Ter info.

Aan; De Rechtbank en de Officier van justitie Mevr. Mr Wijffers t.a.v. de Straf griffie Met gelijkluiden afschrift aan de Hoofd Officier van justitie de heer Mr. Herman Bolhaar

De zaak: OM/ Brown Parketnummer: 13/405075-09

Amsterdam, 25 mei 2009

Betreft, Bewijs dat P.R. de Vries en de zijne wederom Brown in een kwaad daglicht stelt sinds 1994, zoals in 1997 (zie Arrest Brown de Vries) en in 1999 ( moordaanslag Brown) tot heden en ergerlijker nu weer middels een artikel: “De Joegoslavische onderwereldkoning Jotza Jocic”“ tracht te (laten) vermoorden

Panorama in de greep van de Maffia waartoe De Vries behoort en leent zich voor aanzetten tot moord op Steve Brown En betreft, aangifte wegens smaad, laster, gevaarzetting en aanzetting tot moord tegen Sanoma, Panorama A. Visser, Bas van Hout, Koen Scharrenberg, P.R. de Vries en bepaalde Maffia.

Edelachtbare Rechter van der Schroef, Officier van justitie Mr. Wijffers,

Aangezien de Rechter van der Schroef m.i. geringschattend tijdens wrakings zitting d.d. 22 mei 2009 liet blijken dat hetgeen ik stel in onderhavige zaak OM/ Brown dat bepaalde Maffia en De Vries wederom zo als in 1997 weer bezig zijn mij uit te schakelen middels onrechtmatig en strafwaardig aan de schandpaal te nagelen en of te vermoorden als waanidee te beschouwen voeg ik hierbij een artikel: “De Joegoslavische onderwereldkoning Jotza Jocic”( prod1), dat d.d. 27 mei 2009 verschijnt in Panorama van de hand van Bas van Hout zijnde de persoon die al sinds 1994 gezamenlijk optrekt met De Vries jegens mij en de mijne. Het verhaal wordt zg. opgetekend door Koen Scharrenberg (prod1) M.a.w. dat het incident bij de RAI een val was om Steve Brown wederom voor de verborgen camera te lokken, één en ander mogelijk i.s.m. met Bas van Hout, de Hoogland Maffia en /of Holleeder en de zijne blijkt m.i. weer eens uit het hiervoor genoemde artikel.

Dan wijs ik u er nog op dat de Officier van justitie mevr. Wijffers stelde in het verslag voor de wrakings kamer dat ik mij gefokt gedroeg. De Rechter stelde tevens tijdens de zitting dat hij mij daarvoor de mond snoerde. Zowel de rechter evenals de officier van justitie ‘vergaten’ in dit verband te vermelden dat de Officier zich tenminste tot twee maal toe binnen vijf minuten na aanvang van de zitting bediende van aantoonbare onwaarheden. Eén ten opzichte van de datum waarop gedaagde de getuigen heeft verzocht en twee door te stellen dat alle getuigen naar waarheid hebben verklaard en anoniem zijn omdat zij bang zijn voor gedaagde en dat De Vries een eerbaar en algemeen bekend zijnde journalist is . Dit terwijl het Arrest De Vries tegen het Parool/ Bart Middelburg zich n.b. in het betreffende dossier zit waardoor een ieder gerechtigd is om De Vries als Maffia –journalist te kwalificeren sinds n.b. 1991.

Ik wijs u in dit verband op de productie 7 in het proces verbaal Brown –De Vries met de titel;” Maffia en politie werken samen”. Nogmaals voor alle duidelijkheid Bas van Hout trekt al sinds 1994 tot heden gezamenlijk met De Vries en de Hoogland Maffia op tegen mij en de mijne.

Dat Bas van Hout als journalist van Panorama tijdens de zaak Holleeder als getuigen voor de verdediging een zg. “Allesweter” introduceerde, waarmee alleen hij in contact staat. Kan het nog debieler? ( zie prod 4)

Onderwereld de Baas bij Panorama. Kennelijk wordt de redactie bij Panorama als het gaat om misdaad verslaggeving volledig gecontroleerd door bepaalde Amsterdamse Maffia d.m.v. lieden als Bas van Hout met een “Allesweter” en derderangs bodyguard uit de stal van De Vries annex Karateka’s a la Koen Scharrenberg, maar dit terzijde. ( zie prod. 2)

Dit keer wordt Bas van Hout zg. geïnterviewd door een collega zg. journalist van Panorama een derderangs Karateka, die zijn zg. journalistiek carrières ooit is begonnen als bodyguard van Peter R. de Vries. In die zin is dus dit hele zooitje zg. journalisten Van Hout en Koen Scharrenberg verbonden met de Padre de familia van de Maffia- journalisten en politie- informanten De Vries. ( zie prod. 1, 2, 3,4 en 5)

Bas van Hout maakt zich al sinds 1994 tot heden i. s. m De Vries en de Hoogland Maffia schuldig aan stalking, gevaarzetting, smaad en laster tegen mij en de mijne. Ik heb daar tegen herhaaldelijke aangifte van gedaan bij de politie, maar omdat Bas van Hout kennelijk voor bepaalde politie respectievelijk in chronologische volgorde informatie positie inneemt voor de politie bij: de groep van Sam Klepper en nadien bij de groep Holleeder wordt hij kennelijk gevrijwaard van vervolging ter zake. ( zie prod 3. Ik wijs u erop dat Bas van Hout voor Holleeder heeft getuigd.

