Open brief

Corrupt Smijten met gemeenschap geld.

Ed Nijpels Peter Kuiper Peter LubbersPaul Smits

‘Kruidvat Held en Rebel Peter R de Vries’ ter land en ter zee gesubsidieerd in de Kind-Prostitutie.

Aan: AVRO en TROS

t.a.v. de Raad van Bestuur de heer Ed Nijpels, Paul Smits, en t.a.v. de directie Willemijn Maas, Algemeen Directeur 
Peter Lubbers, Directeur Media 
Niels van ’t Hooft, Directeur Financiële Zaken & Bedrijfsvoering 
, Peter Kuipersen en Robert Vink.

Amsterdam, 14 mei 2013

Inzake uw subsidie betaling/uitkering aan ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ kennelijk voor o.a. ‘Pr-wederdiensten’ van Peter R. de Vries c.s. in de ‘Pedo- zaak Joris Demmink’.

Geachte heer Ed Nijpels en Paul Smits,

Misbruik van omstandigheden.
Dennis Brussaard
AVRO & TROS vliegt er ter land en ter zee op uit met de ‘Hoerenlopende Vries-Maffia’ crew.
Misbruik van omstandigheden door Ed Nijpels en Paul Smit in vereniging met ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ en Dennis Brussaard (stille Maffia ‘Fatsoen-gluiperd-compaan’ van Peter R. de Vries in deze. ( zie Noot: Dennis Brussaard). Kennelijk is deze scherts-figuur de ‘Fatsoens-gluiperd Dennis Brussaard’ ingehuurd om de ‘misdaadgroep Peter R. de Vries’ te voorzien van een laagje vernis van fatsoen en menselijkheid over de ruggen van derde wereld kinderen, maar dat terzijde.

Het topje van de Corrupte (Pedo)-ijsberg.
Nu u kennelijk de gehele ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’, hierna te noemen de/uw misdaadgroep ( zie Prod1) heeft overgenomen van SBS, kennelijk o.a. als wederdienst voor het feit dat uw misdaadgroep zich tegen beter weten en de algemeen bekende feiten ter zake inzet om de voormalige Top-justitie Baas en VVD-er ‘Pedo-Joris Demmink’ en de zijne uit de wind en gevangenis te houden.

Peter R. dwang, bedrog, dwaling.
Ondergetekende heeft vernomen dat de AVRO en TROS Peter R. de Vries heeft genomen op instignatie/dwang/bedrog/dwaling (art. 3:44 B.W jo art. 6:228 B.W ) van de heer Ed Nijpels en de zijne in vereniging met de heer Paul Smits en dat Peter R. de Vries  opzettelijk (laf) stil blijven zitten in deze door niet te antwoorden op mijn schrijven (Prod 2 :brief aan misdaadgroep Peter R. de Vries)  ter zake richt ondergetekende en de zijne zich nu tot u met het volgende:

Peter R. betrokken bij moord en media-aanslag op Steve Brown en meineed in de Passage Liquidatie-zaak.
Ondergetekende heeft zich schriftelijk ter zake gericht tot uw misdaadgroep ( Prod 2: brief aan misdaadgroep Peter R. de Vries) met de sommatie naar waarheid te verklaren inzake hun rol bij de media-moord-aanslag op ondergetekende en de zijne in opdracht van de Hoogland-Maffia. ( zie Prod 3: beelden en lees het verslag; Maffia en justitie werken samen )
“Peter R. de Vries verricht onrechtmatig hand en spandiensten in dienst van de Hoogland maffia tegen Steven Brown.“

Ondergetekende heeft uw misdaadgroep bovendien gesommeerd om naar behoren de schade te vergoeden in deze. Temeer ondergetekende uit zeer betrouwbare bronnen heeft vernomen dat anders een substantieel deel van de ‘subsidie-uitkering’ aan uw misdaadgeroep naar Willem Holleeder c.s. gaat en al is gegaan.

Uw misdaadgroep heeft er voor gekozen om laf stil te blijven zitten.
‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ heeft schuld van 1 miljoen euro sinds 1997.
Dat uw misdaadgroep, ( zie:Prod 5: Maffia De Vries Arrest ) een materiële schuld heeft aan ondergetekende en de zijne van meer dan 1 miljoen euro o.a. op grond van het feit dat uw misdaadgroep een onrechtmatige ( Arrest Brown versus de misdaadgroep ) media en strafwaardige moord aanslag op mij en de mijne heeft gepleegd.

