POLITIE AMSTERDAM – AMSTELLAND DISTRICT 4 WIJKTEAM RIVIERENBUURT Proces—verbaalnummer : 2007226279-1 PROCES-VERBAAL

Aangifte tegen onbekende dader(s) ter zake overtreding auteurswet. Verbalisant Rudolph Johannes Blom (13714), brigadier van politie, Wijkteam Rivi erenbuurt Op dinsdag 21 augustus 2007 te 12.55 uur, verscheen voor mu verbalisant, in bet politiebureau, President Kennedylaan 11 te Amsterdam, een persoon, die mij opgaf te zijn

Aangever
Naam Brown (man)
Voornamen : Steve Kees Aaron
Geboren te : Roseville Geboren op 26/10/1954
Geboorteland : Verenigde Staten Van Amerika Nationaliteit : Amerikaans Burger
Adres : xxxxxxx
Plaats : Amsterdam
Telefoonnummer 0-0000000

Hij deed aangifte ter zake overtreding auteurswet en verklaarde het volgende

Op dinsdag 21 augustus 2007 te 12.45 uur, werd op de voor het openbaar verkeer openstaande weg de xxxx , xxx Amsterdam bet in de aanhef vermelde feit gepleegd.

Ik wil aangifte doen van overtreding van artikel 31 van de Auteurswet.

Mijn advocaat heeft al een opsomming gemaakt van feiten terzake artikel 261, 262, 266, 285b Wetboek van Strafrecht en van feiten aangaande de website http://www.bruinerat.com. Tevens aangaande ovetreding van de auteurswet artikel 10 en 12 juncto 31, 31 a.

Deze opsomming zal ik u overhandigen zodat hij bij mijn aangifte gevoegd kan worden.

Ik wil alleen aangifte doen betreffende de overtredingen van de auteurwet. De overige feiten leg ik naast mij neer en laat ik voor wat ze zijn.

Ik heb het boek met de titel Killing Field Amsterdam recentelijk 24 juli 2007 uit laten geven door uitgeverij Elmar BV te Deift. Het boek Formnr: 8318428 – PVNN – Blad 1 – Exemplaar voor de aangever

is tot heden gekomen tot plaats nummer 20 van de algehele boekenbestsellerlij st van nederland.

Sinds afgelopen weekend 18 en 19 augustus 2007 uur is mijn boek vrij te downloaden op de website bruinerat.com

Ik acht deze diefstal gedaan op bruinerat.com van mijn auteurrechten zeer schadelijk en houd bruinerat.com voor aisnog zolang dit boek kosteloos down te loaden is op bruinerat.com aansprakelijk voor iedere terugloop afgemeten aan de algemene bekende top 60 bestsellerlij St.

Volgens mij en de door mij aangedragen feiten en de omstandigheden terzake sinds 1994 tot heden dat de heer Bas van Hout, xxx xxx te Zandvoort degene is die zich schuldig maakt aan bet schenden van hiervoor genoemde artikelen van de auteurswet en derhalve maakt hij zich schuldig aan het geven van derde tot het in strijd met het auteursrecht downloaden van het boek Killing Field Amsterdam.

Uit correspondentie de data 20 augustus 2007 van Bas van Hout gericht aan de heer Mat Hoorn (eindredakteur van witheet.com) naar aanleiding van onderwerp Dino blijkt dat van Hout in iedergeval toegeeft betrokkenheid te hebben en zegenschap of het betreffende boek downgeload kan blijven of niet. Hij stelt onder andere: Ik ga niet in op zijn pseudologische fantastische afwijking, ben het met je eens inzake autuersrecht, maar hij lokt bet zeif uit. Ik heb daar verder geen invloed op, omdat Brown een afspraak niet nakomt, die jij bent aangegaan voor hem: STRIJDBIJL BEGRAVEN.

lederdag dat mijn boek gedownload wordt middels een strafbaar feit, kennelijk gedaan door of voor Bas van Hout al dan niet in vereniging met derden, lijd ik aanzienlijk verlies. Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot bet plegen van bet feit.

Wet Terwee gegevens van: S.K.A. BROWN (26/10/1954)
Het totale schadebedrag is: 1k wens de schade wel op de verdachte te verhalen.
Ik ben niet verzekerd.
Ik wens niet te voegen ter zitting.
Ik ben niet verwezen naar bureau slachtofferhulp.
Ik heb geen bezwaar, tegen het verstrekken van mijn personalia, aan bet bureau slachtofferhulp.
Ik wens wel op de hoogte te worden gehouden omtrent de afdoening van deze aangifte door de politie en/of het G.M.

Nadat ik, R.J. Blom (13714), de verklaring van de aangever had voorgelezen, volhardde hij daarbij en ondertekende deze met mij, verbalisant. S.K.A. Brown
Form.nr: 8318428 – PVNN – Blad 2 –
Exemplaar voor de aangever

RJ Blom.