Ik wijs u o.a. op het feit dat Van Hout n.b. twee jaar voor de moordaanslag (1999) op mij een beloning van 500.000-, gld. op mijn hoofd heeft gezet en die is nog steeds van kracht, aangezien Van Hout deze beloning nimmer heeft herroepen. ( zie dossier kopie de beloning). En ik wijs u op het Kortgeding vonnis Brown tegen Bas van Hout.

Ik wijs u er op dat Van Hout met een soort gelijke artikel o.a. door de heer Bart Middelburg , journalist van het Parool verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Ron Ondunk ( zie prod 5), één van de mede getuigen in de zaak Hoogland.

Aangifte gevaarzetting, Smaad en laster en aanzetting tot moord gedaan door Panorama, A. Visser, Bas van Hout en Koen Scharrenberg i.s.m. met De Vries en bepaalde Maffia. Ik doe derhalve tevens aangifte tegen Panorama,A Visser, Bas van Hout en Koen Scharrenberg wegens het doen van smaad en laster, gevaarzetting en aanzet tot moord op mij middels een volledig opzettelijke onwaar artikel : “De Joegoslavische onderwereldkoning Jotza Jocic” ten aan zien van mijn persoon al dan niet in vereniging met De Vries en/of bepaalde Maffia.

Conclusie: De Rechter stelde tijdens de wraking zitting d.d. 22 mei 2009, dat ik één en ander kennelijk niet serieus neem in deze zaak en wees daarvoor als bewijs naar een satirische posting genaamd “Hemelse wraking” op mijn weblog ( zie : http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2009/05/hemelse-wraking.html ). Het tegendeel is waar. Ik ben mij er terdege van bewust dat De Vries en de zijne sinds 1994 bezig zijn mij te laten vermoorden en middels media aanslagen maatschappelijk te vernietigen sinds mijn getuigenis in de zaak Hoogland (1994).

En nu weer blijkens het zg. artikel: “De Joegoslavische onderwereldkoning Jotza Jocic”, één en ander hangt m.i. nauw samen met het Rai-incident waarvoor ik nu gedagvaard ben. Het is het bekende patroon waarvan De Vries en de zijne zich tegen mij bedienen sinds 1994 ( sinds de zaak Hoogland) tot heden.

Ik wijs u er ten overvloede nogmaals weer eens op dat de leugens die deze twee zg. journalisten Bas van Hout en Koen Scharrenberg ten koste van mij ventileren gebaseerd zijn op leugens van de zijde van Bas van Hout van voor 1994, dus meer dan 13 jaar geleden. Waar heb ik dat 13 jaar geleden meer gehoord. Wel uit de mond van De Vries. Deze leugens hebben slechts twee doelen en dat is om Jotza Jocic weer voor de zoveelste maal op te hitsen mij te laten vermoorden net zo als Van Hout al eerder heeft gedaan m.b.t. Ron Ondunk en mij wederom maatschappelijk volledig af te branden. Ook in 1997 toen ik onrechtmatig door De Vries ( zie Arrest Brown tegen De Vries) in de val ben gelokt werkte naast de Hoogland Maffia,Bas van Hout samen met De Vries en publiceerde Bas van Hout voor en nadien smadelijke en onrechtmatige beschuldigingen aan mijn adres ( zie Kort geding vonnis Brown De Vries en aangiftes Brown tegen Bas van Hout).

Tot Slot: Aangezien de officier van justitie tijdens de zitting van 13 mei 2009 zich bij aanvang binnen vijf minuten schuldig maakt aan aantoonbare onwaarheden en stelt dat de wederpartij in strijd met de feiten een eerzaam journalist is en de Rechter dat als kennelijk waar beschouwd door opzettelijk stil te blijven zitten en het enige objectieve bewijs ter plaatse van het Rai-incident zijnde de filmbeelden van de bedreigingen met de dood aan mij weigert te aanschouwen, dan begrijp ik dat mijn veroordeling in deze voor de zitting al vast staat, te meer ik vier jaren recht heb gestudeerd en bekend ben als geen ander met de hand en spant diensten die De Vries al voor meer dan 25 jaar verricht voor bepaalde justitie en /of politie als Pr. man voor bepaalde onderwereld en dan wind een normaal mens zich wel enigszins op.