Die media-moord-aanslag heeft naast de immateriële schaden een materiële schade sinds 1997 tot heden veroorzaakt van meer dan 1 miljoen euro, één en ander vastgesteld door o.a. de belastingdienst ( inkomsten derving.) Voor de media-moordaanslag was het jaar inkomen van ondergetekende 165.000,- per jaar en na de media-moord aanslag 0,00.

Dat de kinderen van ondergetekende expres zijn aangetast door uw misdaadgroep, hetgeen een feit is waarop nu na jaren van opzettelijk stilzitten van bepaalde corrupte VVD- ‘Bolhaar-justitie’, de beschermheren van uw misdaadgroep het boek “Kanun”/natuurrecht op toe ziet.

Weergeld of zoengeld.
Ondergetekende heeft sindsdien rechtelijk en buiten rechtelijk getracht de rechtens toekomende vordering te verhalen op uw misdaadgroep en zal dat blijven doen.

Politie-informant Peter R. beschermd door ‘Bolhaar-justitie’.
Nu de misdaadgroep kennelijk een overeenkomst/dienst/ chantage/omkoping –verband/verbond heeft met de AVRO & TROS  en ondergetekende heeft vernomen uit uw kringen dat uw misdaadgroep (inclusief Maffia Boss John de Mol) rond de 1 miljoen euro subsidiegelden ( Gemeenschapsgeld gaat dus naar een rechtens vastgestelde maffia-journalist, zie  Prod  5 :Arrest De Vries –Parool) ontvangt van de AVR & TROS verzoek ik en zo nodig sommeer ik u in de geest( analogie) van beslag op loon door derde om er zorg voor te dragen dat uw misdaadgroep mij en de mijne naar behoren schadeloos stelt in deze.

Ik wijs u er op dat ondergetekende in deze alle betrokkene hiervoor genoemde hoofdelijk aansprakelijk stelt en houdt.

Op één dag drie medewerkers van Peter R. de Vries veroordeeld tot lange gevangenisstraf.
Indien u weigert aan ondergetekende en de zijne naar behoren aan hun verzoek te voldoen acht ik u en de uwe in gebreke en mede hoofdelijk aansprakelijk.

Peter R. mag de wet over treden.
Ik wijs u er uitdrukkelijk op dat ondergetekende en de zijne ( street-soldiers- redactie, Volkspolitie) zich niet zal verlagen tot de onrechtmatige en strafwaardige overval methodieken ( Prod6) bij de hiervoor genoemde AVRO & TROS personen/verdachten in deze thuis en/of privé van uw misdaadgroep om de waarheid inzake uw kennelijke duistere banden met uw misdaadgroep boven water te krijgen. Voor de ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ geldt die garantie niet.

Ondergetekende stelt voor om hetgeen hiervoor gesteld in de minne te regelen en één en ander bijv. in alle rust te bespreken bij uw TROS Voorzitter Ed Nijpels en/of bij uw AVRO Voorzitter Paul Smit thuis.

Ondergetekende verzoekt u binnen zeven dagen te antwoorden in deze, gezien het levensbedreigende karakter in deze.

De buitengerechtelijke kosten in deze zijn voorlopig begroot op 1500,-euro zijnde het incasso deurwaarders tarief en verzoek u deze binnen twee dagen te voldoen.

Alle rechten voorbehouden,

Econoom, ing. S.K.A. Brown en de zijne.

Noot
Dennis Brussaard van ContentDivision stille Maffia kompaan van Peter R. de Vries.
Dennis Brussaard zette jarenlang nieuwe televisieproducties op bij o.a. de TROS, Maffia Boss-John de Mol Producties, Ivo Niehe en Rene Stokvis Producties en maakte meer dan 150 reizen naar zo’n 76 (Derde Wereld landen) voor documentaires, reportages en spots en wie zal het zeggen wat voor Duistere zaken. Zijn expertise is in Nederland uniek als het gaat om het overbrengen van een sille Maffia- boodschap, het werven voor goede doelen (kuch) en het integreren van een boodschap in bestaande en nieuwe televisieproducties. Dennis is vanaf 1986 zelfstandig televisiemaker. Eerst als cameraman, vrij snel daarna als regisseur van diverse toonaangevende programma’s. Sinds 15 jaar is hij Creative Director bij verschillende productie’s en werkt nu stiekem achter de schermen met midaadgroep Peter R. de Vries. Wat zijn rol is in de Pr-actie inzake Pedo-Joris Demmink is nog niet helemaal duidelijk.

