eis tot rectificatie en maakt uw zich schuldig aan List en bedrog en misleiding van uw lezers.

Primair
Ondergetekende sommeert u binnen vijf dagen het boek van de markt te halen en alsnog de hele rectificatie op uw website te plaatsen en een schadevergoeding te betalen in deze van €15000,-

Secondair
U voorziet in ieder uitgegeven boek een inlegblad met de gehele eis tot rectificatie en de aankondiging dat bij een eventuele derde druk de gelaakte pagina’s zullen worden verwijdert en u betaald €15 000,-.

Ondergetekende heeft zijn advocaat Mr. Van der Laar nu verzocht u in rechte te betrekken indien u volhard.

Ten overvloede:
Ondergetekende heeft verder geconstateerd  dat u zich reeds in het verleden meerdere male schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige publicaties jegens andere personen en dat u kennelijk op dat vlak een delinquent genoemd kan worden( Prod 1) Daarnaast maakt u zich reeds al een decennia of langer schuldig aan gevaarzetting smaad en laster jegens ondergetekende en de zijne.( zie Prod 2: Riool van Stelling.nl2)

In het licht van het voorgaande wijs ik u er nog op dat uw (media-maffia) collega’s van o.a. Panorama Peter R. de Vries en Bas van Hout( 2x ) zich ook schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare onrechtmatige en Strafwaardig publicaties jegens ondergetekende en daarvoor veroordeeld zijn door de Rechter en vele malen door de Raad voor Journalistiek, etc. M.a.w. ondergetekende wordt al sinds zijn getuigenis in de zaak Hoogland-Bruinsma/-Tony Hijzelendoorn belaagt en gestalkt door u en uw collega’s met de aan u gelieerde louche, corrupte advocaten als Mr. Kuijper die belust zijn op media aandacht van het laagste riool niveau in deze en geld, hetgeen de facto gekwalificeerd kan worden als Stalking!

Tot Slot:
Ondergetekende wijs u er uitdrukkelijk op deze aanzeging u in rechte te gaan betrekken niet de buitenrtechten acties in deze stuit. Integendeel !

Alle rechten voorbehouden.

In afwachting van uw antwoord,

Met de meeste hoogachting,

Ing. S.K.A. Brown

cc. Mr. P. van der Laar

Prod 1: Eedere veroordelingen wegens onrechtmatige publicaties Hendrik Jan Korterink c.s.
ECLI:NL:GHAMS:2008:BD5538 (http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2008:BD5538 )
Permanente link
Instantie Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak 26-06-2008
Datum publicatie 26-06-2008
Zaaknummer 106006857/01 skg
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie Het gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de voorzieningenrechter inzake de vorderingen van een bekende televisiepersoonlijkheid tegen ZIJonline bekrachtigd.
Het op de website geplaatste artikel waarin de betrokkene van prostitutie wordt beticht is onrechtmatig .
Rechtspraak.nl
Uitspraak
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER ARREST

Rechtbank Amsterdam (vzr.)
&
Connie Breukhoven-Witteman/Media Plus VOF, Leonardus Wilhelmus van Rooijen, Hendrik Jan Korterink, Daphne Elizabeth Muller en Witheet Publishing LLC
websites ZIJonline.nl en Witheet.com

Mediaforum 2007-7/8, nr. 28; Rechtspraak.nl: LJN BA5286
belediging, portretrecht, privacy, public figure, vrijheid van meningsuiting, onderzoeksplicht, onjuiste berichtgeving, grievende berichtgeving, rectificatie, immateriële schadevergoeding, internetsite
Bron: Hans Melchers Fonds 

Prod 2: Riool (20) 
maandag 9 januari 2006Dankzij een van onze attente lezers borrelde naar boven dat Hijonline is geregistreerd door een VOF. Nee, niet VOF De Kunst, maar de VOF Media Plus in Wezep. Dat blijkt volgens de openbare gegevens van de Kamer van Koophandel eveneens het adres te zijn van de zich ook al als misdaadjournalist afficherende Hendrik Jan Korterink. Is geen toeval. Hendrik Jan is bestuurder van het vehikel. En nog iets vrolijks: de nu door Steve Brown belaagde Leo van Rooyen van Hijonline bekleedde in dezelfde VOF tussen 1989 en 1998 ook een bestuursfunctie.Hendrik Jan Korterink, die ons kortgeleden nog verblijdde met het boekwerk “Bom in de Laurierstraat” (1), behoorde volgens Brown in een eerder leven tot het team van Nederlands bekendste misdaadjournalist Kuifje R. de Vries en zou naar eigen zeggen goed bevriend zijn met Bas van Hout. Een op hetzelfde terrein actieve publicist, ooit de beschermeling van “Zwarte Joop” de Vries en om het zachtjes te zeggen geen vriend van Steve Brown.Er is nog een intrigerende link in dit geheel. Dat is onderzoekjournalist Simon Vuyk, die nu bij Bureau Misdaad aan de slag is, maar vroeger net als Korterink in de kraamkamer van Kuifje R. zijn halfbruin verdiende.In een eerder stadium verklaarde Van Rooyen al tegenover Sterrenstek.nl dat zijn gewraakte bericht over de recente aanslag op Steve Brown afkomstig was van een medewerker van Bureau Misdaad. Gezien bovenstaande connecties ligt het een beetje voor de hand dat de voormalige baron in spijkerbroek een conspiracy vermoedt, waarin hij voortdurend de zwartepiet in handen krijgt gedrukt. Voortdurend, want voordat deze affaire zich ontwikkelde had Brown al allerlei procedures op gang gebracht tegen kanonnen als De Vries en Parool-coryfee Bart Middelburg wegens stalking en in zijn ogen andere kwalijke praktijken. Inmiddels heeft hij bij het Parket in Amsterdam een klacht neergelegd tegen Korterink op grond van:“opzettelijke gevaarzetting, uitlokking, dan wel aanzetten tot moord, opzettelijk smaad/laster/schrift, lid criminele rechtspersoon al dan niet in vereniging met B. Middelburg, P.R. de Vries, John van den Heuvel, Bas van Hout, L. van Rooyen. Al dan niet in hun hoedanigheid van CID-informant van de politie en/of Parket Amsterdam”.Neemt u het zo mee, of moeten we het even inpakken?Het boek van Korterink heeft betrekking op de aanslag op de kunstenaar Rob Scholte op 24/11/1994. Een aanzienlijk gedeelte wordt besteed aan de theorie dat de bom bestemd was voor advocaat Oscar Hammerstein. Overigens is een van de figuren, Max Hasfeld (ook wel Cannafield), na onderhandelingen vooraf van een andere naam voorzien. Zie voor Max het artikeltje “Connecties” dd. 25/11/2003 in deze kolommen en “Van oude koeien en troebel water” dd. 24/9/1999 op de site van de Morgenster en in de papieren versie van Kleintje Muurkrant nr. 336

Noot de hier gehanteerde linken zullen gevoegd worden bij een eventuele rechtsgang als bewijzen.