Per mail en gewone post

straf ze kaft3Herhaald bezwaarschrift en klacht tegen de kennelijk “Befehl ist Befehl”-DWI-ambtenaar dhr.Wachter een trouwe dienaar van de “Straf de arme Maatschappij”.

Aan:Burgemeester en Wethouders,Postbus 9889,1006 AN Amsterdam

Betreft, Opzettelijke onrechtmatige beschikking d.d. 22 juli 2015 met kenmerk: xxxxx van de hand van ambtenaar K.I. Wachter uit naam van  Arjan Vliegenthart.

Amsterdam, 25 juli 2015

Geachte College, t.a.v. de heer Arjan Vliegenthart,
Naar aanleiding van uw willens en wetens in strijd met de uw bekende feiten en omstandigheden genomen beschikking d.d. 22 juli 2015 van de hand van K. I. Wachter informeren wij u nogmaals als volgt met het reeds ingediende bezwaarschrift d.d. 22 juli 2015 ter zake in deze, die u hier als ingelast dient te beschouwen als (herhaald) bezwaarschrift in deze (zie prod 1)

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Een besluit van een bestuursorgaan is gericht op het tot stand brengen van rechtsgevolgen, waaraan ook burgers kunnen zijn gebonden. Het is vanzelfsprekend dat de rechtsgevolgen niet intreden voordat dit aan de bij het besluit betrokken burgers bekend is gemaakt. Zolang het besluit intern is gebleven, heeft het derhalve nog niet de gevolgen van een rechtshandeling. Ten aanzien van beschikkingen blijkt dezelfde rechtsopvatting volgesn de Hoge Raad.Alleen herstel ex nunc is toegestaan. Herstel met terugwerkende kracht niet.(Zie ook: HR 11 mei 1979, NJ 1979, 441, AA 1980, 305 of: Rb Breda, 14 maart 1979, NJ 1979, 544; het bewust gebruik maken van een op onjuiste gronden verleende ontslagvergunning kan aangemerkt worden als een wanprestatie). Kennelijk heeft de Participatie wet een “Monster” in het leven geroepen bij bepaalde (VVD) DWI-ambtenaren als Wachter van het onmenselijke allooi ‘Monster Sjoerd Potters’, de Tweede kamer VVD woordvoerder inzake de Participatie wet. De gelaakte beschikking is gedateerd 22 juli 2015 en ontvangen d.d. 25 juli 2015.     De gelaakte beschikking d,d 22 juli 2015  is een wan prestatie ( =Treiterij, Stalink) omdat het o.a. stelt dat er vanaf juli is vastgesteld dat er een samenlevingsverband bestaat en derhalve als zodanig wordt gekort en uitbetaald per juli 2015 . Daarmee geeft de gelaakte beschikking d.d. 25 juli 2015 zich terugwerkende kracht, want de maand juli was reeds uitbetaald als zijnde geen samenlevenings verband na telefonisch en schriftelijk protest ( zie Bezwaarschift d.d. 22 juli 2015  )tegen de inhouding zonder wettelijke Titel/beschikking door de Wachter.  M.a.w. de beschikking d.d. 22 juli 2015 van de hand van Wachter is alleen al  op die gronden in strijd met het de wet en dus nietig.  ( “Ondanks al deze voorwaarden zijn er gemeenten die zonder schroom bijstandsgerechtigden 32 uur per week enveloppen laten vouwen of papier laten prikken. “Participatie is voor veel bijstandsgerechtigden synoniem geworden voor dwang”, meent Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.” Bron Trouw) Eén en ander wringt des te meer gezien het feit dat wij daarnaast dagelijks moeten waarnemen dat de miljoenen bonussen en fraudes in de kringen van de VVD ons om de oren vliegen en daar tegen in het geheel niet wordt opgetreden . Deze Hoge-(Graai)-Klasse blijft verschoont van de kennelijk zwaar gefrustreerde ‘Monster-ambtenaren’ der Participatie wet.

Los van het bovengenoemde gaat de DWI ook al maanden door de beslag vrij voet heen door ten onrechte  200,- euro in te houden.  XXXXXX ontvangt slechts €711, 56 per maand in plaats van de hem rechtens toekomende 960,83 euro en hij ontvangt bovendien geen huurtoeslag en zorg toeslag, aangezien die ook ten onrecht wordt verrekent middels beslag. Wij verzoeken u ook dat conform wet en regelgeving dat ook naar behoren te herstellen met terugwerkende kracht.