Hoogachtend,

S.K.A, Brown
Adres Punt adres met toestemming van het kadaster wegens extreme bedreiging sinds 1994 tot heden. Onder geheimhouding voor derde ( zie Uittreksels bevolking register)

CC. Mr. P van der Laar

Correspondentie naar aanleiding van het door mij gewraakte artikel: Bijgevoegd: Correspondentie mijnerzijds ter zake Ter Info aan de Pers: Bepaalde de Maffia en de De Vries zetten hun loopjongen van Hout weer eens in tegen mij en de mijne. ( zie:http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/2007/08/misdaad_loont.html) Van Hout komt voor de zoveelste keer weer met zijn oude leugens van voor 1994 in een nieuw jasje. Tevens nieuw fenomeen in de journalistiek; een Blad ‘interviewt’ zijn eigen verslaggevers Het gewraakte artikel volgt later is niet bestemd voor publicatie, maar slechts om kennis te nemen van alle liederlijke onwaarheden

gr Steve Brown

E-Mail:

Van: koen scharrenberg [mailto:koenscharrenberg@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 22 mei 2009 12:28
Aan: info@vandelaaradvocaten.nl
Onderwerp: artikel Panorama

Geachte heer Van de Laar,

in overleg met uw secretaresse mail ik u het Panorama-artikel over Jotza Jocic. Voor het artikel heb ik misdaadjournalist Bas van Hout geïnterviewd. Aangezien hij vertelt, indirect via uw cliënt Steve Brown in contact met Jocic te zijn gekomen en ook enkele uitspraken over Brown doet, leek het osn gepast het artikel even ter wederhoor te laten lezen. Een eventuele reactie kan wellicht in het artikel worden meegenomen. Uw secretaresse rwachtte, dat uw cliënt het artikle inderdaad kon bekijken voor maandagochtend, als de deadline is (voor 10 uur). Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Vriendelijke groet, Koen Scharrenberg Redacteur Panorama

Date: Fri, 22 May 2009 13:29:45 +0200
From: info@vandelaaradvocaten.nl
Subject: FW: artikel Panorama
To: jestelesto@hotmail.com

Geachte heer Brown,

Gaarne verneem ik hoe te reageren.

Met vriendelijke groet,

Mr. P.J.A. van de Laar

From: jestelesto@hotmail.com
To: info@vandelaaradvocaten.nl; koenscharrenberg@gmail.com; panorama@smm.nl
Subject: RE: artikel Panorama Date: Fri, 22 May 2009 12:09:26 +0000

Geachte heer van der Laar, Dhr. Dick Molman,

Ik heb het artikel even vluchtig door gelezen en zoals gebruikelijk indien Van Hout wordt geciteerd m.b.t. mijn persoon is markant alles van A tot Z gelogen.

Zie o..a:http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/files/brown_van_hout.pdf .

Daar komt nog bij dat Van Hout een beloning op mijn hoofd heeft gezet . zie : http://stevenbrown.web-log.nl/stevenbrown/files/beloning.pdf m.a.w. dat lijkt mij nou niet bepaald een normaal gedrag van een integer journalist.

Verder wijs ik u er op dat ik een overeenkomst heb terzake met toen nog VNU ( advocaat namens VNU/Sanoma Mr. Stopetie van Stibbe, enz) dat op straffe van 10.000,- gld per overtreding Bas van Hout in relatie tot mij nimmer over mij mag berichten, één en ander direct opeisbaar met tussenkomst van de rechter.

Ik verzoek u indien Panorama met deze aantoonbare leugens volhard ten aanzien van mijn persoon, die ik beschouw als pure laster en opzettelijk levensbedreigend, dat u onverwijld de dwangsom in deze gaat invorderen en /of Panorama en /of de auteurs in persoon in rechte te betrekken middels alle rechtsmiddelen

Bovendien heb ik begrepen dat de heer Scharrenberg voorheen dienst deed als bodyguard van De Vries , dus in die zin niet bepaald een objectief verslaggever is.

Ik verzoek u per omgaande een verbodsactie op hetgeen hiervoor staat.

Ik zal zelf contact op nemen met de directie en /of bepaalde leden de Raad van Bestuur en de kennelijke Hoofdredacteur van dit stelletje charlatans Van Hout en Scharrenberg voor de hoogte van de schadevergoeding in deze naast de dwangsom indien Panorama c.q. de voormalige bodyguard van De Vries Koen Scharrenberg volhard in zijn opzettelijke leugens.

Gr Steve Brown cc. Hoofdredacteur Panorama Cc. Mr P. van der Laar CC directie VNU dhr Dick Molman

From: jestelesto@hotmail.com To: info@vandelaaradvocaten.nl; koenscharrenberg@gmail.com; panorama@smm.nl Subject: Correctie FW: zeer urgent t.a.v. dhr Frans Lomans betreft Panorama artikel/ Steve Brown Date: Fri, 22 May 2009 13:36:59 +0000

LS, Correctie:(-)met tussenkomst van de rechter (-) moet uitdrukkelijk worden gelezen(-) zonder tussenkomst van de rechter (-) gr Steve

Van: koen scharrenberg [mailto:koenscharrenberg@gmail.com]
Verzonden: maandag 25 mei 2009 8:44
Aan: info@vandelaaradvocaten.nl
Onderwerp: artikel Jocic

Geachte heer Van de Laar,

na overleg met onze juridische dienst is intern besloten, de inhoud van het artikel volgens de destijds gesloten overeenkomst aan te passen.

Vriendelijke groet,

Koen Scharrenberg
Paniorama

d.d. 27 mei 2009