Prod 1 : Organigram misdaadgroep Peter R de Vries.

Prod 2: brief met sommatie aan misdaadgroep Peter r de Vries

Prod3: Beelden media- moord-aanslag Peter R. de Vries op Steve Brown.

en lees: Justitie en Maffia werken samen.

Prod4:” AVRO & TROS vliegt er ter land en ter zee op uit met de ‘Hoerenlopende Vries-Maffia’ crew.

Prod 5: Maffia De Vries Arrest.

Prod 6: 20 jaar cel voor Peter R. de Vries zijn ‘huurmoordenaar Rob Zegerius’ in Yellowstone.
Misdaadgroep Peter R. de Vries levensbedreigend; vier leden van ‘misdaadgroep Peter R. de Vries’ zijn veroordeelt tot langdurige celstraffen, waaronder Rob Zegerius, een persoon die voor een tweevoudige moord was veroordeelt als huurmoordenaar nu weer tot 20 jaar veroordeelt, etc.

Prod 8: Strafblad Peter R de Vries.

LJN: BM1482, Rechtbank Amsterdam, 456618 / KG ZA 10-747 SR/MB

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 april 2010 – in navolging van het eerdere vonnis van 9 april 2010 – bepaald dat het Peter R. deVries verboden is om de heimelijk gemaakte opnamen van Koos H. uit te zenden.

LJN: BB6850, Gerechtshof Amsterdam, 1266/07 SKG

X is strafrechtelijk veroordeeld wegens ontucht met een minderjarige. Hij vordert in kort geding de uitzending van het televisieprogramma ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’ dat is gewijd aan X en zijn zeilschool, te verbieden. Verbod met het oog op het gestelde doel (het aan de kaak stellen van misstanden: het weer werken met minderjarigen) noodzakelijk in een democratische samenleving? Uitgangspunt: het staat De Vries cs vrij de gestelde misstanden onder de aandacht van het publiek te brengen. Uitgangspunt daartegenover: X heeft recht op bescherming van eer en goede naam en van de persoonlijke levenssfeer. Hof: de gestelde strekking van het programma, het aan de kaak stellen van ernstige misstanden omschreven, kan daaraan niet worden ontzegd. Omstandigheden van het geval. Weerwoord X en zijn advocaat in het programma. Echter onvoldoende maatregelen om te voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer van X meer dan noodzakelijk wordt beschadigd. Verbod onder meer voor zover naam zeilschool wordt genoemd of in beeld gebracht. Journalistieke vorm in beginsel vrij. De wijze waarop X onverhoeds wordt geconfronteerd met De Vries en zijn cameraploeg levert een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van X op. Inbreuk niet zó ernstig dat het tonen van het resultaat ervan de grenzen van de aanvaardbaarheid overschrijdt. De kijker kan zich zelf over de methode een oordeel vormen en het verkregen resultaat dienovereenkomstig relativeren.

LJN: AY7757, Hoge Raad, 00005/06

1. Onpartijdig gerecht ex art. 6.1 EVRM en oordeel over ontvankelijkheid OM in kader verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis. 2. Ontvankelijkheid OM en vernietiging inbeslaggenomen voorwerpen. 3. Motivering ex art. 360.1 Sv van gebruik voor bewijs van verklaring bedreigde getuige. 4. Een redelijke uitleg van de art. 59 en 63 Sr brengt mee dat in een geval a.b.i. art. 63 de (eerdere) oplegging van een geldboete niet in de weg staat aan de (latere) oplegging van levenslang. Ad 1. Het hof wees verdachtes verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis o.g.v. art. 67.3 Sv i.v.m. mogelijke niet-ontvankelijkverklaring van het OM af en oordeelde daarbij dat het beroep op niet-ontvankelijkheid moest worden verworpen. In aanmerking genomen (a) dat ‘s hofs oordeel omtrent de ontvankelijkheid van het OM is gegeven ter motivering van de afwijzing van het verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis, en (b) dat het hof in het verdere proces de ontvankelijkheid van het OM heeft onderzocht en daaromtrent in de bestreden uitspraak n.a.v. het dienaangaande ten principale gevoerde verweer een beslissing heeft gegeven, kunnen de overwegingen van het hof bezwaarlijk anders worden verstaan dan als behelzende een voorlopig oordeel over de ontvankelijkheid van het OM. Ad 2. HR verwijst naar conclusie AG, o.m. inhoudend: algemene overwegingen omtrent de bewaring door het OM van inbeslaggenomen voorwerpen. En: vernietiging van deze voorwerpen zonder machtiging ex art. 117.2 Sv is in beginsel inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde. I.c. geen niet-ontvankelijkheid OM, want niet is komen vast te staan dat de voorwerpen zijn vernietigd op een wijze waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. De vernietiging was het gevolg van waterschade. Ad 3. Art. 360.1 Sv, dat ex art. 415 Sv ook in appel van toepassing is, schrijft voor dat het vonnis i.h.b. de reden geeft van het gebruik als bewijsmiddel van een pv van ve