Ondanks dat Wachter reeds voorafgaande aan zijn Beschikking d.d. 22-juli 2015 schriftelijk en mondeling uitvoerig was geïnformeerd dat er geen samenleving verband bestaat of ooit heeft bestaat met de heer  XXXXX volhard hij  in zijn onware en onrechtmatige beschikking in deze, vandaar dat wij hierbij tevens een klacht in tegen de kennelijk corrupte ambtenaar Wachter. De ambtenaar Wachter maakt zich o.a. schuldig aan een onrechtmatige overheidsdaad met als oogmerk het kennelijk opzettelijk stress veroorzaken bij zijn slachtoffer XXXX. Hoeveel mensen zijn nog meer het slachtoffer van deze louche onmenselijke  “Befehl ist Befehl”-ambtenaar Wachter? (zie prod 2) Meldt het ons. Uw privacy is gegarandeerd.

Hoe kan het dat een dergelijke verachtelijk figuur als de heer Wachter werkzaam zijn bij het DWI dat onder verantwoordelijkheid valt van de SP? Graag uw antwoord daarop als SP Wethouder namens de afdeling SP Amsterdam. Bovendien zullen wij in het kader van het algemeen belang contact opnemen met de SP Amsterdam om deze walgelijk onmenselijke Kafka praktijken van de Wachter onder verantwoording van de SP Wethouder Vliegenthart onder de aandacht te brengen van de Landelijke SP alsmede de Tweede Kamer leden. Wij kunnen ons namelijk niet voorstellen dat de SP achter een figuur als Wachter kan of wil staan. Wij verzoek B & W passende maatregel tegen hun kwaadaardige ambtenaar Wachter te nemen en ons daarvan op de hoogte te stellen. Bovendien verzoeken en zo nodig sommeren wij u XXXX  een schade vergoeding toe te kennen van 500,- euro in deze te verhalen bij Wachter. Wie weet leert deze figuur daar wat van.

Tot slot:
Indien u volhard in deze vaststaande onrechtmatige beschikking d.d. 22 juli 2015 zullen wij binnen een week na dagtekening 25 juli 2015 een voorlopige voorziening aanvragen in deze bij de Rechtbank en een bodemprocedure te starten ten einde de schadevergoeding in deze te eisen van B & W. Wij wijzen u er nogmaals op dat in deze zaak reeds voor recht is verklaard dat de heer XXXX niet samenwoont met XXXX en dat de heer Wachter daarvan uit en te na is geïnformeerd voorafgaande zijn treiter beschikking d.d. 22 juli 2015 . En dus ter kwade trouw handelt in deze. Wij zijn dan ook van mening dat er voldoende gronden zijn om de heer Wachter per direct op non-actief te zetten zonder behoudt van salaris- uitkering in deze wegens het schenden van het EVRM, BW, Awb, Wetboek van strafrecht( Stalken) en het ambtenarenrecht in deze. Bijkomstig positief effect zou dan zijn dat Wachter zelf kan ervaren hoe het is om behandelt te worden door louche types als hemzelf, die o.a. vergeten zijn dat zij door de burgers worden betaald!

In afwachting van uw beslissing inzake de opzettelijke onware en onrechtmatige Beschikking d.d. 22 juli 2015 van de hand van dhr. Wachter en beoordeling van de klacht tegen dhr. Wachter zijn wij ten alle tijden bereidt uw nader te informeren,

Hoogachtend.

XXXXX , XXXXX ,Amsterdam

In deze vertegenwoordigd door ing S.K.A Brown.

CC: geanonimiseerd naar SP afdeling Amsterdam, en landelijk afdeling SP met verzoek om reactie.

Bijgevoegd: de gelaakte beschikking d.d. 22-juli 2015

Wie een mens redt redt de hele wereld.

“SP Wethouder Arjan Vliegenthart toont menselijk gezicht. En wordt onderuit gehaald door Wachter”. (zie prod 3)

prod 1
“Spoed Urgent: Bezwaarschift XXXXX

Aan: Burgemeester en Wethouders.

Stadhuis Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Inzake onrechtmatige inhouding XXXX  zonder beschikking kennelijk op grond van een niet bestaande samenlevingsverband met de heer XXXX.

Amsterdam, 22 juli 2015

Geachte Burgemeester en Wethouder  en Juridische afdeling DWI Hugo van Goberinge,

Heden vandaag constateerde XXXXXXXX dat hij een uitbetaling kreeg van € 453,27
 ( bijgevoegd prod 1). Aangezien  XXXXX geen beschikking krachtens de AwB had ontvangen dat zijn rechtspositie was gewijzigd inzake zijn DWI uitkering heeft hij direct gebeld met de DWI. Wij kregen mevr. Marga van Woerkom aan de lijn die stelde  van het call centrum te zijn van het DWI en alleen onze bezwaren kon aanhoren in deze. Mevr. Van Woerkom stelde dat de heer Wachter de verantwoordelijk  ambtenaar van DWI is in deze zaak. En dat hij de hoogte in strijd met Wet en regelgeving  van deze gelaakte uitbetaling had vastgesteld. Bovendien stelde mevr. Van Woerkom dat er talrijke brieven met  de betreffende beschikking waren uitgegaan aan XXXXX. Hetgeen later werd tegen gesproken door de behandelde ambtenaar de heer Wachter. Er is geen beschikking ter zake verstuurd aan XXXXX in deze zaak. Wij zijn van mening dat de heer Wachter middels deze inhouding  zich daarmee o.a. schuldig heeft gemaakt aan een Onrechtmatige overheidsdaad, maar op grond het Pikmeer Arrest niet in persoon kan worden aangesproken. Ik wees mevr. Van Woerkom er op dat  XXXXX geen beschikking ter zake heeft gehad .En dat het samenleving-verband met de heer XXXX middels een kortgeding en bezwaarschrift al vastgesteld is  niet bestaat.

De heer XXXX krijgt dan ook de facto een Dak en Thuislozen uitkering. Dat is één.

Punt twee.
Met deze uitbetaling gaat de DWI door de beslagvrij voet heen en schendt het vaste geldende bestaan minimum.M.a.w. met deze handelswijze maakt de DWI XXXX tot Dak en Thuisloze en bezorgt XXXX extreme stress.Na het telefoon gesprek met mevr. Woerkom werden  wij direct terug gebeld door de heer Wachter en die gaf toe dat er ter zake geen beschikking was uitgegaan. Wij hebben de heer  Wachter geïnformeerd omtrent de feiten ( bezwaarschift en kortgeding van de heer XXXX)  ter zake , maar dat was voor hem geen reden om zijn besluit in deze  definitief te herzien en/of nader onderzoek te doen. Kafka dus! In tegendeel. Hij zou nu per omgaande alsnog  een beschikking doen uitgegaan  al is die gebaseerd op onware en valse informatie kennelijk van de Buitendienst Handhaving. M.a.w. de heer Wachter maakt zich schuldig aan opzettelijk handelen in strijd met de vaststaande aan hem bekende feiten en Wet en regelgeving en daar wezen wij hem dan ook op. Hij beriep zich er op dat hij slechts uitvoerder is in deze zaak. Wel stelde hij tot slot dat hij met spoed  deze ten onrechte inhouding door hem gepleegd zonder wettelijke titel  zou herstellen voor deze maand, maar volgende maand na de komende onware beschikking van zijn hand wederom  de onrechtmatige inhouding zou gaan doen uitvoeren. Wel liet de heer Wachter mij weten dat de kosten van  zijn handelen die tot een Bezwaarschrift en een mogelijk kortgeding zullen leiden konden hem niet deren in deze. Wij verzoeken u dan ook per omgaande het onrechtmatig  ingehouden bedrag binnen 24 uur als nog naar behoren uit te betalen, anders zijn wij genoodzaakt om de Rechter te verzoeken een voorlopige voorziening aan XXXX toe te wijzen in deze op grond van een niet bestaande Beschikking van de heer Wachter. Daarnaast verzoeken wij u de heer Wachter te sommeren af te zien van zijn willens en wetens onrechtmatige komende  beschikking in deze. Daarnaast XXXXX een schadeloosstelling toe te kennen van 500,- euro  voor de stress, tijd, etc. in deze en die te verhalen bij de heer Wachter. Los van het bovengenoemde blijkt uit deze zaak dat indien men iemand in nood een paar dagen wil helpen dat beter uit zijn hoofd kan laten ,want dan wordt men belaagd door de DWI- Handhaving van de Participatiewet en komt men terecht in een wetteloze onmenselijke  Kafka situatie.

In afwachting van uw besluit zijn wij ten alle tijden bereidt uw nader te informeren,