LJN: BM0564, Rechtbank Amsterdam, 455768 / KG ZA 10-694 WT/MB

Rechter legt beperkt uitzendingsverbod op aan SBS (Peter R. de Vries). De voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank heeft bepaald dat SBS (Peter R. deVries) de met een verborgen camera in een Tbs kliniek gemaakte opnamen van en over de tot levenslang veroordeelde Koos H. niet mag uitzenden. Wel mag SBS de uit de contacten van Koos H. met een jeugdvriend verkregen informatie gebruiken in de komende uitzendingen van Peter R. de Vries en mag Koos H. (letterlijk) worden geciteerd. SBS behoeft ook de masterbanden van de opnamen niet af te geven. Dit is de uitkomst van het kort geding dat Koos H tegen SBS c.s. had aangespannen.

LJN: BM0001, Rechtbank Amsterdam, 455768 / KG ZA 10-694

De voorzieningenrechter weigert een verbod van de voorgenomen uitzending van PeterR. de Vries van zondag 4 april 2010. De eiser had hierom gevraagd aangezien zonder toestemming met een verborgen camera opnamen waren gemaakt van eiser verblijvende in een TBS-kliniek. Peter R. de Vries heeft tijdens de zitting aangegeven dat in de uitzending van 4 april de zonder toestemming van eiser gemaakte beeld- en /of geluidsopnamen niet worden getoond. Daarom heeft de rechter bepaald dat het voorhands niet aannemelijk is dat het uitzenden van deze aflevering een zodanige onrechtmatige schending van de persoonlijke levenssfeer van eiser zal opleveren. De rechter neemt vrijdag 9 april om 12.00 uur de beslissing aangaande de overige vorderingen van eiser, waaronder een verbod van de twee latere uitzendingen van PeterR. de Vries.

LJN: BM1465, Rechtbank Amsterdam, 456618 / KG ZA 10-747

Proces verbaal. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 16 april 2010 – in navolging van het eerdere vonnis van 9 april 2010 – bepaald dat het Peter R. de Vries verboden is om de heimelijk gemaakte opnamen van Koos H. uit te zenden.

LJN: AF6787, Rechtbank Rotterdam, 10/051255-02

Parketnummer van de berechte zaak: 10/051255-02 Datum uitspraak: 27 maart 2003 Tegenspraak VONNIS van de RECHTBANK ROTTERDAM, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [plaats] op [datum], wonende te [adres]. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 13 maart 2003. TENLASTELEGGING Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding onder parketnummer 10/051254-02. Van deze dagvaarding is een kopie in dit vonnis gevoegd (bladzijden genummerd A, B, C, D, E, F, G en H). DE EIS VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE De officier van justitie mr. Ekiz heeft gerekwireerd – zakelijk weergegeven – de vrijspraak van het onder 3 primair, 7 en 9 ten laste gelegde en bewezenverklaring van het onder 1, 2, 3 subsidiair, 4, 5, 6 en 8 ten laste gelegde en de veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met aftrek van voorarrest, alsmede de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE IN DE VERVOL-GING Namens de verdachte heeft de raadsman -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat het verrichten van opsporingsonderzoek in het algemeen en de inzet van dwangmiddelen in het bijzonder exclusief zijn voorbehouden aan de Staat. Het is ook de Staat, in geval een persoon de status van verdachte heeft, die dient te waken over de fundamentele rechten van deze verdachte. In het onderhavige geval heeft (een deel van) het opsporingonderzoek onder regie gestaan van een privaat persoon, te wetenPeter R. de Vries (hierna: De Vries). De Vries heeft hierbij diverse dwangmiddelen toegepast zoals; het aftappen van telefoongesprekken, het verrichten van observaties en het vervaardigen van film- en beeldmateriaal. Dit onrechtmatige handelen van De Vries

Voor meer zie rechtspraak.nl