Hoogachtend,

XXXXXX, XXXXXX, Amsterdam

( in deze vertegenwoordigd door ing S.K.A. Brown
)

prod 2
Superior orders, often known as the Nuremberg defence, lawful orders or by the German phrase “Befehl ist Befehl” (“orders are orders”), is a plea in a court of law that a person, whether a member of the armed forces or a civilian, not be held guilty for actions which were ordered by a superior officer or a public official.‪The superior orders plea is often regarded as the complement to command responsibility.One of the most noted uses of this plea, or “defense”, was by the accused in the 1945–46 Nuremberg Trials, such that it is also called the “Nuremberg defense”. The Nuremberg Trials were a series of military tribunals, held by the main victorious Allied forces after World War II, most notable for the prosecution of prominent members of the political, military, and economic leadership of the defeated Nazi Germany. It was during these trials, under the London Charter of the International Military Tribunal which set them up, that the defense of superior orders was no longer considered enough to escape punishment; but merely enough to lessen punishment.‪Historically, the plea of superior orders has been used both before and after the Nuremberg Trials, with a notable lack of consistency in various rulings.Apart from the specific plea of Superior Orders, discussions about how the general concept of superior orders ought to be used, or ought not to be used, have taken place in various arguments, rulings and Statutes that have not necessarily been part of “after the fact” war crimes trials, strictly speaking. Nevertheless these discussions and related events help us understand the evolution of the specific plea of superior orders and the history of its usage.

prod  3
Wie een mens redt redt de hele wereld. SP Wethouder Arjan Vliegenthart toont menselijk gezicht. En wordt onderuit gehaald door Wachter”.

( door ing Steve Brown)  

AMSTERDAM-NOIR- Achtung! Goed Nieuws van het Thuisfront: SP Wethouder Arjan Vliegenthart toont menselijk gezicht en geeft hoop in bange VVD & PvdA dagen. Afgelopen donderdag diende de Bezwaarschift- zaak van de ex gedetineerde Dak en Thuislozen kameraad tegen het ‘Wurg de arme DWI’. Indien dit bezwaarschrift zou worden afgewezen zou de zaak a.s. maandag weer voor de ‘Daklozen slachter-Rechter’ dienen Bijstand politie– Sicherheitsdienst’ terug  gevloten het Gestapo hok van VVD ‘Reichsprotektor Sjoerd Potters’ in. In deze zaak heb ik onze Dakloze kameraad in de eerste zitting bijgestaan en dat leidde tot een hoop ‘Volks-Verzet-bombarie’ en een Wraking van de Yuppie- rechter A.J. Bongers. De Wraking is zoals ik al voorspelde standaard afgewezen. Het leek mij derhalve beter voor onze kameraad zonder huis en inkomen dat ik mij terug trok. Bij deze zitting werd hij/zij bijgestaan door Mr. Carl Schreinemacher. Het bezwaarschrift werd gegrond verklaard. En daarmee heeft onze Kameraad in ieder geval Brood en hoeft hij zich daarvoor niet langer meer aan te melden bij het “ISIS-abortoir”.Het is genoegzaam bekend dat wij niet bepaald lovend zijn over de Advocatuur in het algemeen. Hetzelfde geldt voor de Gerechtelijke macht. Maar dat neemt niet weg dat wij van mening zijn dat er gelukkig ook nog advocaten en rechters zijn in de geest van Paul Scholten als Mr. Knoops, Mr. P. van der Laar,  Mr. Nico Meijering, Mr. Fabian D.W. Siccama ,Mr. Carl Schreinemacher en  Mr. Inez Weski, die wij zeer hoog achten en respecteren voor hun inzet en integriteit en kennis van het recht om de zwakkere te beschermen tegen de Heersende Klasse van de “ Straf de arme maatschappij” . Deze rechters en advocaten zoeken nog naar een “Fit” and Justication” ( Dworkin) en dat geeft hoop in bange dagen van het “Lieg en Bedrieg Kabinet”. Ook is het goed dat de SP heeft laten blijken in Amsterdam niet klakkeloos de ‘Slaven-Participatie-wet’ met zijn Bijstand politie Sicherheitsdienst van de VVD- Gestapo-man Sjoerd P.  en zijn PvdA-hoertje ‘Kapo Jetta Klijnsma’ uit te voeren. Gelukkig maar want op wie, behoudens de Partij voor de Dieren kan ‘Jan met de Pet’ anders nog stemmen in “Banana-Fraude-Nederland” als de SP ook al waterdrager ‘Mongool’ is geworden van de VVD-misdaadgroep. De PPV zijn standpunten inzakerechtvaardigheid voor ‘Jan met de Pet ‘onder schrijven wij ook, alleen verwerpen wij met kracht het “JESUISCHARLIE ” gekrijs. De PvdA Partij leider ‘Showbizz-arbeider Hans Spek’ was niet bereikbaar voor commentaar op onze kleine overwinning op ‘Jetta Moestuin’ ,omdat hij coryfee dienst heeft met een Campagne Tentje gesponsord door de VVD bij de ‘Maffia G-7 –Top’ in het kader van zijn strijd tegen het Groot Kapitaal liet zijn brallende woordvoeder weten.